При осъществяване на административното обслужване потребителите контактуват с администрацията чрез Центъра за административното обслужване, с местоположение на партерния  етаж в административната сграда на Община Рила с адрес гр.Рила, пл.“Възраждане“ №1,  с осигурен удобен и лесен достъп за хора с увреждания.

Общинска администрация – гр.Рила, Община Рила, осигуряват достъп до Центъра за административно обслужване и възможност за комуникация с Центъра за административно обслужване в рамките на обявеното работно време от 9:00 часа до 17:30 часа.

Работното време на ЦАО е не по-кратко и съвпада с работното време на общинска администрация.

В случаите, когато в служебните помещения има потребители в края на обявеното работно време, работата на ЦАО продължава до приключване на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.

 Центърът  за  административно  обслужване осъществява следните функции:

1. предоставя информация на потребителите за издаваните актове и предоставяните услуги при осъществяване на административното обслужване на достъпен и разбираем език;

2. отговаря  на  запитвания  от общ характер и насочва въпросите по компетентност до звената в съответната администрация, както и към други административни органи, компетентни  по съответния въпрос;

3. разяснява изискванията, на  които трябва да отговарят заявлението/искането за осъществяване на административното обслужване, жалбата, протестът, сигналът или предложението, по предварително установен ред;

4. приема заявления и искания, жалби и протести, сигнали и предложения;

5. приема заявления и регистрира устни запитвания по Закона за достъп до обществена информация;

6. проверява пълнотата на документацията по всяко заявление/искане за осъществяване на административно обслужване;

7. дава информация за хода на работата по преписката;

8. осъществява връзката с останалите звена от администрацията по повод осъществяване на административно обслужване;

9. предоставя исканите документи, включително издадените индивидуални административни актове и други документи, данни и информация, които са резултат от осъществено административно обслужване;

10. осъществява контакт със звената, работещи експертно по преписките, образувани по заявления/искания за осъществяване на административно обслужване, и по преписките, образувани въз основа на сигнали или предложения;

11. разяснява начина на плащане, като насърчава плащането с платежна карта чрез терминални устройства ПОС в случаите на осигурена възможност за картови плащания;

12. изпълнява и функциите на посредник при заявяване, заплащане и получаване на електронни административни услуги по реда на Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги.

 

Горе