Обявление по реда на чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, относно предложението за приемане на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация  Мандат 2019-2023г..../изтегли/

Проект за Приемане на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация  Мандат 2019-2023г. .../изтегли/

Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, мандат 2019-2023 год. /изтегли/ 

 

Предложение от Цветана Шушкова, Председател на Общински съвет, Община Рила относно: Приемане на  Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация  Мандат 2019-2023г. /изтегли/

 Публикувано на  18.11.2019 год.


 

Отчет за дейността на обществен съвет за упражняване на обществен контрол при осъществяване на дейностите в областта на социалните помощи и социалните услуги в Община Рила за 2018 год. /изтегли/ 

              Декларации по чл. 35, ал. 2 от ЗПКОНПИ за 2018 год. 

             1. Декларация на Иван Йорданов /изтегли/ 

             2. Декларация на Василка Николава /изтегли/

            Декларации по чл. 35, ал. 1, т.1 от ЗПКОНПИ за 2017 год.  /изтегли/

             Декларации по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ за 2017 год.  /изтегли/ 

РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ  ПО ЧЛ.35 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙДТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО ,ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, ОБЩИНА РИЛА /изтегли/ 


 

Горе