Покана до местната общественост за участие в подготовка на бюджет 2018 год. /изтегли/

Заповед № РД-01-04-314/ 01.11.2017 год. на Кмета на Община Рила /изтегли/

                                                                                  Публикувано на 01.11.2017 год. 


ПРИЕМАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СБОРНИЯ БЮДЖЕТ НА   ОБЩИНА РИЛА ЗА 2016 ГОДИНА., ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕС, ОТЧЕТА НА ЧУЖДИТЕ СРЕДСТВА И ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ДЪЛГ /изтегли/ 


 

Покана за присъствате на Публично обсъждане на Отчета за изпълнение на сборния бюджет на Община Рила за 2016 година, което ще се проведе на на 15.06.2017г. от 10.00 ч. в заседателна зала, в административната сграда на общинска администрация, град Рила, находяща се в гр. Рила, пл. «Възраждане» № 1. / изтегли/              Публикувано на 01.06.2017 год. 


 

О Б Я В А 

В изпълнение на разпоредбите на чл.140, ал. 4 от Закона за публичните финанси, чл. 50, ал. 3 от Наредба  за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Рила, Общински съвет, Община Рила обявява, че на 15.06.2017г. от 10.00 ч. в заседателна зала, в административната сграда на общинска администрация, град Рила, находяща се в гр. Рила, пл. «Възраждане» № 1,  ще се проведе Публично обсъждане на Отчета за изпълнение на сборния бюджет на Община Рила за 2016 година.

 

С уважение,

 

 Цветана ШушковаПредседател на ОбС                              Публикувано на 01.06.2017 год. 

 


 

 

Бюджетен календар на Община Рила за 2018 год. /изтегли/

                                                                                             Публикувано на 18.03.2017 год. 

 


 

Решение 284 от 26,01.2017г. на Общински съвет, Община Рила; Приложение № 1; Приложение № 5; Приложение № 2; Приложение №2.1; Приложение №8; Приложение № 9; Приложение №3; Приложение № 10; Приложение № 4; Приложение № 13; Приложение № 6; Приложение № 7; Приложение № 11; Приложение №2 /изтегли/     

Публикувано на 06.02.2017г.

Предложение относно: Приемане на бюджета на Община Рила за 2017г.; Доклад към Проекта на бюджет на Община Рила за 2017г.; Протокол от проведено публично обсъждане на Проекта на бюджет на Община Рила за 2017г. /изтегли/

Публикувано на 06.02.2017г.

Бюджет - начален план по пълна единна бюджетна класификация /изтегли/

Публикувано на 06.02.2017г.


 

Публично обсъждане на ПРОЕКТОБЮДЖЕТА на Община Рила за 2017 година /изтегли/

Проект на Бюджет на Община Рила за 2017 година /изтегли

Покана до местната общност за участие в подготовката на бюджет за 2017г. /изтегли/

Заповед № РД-01-04-354 от 04.11.2016г. /изтегли

Бюджетен календар на Община Рила за 2017 година /изтегли/


Предложение относно: Приемане на отчета за изпълнение на сборния бюджет на Община Рила за 2015 година /изтегли/

Приложение №4 /изтегли/

Приложение №5 /изтегли/

Приложение №6 /изтегли/

Покана до кметовете на кметства и кметските наместници за Публично обсъждане на Отчета за изпълнение на сборния бюджет на Община Рила за 2015 година /изтегли/


Бюджетен календар на Община Рила за 2016 година /изтегли/


Бюджет на Община Рила за 2016 година /изтегли/,

приет с Решение №51 на Общински съвет, гр. Рила от 28.01.2016 година /изтегли/


Покана за публично обсъждане на проектобюджет за 2016 година /изтегли/

Проектобюджет на Община Рила за 2016 година /изтегли/


 Бюджет на Община Рила за 2015 година /изтегли/ приет с Решение №655 от 13.02.2015г. на Общински съвет на Община Рила


Бюджет на Община Рила за 2014 година /изтегли/


 

Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджет на Община Рила /изтегли/


 

 

 

 

Горе