Rila 300x250px

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Относно:  Промяна в IBAN номерата на банковите сметки на Община Рила

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

В следствие от правното вливане на „СИБАНК” ЕАД в „Обединена българска банка” АД има промяна в IBAN номерата на банковите сметки на Община Рила, а именно:

 

Вид задължение

Стара сметка

НОВА СМЕТКА

Ел. енергия, вода

BG18BUIB78373130042400

BG04UBBS88883130042400

Наем

BG32BUIB78378430055800

BG18UBBS88888430055800

Депозити

BG79BUIB78373330042401

BG65UBBS88883330042401

Местни данъци и такси

BG32BUIB78378430055800

BG18UBBS88888430055800

 

Стар BIC код

Нов BIC код

BUIBBGSF

UBBSBGSF

 

Досега използваните и нововъведените IBAN номера ще бъдат валидни едновременно до края на м. декември 2018 г.


 

 

 Картата за преференциално паркиране на ППС, превозващи хора с трайни увреждания /изтегли/ 

 

 Услуги "Местни данъци и такси" 

 - Дикларация за заявяване на съд за ТБО /изтегли/ 

 - Заявление за идаване на документи от отдел МДТ /изтегли/ 

 - Заявление за идаване на удостоверение за наличие или липса на задължения /изтегли/

 - Заявление за отписване на имот /изтегли/ 

 - Заявление за издаване на данъчна оценка /изтегли/ 

- Декларация за освобождаване на на част от ТБО за ФЛ /изтегли/ 

- Декларация за освобождаване на част от ТБО за ЮЛ /изтегли/ 


 

Услуги "Земеделие и гори"


 

Услуги "Екология и опазване на природните ресурси"


 

Услуги "Търговия и туризъм"


 

Услуги "ГРАО"


 

Услуги "Общинска собственост"


 

Услуги "Устройство на територията и строителен контрол"


 

КОМПЛЕКСНИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

 

 

КОМПЛЕКСНО АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ В ОБЩИНА РИЛА

                                                                                                                

С измененията и допълненията на АПК беше приета нормативна рамка за въвеждане на комплексно административно обслужване.При комплексно административно обслужване услугата се извършва без да е необходимо заявителят да предоставя информация или доказателствени средства, за които са налице данни, събирани или създавани от Община Рила, която е първичен администратор на данни, независимо дали тези данни се поддържат в електронна форма или на хартиен носител.

         В изпълнение на Заключителните разпоредби на ЗИД на АПК е регламентирано всички администрации да предприемат мерки за въвеждане на комплексно административно обслужване.

         Във връзка с прекратяването на практиката общината да изисква документи и данни,издавани или налични в администрацията се наложи да направим анализ на работните процеси, в резултат на което са установени възможности за оптимизиране на процесите по предоставяне на комплексни административни услуги в Община Рила.

 

         Въвеждането на комплексно административно обслужване ще допринесе за постигане на следните цели:

- предоставяне на качествени услуги с по-голяма ефективност;

- повишаване удовлетвореността на гражданите и организациите от доброто качество на услугите, което е свързано с повече доверие в общината като институция;

- намаляване на административната тежест;

- намаляване на възможностите за корупционни практики;

- приближаване на предоставянето на административни услуги до гражданите и бизнеса;

 В резултат на извършените анализи са идентифицирани възможности за въвеждане на следните комплексни административни услуги:

 1. Издаване/презаверяване на скица за недвижим имот.
 2. Издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по ТСУ.
 3. Издаване на удостоверение за търпимост на строеж.
 4. Издаване на собственост на земеделска земя от Емлячен регистър.
 5. Издаване на удостоверение за постоянен адрес.
 6. Издаване на удостоверение за настоящ адрес.
 7. Издаване на скица – виза                                                                          

Исканията за извършване на комплексно административно обслужване внесени устно се отразяват в протокол, съгласно примерен образец ( Приложение №1)

Заявяването на услугата пред административния орган, който участва в комплексното административно обслужване се извършва със заявление, съгласно примерен образец (Приложение №2)

В заявлението се посочват:

1.наименованието на административната услуга и органът, който е компетентен да издаде административния акт;

2.информация и доказателствени средства, които трябва да бъдат осигурени и изпратени до компетентния орган;

3.начинът по който да бъде получен индивидуалния административен акт;     


Заявление за издаване/презаверване на скица на недвижим имот /изтегли/


 ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на скица-виза за проучване и проектиране /изтегли/


 

Заявление за издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по териториалното и селищното устройство /изтегли/


 

Заявление за издаване на Удостоверение за търпимост на строеж по §6, ал. 1 от ПР на ЗУТ /изтегли/


 

Заявление за издаване на Удостоверение за собственост на земеделска земя от Емлячен регистър /изтегли/


 Издаване на удостоверение за настоящ адрес

Удостоверението се издава за да бъде удостоверен последният заявен настоящ адрес от едно лице

 • Правно основание – чл.24,ал.2,чл.99 във вр. с чл.92 от Закона за гражданската регистрация и чл.23 от Наредбата за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението
 • Допустим заявител- Заявяването се извършва лично, а по изключение от упълномощено лице след представяне на нотариално заверено изрично пълномощно.

За малолетни и непълнолетни и на поставени под запрещение лица заявяването се извършва от законните им представители

Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението (изтегли)

 • Срок за изпълнение и такси:

Обикновена услуга – 3дни от заявяването и заплащането – 3,00лв. за 1 брой


Издаване на удостоверение за постоянен адрес

Удостоверението се издава за да бъде удостоверен последният заявен постоянен адрес от едно лице

 • Правно основание – чл.24,ал.2 от Закона за гражданската регистрация и чл.22 от Наредба за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението
 • Допустим заявител – Заявяването се извършва лично, а по изключение от упълномощено лице след представяне на нотариално заверено пълномощно

За малолетни и непълнолетни и на поставени под запрещение лица заявяването се извършва от законните им представители

Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението (изтегли)

 • Срок за изпълнение и такси:

Обикновена услуга – 3 дни от заявяването и заплащането – 3,00лв. за 1брой

 

 

Горе