Регистър на техническите паспорти на строежите /изтегли/


Регистър на издадените удостоверения за въвеждане в експлоатация на строеж /изтегли/


Регистър на издадените разрешения за промяна на предназначението на обект, без да се извършват CMP /изтегли/


Регистър на издадените разрешения за строеж /изтегли/


Регистър за разрешаване изработването на проекти за ПУП/ИПУП /изтегли/


Регистър за одобряване на проектите за ПУП /изтегли/


„Регистър на спортните обекти – общинска собственост, на територията на Община Рила“, създаден със Заповед № РД-01-04-16/07.02.2022г. на Кмета на Община Рила /изтегли/

Публикувано на 08.02.2022 год.


Регистър на категоризираните туристически обекти /изтегли/

Горе