Rila 300x250px

  

Считано от 01.10.2023 г. банковите сметки в ОББ АД на Община Рила са следните:   

Вид задължение

Банкова сметка

BIC код

Ел. енергия, вода

BG04UBBS 88883130042400

UBBSBGSF

Депозити

BG 65UBBS88883330042401

Местни данъци и такси

BG18UBBS 88888430055800

Кодове за вид плащане по банкова сметка  BG18UBBS88888430055800 BIC код UBBSBGSF са следните:

 Наименование  Код за вид плащане
Данък недвижими имоти  44 21 00
Данък върху превозните средства  44 23 00
Патентен данък  44 14 00
Такса за битови отпадъци 44 24 00
Данък придобиване на имущество 44 25 00
Туристически данък 44 28 00 
Данък върху наследствата 44 22 00 
Други данъци  44 34 00 
Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция 44 40 00 
Дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми от страната 44 51 00 
Дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми от чужбина 44 52 00 
Такса технически услуги 44 80 01 
Такса административни услуги 44 80 07 
Глоби, санкции, неустойки 44 65 00 
Такса за притежаване на куче 44 80 13 
Други общински такси 44 80 90 
Приходи от наем на имущество 44 41 00 
Приходи от наем на земя 44 42 00
Приходи от продажба на дълготрайни материални активи 44 55 00
Приходи от продажба на нематериални активи 44 59 00
Други неданъчни приходи 44 70 00
Такси за ползване на домашен социален патронаж и социални услуги 44 80 05
Такса за ползване на пазари, тържища и други 44 80 08
Такса за гробни места 44 80 11
Приходи от такси за общините по Закона за опазване на околната среда 44 80 81

   


Електронни  услуги

Съгласно разпоредбата на чл. 8, ал. 1 от Закона за електронно управление (ЗЕУ) електронни административни услуги, са обществени услуги които могат да се заявяват и/или предоставят от разстояние чрез използването на електронни средства. Същите се предоставят на гражданите и организациите от страна на административните органи, на които е възложено осъществяването на публични функции.

 

Информация  относно  средства  за електронна  идентификация

На основание изискванията на ЗЕУ, Общинска администрация – гр. Рила, уведомява всички заинтересовани лица, че предоставянето електронни услуги и/или електрони справки, се извършва след електронна идентификация на заявителя, чрез Единния портал за достъп до електронни административни услуги – ЕПДЕАУ.

За използване функционалността на порталът, потребителите (граждани и/или организации) е необходимо да използват/притежават:

1. Инсталиран квалифициран електронен подпис (КЕП) или квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП);

2. Профил в СИСТЕМАТА ЗА СИГУРНО ЕЛЕКТРОННО ВРЪЧВАНЕ;

3. Инсталирана програма Acrobat Reader или еквивалент.

На горепосочения адрес на ЕПДЕАУ, са публикувани всички необходими разяснения и указания за ползването на неговите функции.

Потребителите отговарящи посочените условия, могат да се възползват от ползването на предоставените от страна на Община  Рила електронните услуги. За заявяването на избраната услуга заявителите/ползвателите е необходимо:

1. Да изтеглят заявлението/ята на избраната от тях услуга/и;

2. Да съхранят файла/овете по т. 1;

3. Да отворят формата от съхраненият/те файл/ове по т. 2 с Adobe Reader;

4. Да попълнят всички изискуеми полета във формата;

5. Да натиснат бутон „Приключи“, след попълване на полето „Дата“;

6. Да подпишат електронно формата;

7. Да съхранят попълнената форма.

Съхранената, попълнена и подписана форма и необходимите придружаващи документи изпратете чрез Системата за сигурно електронно връчване (https://edelivery.egov.bg/) към Общинска администрация – гр. Рила.

 

 Услуги "Местни данъци и такси" 

1998 – информация за услуга - Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения /изтегли/

1998 – Заявление за издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения /изтегли/

2014 – информация за услуга – Издаване на удостоверение за дължим размер на патентния данък /изтегли/

2014 – Заявление за издаване на удостоверение за дължим размер на патентния данък /изтегли/

2071 – информация за услуга – Издаване на удостоверение за облагаеми имущества и декларирани данни по Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) /изтегли/

2071 – Заявление за издаване на удостоверение за декларирани данни /изтегли/        

2091 – информация за услуга - Издаване на удостоверение за дължим и платен данък върху наследство /изтегли/

2091 – Заявление за издаване на удостоверение за дължим и платен данък върху наследство /изтегли/

2124 – информация за услуга – Издаване на копие от подадена данъчна декларация /изтегли/

2124 – Заявление за издаване на копие от подадена данъчна декларация /изтегли/

2131 – информация за услуга – Издаване на препис от документ за платен данък върху превозни средства /изтегли/

2131 – Заявление за издаване на препис от документ за платен данък върху превозни средства /изтегли/

2393 – информация за услуга – Издаване на удостоверение за данъчна оценка за право на строеж /изтегли/

2393 – Заявление за издаване на удостоверение за данъчна оценка за право на строеж /изтегли/

2395 – информация за услуга – Издаване на удостоверение за данъчна оценка за право на ползване /изтегли/

2395 – Заявление за издаване на удостоверение за данъчна оценка за право на ползване /изтегли/

2396 – информация за услуга – Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и незавършено строителство /изтегли/

2396 – Заявление за издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и незавършено строителство /изтегли/

2834 – информация за услуга – Служебно предоставяне на информация за наличие или липса на задължения /изтегли/

2834 – Заявление за служебно предоставяне на информация за наличие или липса на задължения /изтегли/

Дeкларация за заявяване на съд за ТБО /изтегли/

Заявление за идаване на документи по ЗМДТ /изтегли/

Заявление за идаване на удостоверение за наличие или липса на задължения /изтегли/ /изтегли/

Заявление за отписване на имот /изтегли/

Заявление за издаване на данъчна оценка /изтегли/

Декларация за освобождаване на на част от ТБО за ФЛ /изтегли/

Декларация за освобождаване на част от ТБО за ЮЛ /изтегли/


 

Услуги "Земеделие и гори"


 

Услуги "Екология и опазване на природните ресурси"


 

Услуги "Търговия и туризъм"


 

Услуги "ГРАО"


 

Услуги "Общинска собственост"


 

Услуги "Устройство на територията и строителен контрол"


 

Протокол за устно заявяване на нотариално удостоверяване на подписите на частни документи, които са едностранни актове и не подлежат на вписване /изтегли/ 

Протокол за устно заявяване на нотариално удостоверяване на подписа и съдържанието на пълномощно по чл. 37 от Закона за задълженията и договорите /изтегли/


 

 

Заявление за издаване на карта за безплатно паркиране на МПС, обслужващо хора с трайни увреждания, и за използване на улеснения при паркиране /изтегли/ 

 

КОМПЛЕКСНИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

  

КОМПЛЕКСНО АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ В ОБЩИНА РИЛА

                                                                                                                

С измененията и допълненията на АПК беше приета нормативна рамка за въвеждане на комплексно административно обслужване.При комплексно административно обслужване услугата се извършва без да е необходимо заявителят да предоставя информация или доказателствени средства, за които са налице данни, събирани или създавани от Община Рила, която е първичен администратор на данни, независимо дали тези данни се поддържат в електронна форма или на хартиен носител.

В изпълнение на Заключителните разпоредби на ЗИД на АПК е регламентирано всички администрации да предприемат мерки за въвеждане на комплексно административно обслужване.

Във връзка с прекратяването на практиката общината да изисква документи и данни,издавани или налични в администрацията се наложи да направим анализ на работните процеси, в резултат на което са установени възможности за оптимизиране на процесите по предоставяне на комплексни административни услуги в Община Рила.

Въвеждането на комплексно административно обслужване ще допринесе за постигане на следните цели:

- предоставяне на качествени услуги с по-голяма ефективност;

- повишаване удовлетвореността на гражданите и организациите от доброто качество на услугите, което е свързано с повече доверие в общината като институция;

- намаляване на административната тежест;

- намаляване на възможностите за корупционни практики;

-приближаване на предоставянето на административни услуги до гражданите и бизнеса;

В резултат на извършените анализи са идентифицирани възможности за въвеждане на следните комплексни административни услуги:Издаване/презаверяване на скица за недвижим имот.

1. Издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по ТСУ.

2. Издаване на удостоверение за търпимост на строеж.

3. Издаване на собственост на земеделска земя от Емлячен регистър.

4. Издаване на удостоверение за постоянен адрес.

5. Издаване на удостоверение за настоящ адрес.

6. Издаване на скица – виза                                                                          

Исканията за извършване на комплексно административно обслужване внесени устно се отразяват в протокол, съгласно примерен образец ( Приложение №1)

Заявяването на услугата пред административния орган, който участва в комплексното административно обслужване се извършва със заявление, съгласно примерен образец (Приложение №2)

В заявлението се посочват:

1.наименованието на административната услуга и органът, който е компетентен да издаде административния акт;

2.информация и доказателствени средства, които трябва да бъдат осигурени и изпратени до компетентния орган;

3.начинът по който да бъде получен индивидуалния административен акт;     


Заявление за издаване/презаверване на скица на недвижим имот /изтегли/


Заявление за издаване на скица-виза за проучване и проектиране /изтегли/


Заявление за издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по териториалното и селищното устройство /изтегли/


Заявление за издаване на Удостоверение за търпимост на строеж по §6, ал. 1 от ПР на ЗУТ /изтегли/


Заявление за издаване на Удостоверение за собственост на земеделска земя от Емлячен регистър /изтегли/


Издаване на удостоверение за настоящ адрес

Удостоверението се издава за да бъде удостоверен последният заявен настоящ адрес от едно лице

  • Правно основание – чл.24,ал.2,чл.99 във вр. с чл.92 от Закона за гражданската регистрация и чл.23 от Наредбата за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението
  • Допустим заявител- Заявяването се извършва лично, а по изключение от упълномощено лице след представяне на нотариално заверено изрично пълномощно.

За малолетни и непълнолетни и на поставени под запрещение лица заявяването се извършва от законните им представители

Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението (изтегли)

  • Срок за изпълнение и такси:

Обикновена услуга – 3дни от заявяването и заплащането – 3,00лв. за 1 брой


Издаване на удостоверение за постоянен адрес

Удостоверението се издава за да бъде удостоверен последният заявен постоянен адрес от едно лице

  • Правно основание – чл.24,ал.2 от Закона за гражданската регистрация и чл.22 от Наредба за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението
  • Допустим заявител – Заявяването се извършва лично, а по изключение от упълномощено лице след представяне на нотариално заверено пълномощно

За малолетни и непълнолетни и на поставени под запрещение лица заявяването се извършва от законните им представители

Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението (изтегли)

  • Срок за изпълнение и такси:

Обикновена услуга – 3 дни от заявяването и заплащането – 3,00лв. за 1брой

 


 
Няма снимки
KOST78_new.jpg
opak

rila tur info

 ------------------------------------------------

 Модерен частен дом за възрастни хора - град Рила

dsh_ivan_rilski@abv.bg

+359 888 56 34 87

dsh ivan rilski1

Горе