Предложение, относно приемане на Отчета за изпълнение на  сборния бюджет на Община Рила за 2018 год., отчета за изпълнение на средствата от ЕС, отчета на чуждите средства и годишния отчет за състоянието на общинския дълг /изтегли/

Обява за публично обсъждане на 05.06.2019 год. от 09:00 часа на Отчет за изпълнение на сборния бюджет на Община Рила за 2018 год.,…/ виж пълния текст/

Покана, относно публично обсъждане на  05.06.2019 год. от 09:00 часа на Отчет за изпълнение на сборния бюджет на Община Рила за 2018 год.,…/ виж пълния текст/

Публикувано на 17.05.2019 год. 


Решение № 632 от Протокол № 65/ 31.01.2019 год., на Общински съвет, относно приемане на бюджет на Община Рила за 2019 год. /изтегли/

Доклад към проекта за бюджет на Община Рила за 2019 год. /изтегли/

Бюджет-начален план по плана единна бюджетна класификация /изтегли/ 

Публикувано на 08.02.2019 год. 


Проекто- бюджет на Община Рила за 2019 год.  /изтегли/ 


 

ПОКАНА

На 15 януари 2019г. (вторник) ще се проведе публично обсъждане на проектобюджета за 2019г. на община Рила

           Съгласно Заповед  РД-01-04-261/07.11.2018г.на кмета на община Рила и на основание чл.84, ал.6 от Закона за публичните финанси на 15 януари 2019г. (вторник), от 10.00 ч., в заседателната зала на общината ще се проведе публично обсъждане на проектобюджета за 2019г.

Канят се гражданите на Община Рила, кметове на кметства, кметски наместници,  ръководителите на бюджетни звена, общински съветници и други да вземат участие в публичното обсъждане.

Целта на публичното обсъждане е да се представят годишните цели, приоритетите, намеренията за развитие на общината и тяхното финансово изражение в проекта за бюджет през 2019г., и да се даде възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения относно проекта на бюджет и инвестиционната програма.

За постъпилите предложения от публичното обсъждане ще бъде съставен протокол, който ще бъде приложен като неразделна част от проекта на общинския бюджет при внасянето му от Кмета на общината за разглеждане от Общински съвет -  Рила.

Становища и предложения по проекта за общински бюджет могат да се изпращат и на електронния адрес на общината – е-таil: адрес Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. , както и да се  предоставят в деловодството на Община Рила ,  не по-късно от два дни преди провеждане на публичното обсъждане.

Материалите за публичното обсъждане ще бъдат публикувани на интернет страницата на община Рила.

Община Рила  кани всички жители да участват в обсъждането!

 

Резюме на проектобюджета за 2019 год. /изтегли/ 

           Приложение № 1 към Бюджет за 2019 год.-  Приходи /изтегли/ 

           Приложение № 2 към Бюджет за 2019 год. - Разходи /изтегли/  

Публикувано на 03.01.2019 год. 


 

Бюджет на Община Рила за 2018 год., приет с Решение № 444 от Протокол № 42 от заседание на Общински съвет, проведено на 25.01. 2018 год. / изтегли/ 

Приложение: Бюджет на Община Рила за 2018 год. /изтегли/

                                                Публикувано на 05.02.2018 год. 


 

 

П О К А Н А

На 05 януари 2018г. (петък) ще се проведе публично обсъждане на проектобюджета за 2018г. на община Рила

           Съгласно Заповед  РД-01-04-314/01.11.2017г.на кмета на община Рила и на основание чл.84, ал.6 от Закона за публичните финанси на 05 януари 2018г. (петък), от 10.00 ч., в заседателната зала на общината ще се проведе публично обсъждане на проектобюджета за 2018 г.

Канят се гражданите на Община Рила, кметове на кметства, кметски наместници,  ръководителите на бюджетни звена, общински съветници и други да вземат участие в публичното обсъждане.

Целта на публичното обсъждане е да се представят годишните цели, приоритетите, намеренията за развитие на общината и тяхното финансово изражение в проекта за бюджет през 2018 г., и да се даде възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения относно проекта на бюджет и инвестиционната програма.

За постъпилите предложения от публичното обсъждане ще бъде съставен протокол, който ще бъде приложен като неразделна част от проекта на общинския бюджет при внасянето му от Кмета на общината за разглеждане от Общински съвет -  Рила.

Становища и предложения по проекта за общински бюджет могат да се изпращат и на електронния адрес на общината – е-таil: адрес Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. , както и да се  предоставят в деловодството на Община Рила ,  не по-късно от два дни преди провеждане на публичното обсъждане.

Материалите за публичното обсъждане ще бъдат публикувани на интернет страницата на община Рила.

 

Община Рила  кани всички жители да участват в обсъждането! 

Публикувано на 28.12.2017 год. 

 

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТОБЮДЖЕТА

НА ОБЩИНА РИЛА ЗА 2018 г.

 

Публичното обсъждане на проектобюджета на община Рила  за 2018 г. е важна част от бюджетната процедура и има за цел не само да информира, но и да ангажира местната общност за съставянето на бюджета за следваща година.

Подготовката за съставяне на проекта на бюджета на общината за следващата финансова година включва:

Разпределяне на финансовия ресурс на бюджета по начин, отговарящ в най-голяма степен на потребностите;

Ø       Преглед на местните такси, цени на услуги, наеми и други актове на Общинския съвет, свързани с общинските приходи.

Ø       Преглед на дългосрочните цели по приетите от Общинския съвет стратегии, прогнози и общинския план за развитие;

При изготвянето на бюджет 2018 на община Рила спазихме следните принципи:

 

  1. всеобхватност
  2. адекватност
  3. законосъобразност
  4. прозрачност
  5. устойчивост

Съгласно Указания за подготовката и представяне на проектобюджетите за 2018г. – с  БЮ № 4 от 01.09.2017 г. на МФ., кметовете на общините разработват проектобюджетите си за 2018г. в частта за местни дейности.

Проектобюджетът за 2018 г. е разработен в съответствие с:

 

  1. Нормативната уредба: 

Ø       Закон за държавния бюджет на Република България за 2018 г. /ДВ бр. 99 от 12.12.2017 г./      

Ø       Решение на МС № 667/01.11.2017 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности през 2018 г. и определените натурални и стойностни показатели.

Ø       чл.84, ал. 2 от Закона за публичните финанси чл.19 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Рила, РМС 920/02.11.2016 г. за изменение на Решение № 304 от 2016г.на Министерския съвет  за приемане на стандарти  за делегираните от  държавата дейности

2. Предложенията на: кметовете кметства , директори на дирекции, директори на бюджетни звена/всички второстепенни разпоредители с бюджет

Приходите са разработени на база на:

Решение на МС № 667/01.11.2017 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности през 2018 г. и определените натурални и стойностни показатели.

За местни дейности - одобрените със ЗДБРБ за 2018 г. взаимоотношения с ЦБ Предложения за проектобюджет за 2018 г. на кметове на кметства, директори на дирекции, директори на второстепенни разпоредители с  бюджет. Предложението на отдел “Местни данъци и такси “ и Дирекция "ХДУТОСИР”

ОТ КЪДЕ ИДВАТ ПАРИТЕ И ЗА КАКВО СЕ РАЗХОДВАТ – КОЯ ДЕЙНОСТ КАКВО ПОЛУЧАВА

 

ДАНЪЦИ В ПРИХОД НАОБЩИНАТА

Ø       Данък недвижими имоти

Ø       Данък МПС

Ø       Данък върху придобиване на имущество

Ø       Патентен данък

 

ТАКСИ В ПРИХОД НАОБЩИНАТА

Ø       Административни услуги

Ø       Битови отпадъци

Ø       Ползване на открити площи и

тротоари

Ø       Ползване на пазари и тържища

Ø       Технически услуги,  и др..

 

СЪГЛАСНО ЗДБРБългария за 2018 г. общината получава средства под формата на:

 

Ø       ОБЩА СУБСИДИЯ за делегирани от държавата дейности

Ø       СУБСИДИЯ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ

Ø       ОБЩА ИЗРАВНИТЕЛНА СУБСИДИЯ за дофинансиране на недостига от местни приходи

Ø       ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ И СНЕГОПОЧИСТВАНЕ НА ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА

 

ПРОЕКТ  НА  БЮДЖЕТА ЗА  2018 година

 

ОБЩА РАМКА – 2 288 835 лв., в т.ч.

Ø       Делегирани от държавата дейности - 1 416 733 лв.

Ø       За местни дейности – 872 102 лв.

 

Проект на  Бюджет  2018 год.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДНИТЕ

параг-

БЮДЖЕТ

ПРОЕКТ

ПАРАГРАФИ

раф

2017 г.

2018 г.

1

2

3

4

ВИДОВЕ ПРИХОДИ

 

 

 

Собствени приходи

 

880 395

819 331

 - данъчни приходи

 

239 149

274 472

 - неданъчни приходи

 

641 246

544 859

Взаимоотношения с ЦБ

3100

1 564 920

1 738 433

 - обща допълваща субсидия

3111

1 254 720

1 416 733

 - обща изравнителна субсидия

3112

187 000

189 800

 - целева субсидия за кап.разходи

3113

123 200

131 900

Трансфери м/у бюдж. сметки

6100

0

0

  - получени трансфери

6101

 

 

  - предоставени трансфери

6102

 

 

Трансфери м/у бюдж.и извънбюдж. сметки

6200

0

0

  - получени трансфери

6201

 

0

  - предоставени трансфери

6202

 

0

Временни безлихвени заеми

7400

0

 

Получ./пред.временни безлих. заеми от/за ЦБ

7400

 

 

Всичко финансиране на дефицита

 

-141 652

-268 929

Друго финансиране

 

-10 000

-10 000

Врем. безлихвен заем м/у бюдж.и извънб.с-ки

7600

-44 200

 

Временни безлихв. заеми от/за държавни предприятия

7888

100 000

 

Получени краткоср. заеми от банки в страната

8311

 

 

Получени далгосрочни заеми от банки в страната

8312

 

 

Погашения по  краткоср. заеми от банки в страната

8321

 

 

Погашения по дългосроср. заеми от банки в страната

8322

-113 052

-68 994

Получени краткосрочни заеми от банки в страната

8371

624 439

 

Погашения по дълг. заеми от други лица в страната

8382

-74 400

-189 935

Чужди средства

8800

-624 439

 

Преходен остатък

9501

29 254

 

Остатък от предходен период-валута

9502

1 753

 

ОБЩО ПРИХОДИ

 

2 334 670

2 288 835

 

 

 

 

РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ

 

 

 

 

 

 

 

Функция "ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ"

 

535 103

519 880

Функция "ОТБРАНА И СИГУРНОСТ"

 

85 250

94 780

Функция "ОБРАЗОВАНИЕ"

 

565 823

584 043

Функция "ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ"

 

29 007

31 110

Ф-я "СОЦИАЛНО ОСИГ.,ПОДП. И ГРИЖИ"

 

347 852

356 741

Ф-я"Жил.стр. ,БКС и опазване на околн. среда"

 

614 918

497 825

Ф-я "ПОЧИВНО ДЕЛО,КУЛТУРА,РЕЛ.ДЕЙНОСТИ"

 

96 070

132 516

Ф-я "ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ"

 

25 270

32 300

Ф-я "Други"

 

35 377

39 640

 

 

 

 

ОБЩО РАЗХОДИ

 

2 334 670

2 288 835

 

 

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДНИТЕ

параг-

БЮДЖЕТ

ПРОЕКТ

ПАРАГРАФИ

раф

2017 г.

2018 г.

1

2

3

4

ДЪРЖАВЕН  ХАРАКТЕР

 

 

 

СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ

 

 

 

Приходи и доходи от собственост

2400

0

0

     -прих. от продажби и услуги

2404

 

 

     -приходи от наеми на имущество

2405

 

 

     -приходи от наеми на земя

2406

 

 

Внесен данък в/у прих.от стоп.дейност

3700

0

0

    -внесен данък

3702

 

 

ВСИЧКО СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ:

 

0

0

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ

 

 

 

ПОЛУЧЕНИ СУБСИДИИ

3110

1 254 720

1 416 733

        а/обща допълваща субсидия

3111

1 254 720

1 416 733

        б/целева субсидия за капиталови разходи

3113

 

 

ВСИЧКО ВЗАИМООТНОШЕНИЯ:

 

1 254 720

1 416 733

ТРАНСФЕРИ М/У БЮДЖЕТНИ  С/КИ  И СЕС

6200

0

0

       Предоставени трансфери

6202

 

0

ВРЕМ. БЕЗЛ. ЗАЕМ м/у бюдж. и извънб.сметка

7600

0

0

ЧУЖДИ СРЕДСТВА НА РАЗПОРЕЖДАНЕ

8803

 

0

ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК - лева

9501

16 712

 

ОБЩО ПРИХОДИ С ДЪРЖАВЕН ХАРАКТЕР:

 

1 271 432

1 416 733

ОБЩИНСКИ ХАРАКТЕР

 

 

 

ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

 

 

 

Патентен данък

103

10 408

11 836

Имуществени данъци

1300

228 641

261 636

     -данък върху недвижимите имоти

1301

125 297

152 497

     -данък върху превозните средства

1303

80 844

93 339

     -данък при придоб.на имущ.по дар.

1304

15 000

11 000

     -туристически данък

1308

7 500

4 800

Други данъци

2000

100

1 000

ВСИЧКО ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

 

239 149

274 472

НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

 

 

 

Приходи и доходи от собственост

2400

136 000

102 100

     -прих. от продажби и услуги

2404

1 000

1 000

     -приходи от наеми на имущество

2405

30 000

30 000

     -приходи от наеми на земя

2406

105 000

71 000

     -лихви

2408

 

100

Общински такси

2700

350 516

326 942

     -за ползване на детски градини

2701

19 320

19 954

     -за ползване на детски ясли

2702

3 680

3 585

     -за ползване на домашен социален патронаж

2704

1 000

1 000

     -за ползване на пазари,тържища,панаири

2705

6 480

5 000

     -за битови отпадъци

2707

292 236

273 445

     -за технически услуги

2710

10 000

11 853

     -за административни услуги

2711

10 000

10 000

     -за гробни места

2715

500

300

     -за притежаване на куче

2717

100

105

     -други общински такси

2729

7 200

1 700

Глоби и административни наказания

2800

23 750

30 217

     -глоби,санкции,нак.лихви

2802

3 000

13 793

     -  наказ. лихви за данъци, мита и осиг. вноски

2809

20 750

16 424

Други неданъчни приходи

3600

10000

7000

     -други общински такси

3619

10 000

7 000

    - реализ. курсови разлики

3601

 

 

Внесен данък в/у прих.от стоп.дейност

3700

-19 020

-6 400

    -внесен ДДС

3701

-14 200

-4 600

    -внесен данък

3702

-4 820

-1 800

Приходи от продажба на общинско имущество

4000

140 000

85 000

     -приходи от продажба на сгради

4022

40 000

 

     -приходи от продажба на други ДМА

4029

 

 

     -приходи от продажба на НДА

4030

 

 

     -приходи от продажба на земи

4040

100 000

85 000

ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

 

641 246

544 859

ВСИЧКО СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ

 

880 395

819 331

 

 

 

 

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ

 

 

 

ПОЛУЧЕНИ СУБСИДИИ

3110

310 200

321 700

       а/обща изравнителна субсидия

3112

187 000

189 800

       б/целева субсидия за капиталови разходи

3113

123 200

131 900

       в/целеви трансфери

3118

 

 

       г/възстановени целеви субсидии

3120

 

 

ВСИЧКО ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

 

310 200

321 700

ТРАНСФЕРИ М/У БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ

6100

0

0

       Предоставени трансфери

6102

 

 

ТРАНСФЕРИ М/У БЮДЖЕТНИ  С/КИ  И СЕС

6200

0

0

         Получени тренсфери

6201

 

 

       Предоставени трансфери

6202

 

 

Получени/предостав. врем. безл. заеми от/за ЦБ

7400

 

 

Временни безл. заеми м/у бюдж. И смет. За ср-ва от ЕС

7600

-44 200

 

Врем. безл. заеми от/за общ. предприятия

7888

100 000

 

Всичко финансиране на дефицита

 

-197 452

-268 929

Друго финансиране

9336

-10 000

-10 000

Врем. безлихвен заем м/у бюдж.и извънб.с-ки

7600

0

0

Получени краткоср. заеми от банки в страната

8311

 

 

Получени далгосрочни заеми от банки в страната

8312

 

 

Погашения по  краткоср. заеми от банки в страната

8321

 

 

Погашения по дългосроср. заеми от банки в страната

8322

-113 052

-68 994

Получени краткосрочни заеми от банки в страната

8371

624 439

 

Погашения по дълг. заеми от други лица в страната

8382

-74 400

-189 935

Чужди средства

8800

-624 439

 

ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК - лева

9501

12 542

 

ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК - валута

9502

1 753

 

ОБЩО ПРИХОДИ С ОБЩИНСКИ ХАРАКТЕР:

38 703

1 063 238

872 102

 

 

 

 

 ОБЩО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА:

 

2 334 670

2 288 835

ОБЩО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА:

 

2 334 670

2 288 835

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ

№ на

БЮДЖЕТ

ПРОЕКТ

ПО ФУНКЦИИ И ДЕЙНОСТИ

дейн.

2017 г.

2018 г.

1

2

3

4

ДЪРЖАВЕН  ХАРАКТЕР

 

 

 

 

 

 

 

Функция "ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ"

 

337 200

358 700

Функция "ОТБРАНА И СИГУРНОСТ"

 

85 250

94 780

Други дейности по вътрешната сигурност

239

17 170

19 180

Отбранително-мобилизационна подготовка

282

67 080

74 000

Превантивна дейност за намаляване на вредните  последствия от  бедствия и  аварии

283

 

600

Ликвидиране на последици от стихиини бедзтвия и производствени аварии

284

1 000

 

Доброволни формирования за защита при бедствия

285

 

1 000

Функция "ОБРАЗОВАНИЕ"

 

451 103

534 543

Детски градини

311

213 974

234 386

Неспециализирани училища

322

237 129

300 157

Функция "ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ"

 

29 007

31 110

Детски ясли,млечни кухни и яслени групи

431

12 552

17 514

Здравен кабинет в детско заведение и училища

437

16 455

13 596

Ф-я "СОЦИАЛНО ОСИГ.,ПОДП. И ГРИЖИ"

 

310 472

330 600

Център за настаняване от семеен тип

530

260 778

277 000

Дневни центрове за стари хора

548

23 160

23 600

Центрове за социална рехабилитация и интеграция

550

26 534

30 000

Ф-я "ПОЧИВНО ДЕЛО,КУЛТУРА,РЕЛ.ДЕЙНОСТИ"

 

58 400

67 000

Читалища

738

58 400

67 000

Ф-я "ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ"

 

 

0

Др. дейн. по трансп., пътища, пощи и далекосъобщ.

 

5 000

 

 

 

 

 

ОБЩО РАЗХОДИ С ДЪРЖАВЕН ХАРАКТЕР

 

1 271 432

1 416 733

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ

№ на

БЮДЖЕТ

ПРОЕКТ

ПО ФУНКЦИИ И ДЕЙНОСТИ

дейн.

2017 г.

2018 г.

1

2

3

4

ОБЩИНСКИ ХАРАКТЕР

 

 

 

 

 

 

 

Функция "ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ"

 

183 023

140 050

Общинска администрация

122

124 270

83 050

Общински съвет

123

57 000

57 000

Международни прогр.и спор., дарения и пом. от чужбина

128

1 753

 

Функция "ОБРАЗОВАНИЕ"

 

103 400

49 500

Целодневни детски градини и ОДЗ- издръжка

311

103 400

49 500

Функция "ОТБРАНА И СИГУРНОСТ"

 

0

0

Ликвидиране на последици от стихиини бедзтвия и производствени аварии

284

 

 

Ф-я "СОЦИАЛНО ОСИГ.,ПОДП. И ГРИЖИ"

 

37 380

19 965

Пенсионерски клубове

525

15 350

17 290

Междунар. прогр. и спор., дар. и пом. от чужбина

588

0

0

Други служби и дейн.по осиг., подп. и заетостта

589

22 030

2 675

Ф-я"Жил.стр. ,БКС и опазване на околн. среда"

 

614 918

497 825

Водоснабдяване и канализация

603

3 000

13 290

Осветление на улици и площади

604

23 360

22 000

Изграждане,ремонт и подд. на уличната мрежа

606

 

 

Др.дейн. по жил.стр.,благоустр. и рег.развитие

619

196 250

189 090

Озеленяване

622

 

 

Чистота

623

332 804

220 000

Управление на дейностите по отпадъците

627

59 504

53 445

Ф-я "ПОЧИВНО ДЕЛО,КУЛТУРА,РЕЛ.ДЕЙНОСТИ"

 

13 000

33 866

Спортни бази

714

3 500

15 050

Междунар. прогр. и спор., дар. и пом. от чужбина

718

 

 

Музеи и художествени галерии с регионален характер

739

 

 

Музей,паметници на културата и етнографски комплекси

740

 

 

Обредни домове и зали

745

3 500

5 116

Други дейности по културата

759

6 000

13 700

Ф-я "ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ"

 

25 270

32 300

Др.уги дейн.по селско и горско стоп., лов и риболов

829

9 870

9 400

Служби и дейн. по подд.,ремонт и изгр.пътища

832

15 400

19 000

Други дейности по туризма

865

 

900

Други дейности по икономиката

898

 

3 000

Ф-я "РАЗХОДИ, НЕКЛАС. В ДРУГИТЕ ФУНКЦИИ"

 

35 377

39 640

Разходи по лихви

910

33 677

36 240

Други разходи, некласиф в другите функции

997

1 700

3 400

 

 

 

 

ДОФИНАНСИРАНЕ

 

50 870

58 956

Общинска администрация

122

14 880

21 130

Домове за възрастни хора

541

11 320

6 176

Читалища

738

24 670

31 650

ОБЩО РАЗХОДИ С ОБЩИНСКИ ХАРАКТЕР

 

1 063 238

872 102

 

 

ФУНКЦИЯ

„ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ”

в т.ч. държавно финансиране 358 700 лв.

общинско финансиране 161 180 лв.

 

Предвидени бюджетни кредити в размер на 519 880 лв.

Ø       Предвидените средства по Закона за държавния бюджет на РБ за 2018 г. на база  разходни стандарти

съгласно Решение на Министерски съвет ще бъдат изразходвани за възнаграждения и осигуровки за сметка на работодател за дейност „Общинска администрация”.

Ø       Предвидените средства от местни приходи ще бъдат изразходвани за издръжка  на дейност „Общинска

 администрация” и издръжката, възнагражденията и осигуровките за сметка на работодател в дейност „Общински съвети”, както и за дофинансиране .

 

ФУНКЦИЯ

„ОТБРАНА И СИГУРНОСТ”

в т.ч. държавно финансиране 94 780 лв.

 

Предвидени бюджетни кредити в размер на 94 780 лв.на база разходни стандарти съгласно Решение на Министерски съвет ще бъдат изразходвани за следните дейности:

Ø       Местни комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните,  обществени възпитатели;

Ø       Детски педагогически стаи и районни полицейски инспектори;

Ø       Денонощни оперативни дежурни;

Ø       Изпълнители по поддръжка и по охрана на пунктове за управление.

Ø       Офиси за военен отчет

 

ФУНКЦИЯ

„ОБРАЗОВАНИЕ”

в т.ч. държавно финансиране 534 543 лв.

общинско финансиране 49 500 лв.

 

Предвидени бюджетни кредити в размер на 584043 лв. на база разходни стандарти и натурални показатели съгласно Решение на Министерски съвет ще бъдат изразходвани:

 

 ДЕЙНОСТ 311

 ДЕТСКИ ГРАДИНИ

 

Ø       Предвидените средства по Закона за държавния бюджет на Република България  за 2018 г. на база разходни

 стандарти съгласно Решение на Министерски съвет ще бъдат изразходвани за възнаграждения и осигуровки за сметка на работодател.

Средствата са формирани от следните разходни стандарти

 

Детски градини:                           

 

 

 

 

Стандарт за институция

1

20 000

20000

 

Стандарт за яслена и целодневна група в детска градина и училище

5,0

3 998

19990

 

Стандарт за дете в яслена група

14

1 169

16366

 

Стандарт за дете 2-4 годишна възраст в целодневна група

42

1 870

78540

 

Стандарт за дете 5-6 година възраст в целодневна група

34

2 095

71230

 

Средства по регионален коефициент

 

24735

 

Норматив за създаване условия за приобщаващо образование за дете/ученик на ресурсно подпомагане

3

359

1077

 

Норматив за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи и учениците от I-IVклас

34

72

2448

 

             

 

Ø       Предвидените средства от местни приходи ще бъдат изразходвани за издръжка  на  детското заведение.

 

ДЕЙНОСТ 322

НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНИ УЧИЛИЩА, БЕЗ ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ

 

Ø       Предвидените средства по Закона за държавния бюджет на РБ за 2018 г. на база разходни  съгласно

 Решение на Министерски съвет ще бъдат изразходвани за възнаграждения и осигуровки за сметка на работодател, както и за цялостната издръжка на общинските училища.

Неспециализирани училища, без професионални гимназии

30264

Стандарт за институция

1

33 000

33000

 

Стандарт за паралелка в неспециализирано училище, без професионална гимназия

7,0

6 992

48944

 

Стандарт за ученик в паралелка в неспециализирано училище, без професионална гимназия

92

1 370

126040

 

Средства по регионален коефициент

 

 

24958

 

Норматив за създаване условия за приобщаващо образование за дете/ученик на ресурсно подпомагане

12

359

4308

 

Норматив за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи и учениците от I-IVклас

61

72

4392

 

Допълващ стандарт за материална база

92

25

2300

 

Норматив за група за целодневна организация на учебния ден

2,0

1 486

2972

 

Норматив за ученик в група за целодневна организация на учебния

 

52

582

             30264

 

Средства по регионален коефициент

 

 

3988

 

Средства за защитени училища и детски градини

 

 

18991

 

           

 

 

ФУНКЦИЯ

„ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ”

в т.ч. държавно финансиране 31 110 лв.

 

Предвидени бюджетни кредити в размер на 31 110лв.

 

Ø       Предвидените средства по Закона за държавния бюджет на РБ за 2018 г. на база разходни стандарти

 съгласно Решение на Министерски съвет ще бъдат изразходвани за възнаграждения и осигуровки за сметка на работодател за персонала в детските ясли и персонала в здравните кабинети в детските заведения и училища.

 

ФУНКЦИЯ

„СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ,

ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ”

в т.ч. държавно финансиране 330 600лв.

общинско финансиране 26 141 лв.

 

Предвидени бюджетни кредити са в размер на 356 741 лв.

Ø       Център за настаняване от семеен тип

Ø       Център за социална рехабилитация и интеграция  

Ø       Дневен център за стари хора .

Предвидените средства по Закона за държавния бюджет на РБ за 2018 г. на база разходни стандарти съгласно Решение на Министерски съвет ще бъдат изразходвани за възнаграждения и осигуровки за сметка на работодател, както и за цялостната издръжка.

Ø       Клубове на пенсионера и инвалида - цялостната издръжка,и възнагражденията и  осигуровки за сметка на

работодател са от местни приходи.

 

ФУНКЦИЯ

„ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО,

БЛАГОУСТРОЙСТВО, КОМУНАЛНО СТОПАНСТВО И

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА”

в т.ч. общинско финансиране 497 825 лв.

 

Предвидени бюджетни кредити са в размер на 497 825 лв. са изцяло от местни приходи и ще бъдат изразходвани за следните дейности: ел. енергия за уличното осветление, поддържане на чистотата,  и управление на дейностите по отпадъците

 

ФУНКЦИЯ

„ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА,

РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ”

в т.ч. държавно финансиране 67 000 лв.

общинско финансиране 65 516 лв.

 

Предвидени бюджетни кредити са в размер на 132 516 лв.

Предвидените средства по Закона за държавния бюджет на РБ за 2018 г. на база разходни стандарти – субсидирана численост съгласно Решение на Министерски съвет ще бъдат изразходвани за възнаграждения и осигуровки за сметка на работодател, както и част от издръжката. От местни приходи са предвидени средства за дофинансиране на дейностите в читалищата.

От местни приходи се предвиждат и средства за културни и спортни мероприятия и дейности за подпомагане на спортни клубове на територията на общината.

 

 

ФУНКЦИЯ

„ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ”

в т.ч.общинско финансиране 32 300 лв.

 

Разходите в тази функция се финансират от общински приходи и целева субсидия за снегопочистване.

 

 

ФУНКЦИЯ

„РАЗХОДИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ

В ДРУГИ ФУНКЦИИ“

в т.ч.общинско финансиране 39 640 лв.

 

Планираните бюджетни кредити са изцяло общинско финансиране  и са за

Ø       Лихви за кредити и такси ангажимент по заеми  39 640 лв.

 

Проектобюджетът за 2018 г. ще бъде променен с:

  • Указания на Министерство на финансите по прилагане на нормативните актове.
  • Окончателният  размер на преходния остатък, след приключване на финансовата 2017 година

  Окончателният вариант на бюджета за 2018 година ще бъде съобразен със Закона за държавния бюджет на Република България и указанията на министерството на финансите по съставянето на същия. За обсъждане в Общинския съвет ще бъдат включени  след обсъждане, всички решения, предложения, възникнали нови потребности, становища на Постоянните комисии към Общинския съвет и други предложения на граждани на Общината.

  С помощта на Общинския съвет и ръководителите на съответните звена в Общината, Общинската администрация ще положи максимални усилия за законосъобразно и целесъобразно разходване на бюджетните средства.

 

          Както  и през предходните години, така и през 2018 г. тя ще акцентира върху създаването на благоприятни условия за развитие на местната икономика и повишаване стандарта на живот на населението в общината. 

                                  Публикувано на 28.12.2017 год.


 

Покана до местната общественост за участие в подготовка на бюджет 2018 год. /изтегли/

Заповед № РД-01-04-314/ 01.11.2017 год. на Кмета на Община Рила /изтегли/

                                                                                  Публикувано на 01.11.2017 год. 


 

ПРИЕМАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СБОРНИЯ БЮДЖЕТ НА   ОБЩИНА РИЛА ЗА 2016 ГОДИНА., ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕС, ОТЧЕТА НА ЧУЖДИТЕ СРЕДСТВА И ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ДЪЛГ /изтегли/ 


 

Покана за присъствате на Публично обсъждане на Отчета за изпълнение на сборния бюджет на Община Рила за 2016 година, което ще се проведе на на 15.06.2017г. от 10.00 ч. в заседателна зала, в административната сграда на общинска администрация, град Рила, находяща се в гр. Рила, пл. «Възраждане» № 1. / изтегли/              Публикувано на 01.06.2017 год. 


 

О Б Я В А 

В изпълнение на разпоредбите на чл.140, ал. 4 от Закона за публичните финанси, чл. 50, ал. 3 от Наредба  за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Рила, Общински съвет, Община Рила обявява, че на 15.06.2017г. от 10.00 ч. в заседателна зала, в административната сграда на общинска администрация, град Рила, находяща се в гр. Рила, пл. «Възраждане» № 1,  ще се проведе Публично обсъждане на Отчета за изпълнение на сборния бюджет на Община Рила за 2016 година.

 

С уважение,

 

 Цветана ШушковаПредседател на ОбС                              Публикувано на 01.06.2017 год. 

 


 

 

Бюджетен календар на Община Рила за 2018 год. /изтегли/

                                                                                             Публикувано на 18.03.2017 год. 

 


 

Решение 284 от 26,01.2017г. на Общински съвет, Община Рила; Приложение № 1; Приложение № 5; Приложение № 2; Приложение №2.1; Приложение №8; Приложение № 9; Приложение №3; Приложение № 10; Приложение № 4; Приложение № 13; Приложение № 6; Приложение № 7; Приложение № 11; Приложение №2 /изтегли/     

Публикувано на 06.02.2017г.

Предложение относно: Приемане на бюджета на Община Рила за 2017г.; Доклад към Проекта на бюджет на Община Рила за 2017г.; Протокол от проведено публично обсъждане на Проекта на бюджет на Община Рила за 2017г. /изтегли/

Публикувано на 06.02.2017г.

Бюджет - начален план по пълна единна бюджетна класификация /изтегли/

Публикувано на 06.02.2017г.


 

Публично обсъждане на ПРОЕКТОБЮДЖЕТА на Община Рила за 2017 година /изтегли/

Проект на Бюджет на Община Рила за 2017 година /изтегли

Покана до местната общност за участие в подготовката на бюджет за 2017г. /изтегли/

Заповед № РД-01-04-354 от 04.11.2016г. /изтегли

Бюджетен календар на Община Рила за 2017 година /изтегли/


Предложение относно: Приемане на отчета за изпълнение на сборния бюджет на Община Рила за 2015 година /изтегли/

Приложение №4 /изтегли/

Приложение №5 /изтегли/

Приложение №6 /изтегли/

Покана до кметовете на кметства и кметските наместници за Публично обсъждане на Отчета за изпълнение на сборния бюджет на Община Рила за 2015 година /изтегли/


Бюджетен календар на Община Рила за 2016 година /изтегли/


Бюджет на Община Рила за 2016 година /изтегли/,

приет с Решение №51 на Общински съвет, гр. Рила от 28.01.2016 година /изтегли/


Покана за публично обсъждане на проектобюджет за 2016 година /изтегли/

Проектобюджет на Община Рила за 2016 година /изтегли/


 Бюджет на Община Рила за 2015 година /изтегли/ приет с Решение №655 от 13.02.2015г. на Общински съвет на Община Рила


Бюджет на Община Рила за 2014 година /изтегли/


 

Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджет на Община Рила /изтегли/


 

 

 

 

Горе