ОБЯВА

за провеждане на публично оповестени конкурси

На основание Заповед № РД-01-04-202/25.09.2018г. на Кмета на Община Рила, /изтегли/ 

ЗАПОВЕД   РД-01-04-202/25.09.2018г. за откриване на процедура по провеждане на публично оповестени конкурси за отдаване под аренда на недвижими имоти – общинска собственост, представляващи земеделска земя от Общинския поземлен фонд, както следва /изтегли пълния текст/ 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЯ За отдаване под аренда на недвижим имот – общинска собственост, представляващ земеделска земя от Общински поземлен фонд, а именно: недвижим имот № 055036, образуван от имот № 055031, с начин на трайно ползване: “лозе”, находящо се в местността  “Ширината”, в землището на с. Смочево, Община Рила, осма  категория, целият с площ от 36.385 дка /изтегли/ 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЯ За отдаване под аренда на недвижим имот – общинска собственост, представляващ земеделска земя от Общински поземлен фонд, а именно: недвижим имот № 124001, с начин на трайно ползване: “нива”, находяща се в местността  “Крашевица”, в землището на с. Смочево, Община Рила, осма  категория, целият с площ от  55.837 дка /изтегли/ 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЯ За отдаване под аренда на недвижим имот – общинска собственост, представляващ земеделска земя от Общински поземлен фонд, а именно: недвижим имот №126013, образуван от имот № 126005, с начин на трайно ползване: “лозе”, находящо се в местността  “Змиин дол”, в землището на с. Смочево, Община Рила, осма  категория, целият с площ от 58.620 дка /изтегли/ 


 

ОБЯВА НА КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ УПРАВЛЕНИЕТО НА СОЦИАЛНА УСЛУГА НА ЗВЕНО:

 „Социални услуги в общността” гр. Рила, община Рила, включващо: „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства”,  „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства-2” и „Център за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства”   /изтегли

      Приложения:  1. Заявление за участие в конкурс за възлагане управлението на социалната услуга  /изтегли/ 

                                2. Формуляр за предоставяне на техническо и финасово предложение /изтегли/ 

                                3. Декларация за допустимост на кандидат до конкурс за възлагане на управлението /изтегли/ 

                                4. Проект на Договор за възлагане управлението на социалната услуга /изтегли/

                                5. Бюджетна рамка /изтегли/

                                                                                                 Публикувано на 16.07.2018 год.


 

 

Списък на допуснатите кандидати за участие в конкурса за длъжност "Главен архитект" на Община Рила /изтегли/

 

Списък на недопуснатите кандидати за участие в конкурса за длъжност "Главен архитект" на Община Рила /изтегли/

Община Рила обявява конкурс за длъжността "Главен архитект" на Община Рила /изтегли/

Заповед № РД-01-04-293 от 14.09.2016г. /изтегли/

Горе