ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕНИ КОНКУРСИ

2019 год. 

ОБЯВА за провеждане на публично оповестен конкурс на основание Заповед № РД-01-04-75/01.04.2019г. на Кмета на Община Рила,за отдаване под наем на недвижим имот – общинска собственост, представляващ земеделска земя от общинският поземлен фонд, а именно: недвижим имот с № 038063, с начин на трайно ползване: “нива”, находяща се в местността  “Копаро”, в землището на гр. Рила, осма категория, целият с площ от 26,635 дка. …/ изтегли/ 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЯ за отдаване под наем на недвижим имот – общинска собственост, представляващ земеделска земя от Общински поземлен фонд, а именно: имот с № 038063, с начин на трайно ползване: “нива”, находяща се в местността  “Копаро”, в землището на гр. Рила, осма категория, целият с площ от 26,635 дка./изтегли/ 

ЗАПОВЕД № РД-01-04-75/01.04.2019г. на Кмета на Община Рила за откриване на процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ земеделска земя от общински поземлен фонд, а именно: недвижим имот с № 038063 (тридесет и осем хиляди и шестдесет и три), с начин на трайно ползване: “нива”, находяща се в местността  “Копаро”, в землището на гр. Рила, осма категория, целият с площ от 26,635 дка. …/изтегли/


 

 

2018 год. 

 

  Обява за участие в публично оповестен конкурс за отдаване под наем на недвижим имот- общинска собственост, представляващ земеделска земя от общински поземлен фонд, а именно: недвижим имот с № 060031, образуван от имот № 060025, с начин на трайно ползване: “нива”, находяща се в местността Анджиката”, в землището на с. Смочево, Община Рила. /изтегли/ 

 

      Заповед № РД-01-04-28/29.01.2018г. на Кмета на Община Рила за откриване на  процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ земеделска земя от общински поземлен фонд, а именно: недвижим имот с № 060031 (шестдесет хиляди и тридесет и едно), образуван от имот № 060025 (шестдесет хиляди и двадесет и пет), с начин на трайно ползване: “нива”, находяща се в местността Анджиката”, в землището на с. Смочево, Община Рила  /изтегли/

2017 год.

 

 Заповед № РД-01-04-77 от 15.02.2017г. на Кмета на Община Рила за откриване на процедура за публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имот № 038063, м. "Копаро", з-ще град Рила /изтегли/

Заповед № РД-01-04-105/ 06.03.2017 год. на Кмета на Община Рила за обявяване на спечелил участник на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имот № 038063, м. "Копаро", з-ще град Рила /изтегли/


 

Горе