СЪОБЩЕНИЕ № 2б/13.11.2018  г.

 

ДО

ПЕТЯ ЛЮДМИЛОВА СИЛВЕСТРОВА

ХРИСТИНА ЙОРДАНОВА ГЕОРГИЕВА

Град София, ж.к. „Дружба“ бл. 222, вх. А, ет. 1, ап. 3

 

Уведомяваме Ви, че за строеж “Второстепенна постройка на допълващо застрояване“,  находящ се в УПИ Х-314, кв. 9 по плана на село Смочево, Община Рила, е съставен Констативен акт № 2/ 13.11.2018 год.

Със съдържанието на констативния акт може да се запознаете в отдел “Устройство на територията, собственост, земеделие и гори” при Община Рила, гр.Рила, пл. “Възраждане” № 1

Възражение срещу констативния акт могат да бъдат подавани в 7-дневен срок, считано от 13.11.2018 год. пред Община Рила.

Настоящото съобщение е публикувано в интернет страницата на Община Рила http://www.grad-rila.bg/ в секция „Обяви на администрацията“ на 13.11.2018 г. и удостоверява, че адресатът му е уведомен по реда на § 4, ал. 1, от ДР на ЗУТ.

СЪСТАВИЛИ:  

  1. Виолина Станкова  /…..........П................/                 

 

  1. Владимира Пачова  /................П............/

 

О Б Я В Л Е Н И Е

                На основание чл.124б, ал. 2 от  Закона за устройство на територията /ЗУТ/, Община Рила, област Кюстендил съобщава, че със Заповед № РД-01-04-260/07.11.2018 год. на Кмета на Община Рила се разрешава на Ивайло Станойчев Гошев и Виолета Славчова Гошева, да се изработи Комплексен проект инвестиционна инициатива по чл. 150 от ЗУТ, включващ.../ изтегли пълния текст/ 

 

Публикувано на 09.11.2018 год.


 

 

Решение № 204 от 15.10.2018 год на Административен съд- Кюстендил /изтегли/ 

Публикувано на 09.11.2018 год. 


 

ПОКАНА

ДО МЕСТНАТА ОБЩНОСТ

ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЯ И СТАНОВИЩА ПО ИЗГОТВЯНЕТО НА:

  

1.      Проект за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Рила;

 

Във връзка с чл. 26 ал.4 от Закона за нормативните актова, в 30 дневен срок от публикуване на настоящият проект на интернет страницата на Община Рила, заинтересованите лица могат да направят предложения и да изразят становища по Проект за изменение и допълнение на Наредба за определяне на местните данъци на територията на Община Рила в Деловодството на Общинска администрация – гр. Рила и в Общински съвет на община Рила, пл. „Възраждане“ №1 или на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Материалите по горецитираният проект могат да бъдат разглеждани на интернет адрес: http://www.grad-rila.bg/obshtinski-savet/proekt-na-resheniya-na-obshtinski-savet

или на сайта на община Рила, в раздел „Общински съвет“ – „Проекти на решения на общински съвет“

 

Срок за отправяне на предложения и становища: 03.12.2018 г.


 

 

ЗАПОВЕД  № РД-05-232/01.10.2018г. за одобряване на споразумение за разпределение на масивите за ползване на обработваеми земи в землището на с. Падала на ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ “ЗЕМЕДЕЛИЕ”- КЮСТЕНДИЛ /изтегли/

 

ЗАПОВЕД  № РД-05-233/01.10.2018г. за одобряване на споразумение за разпределение на масивите за ползване на обработваеми земи в землището на гр. Рила на ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ “ЗЕМЕДЕЛИЕ”- КЮСТЕНДИЛ /изтегли/

 

ЗАПОВЕД  № РД-05-234/01.10.2018г. за одобряване на споразумение за разпределение на масивите за ползване на обработваеми земи в землището на с. Смочево на ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ “ЗЕМЕДЕЛИЕ”- КЮСТЕНДИЛ /изтегли/


 

О Б Я В А

На основание чл. 37и ал. 13 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, чл. 102 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/ и Решение № 567/23.08.2018 г. на Общински съвет на Община Рила, Общинска администрация - град Рила, обявява недвижими имоти от Общински поземлен фонд с НТП ”пасища, мера” и ”ливада”, останали свободни след извършено разпределение по реда на чл. 37 и, ал. 6 от ЗСПЗЗ, на собственици на животновъдни обекти в землищата /изтегли пълния текст/ 

Приложение № 1

Списък на имоти от общинския поземлен фонд собственост на Община Рила, с начин на трайно ползване “пасища, мера”, “пасище с храсти” и “ливада”, останали свободни след проведена процедура по разпределение на имоти по реда на чл. 37 и от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за стопанската 2018/2019 година. /изтегли/ 


 

Уведомление за инвестиционно намерение с възложтел "РЕГИОНАЛНО  СДРУЖЕНИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ-БЛАГОЕВГРАД", на общините Благоевград, Симитли, Рила, Кочериново и Бобшево /изтегли/


 СЪОБЩЕНИЕ:

 Община Рила уведомява физическите, юридическите лица и едноличните търговци на територията на Община Рила за техните задължения, относно поддържане чистотата на територоията на Общината /изтегли/ 


 

 

Обявление На основание чл. 124б, ал. 2 от  Закона за устройство на територията /ЗУТ/, Община Рила, област Кюстендил съобщава, че със Заповед № РД-01-04-93/15.05.2018 год. на Кмета на Община Рила се разрешава на Община Рила, представлявана от Георги Кабзималски – Кмет на Община Рила, да се изработи проект на Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на План за регулация (ПР), одобрен със Заповед № 2473/11.07.1964 год., в обхвата на урегулирани поземлени имоти (УПИ), представляващи парцели  п-л II-3, п-л I-2, п-л III-4 и п-л IV-4,5 в кв. 2 и изменение на уличната регулационна линия на  улица с о. т. 1-19, граничеща с п-л I-2, п-л II-3 и п-л IV-4,5 в кв. 2 по уличната и дворищна регулация на с. Пастра, одобрена със Заповед № 2473/11.07.1964 год. /изтегли/


Обявление на основание чл. 124б, ал. 2 от  Закона за устройство на територията /ЗУТ/, Община Рила, област Кюстендил съобщава, че със Заповед № РД-01-04-94/17.05.2018 год. на Кмета на Община Рила се разрешава на Община Рила, представлявана от Георги Кабзималски – Кмет на Община Рила и на Методи Асенов Хлебарски, да се изработи проект на Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на План за регулация (ПР) /изтегли/


Обявление на основание чл. 124б, ал. 2 от  Закона за устройство на територията /ЗУТ/, Община Рила, област Кюстендил съобщава, че със Заповед № РД-01-04-92/15.05.2018 год. на Кмета на Община Рила се разрешава на Община Рила, представлявана от Георги Кабзималски – Кмет на Община Рила и на ОУ „Аверкий Попстоянов“ гр. Рила с Директор Татяна Симеонова, да се изработи проект на Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на План за регулация (ПР) /изтегли/ 


 Решение № 73/ 03.04.2018 год. на Административен съд, град Кюстендил по Административно дело № 36/ 2018 год. /изтегли/ 

Публикувано на 30.04.2018 год. 


 

Протокол от Общо събрание на "РЕГИОНАЛНО  СДРУЖЕНИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ-БЛАГОЕВГРАД", на общините Благоевград, Симитли, Рила, Кочериново и Бобшево /изтегли/

                                                                                                                               Публикувано на 23.11.2017 год. 


 

      Заповед № РД-05-258/ 28.09.2017 год. на Директора на ОД "Земеделие"- град Кюстендил за одобряване на споразумение за разпределение на масивите за ползване на обработваеми земи на землището на село Падала, ЕКАТТЕ 55083, Община Рила, Област Кюстендил за стопанската 2017/ 2018 год., ведно с Приложение 1-  Окончателен регистър по реда на чл.74, във връзка с чл. 75а от ППЗСПЗЗ, във връзка с член 37в, ал. 9 от ЗСПЗЗ за стопанската 2017/2018 година за землището на с. Падала и Приложение № 2- Работна карта на земеделските блокове з-ще с. Падала /изтегли/

           Заповед № РД-05-259/ 28.09.2017 год. на Директора на ОД "Земеделие"- град Кюстендил за одобряване на споразумение за разпределение на масивите за ползване на обработваеми земи на землището на село Смочево, ЕКАТТЕ 67698, Община Рила, Област Кюстендил за стопанската 2017/ 2018 год., ведно с Приложение 1-  Окончателен регистър по реда на чл.74, във връзка с чл. 75а от ППЗСПЗЗ, във връзка с член 37в, ал. 9 от ЗСПЗЗ за стопанската 2017/2018 година за землището на с. Смочево и Приложение № 2- Работна карта на земеделските блокове з-ще с. Смочево /изтегли/

 


 

     Заповед № РД-05-260/ 28.09.2017 год. на Директора на ОД "Земеделие"- град Кюстендил за одобряване на споразумение за разпределение на масивите за ползване на обработваеми земи на землището на град Рила, ЕКАТТЕ 67671, Община Рила, Област Кюстендил за стопанската 2017/ 2018 год., ведно с Приложение 1-  Окончателен регистър по реда на чл.74, във връзка с чл. 75а от ППЗСПЗЗ, във връзка с член 37в, ал. 9 от ЗСПЗЗ за стопанската 2017/2018 година за землището на град Рила и Приложение № 2- Работна карта на земеделските блокове з-ще град Рила / изтегли/

      Уведомление за инвестиционно намерение от Атанс Камбитов- Кмет на Община Благоевград за ”Проектиране и изграждане на допълнителна инфраструктура (инсталация за предварително третиране на битови отпадъци, компостираща инсталация за разделно събрани биоразградими и/или зелени отпадъци и анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци) за развитие на регионалната система за управление на отпадъците на регион Благоевград, включващ общини Благоевград, Симитли, Рила, Кочериново и Бобошево”. /изтегли- уведомление, приложение 1 и приложение 2/

 


 

Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно намерение : ”Проектиране и изграждане на допълнителна инфраструктура (инсталация за предварително третиране на битови отпадъци, компостираща инсталация за разделно събрани биоразградими и/или зелени отпадъци и анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци) за развитие на регионалната система за управление на отпадъците на регион Благоевград, включващ общини Благоевград, Симитли, Рила, Кочериново и Бобошево” /изтегли- искане, приложение 1, приложение 2 и приложение 3 /

 


 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Уважаеми граждани,

Във връзка с извършващите се ремонтни дейности в административната сграда на Общинска администрация,  гр.Рила се извиняваме за причиненото Ви неудобство и същевременно Ви информираме, че въпреки създалата се ситуация, свързана с ремонта на сградата, Община Рила ще продължи да осъществява дейността си без прекъсване, за удобството на Вас потребителите на услуги.

Общинска администрация-гр.Рила


 

О Б Я В Л Е Н И Е

 по реда на чл. 15, т. 1

от Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми 

Във връзка със задължение за обявяване по чл. 15, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, Община Рила обявява Решение №БД-11-ЕО/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за Програма за управление на отпадъците на Община Рила 2016-2020 г., възложител: Община Рила, със седалище: гр. Рила, пл. ”Възраждане” №1, Булстат 000261598-да не се извършва екологична оценка.

Решението е поставено за обществен достъп на Информационното табло на партерния етаж в сградата на Община Рила на адрес: град Рила, пл. ”Възраждане” №1, на 02.06.2017 г., за период от 14 (четиринадесет) дни.

Решението е на разположение на заинтересованите страни за периода от 02.06.2017 г.-до16.06.2017 г. вкл.в сградата на Община Рила, гр. Рила, пл. ”Възраждане” №1, стая на Инспектор ”Екология и опазване на природните ресурси” и на интернет страницата на Община Рила.

                                                                                                                                             Публикувано на 02.06.2017 г.

/П/

ГЕОРГИ КАБЗИМАЛСКИ

 

Кмет на Община Рила


 

 

Решение № БД-11-ЕО/2017 за преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка /изтигли/

Публикувано на 02.06.2017 год.


 

Протокол от 12.05.2017 год. от извършено разпределение на невижими имоти с начин на трайно ползване "ливада", "пасище, мера" и "пасище храсти" от Общински поземлен фонд- собственост на Община Рила за отдаване под наем за стопанската 2017/ 2018 год. /изтегли/


 

Обявление по реда на чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове за Изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и продажба на общински жилища. /изтегли/ 


 

 

Обявление  по реда на чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове за допълнение на Наредба за организация и безопасност на автомобилното движение на територията на Община Рила /изтегли/

 


 

Протокол от извършено разпределение на недвижими имоти с начин на трайно ползване "Пасище, мера" и "Ливада"от Общински поземлен фонд, собственост на Община Рила /изтегли/

  


Обява За публично обсъждане на проект за актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Рила за 2017 г. /изтегли/


 

 Проект на актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Рила за 2017г. /изтегли/


  Съобщение до Христо Димитров Кирилов /изтегли/


 Уведомление за инвестиционно предложение за "Проектиране и изграждане на допълнителна инфраструктура (инсталация за предварително третиране на битови отпадъци и компостираща инсталация за разделно събрани биоразградими и/или зелени отпадъци) за развитие на регионалната система за управление на отпадъците на регион Благоевград, включващ общини Благоевград, Рила, Кочериново и Бобошево"  /изтегли/

Протокол от Общо събрание на "РЕГИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ- БЛАГОЕВГРАД" за общините Благоевград, Симитли, Рила, Кочериново и Бобошево /изтегли/


Заповед № РД-05-49/ 06.03.2017 год. на Директора на ОДЗ- град Кюстендил за определяне на комисии за споразумения по чл. 37 ж от ЗСПЗЗ /изтегли/


 Обявление за откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели за района на Кюстендилския окръжен съд на основание чл. 68 от ЗСВ и писмо с вх. № РД-02-08-400 от 12.12.2017г. /изтегли/


 

Обява за публично обсъждане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в Община Рила за 2017 година /изтегли/


 

Обявление за откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели за района на Дупнишкия районен съд на основание чл. 68 от ЗСВ и писмо с вх. № РД-02-08-308 от 29.09.2016г. /изтегли/


 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е:

ДО

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА

                Община Рила по реда на чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, съобщава , че е издадено Разрешение за строеж № 15/ 28.12.2016 год., въз основа на одобрен инвестиционен проект № 12/2016 год. за строеж от четвърта категория „Реконструкция и рехабилитация на улица с о.т. 84- 85-89-87-88, улица с о.т. 28-84-85 и подпорна стена по границита с УПИ V-34 и УПИ VI-33, кв. 34 по плана на град Рила, Община Рила, Област Кюстендил“.

На основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ в 14- дневен срок от съобщаването на Разрешението за строеж по реда на АПК, заитересованите лица могат да прегледат проекта и ако имат основание да направят писмени възражения и искания по него до Общинска администрация град Рила.

Настоящото съобщение eпоставено на официалния сайт на Община Рила, с име /домейн/  http://grad-rila.bg/ на 29.12.2016 год.  и удостоверява, че заинтересованите лица са уведомени за издаденото Разрешение за строеж.

 

/П/

Асен Игнатов- Главен архитект на Община Рила 


 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е:

ДО

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА

                Община Рила по реда на чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, съобщава , че е издадено Разрешение за строеж № 11/ 28.09.2016 год., въз основа на одобрен инвестиционен проект № 9/2016 год. за строеж от четвърта категория „Основен ремонт на общинска образователна инфраструктура- ОДГ „Тодора Миладинова“, гр. Рила, общ. Рила“.

На основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ в 14- дневен срок от съобщаването на Разрешението за строеж по реда на АПК, заитересованите лица могат да прегледат проекта и ако имат основание да направят писмени възражения и искания по него до Общинска администрация град Рила.

Настоящото съобщение eпоставено на официалния сайт на Община Рила, с име /домейн/  http://grad-rila.bg/ на 29.09.2016 год.  и удостоверява, че заинтересованите лица са уведомени за издаденото Разрешение за строеж.

 

         /П/

Асен Игнатов- Главен архитект на Община Рила  


 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е:

 

ДО

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА

                Община Рила по реда на чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, съобщава , че е издадено Разрешение за строеж № 10/ 28.09.2016 год., въз основа на одобрен инвестиционен проект № 8/2016 год. за строеж от трета категория „Реконструкция и рехабилитация на път КNL 3180 /III- 107, Рила- Рилски манастир км. 13+ 336/ -Падала км. 5+390-6+430“, Община Рила, Област Кйстендил.

На основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ в 14- дневен срок от съобщаването на Разрешението за строеж по реда на АПК, заитересованите лица могат да прегледат проекта и ако имат основание да направят писмени възражения и искания по него до Общинска администрация град Рила.

Настоящото съобщение eпоставено на официалния сайт на Община Рила, с име /домейн/  http://grad-rila.bg/ на 29.09.2016 год.  и удостоверява, че заинтересованите лица са уведомени за издаденото Разрешение за строеж.

 

/П/

 

Асен Игнатов- Главен архитект на Община Рила


 

 

 С Ъ О Б Щ Е Н И Е:

ДО

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА

                Община Рила по реда на чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, съобщава , че е издадено Разрешение за строеж № 9/ 28.09.2016 год., въз основа на одобрен инвестиционен проект № 7/2016 год. за строеж от четвърта категория „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в село Падала, Община Рила за улици с о.т. 16-15-24; улица с о.т. 1-2-3-4-5-13-12; улица с о.т. 20-21-22-1- пешеходна улица със стълби; улица с о.т. 20-31-32- пешехдна улица; улица с о.т. 40-19- пешеходна“, Община Рила, Област Кюстендил.

На основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ в 14- дневен срок от съобщаването на Разрешението за строеж по реда на АПК, заитересованите лица могат да прегледат проекта и ако имат основание да направят писмени възражения и искания по него до Общинска администрация град Рила.

Настоящото съобщение eпоставено на официалния сайт на Община Рила, с име /домейн/  http://grad-rila.bg/ на 29.09.2016 год.  и удостоверява, че заинтересованите лица са уведомени за издаденото Разрешение за строеж.

 

         /П/

Асен Игнатов- Главен архитект на Община Рила


 

 

 С Ъ О Б Щ Е Н И Е:

 

ДО

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА

                Община Рила по реда на чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, съобщава , че е издадено Разрешение за строеж № 8/ 28.09.2016 год., въз основа на одобрен инвестиционен проект № 9/2016 год. за строеж от четвърта категория „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа град Рила за улици с осови точки 352-330-288-287-285-253-251-207-206-180-145-139-136-108-105-69 път III-107; улица с о.т. 347 / път III-107/-358-367-378-390-391-392-393- и улица с о.т. 308 /път III-107/- 303-302-301-299-298-297-296 по регулационния план на град Рила “, Община Рила, Област Кюстендил.

На основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ в 14- дневен срок от съобщаването на Разрешението за строеж по реда на АПК, заитересованите лица могат да прегледат проекта и ако имат основание да направят писмени възражения и искания по него до Общинска администрация град Рила.

Настоящото съобщение eпоставено на официалния сайт на Община Рила, с име /домейн/  http://grad-rila.bg/ на 29.09.2016 год.  и удостоверява, че заинтересованите лица са уведомени за издаденото Разрешение за строеж.

 

         /П/

Асен Игнатов- Главен архитект на Община Рила


 


 

Обява за участие в публично оповестен конкурс /изтегли/

на основание Заповед № РД-01-04-392 от 01.12.2016г. на Кмета на Община Рила /изтегли/


 

Обявление с изх. № УТ000245 от 26.10.2016г. на основание чл. 124, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) /изтегли/


 

Обявление с изх. № УС000314 от 19.09.2016г. на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) /изтегли/


 

Обява за участие в публично оповестени конкурси /изтегли/

на основание Заповед № РД-01-04-281 от 13.09.2016г. на Кмета на Община Рила /изтегли/


 

Заповед № РД-05-208 от 05.08.2016г. на Областна дирекция "Земеделие" - Кюстендил /изтегли/


 

Обявление по реда на чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове /изтегли/ 

                                                                                   Публикувано на 03.08.2016 год. 


ОБЯВЛЕНИЕ   

по реда на чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове  

В ДВ, бр. 79 от 13.10.2015 г. е обнародван Закон за предучилищното и училищното образование, в сила от 01.08.2016 г. Съгласно разпоредбите на чл.346 от Закона за предучилищното и училищното образование (Обн., ДВ, бр. 79 от 13.10.2015 г., в сила от 01.08.2016 г.) във всяка община се създава и води регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие, в който служебно се вписват общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие, въз основа на заповедта за тяхното откриване, преобразуване, промяна и закриване.  Обстоятелствата, които подлежат на вписване в регистъра, както и редът за вписване се определят с наредба на съответния общински съвет. 

Община Рила изработи проект на Наредба за водене на регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие на територията на Община Рила, който заедно с мотивите към него е публикуван на официалната интернет страница на Община Рила, а именно: www.grad-rila.bg.

Съгласно разпоредбата на чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, Община Рила предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Наредба за водене на регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие на територията на Община Рила, в срок до 17.08.2016 г.

Георги Кабзималски, 

Кмет на Община Рила


 

 

ОБЯВЛЕНИЕ  

по реда на чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове  

В ДВ, бр. 79 от 13.10.2015 г. е обнародван Закон за предучилищното и училищното образование, в сила от 01.08.2016 г. Съгласно разпоредбата на чл. 68, ал.1 от Закона за предучилищното и училищното образование (обн., ДВ, бр. 79 от 13.10.2015 г., в сила от 01.08.2016 г.), в общинските детски градини може да се организират почасови, съботно-неделни и сезонни дейности като допълнителна услуга по отглеждане на децата по желание на родителите и при условия и по ред, определени с наредба на общинския съвет. 

Община Рила изработи проект на Наредба за условията и реда за организиране на почасови, съботно-неделни и сезонни дейности, като допълнителна услуга по отглеждане на децата в общинска детска градина на територията на Община Рила, който заедно с мотивите към него е публикуван на официалната интернет страница на Община Рила, а именно: www.grad-rila.bg. 

Съгласно разпоредбата на чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, Община Рила предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Наредба за условията и реда за организиране на почасови, съботно-неделни и сезонни дейности, като допълнителна услуга по отглеждане на децата в общинска детска градина на територията на Община Рила, в срок до 17.08.2016 г. 

 Предложения и становища по проекта могат да бъдат направени на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ">rilamunicipality@gmail.com 

или подавани в писмен вид в деловодството на Общинска администрация, град Рила, пл. „Възраждане” № 1, Община Рила.

 

Георги Кабзималски, 

Кмет на Община Рила


Протокол от проведено обществено обсъждане на предварителен проект за Общ устройствен план на Община Рила /изтегли/


 

Обявление с изх. № УС000281 от 10.08.2016г. на основание чл. 124б, ал. 2 от Закон за устройство на територията (ЗУТ) /изтегли


ПОКАНА

На основание чл.130д, ал.3, т.3 от Закона за публичните финанси и във връзка с Решение №156/28.06.2016г. на Общински съвет на Община Рила, Община Рила организира публично обсъждане на Проекта на План за финансово оздравяване на Община Рила. 

Обсъждането ще се проведе на 12.08.2016 год. (петък) от 15.00 часа в залата на общината. 

Становища и предложения по Проекта на План за финансово оздравяване на Община Рила могат да се изпращат и на електронния адрес на общината – е-mаil: адрес Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. , както и да се предоставят в деловодството на общината , не по-късно от два дни преди провеждане на публичното обсъждане. 

Материалите за публичното обсъждане ще бъдат публикувани на интернет страницата на Община Рила. 

Община Рила кани всички жители, ръководители на звена от бюджетната сфера, ръководители на фирми, синдикати, представители на неправителствени организации, общински съветници, кметове, кметски наместници и медии да вземат участие в обсъждането на проекта.

 

Проект на План за финансово оздравяване на Община Рила /изтегли/

 

 


Обява за недвижими имоти от общински поземлен фонд с НТП "пасище", "мера" и "ливада", останали свободни след разпределението на правоимащи собственици /изтегли/

, във връзка с Решение № 160 от 28.06.2016г. /виж/

Приложение №1 към Решение №160 от 28.06.2016г. /изтегли/

Приложение №2 към Решение №160 от 28.06.2016г. /изтегли/


 

Обява за публично обсъждане на проект за актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в Община Рила за 2016 г. /изтегли/


 Обявление с изх. № УС000259 от 14.07.2016г. на основание чл. 124б, ал. 2 от Закон за устройство на територията (ЗУТ) /изтегли/


 Обявление с изх. №УС000280 от 23.06.2016г. на основание чл. 124б, ал. 2 от Закон за устройство на територията (ЗУТ) /изтегли/


 

Решение № 131 от 28.06.2016г. на Административен съд Кюстендил /изтегли/


 

Заповед № РД - 30 - 140 от 10.06.2016г. на Областния управител на Област Кюстендил, относно Решение № 142 от 26.05.2016г. на Общински съвет - Рила /изтегли/


 

Обява за публично обсъждане на проект на актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в Община Рила за 2016 година /изтегли/

Проект на актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в Община Рила за 2016 година /изтегли/


 Обявление с изх. № УС000262 от 27.05.2016г. на основание чл. 124б, ал. 2 от Закон за устройство на територията (ЗУТ) /изтегли/


 

 

Писмо с изх. № УС-01-02000083 от 19.04.2016г. до всички заинтересовани страни за съставяне на Акт за непълноти /грешки/ в одобрения кадастрален план на гр. Рила /изтегли/


 

Писмо до Ангелина Александрова Георгиева с изх. № УС-01-02000103 от 21.03.2016г. /изтегли/


Протокол от Общо събрание на "РЕГИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ - БЛАГОЕВГРАД" на общините Благоевград, Симитли, Рила, Кочериново, Бобошево и Решение от 29.01.2016г. /виж/


Правила за ползване на имоти от Общински поземлен фонд, собственост на Община Рила, по начин на трайно ползване "пасище, мера" и "ливада"/изтегли/

Недвижими имоти, с начин на трайно ползване: "ливада" - с. Падала /изтегли/

Недвижими имоти, с начин на трайно ползване: "ливада" - с. Пастра /изтегли/

Недвижими имоти, с начин на трайно ползване: "ливада" - гр. Рила /изтегли/

Недвижими имоти, с начин на трайно ползване: "ливада" - с. Смочево /изтегли/

Недвижими имоти, с начин на трайно ползване: "пасище, мера" - с. Падала /изтегли/

Недвижими имоти, с начин на трайно ползване: "пасище, мера" - с. Пастра /изтегли/

Недвижими имоти, с начин на трайно ползване: "пасище, мера" - с. Смочево /изтегли

Недвижими имоти, с начин на трайно ползване: "пасище, мера" - гр. Рила /изтегли/


Обява за превеждане на публичен търг с тайно наддаване /изтегли/

на основание Заповед № РД-01-04-48/ 15.02.2016 година на Кмета на Община Рила /изтегли/


 

Обява за публично обсъждане на проект на актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в Община Рила за 2016 година /изтегли/


 

Обява за потребителите на социалната услуга "Обществена трапезария" /изтегли/


 Обявление с изх. № УС000206 от 29.01.2016г. на ознование чл. 124б, ал. 2 от Закон за устройство на територията (ЗУТ) /изтегли/


 

Обявление № УС-01-04000005 от 06.01.2016г. /изтегли/


 

Покана за публично обсъждане намерението за поемане на дългосрочен инвестиционен заем от Община Рила през 2016 година /изтегли/


 

Инвестиционно предложение за създаване на насъждения от малини в поземлени имоти с № 000283, 000865, 000864, 000863, 000291 с обща площ 41,589 дка /изтегли/


 

Обява за публично обсъждане на Стратегия за управление на общинската собственост за периода 2015 - 2019 година /изтегли/


 

Обява за останали свободни пасища, мери и ливади от общински поземлен фонд /изтегли/

Списък на имоти, находящи се в землището на с. Падала /изтегли/

 

Списък на имоти, находящи се в землището на с. Пастра /изтегли/

 

Списък на имоти, находящи се в землището на гр. Рила /изтегли/

 

Списък на имоти, находящи се в землището на с. Смочево /изтегли/


 

Решение от 17.11.2015 г. на "Регионално сдружение за управление на отпадъците - Благоевград" на Общините Благоевград, Симитли, Рила, Кочериново, Бобошево /изтегли/


 

Покана за публично обсъждане на проектобюджет за 2016 година на Община Рила /изтегли/


Заповед № РД-02-15-139/12.10.2015г. на Министъра на Министерство на регионалното развитие и благоустройство /изтегли/


Протокол от разпределение на пасища, мери и ливади от общински поземлен фонд на Община Рила от 29.09.2015г. /изтегли/


Обява за лица, които могат да ползват социалната услуга "Обществена трапезария" на територията на Община Рила /изтегли/


 ИНФОРМАЦИЯ

 За размера на средно годишно рентно плащане за землищата от Община Рила, област Кюстендил за стопанската  2013/2014 година, публикувана на основание чл. 37и, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /изтегли/


ОБЯВА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ- ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА РИЛА ЗА 2014 ГОДИНА /изтегли/

Проект на актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти- общинска собственост в Община Рила за 2014 година /изтегли/


ОБЯВА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ- ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА РИЛА ЗА 2015 ГОДИНА /изтегли/


Обявление за изработени проекти за Подробни устройствени планове /ПУП/ - Парцеларни планове /ПП/ за елементите на техническата инфраструктура на обект “Модулна пречиствателна станция за отпадни води” /МПСОВ/ в с. Смочево, Община Рила, предвидена в част от поземлен имот /ПИ/ № 087002, местност “Миндеьо” в з-щето на с. Смочево, община Рила по КВС /изтегли/


Обява за участие в публично оповестени конкурси /виж/


 

Горе