Информация по чл.71б от Закона за местните данъци и такси /изтегли/

Публикувано на 14.02.2019 год.


Одитен доклад на Сметна палата № 0400303618 за извършен финансов одит на годишншя финансов отчет на Община Рила за 2017 год. /изтегли/
Публикувано на 21.08.2018 год. 
 
Обяснителна записка към консолидиран годишен финансов отчет на Община Рила, Област Кюстендил за 2017 год. /изтегли/
 
Отчет за касово изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките от чужди средства /изтегли/ 
 
Баланс на Община Рила към 31.12.2017 год. /изтегли/ 
 
Обяснителна записка за изпълнението на бюджета, извънбюджетни сметки за средства от европейския съюз и за средства от международни програми и договори, в това число и от извън европейски съюз и чуждите средства на Община Рила към 31.12.2017 год. /изтегли/
 Публикувано на 22.06.2018 год.
 
Годишен отчет за изпълнение на бюджета, извънбюджетните сметки за средства от европейския съюз и за средства от международни програми и договори, в това число и от извън европейски съюз и чуждите средства на Община Рила към 31.12.2017 год., приет с Решение № 504 от Протокол № 47 от заседание на Общински съвет, проведено на 26.04.2018 год./изтегли/ 
 
 
Публикувано на 14.05.2018 год. 
 
Приемане на отчета  за изпълнение на сборния бюджет на Община Рила, отчета за изпълнение на средствата от ЕС, отчета на чуждите средства и отчета за капиталовите разходи към 30.06.2017 год. /изтегли/ 
 
                                                                                                         Публикувано на 11.09.2017 год. 
 
Отчет за касово изпълнение на бюджета, сметките за средствата на Европейския съюз и сметките за чужди средства към 30.06.2017 год.  /изтегли/ 
                                                                                            Публикувано на 06.08.2017 год.

 
Отчет за приходите и разходите на Община Рила към 31.12.2016 год. /изтегли/ 
                                                         
                                                                                                             Публикувано на 22.06.2017 год.
 
 
Обяснителна записка за изпълнението на бюджета, извънбюджетните сметки за средства от европейския съюз и за средства по международни програми и договори, в това число и от извън европейския съюз и чужди средства на Община Рила към 31.12.2016 год. /изтегли/
 
                                                                                                          Публикувано на 22.06.2017 год.
 
Обяснителна записка към консолидиран годишен финансов отчет на Община Рила, Област Кюстендил за 2016 год. / изтегли/ 
 
                                                                                        Публикувано на 22.06.2017 год. 
 
Отчет за касово изпълнение на бюджета, сметките за средствата на Европейския съюз и сметките за чужди средства към 31.12.2016 год. /изтегли/
 
                                                                                       Публикувано на 22.06.2017 год. 
 
Баланс на Община Рила към 31.12.2016 год. /изтегли/
 
                                                                                                       Публикувано на 22.06.2017 год.
 
 
 
Отчет за касовото изпълнение на бюджета, средствата от Европейския съюз и чуждите средства към 30.06.2016г. на Община Рила /изтегли/, приет с Решение № 196 от 31.08.2016 година на Общинакси съвет, Община Рила /изтегли/
 

Обяснителна записка към Консолидиран годишен финансов отчет на Община Рила за 2015 година /изтегли/
 
Обяснителна записка за изпълнението на бюджета, извънбюджетните сметки за средства от Европейския съюз и за средства по международни програми и договори, в това число и извън Европейския съюз и чуждите средства на Община Рила към 31.12.2015 година /изтегли/
 
Отчети за касово изпълнение на бюджета и средствата от Европейския съюз за 2015 година /изтегли/
 

 
Обяснителна записка към Годишния финансов отчет на Община Рила за 2014 година /виж/
 
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА РИЛА КЪМ 30.06.2014 ГОДИНА /изтегли/

Доклад към Годишния отчет за изпъление на бюджета към 31.12.2014 година /изтегли/, приет с Решение №702 от 28.05.2015 година

Одитен доклад и Одитно становище от извършен финансов одит на Годишния финансов отчет на община Рила за 2013 година /изтегли/

Горе