ОСТЕОПОРОЗА

КОМПЛЕКСНИ  МЕДИЦИНСКИ  ПРЕГЛЕДИ

СПЕЦИАЛИСТ - РЕВМАТОЛОГ

/ Д-р Луканов /

 

1. ИЗСЛЕДВАНЕ НА КОСТНА ПЛЪТНОСТ  С   АМЕРИКАНСКИ  

    УЛТРАЗВУКОВ АПАРАТ   -  ‘’ACHILLES EXPRESS’’         

2. Консултация и препоръки за профилактика, както  и лечение на заболяването  остеопороза! 

                                              /цена – 10 лв./                                                                                   

3.РЕВМАТОЛОГИЧНА  КОНСУЛТАЦИЯ  – / ПО ЖЕЛАНИЕ /                                 

                                                               /ставни проблеми,подагра и др. цена – 15 лв./

Д-р Луканов – 088725621

18 ноември /понеделник/     от 09.00 – 12.00 часа -  в поликлиниката на град

Предварителни записвания на телефона на д-р Луканов – 0887256215


Обява конкурс з а избор на  „ЕКСПЕРТ “ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ И  УСЛУГИ“  В ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР(ОИЦ) – КЮСТЕНДИЛ /изтегли/

 

Длъжностна характеристика /изтегли/ 


 

 

 

Изх. № УС000067/14.06.2019г.                                                                                 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

                На основание чл. 124б, ал. 2 от  Закона за устройство на територията /ЗУТ/, Община Рила, Област Кюстендил съобщава, че със Заповед № РД-01-04-138/05.06.2019 год. на Кмета на Община Рила

се разрешава на Цветана Дамянова Димитрова и Димитрина Дамянова Кацарска в качеството на наследници на Дамян Димитров Дамянов, да се изработи проект на Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на План за регулация /ПР/  по чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗУТ при спазване на чл. 19, ал. 4 от ЗУТ в обхват:  урегулиран поземлен имот /УПИ/, представляващ п-л XIV-441, кв. 19 по дворищнорегулационния план на с. Смочево, одобрен със Заповед № 101/23.09.1991 год. на Кмета на Община Рила, третиращ разделяне (делба) на УПИ XIV-441 в кв. 19, като от него се образуват два нови урегулирани поземлени имоти  /УПИ/ с проектни номера:

•              УПИ XIV-441 с проектна площ 446 кв. м. и  УПИ XXIII-441 с проектна площ 600 кв. м. ще бъдат с предназначение „За жилищно строителство“, при спазване на проектната вътрешна регулационна линия м/у новообразуваните УПИ, съгласно Предложението за изменение на ПУП – ПР.

Заповедта не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/.

С пълния текст на Заповед № РД-01-04-138/05.06.2019 год. на Кмета на Община Рила, заинтересованите лица могат да се запознаят в рамките на работния ден в Отдел „УКТСЗГ“, Община Рила, гр. Рила, пл. „Възраждане“ № 1.

 

С уважение,

/П/

Георги Кабзималски

 

Кмет на Община Рила


 

Изх. № УС000059/11.06.2019г.                                                                  

О Б Я В Л Е Н И Е

 

                На основание чл. 124б, ал. 2 от  Закона за устройство на територията /ЗУТ/, Община Рила, Област Кюстендил съобщава, че със Заповед № РД-01-04-137/05.06.2019 год. на Кмета на Община Рила

се разрешава на „Районна потребителна кооперация „Рила“, да се изработи проект на Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на План за регулация и застрояване /ПРЗ/  по чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗУТ при спазване на чл. 19, ал. 4 , Раздел III – Видове застрояване, параметри на застрояване и Раздел IV – Правила и нормативи за разполагане на сградите на основното застрояване от ЗУТ в обхват:  урегулиран поземлен имот /УПИ/, представляващ п-л VIII-1090, 1091 в кв. 98 по дворищнорегулационния план на гр. Рила, одобрен със Заповед № 30/22.02.1993 год. на Кмета на Община Рила, третиращ образуване на нови урегулирани поземлени имоти  /УПИ/ от УПИ VIII-1090, 1091, съгласно Предложението за изменение на ПУП - ПРЗ  а имено:

1.            Новообразуван УПИ VIII-1090, кв. 98 по имотни граници на ПИ № 1095 и с предвидено  предназначение „За магазин“ и с проектна урегулирана площ от 258 кв. м.

2.            Новообразуван УПИ XVIII-1091, кв. 98 по имотни граници на ПИ № 1091 и с предвидено предназначение „За Жилищно строителство“ и с проектна урегулирана площ от 300 кв. м.

                За новообразуваните УПИ VIII-1090 и УПИ XVIII-1091 остава устройствена  зона „За жилищно строителство – Жм“.

Заповедта не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/.

С пълния текст на Заповед № РД-01-04-137/05.06.2019 год. на Кмета на Община Рила, заинтересованите лица могат да се запознаят в рамките на работния ден в Отдел „УКТСЗГ“, Община Рила, гр. Рила, пл. „Възраждане“ № 1.

 

С уважение,  /П/

Георги Кабзималски

 

Кмет на Община Рила


 

Протокол от Общо събрание на "РЕГИОНАЛНОТО СДРУЖЕНИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ-БЛАГОЕВГРАД" на общините Благоевград, Симитли, Рила, Коочериново и Бобошево /изтегли/ 


 

Изх. № УС 000010/10.06.2019г.                                                                

 О Б Я В Л Е Н И Е

 

                На основание чл. 124б, ал. 2 от  Закона за устройство на територията /ЗУТ/, Община Рила, Област Кюстендил съобщава, че със Заповед № РД-01-04-136/05.06.2019 год. на Кмета на Община Рила

се разрешава на Мателина Петкова Янева, Зорница Валери Янева , Йорданка Георгиева Узунова и Магдалина Георгиева Узунова, да се изработи проект на Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на План за регулация /ПР/  по чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗУТ при спазване на чл. 19, ал. 4 от ЗУТ в обхват:  урегулиран поземлен имот /УПИ/, представляващ п-л VI-1559, 1587 в кв. 33 по плана на гр. Рила , одобрен със Заповед № 30/22.02.1993 год., изменен със Заповед № 238/14.07.2008 год. на Кмета на Община Рила, третиращ образуване на отделни урегулирани поземлени имоти с проектни номера за съответните поземлени имоти, а именно:

1.            Новообразуван УПИ VI-1587 в кв. 33, като регулационните линии на УПИ съвпаднат с имотните граници на имот пл. № 1587, без да се изменя уличната регулационна линия на улица с о. т. 201-167 и се предвиди с отреждане „За жилищни нужди“.

2.            Новообразуван УПИ XI-1559 в кв. 33, като регулационните линии на УПИ съвпаднат с имотните граници на имот пл. № 1559, без да се изменя уличната регулационна линия на улица с о. т. 201-167 и се предвиди с отреждане „За търговски обект“.

Заповедта не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/.

С пълния текст на Заповед № РД-01-04-136/05.06.2019 год. на Кмета на Община Рила, заинтересованите лица могат да се запознаят в рамките на работния ден в Отдел „УКТСЗГ“, Община Рила, пл. „Възраждане“.

С уважение,

/П/

Георги Кабзималски


 

Кмет на Община Рила Изх. № 000069/06.06.2019г.                                                                       

О Б Я В Л Е Н И Е

 

                На основание чл. 124б, ал. 2 от  Закона за устройство на територията /ЗУТ/, Община Рила, Област Кюстендил съобщава, че със Заповед № РД-01-04-133/05.06.2019 год. на Кмета на Община Рила се разрешава на Красимира Иванова Иванова в качеството на наследник на Верка Симеонова Гърчева, Иван Паунов Иванов, Пенка Николова Иванова и Татяна Иванова Станиславова, да се изработи проект на Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на План за регулация /ПР/  по чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗУТ при спазване на чл. 19, ал. 4 от ЗУТ в обхват:  урегулиран поземлен имот /УПИ/, представляващ п-л XVII-790, кв. 30 по дворищнорегулационния план на гр. Рила, одобрен със Заповед № 30/22.02.1993 год. на Кмета на Община Рила, третиращ разделяне (делба) на УПИ XVII-790, като от него се образуват два нови урегулирани поземлени имоти  /УПИ/ с проектни номера:

•    УПИ XVII-790 с площ 527 кв. м. и  УПИ XXI-790 с площ 527 кв. м., при спазване на проектната вътрешна регулационна линия м/у новообразуваните УПИ, съгласно Предложението за изменение на ПУП – ПР.

Заповедта не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/. С пълния текст на Заповед № РД-01-04-133/05.06.2019 год. на Кмета на Община Рила, заинтересованите лица могат да се запознаят в Отдел „УКТСЗГ“, Община Рила.

С уважение,

         /П/

Георги Кабзималски

 

Кмет на Община Рила


 

ОБЯВА

         На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр. 25 от 18 Март 2003 г., посл. изм. и доп. ДВ бр. 3 т 5 Януари 2018 г. изм. и доп. ДВ. бр.31 от 12 Април 2019г.)

Община Рила

УВЕДОМЯВА

               всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение за:

Рекултивация на сметище за битови отпадъци на Oбщина Рила

Инвестиционното предложение включва провеждане на техническа и биологична рекултивация на сметището за битови отпадъци на Община Рила.

Сметището е разположено в поземлени имоти с идентификатори: 62671.450.2 и 62671.450.3, намиращи се в землището на гр. Рила, на около 1.8 km южно от града.

Депото не отговаря на изискванията на Наредба № 6 за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци (ДВ, бр. 80/2013 г., изм. и доп., ДВ, бр. 13/2017 г.) и е спряно от експлоатация.

За контакти: Лазар Чавков – Заместник-кмет „РРСПХД“,  тел.: 0887 564 735

 Всички, които желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в община Рила, гр. Рила 2630, пл. „Възраждане“ № 1или в сградата на РИОСВ – Благоевград, гр. Благоевград 2700, ул. „Свобода“ № 1.

 /П/ 

Георги Кабзималски

Кмет на Община Рила

Приложение: Уведомление за инвестиционно намерение /изтегли/


 

Изх. № УС000337-003/ 04.04.2019 год.

ДО

ИВАНКА ВАСИЛИЕВА ИВАНОВА

гр. София, ж.к. „Стрелбище“ 103, вх. В, ет. 3, ап. 47

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

на основание чл. 61, ал. 3 от АПК

                 Община Рила по реда на чл. 61, ал. 3 от Администратовнопроцесуалния кодекс /АПК/, предвид обстоятелството, че: лицето Иванка Василиева Иванова, с постоянен и настоящ адрес : гр. София, ж.к. „Стрелбище“ 103, вх. В, ет. 3, ап. 47 не е получила лично писмо изх. № УС000337-003/28.02.2019 год. на Кмета на Община Рила, видно от известие за доставяне ИД R PS 2630 0012ZL F  на Български пощи от 26.03.2019 год. с отбелязано от доставчика „непотърсена“  съобщава, че с писмо изх. №  УС000337-003/28.02.2019 год.   на Кмета на Община Рила и Обявление изх. № УС000337-003/27.02.2019 год., е съобщен и обявен проект на Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на План за регулация /ПР/ за промяна на регулационните линии по имотни граници на УПИ XVII-218, кв. 4 по плана на с. Смочево, Община Рила в обхват урегулиран поземлен имот /УПИ/,  представляващ п-л XVII-218 граничещ с п-л X-241 по плана на с. Смочево, одобрен със Заповед № 101/23.09.1991 год., третиращ изменение на вътрешната регулационна линия към дъното на УПИ XVII-218 с УПИ X-241.

Възложител на проекта на ПУП – изменение на ПР е Емил Василев Бошиков. Същият е повторно внесен в деловодството на Община Рила със Заявление вх. № УС000337-003/08.02.2019 год. от възложителя за обявяване и одобряване на ПУП – изменение ПР.

Пощенската  пратка адресирана до Иванка Василиева Иванова е върната в цялост и на пратката изпратена на постоянният и настоящ адрес, доставчикът „Български пощи“ е отбелязал „непотърсена“.

С оглед на горното и на основание чл. 61, ал. 3 от АПК е публикувано настоящето съобщение на интернет страницата на Община Рила  и писмо изх. № УТ000337-003/28.02.2019 год. на Кмета на Община Рила се счита за връчено на Иванка Василиева Иванова от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на Община Рила.

Съобщението е поставено на таблото за обявления в сградата на Община Рила, гр. Рила, пл. „Възраждане“ 1, на таблото за обявления в сградата на Кметство с. Смочево, и на интернет страницата на Община Рила на електронен адрес: https://www.grad-rila.bg/ на 04.04.2019 год.

Обявеният проект на Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на План за регулация /ПР/ за промяна на регулационните линии по имотни граници на УПИ XVII-218, кв. 4 по плана на с. Смочево е изложен в Отдел “УКТСЗГ” при Община Рила, гр. Рила, пл. “Възраждане” 1 и заинтересованите лица могат да се запознаят със съдържанието на проекта в рамките на работния ден на общинска администрация на Община Рила.

В 14-дневен срок от датата на съобщаване на писмо изх. № УТ000337-003/28.02.2019 год.  год. на Кмета на Община Рила, съгласно разпоредбата на чл. 128, ал. 5 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта на ПУП – изменение ПР до Кмета на Община Рила, гр. Рила, пл. “Възраждане” № 1.

Дата на поставяне на таблото за съобщения в сградата на Община Рила, гр. Рила, пл. „Възраждане“ 1  и публикуване на интернет страницата на 04.04.2019 год.

Дата на поставяне на таблото за съобщения в сградата на Кметство с. Смочево, с. Смочево, община Рила на 04.04.2019 год.

Датата на сваляне от таблото за съобщения в сградата на Община Рила и сградата на Кметство с. Смочево на 19.04.2019 год.

               

С уважение,

         /П/

Георги Кабзималски-Кмет на Община Рила


 

ОБЯВЛЕНИЕ

       Община Рила, Отдел “УКТСЗГ” на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица по смисъла на чл. 131, ал. 1 и ал. 2, т. 1 от ЗУТ, че е изработен проект на Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/ за проектна кабелна линия 20 кV до поземлен имот № 130073, местност „Баба Рада“, землище гр. Рила по КВС на  община Рила, област Кюстендил. Трасето на проектна кабелна линия 20 кV и сервитутната ивица сасяга имот № 130059 с начин на трайно ползване „полски път“ на Община Рила и имот № 130063 с начин на трайно ползване „нива“ на Надежда Михайлова Лазарова.

        Проектът е изложен  за разглеждане в Отдел „УКТСЗГ“ в сградата на Община Рила, гр. Рила, пл. “Възраждане” 1.

       На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за ПУП – ПП до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ /бр.21 от 12.03.2019 год/.

         Графична част /изтегли/

         Обяснителна записка /изтегли/ 

Публикувано на 18.03.2019 год. 


 

 

 

Списък на имоти с начин на трайно ползване (НТП) пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд, собственост на Община Рила предвидени за отдаване под наем на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, съобразно броя и вида на регистрираните животни, чрез разпределение по реда на чл. 37и от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /изтегли/ 


 

ДО

ГЕРГАНА АЛЕКСАНДРОВА КАРЕМОВА- БЕУТИНГ

гр. София, ж.к. „Сухата река“, № 214А, ет. 3, ап. 9 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

на основание чл. 61, ал. 3 от АПК

                Община Рила по реда на чл. 61, ал. 3 от Администратовнопроцесуалния кодекс /АПК/, предвид обстоятелството, че: лицето Гергана Александрова Каремова- Беутинг, с постоянен и настоящ адрес : гр. София, ж.к. „Сухата река“, № 214А, ет. 3, ап. 9 не е получил лично писмо изх. № УТ000140/ 22.01.2019 год. на Кмета на Община Рила, видно от известие за доставяне ИД R PS 2630 00134В В  на Български пощи от 18.02.2019 год. с отбелязано от доставчика „непотърсена“ съобщава, че с писмо изх. № УТ-000140/22.01.2019 год. на Кмета на Община Рила и Обявление изх. № УТ-000140/22.01.2019 год.,  е съобщен... /изтегли пълния текст/ 

Публикувано на 19.02.2019 год. 


 

Изх. № УС000193/13.02.2019 г.                                                                                

О Б Я В Л Е Н И Е

                На основание чл. 124б, ал. 2 от  Закона за устройство на територията /ЗУТ/, Община Рила, Област Кюстендил съобщава, че със Заповед № РД-01-04-28/12.02.2019 год. на Кмета на Община Рила

се разрешава на Владимир Захариев Владимиров, Теменужка Димитрова Стоименова и в качеството й на пълномощник на Генка Костадинова Лазарова по пълномощно рег. № 0023/23.07.2018 год. и на Костадин Стоименов Стоименов по пълномощно рег. № 321/09.07.2018 год. и Невяна Стоимен Стоименова Ивановска, да се изработи проект на Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на План за регулация /ПР/  по чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗУТ при спазване на чл. 19, ал. 4 от ЗУТ в обхват:  урегулиран поземлен имот /УПИ/, представляващ п-л XIV-1065, кв. 97 по дворищнорегулационния план на гр. Рила, одобрен със Заповед № 30/22.02.1993 год. и изменен за този недвижим имот със Заповед № РД-01-04-232/09.10.2018 год. на Кмета на Община Рила, третиращ образуване на нови урегулирани поземлени имоти  /УПИ/ от УПИ XIV-1065 а имено:

1.            Новообразуван УПИ XIV-1065, кв. 97 по имотни граници на ПИ № 1065.

2.            Новообразуван УПИ XXII-1733, кв. 97 по имотни граници на ПИ № 1733.

Заповедта не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/.

С пълния текст на Заповед № РД-01-04-28/12.02.2019 год. на Кмета на Община Рила, заинтересованите лица могат да се запознаят в Отдел „УКТСЗГ“, Община Рила.

 С уважение,

      /П/

ГЕОРГИ КАБЗИМАЛСКИ

Кмет на Община Рила

Публикувано на 13.02.2019 г. 


 

Изх. № УС000008/ 11.02.2019 год.

 О Б Я В Л Е Н И Е

                На основание чл. 124б, ал. 2 от  Закона за устройство на територията /ЗУТ/, Община Рила, Област Кюстендил съобщава, че със Заповед № РД-01-04-21/05.02.2019 год. на Кмета на Община Рила

се разрешава на Анка Димитрова Георгиева, да се изработи проект на Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на План за регулация /ПР/  по чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗУТ в обхват:  урегулиран поземлен имот /УПИ/, представляващ п-л II-455 в кв. 23 по дворищнорегулационния план на с. Смочево, одобрен със Заповед № 101/23.09.1991 год., третиращ изменение на външната регулационна линия по имотната граница на ПИ № 455.

Заповедта не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/.

С пълния текст на Заповед № РД-01-04-21/05.02.2019 год. на Кмета на Община Рила, заинтересованите лица могат да се запознаят в Отдел „УКТСЗГ“, Община Рила.

 С уважение,

        /П/

ГЕОРГИ КАБЗИМАЛСКИ

Кмет на Община Рила

Публикувано на 12.02.2018 г. 


 

Изх. № УС 000158/11.02. 2019 год. 

 

О Б Я В Л Е Н И Е

                На основание чл. 124б, ал. 2 от  Закона за устройство на територията /ЗУТ/, Община Рила, Област Кюстендил съобщава, че със Заповед № РД-01-04-20/05.02.2019 год. на Кмета на Община Рила

се разрешава на Мария Георгиева Станимирова и Петър Благоев Станимиров, да се изработи проект на Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на План за регулация /ПР/  в обхват:  урегулирани поземлени имоти /УПИ/, представляващи п-л VII-89 и п-л VIII-90 в кв. 36 и улица между о.т. 144-143-142-141, граничеща с УПИ VII-89 и УПИ VIII-90, кв. 36  по дворищнорегулационния план на с. Смочево, одобрен със Заповед № 101/23.09.1991 год., третиращ изменение на вътрешната регулационна линия на УПИ VIII-90 с УПИ VII-89, изменение на външните регулационни линии на УПИ VII-89 и УПИ VIII-90 и изменение на уличната регулационна линия на улица между о.т. 144-143-142-141, граничеща с УПИ VII-89 и УПИ VIII-90, кв. 36, като уличната регулационна линия мине по имотните граници на ПИ № 89 и ПИ № 90.

Заповедта не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/.

С пълния текст на Заповед № РД-01-04-20/05.02.2019 год. на Кмета на Община Рила, заинтересованите лица могат да се запознаят в Отдел „УКТСЗГ“, Община Рила.

 С уважение,

      /П/

ГЕОРГИ КАБЗИМАЛСКИ- Кмет на Община Рила


 

Изх. № УС000168/ 12.02.2019 год. 

О Б Я В Л Е Н И Е

                На основание чл. 124б, ал. 2 от  Закона за устройство на територията /ЗУТ/, Община Рила, Област Кюстендил съобщава, че с Решение № 627 от Протокол № 64 от заседание на Общински съвет на Община Рила, проведено на 21.01.2019 год., на Теленор България“ ЕАД се:

1.            Разрешава да се изработи проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ в обхват имот № 000350, з-щето на гр. Рила, с ЕКАТТЕ 62671, местност „Рила“, община Рила, област Кюстендил, с площ от 0,400 дка.

2.            Одобрява Техническо задание за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ за обект „Базова станция на Globul № 2233“ в имот № 000350, з-щето на гр. Рила, община Рила, област Кюстендил с възложител „Теленор България“ ЕАД.

 Решение № 627 от Протокол № 64 / 21.01.2019 год. на ОбС на Община Рила не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/.

С пълния текст на Решение № 627 от Протокол № 64 / 21.01.2019 год. на ОбС, заинтересованите лица могат да се запознаят в Отдел „УКТСЗГ“, Община Рила. 

С уважение,

      /П/

ГЕОРГИ КАБЗИМАЛСКИ- Кмет на Община Рила

Публикувано на 12.02.2019 г. 


  

ОБЯВЛЕНИЕ

 по реда на чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове

              Въз връзка с депозиран Протест, вх. № РД-02-080000030/30.08.2018г. от Марияна Сиракова –  прокурор в Окръжна прокуратура – гр. Кюстендил срещу чл.75, ал.2 в частта относно израза „…или са били в състояние да предотвратят нарушението, но не са го сторили“ е необходимо да се изменени Наредба за обществения ред на територията  на Община Рила.

Изменението на Наредбата, заедно с мотивите към него е публикувано на официалната интернет страница на Община Рила, а именно: www.grad-rila.bg.

Съгласно разпоредбата на чл. 26, ал. 3 и ал.4 от Закона за нормативните актове, Общински съвет, Община Рила се предоставя възможност за провеждане на обществени консултации с гражданите и юридическите лица по предлаганото  изменение на Наредба за обществения ред на територията  на Община Рила, като определя срок за предложения и становища по проекта за изменение до 11.10.2018 г.

Предложения и становища по проекта могат да бъдат направени на e-mail: rilamunicipality@gmail.com или подавани в писмен вид в деловодството на Общински съвет, град Рила, пл. „Възраждане” № 1, Община Рила.

 

С уважение,

        /П/

Цветана Шушкова- Председател на ОбС 


 

ОБЯВЛЕНИЕ 

по реда на чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове 

Въз връзка с §3 от Преходните и заключителни разпоредби на Наредбата за организацията и реда за извършване на проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси /НОРИПДУКИ, обн.ДВ  81/2.10.2018г./., който изисква всеки Общински съвет в срок до 5 ноември 2018г. да приеме Вътрешни правила за организация на изпълнението й.

Приемането на Правилата, заедно с мотивите към него е публикувано на официалната интернет страница на Община Рила, а именно: www.grad-rila.bg.

Съгласно разпоредбата на чл. 26, ал. 3 и ал.4 от Закона за нормативните актове, Общински съвет, Община Рила се предоставя възможност за провеждане на обществени консултации с гражданите и юридическите лица по предлаганите Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет – Рила, като определя срок за предложения и становища по проекта до 14.01.2019 г.

Предложения и становища по проекта могат да бъдат направени на e-mail: rilamunicipality@gmail.com или подавани в писмен вид в деловодството на Общински съвет, град Рила, пл. „Възраждане” № 1, Община Рила.

 

С уважение,

   /П/

 

Цветана Шушкова- Председател на ОбС


 

ОБЯВЛЕНИЕ

                На основание чл.124б, ал. 2 от  Закона за устройство на територията /ЗУТ/, Община Рила, Област Кюстендил съобщава, Заповед № РД-01-04-319/18.12.2018 год. на Кмета на Община Рила за разрешаване изработването на проект на Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на План за регулация (ПР) и изменение на План за застрояване (ПЗ), одобрен със Заповед № 101/23.09.1991 год. на Кмета на Община Рила, в обхвата на: урегулирани поземлени имоти (УПИ),  представляващи п-л  XV-330 и п-л XVI-331 в кв. 6 по дворищнорегулационния и застроителен  плана на с. Смочево, одобрен със Заповед № 101/23.09.1991 год. на Кмета на Община Рила, третиращ... /изтегли пълния текст/ 

Публикувано на 07.01.2019 год. СЪОБЩЕНИЕ № 2б/13.11.2018  г.

ДО

ПЕТЯ ЛЮДМИЛОВА СИЛВЕСТРОВА

ХРИСТИНА ЙОРДАНОВА ГЕОРГИЕВА

Град София, ж.к. „Дружба“ бл. 222, вх. А, ет. 1, ап. 3

 

Уведомяваме Ви, че за строеж “Второстепенна постройка на допълващо застрояване“,  находящ се в УПИ Х-314, кв. 9 по плана на село Смочево, Община Рила, е съставен Констативен акт № 2/ 13.11.2018 год.

Със съдържанието на констативния акт може да се запознаете в отдел “Устройство на територията, собственост, земеделие и гори” при Община Рила, гр.Рила, пл. “Възраждане” № 1

Възражение срещу констативния акт могат да бъдат подавани в 7-дневен срок, считано от 13.11.2018 год. пред Община Рила.

Настоящото съобщение е публикувано в интернет страницата на Община Рила http://www.grad-rila.bg/ в секция „Обяви на администрацията“ на 13.11.2018 г. и удостоверява, че адресатът му е уведомен по реда на § 4, ал. 1, от ДР на ЗУТ.

СЪСТАВИЛИ:  

  1. Виолина Станкова  /…..........П................/     
  2.  Владимира Пачова  /................П............/                                                                                                    Публикувано на 13.11.2018 год.  

О Б Я В Л Е Н И Е

                На основание чл.124б, ал. 2 от  Закона за устройство на територията /ЗУТ/, Община Рила, област Кюстендил съобщава, че със Заповед № РД-01-04-260/07.11.2018 год. на Кмета на Община Рила се разрешава на Ивайло Станойчев Гошев и Виолета Славчова Гошева, да се изработи Комплексен проект инвестиционна инициатива по чл. 150 от ЗУТ, включващ.../ изтегли пълния текст/ 

 

Публикувано на 09.11.2018 год.


 

 

Решение № 204 от 15.10.2018 год на Административен съд- Кюстендил /изтегли/ 

Публикувано на 09.11.2018 год.

ОБЯВЛЕНИЕ 

по реда на чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове

Въз връзка с Решение № 204/15.10.2018г. по  Административно дело №289/2018г. по описа на Административен съд –град Кюстендил е отменена Наредба за управление на общинските пътища в Община Рила, приета с решение №102 по Протокол №14/26.04.2012г., допълнена с решение №96/31.03.2016г., решение №367/27.07.2017г. и изменена с решение №181/06.11.2017 на Административен съд – Кюстендил по адм.д.№155/2017г.на Административен съд- град Кюстендил е необходимо да се приеме нова Наредба за управление на общинските пътища в Община Рила.

Приемането на Наредбата, заедно с мотивите към него е публикувано на официалната интернет страница на Община Рила, а именно: www.grad-rila.bg.

Съгласно разпоредбата на чл. 26, ал. 3 и ал.4 от Закона за нормативните актове, Общински съвет, Община Рила се предоставя възможност за провеждане на обществени консултации с гражданите и юридическите лица по предлаганата Наредба за управление на общинските пътища в Община Рила, като определя срок за предложения и становища по проекта за изменение до 10.12.2018 г.

            Предложения и становища по проекта могат да бъдат направени на e-mail: rilamunicipality@gmail.com или подавани в писмен вид в деловодството на Общински съвет, град Рила, пл. „Възраждане” № 1, Община Рила. 

СПРАВКА 

по реда на чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове за постъпили предложения заедно с обосновка и за неприети предложения по проект  на Наредба за управление на общинските пътища в Община Рила

След приключване на обществената консултация по чл.26, ал.3 от Закона за нормативните актове, по проект на Наредба за управление на общинските пътища в Община Рила, в определения срок за предложения и становища по проекта, а именно: 10.12.2018г., с Обявление по реда на чл.26, ал.3 от Закона за нормативните актове, същото публикувано  на официалната интернет страница на Община Рила, с име /домейн/:www.grad-rila.bg., няма направени предложения и становища e-mail: rilamunicipality@gmail.com , както и няма подадени такива в писмен вид в деловодството на Общински съвет, град Рила, пл. „Възраждане” № 1, Община Рила.

С уважение,

      /П/

Цветана Шушкова

Председател на ОбС


 

ПОКАНА

ДО МЕСТНАТА ОБЩНОСТ

ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЯ И СТАНОВИЩА ПО ИЗГОТВЯНЕТО НА:

  

1.      Проект за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Рила;

 

Във връзка с чл. 26 ал.4 от Закона за нормативните актова, в 30 дневен срок от публикуване на настоящият проект на интернет страницата на Община Рила, заинтересованите лица могат да направят предложения и да изразят становища по Проект за изменение и допълнение на Наредба за определяне на местните данъци на територията на Община Рила в Деловодството на Общинска администрация – гр. Рила и в Общински съвет на община Рила, пл. „Възраждане“ №1 или на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Материалите по горецитираният проект могат да бъдат разглеждани на интернет адрес: http://www.grad-rila.bg/obshtinski-savet/proekt-na-resheniya-na-obshtinski-savet

или на сайта на община Рила, в раздел „Общински съвет“ – „Проекти на решения на общински съвет“

 

Срок за отправяне на предложения и становища: 03.12.2018 г.


 

 

ЗАПОВЕД  № РД-05-232/01.10.2018г. за одобряване на споразумение за разпределение на масивите за ползване на обработваеми земи в землището на с. Падала на ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ “ЗЕМЕДЕЛИЕ”- КЮСТЕНДИЛ /изтегли/

 

ЗАПОВЕД  № РД-05-233/01.10.2018г. за одобряване на споразумение за разпределение на масивите за ползване на обработваеми земи в землището на гр. Рила на ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ “ЗЕМЕДЕЛИЕ”- КЮСТЕНДИЛ /изтегли/

 

ЗАПОВЕД  № РД-05-234/01.10.2018г. за одобряване на споразумение за разпределение на масивите за ползване на обработваеми земи в землището на с. Смочево на ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ “ЗЕМЕДЕЛИЕ”- КЮСТЕНДИЛ /изтегли/


 

О Б Я В А

На основание чл. 37и ал. 13 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, чл. 102 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/ и Решение № 567/23.08.2018 г. на Общински съвет на Община Рила, Общинска администрация - град Рила, обявява недвижими имоти от Общински поземлен фонд с НТП ”пасища, мера” и ”ливада”, останали свободни след извършено разпределение по реда на чл. 37 и, ал. 6 от ЗСПЗЗ, на собственици на животновъдни обекти в землищата /изтегли пълния текст/ 

Приложение № 1

Списък на имоти от общинския поземлен фонд собственост на Община Рила, с начин на трайно ползване “пасища, мера”, “пасище с храсти” и “ливада”, останали свободни след проведена процедура по разпределение на имоти по реда на чл. 37 и от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за стопанската 2018/2019 година. /изтегли/ 


 

Уведомление за инвестиционно намерение с възложтел "РЕГИОНАЛНО  СДРУЖЕНИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ-БЛАГОЕВГРАД", на общините Благоевград, Симитли, Рила, Кочериново и Бобшево /изтегли/


 СЪОБЩЕНИЕ:

 Община Рила уведомява физическите, юридическите лица и едноличните търговци на територията на Община Рила за техните задължения, относно поддържане чистотата на територоията на Общината /изтегли/ 


 

 

Обявление На основание чл. 124б, ал. 2 от  Закона за устройство на територията /ЗУТ/, Община Рила, област Кюстендил съобщава, че със Заповед № РД-01-04-93/15.05.2018 год. на Кмета на Община Рила се разрешава на Община Рила, представлявана от Георги Кабзималски – Кмет на Община Рила, да се изработи проект на Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на План за регулация (ПР), одобрен със Заповед № 2473/11.07.1964 год., в обхвата на урегулирани поземлени имоти (УПИ), представляващи парцели  п-л II-3, п-л I-2, п-л III-4 и п-л IV-4,5 в кв. 2 и изменение на уличната регулационна линия на  улица с о. т. 1-19, граничеща с п-л I-2, п-л II-3 и п-л IV-4,5 в кв. 2 по уличната и дворищна регулация на с. Пастра, одобрена със Заповед № 2473/11.07.1964 год. /изтегли/


Обявление на основание чл. 124б, ал. 2 от  Закона за устройство на територията /ЗУТ/, Община Рила, област Кюстендил съобщава, че със Заповед № РД-01-04-94/17.05.2018 год. на Кмета на Община Рила се разрешава на Община Рила, представлявана от Георги Кабзималски – Кмет на Община Рила и на Методи Асенов Хлебарски, да се изработи проект на Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на План за регулация (ПР) /изтегли/


Обявление на основание чл. 124б, ал. 2 от  Закона за устройство на територията /ЗУТ/, Община Рила, област Кюстендил съобщава, че със Заповед № РД-01-04-92/15.05.2018 год. на Кмета на Община Рила се разрешава на Община Рила, представлявана от Георги Кабзималски – Кмет на Община Рила и на ОУ „Аверкий Попстоянов“ гр. Рила с Директор Татяна Симеонова, да се изработи проект на Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на План за регулация (ПР) /изтегли/ 


 Решение № 73/ 03.04.2018 год. на Административен съд, град Кюстендил по Административно дело № 36/ 2018 год. /изтегли/ 

Публикувано на 30.04.2018 год. 


 

Протокол от Общо събрание на "РЕГИОНАЛНО  СДРУЖЕНИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ-БЛАГОЕВГРАД", на общините Благоевград, Симитли, Рила, Кочериново и Бобшево /изтегли/

                                                                                                                               Публикувано на 23.11.2017 год. 


 

      Заповед № РД-05-258/ 28.09.2017 год. на Директора на ОД "Земеделие"- град Кюстендил за одобряване на споразумение за разпределение на масивите за ползване на обработваеми земи на землището на село Падала, ЕКАТТЕ 55083, Община Рила, Област Кюстендил за стопанската 2017/ 2018 год., ведно с Приложение 1-  Окончателен регистър по реда на чл.74, във връзка с чл. 75а от ППЗСПЗЗ, във връзка с член 37в, ал. 9 от ЗСПЗЗ за стопанската 2017/2018 година за землището на с. Падала и Приложение № 2- Работна карта на земеделските блокове з-ще с. Падала /изтегли/

           Заповед № РД-05-259/ 28.09.2017 год. на Директора на ОД "Земеделие"- град Кюстендил за одобряване на споразумение за разпределение на масивите за ползване на обработваеми земи на землището на село Смочево, ЕКАТТЕ 67698, Община Рила, Област Кюстендил за стопанската 2017/ 2018 год., ведно с Приложение 1-  Окончателен регистър по реда на чл.74, във връзка с чл. 75а от ППЗСПЗЗ, във връзка с член 37в, ал. 9 от ЗСПЗЗ за стопанската 2017/2018 година за землището на с. Смочево и Приложение № 2- Работна карта на земеделските блокове з-ще с. Смочево /изтегли/

 


 

     Заповед № РД-05-260/ 28.09.2017 год. на Директора на ОД "Земеделие"- град Кюстендил за одобряване на споразумение за разпределение на масивите за ползване на обработваеми земи на землището на град Рила, ЕКАТТЕ 67671, Община Рила, Област Кюстендил за стопанската 2017/ 2018 год., ведно с Приложение 1-  Окончателен регистър по реда на чл.74, във връзка с чл. 75а от ППЗСПЗЗ, във връзка с член 37в, ал. 9 от ЗСПЗЗ за стопанската 2017/2018 година за землището на град Рила и Приложение № 2- Работна карта на земеделските блокове з-ще град Рила / изтегли/

      Уведомление за инвестиционно намерение от Атанс Камбитов- Кмет на Община Благоевград за ”Проектиране и изграждане на допълнителна инфраструктура (инсталация за предварително третиране на битови отпадъци, компостираща инсталация за разделно събрани биоразградими и/или зелени отпадъци и анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци) за развитие на регионалната система за управление на отпадъците на регион Благоевград, включващ общини Благоевград, Симитли, Рила, Кочериново и Бобошево”. /изтегли- уведомление, приложение 1 и приложение 2/

 


 

Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно намерение : ”Проектиране и изграждане на допълнителна инфраструктура (инсталация за предварително третиране на битови отпадъци, компостираща инсталация за разделно събрани биоразградими и/или зелени отпадъци и анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци) за развитие на регионалната система за управление на отпадъците на регион Благоевград, включващ общини Благоевград, Симитли, Рила, Кочериново и Бобошево” /изтегли- искане, приложение 1, приложение 2 и приложение 3 /

 


 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Уважаеми граждани,

Във връзка с извършващите се ремонтни дейности в административната сграда на Общинска администрация,  гр.Рила се извиняваме за причиненото Ви неудобство и същевременно Ви информираме, че въпреки създалата се ситуация, свързана с ремонта на сградата, Община Рила ще продължи да осъществява дейността си без прекъсване, за удобството на Вас потребителите на услуги.

Общинска администрация-гр.Рила


 

О Б Я В Л Е Н И Е

 по реда на чл. 15, т. 1

от Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми 

Във връзка със задължение за обявяване по чл. 15, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, Община Рила обявява Решение №БД-11-ЕО/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за Програма за управление на отпадъците на Община Рила 2016-2020 г., възложител: Община Рила, със седалище: гр. Рила, пл. ”Възраждане” №1, Булстат 000261598-да не се извършва екологична оценка.

Решението е поставено за обществен достъп на Информационното табло на партерния етаж в сградата на Община Рила на адрес: град Рила, пл. ”Възраждане” №1, на 02.06.2017 г., за период от 14 (четиринадесет) дни.

Решението е на разположение на заинтересованите страни за периода от 02.06.2017 г.-до16.06.2017 г. вкл.в сградата на Община Рила, гр. Рила, пл. ”Възраждане” №1, стая на Инспектор ”Екология и опазване на природните ресурси” и на интернет страницата на Община Рила.

                                                                                                                                             Публикувано на 02.06.2017 г.

/П/

ГЕОРГИ КАБЗИМАЛСКИ

 

Кмет на Община Рила


 

 

Решение № БД-11-ЕО/2017 за преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка /изтигли/

Публикувано на 02.06.2017 год.


 

Протокол от 12.05.2017 год. от извършено разпределение на невижими имоти с начин на трайно ползване "ливада", "пасище, мера" и "пасище храсти" от Общински поземлен фонд- собственост на Община Рила за отдаване под наем за стопанската 2017/ 2018 год. /изтегли/


 

Обявление по реда на чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове за Изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и продажба на общински жилища. /изтегли/ 


 

 

Обявление  по реда на чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове за допълнение на Наредба за организация и безопасност на автомобилното движение на територията на Община Рила /изтегли/

 


 

Протокол от извършено разпределение на недвижими имоти с начин на трайно ползване "Пасище, мера" и "Ливада"от Общински поземлен фонд, собственост на Община Рила /изтегли/

  


Обява За публично обсъждане на проект за актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Рила за 2017 г. /изтегли/


 

 Проект на актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Рила за 2017г. /изтегли/


  Съобщение до Христо Димитров Кирилов /изтегли/


 Уведомление за инвестиционно предложение за "Проектиране и изграждане на допълнителна инфраструктура (инсталация за предварително третиране на битови отпадъци и компостираща инсталация за разделно събрани биоразградими и/или зелени отпадъци) за развитие на регионалната система за управление на отпадъците на регион Благоевград, включващ общини Благоевград, Рила, Кочериново и Бобошево"  /изтегли/

Протокол от Общо събрание на "РЕГИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ- БЛАГОЕВГРАД" за общините Благоевград, Симитли, Рила, Кочериново и Бобошево /изтегли/


Заповед № РД-05-49/ 06.03.2017 год. на Директора на ОДЗ- град Кюстендил за определяне на комисии за споразумения по чл. 37 ж от ЗСПЗЗ /изтегли/


 Обявление за откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели за района на Кюстендилския окръжен съд на основание чл. 68 от ЗСВ и писмо с вх. № РД-02-08-400 от 12.12.2017г. /изтегли/


 

Обява за публично обсъждане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в Община Рила за 2017 година /изтегли/


 

Обявление за откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели за района на Дупнишкия районен съд на основание чл. 68 от ЗСВ и писмо с вх. № РД-02-08-308 от 29.09.2016г. /изтегли/


 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е:

ДО

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА

                Община Рила по реда на чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, съобщава , че е издадено Разрешение за строеж № 15/ 28.12.2016 год., въз основа на одобрен инвестиционен проект № 12/2016 год. за строеж от четвърта категория „Реконструкция и рехабилитация на улица с о.т. 84- 85-89-87-88, улица с о.т. 28-84-85 и подпорна стена по границита с УПИ V-34 и УПИ VI-33, кв. 34 по плана на град Рила, Община Рила, Област Кюстендил“.

На основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ в 14- дневен срок от съобщаването на Разрешението за строеж по реда на АПК, заитересованите лица могат да прегледат проекта и ако имат основание да направят писмени възражения и искания по него до Общинска администрация град Рила.

Настоящото съобщение eпоставено на официалния сайт на Община Рила, с име /домейн/  http://grad-rila.bg/ на 29.12.2016 год.  и удостоверява, че заинтересованите лица са уведомени за издаденото Разрешение за строеж.

 

/П/

Асен Игнатов- Главен архитект на Община Рила 


 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е:

ДО

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА

                Община Рила по реда на чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, съобщава , че е издадено Разрешение за строеж № 11/ 28.09.2016 год., въз основа на одобрен инвестиционен проект № 9/2016 год. за строеж от четвърта категория „Основен ремонт на общинска образователна инфраструктура- ОДГ „Тодора Миладинова“, гр. Рила, общ. Рила“.

На основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ в 14- дневен срок от съобщаването на Разрешението за строеж по реда на АПК, заитересованите лица могат да прегледат проекта и ако имат основание да направят писмени възражения и искания по него до Общинска администрация град Рила.

Настоящото съобщение eпоставено на официалния сайт на Община Рила, с име /домейн/  http://grad-rila.bg/ на 29.09.2016 год.  и удостоверява, че заинтересованите лица са уведомени за издаденото Разрешение за строеж.

 

         /П/

Асен Игнатов- Главен архитект на Община Рила  


 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е:

 

ДО

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА

                Община Рила по реда на чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, съобщава , че е издадено Разрешение за строеж № 10/ 28.09.2016 год., въз основа на одобрен инвестиционен проект № 8/2016 год. за строеж от трета категория „Реконструкция и рехабилитация на път КNL 3180 /III- 107, Рила- Рилски манастир км. 13+ 336/ -Падала км. 5+390-6+430“, Община Рила, Област Кйстендил.

На основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ в 14- дневен срок от съобщаването на Разрешението за строеж по реда на АПК, заитересованите лица могат да прегледат проекта и ако имат основание да направят писмени възражения и искания по него до Общинска администрация град Рила.

Настоящото съобщение eпоставено на официалния сайт на Община Рила, с име /домейн/  http://grad-rila.bg/ на 29.09.2016 год.  и удостоверява, че заинтересованите лица са уведомени за издаденото Разрешение за строеж.

 

/П/

 

Асен Игнатов- Главен архитект на Община Рила


 

 

 С Ъ О Б Щ Е Н И Е:

ДО

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА

                Община Рила по реда на чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, съобщава , че е издадено Разрешение за строеж № 9/ 28.09.2016 год., въз основа на одобрен инвестиционен проект № 7/2016 год. за строеж от четвърта категория „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в село Падала, Община Рила за улици с о.т. 16-15-24; улица с о.т. 1-2-3-4-5-13-12; улица с о.т. 20-21-22-1- пешеходна улица със стълби; улица с о.т. 20-31-32- пешехдна улица; улица с о.т. 40-19- пешеходна“, Община Рила, Област Кюстендил.

На основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ в 14- дневен срок от съобщаването на Разрешението за строеж по реда на АПК, заитересованите лица могат да прегледат проекта и ако имат основание да направят писмени възражения и искания по него до Общинска администрация град Рила.

Настоящото съобщение eпоставено на официалния сайт на Община Рила, с име /домейн/  http://grad-rila.bg/ на 29.09.2016 год.  и удостоверява, че заинтересованите лица са уведомени за издаденото Разрешение за строеж.

 

         /П/

Асен Игнатов- Главен архитект на Община Рила


 

 

 С Ъ О Б Щ Е Н И Е:

 

ДО

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА

                Община Рила по реда на чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, съобщава , че е издадено Разрешение за строеж № 8/ 28.09.2016 год., въз основа на одобрен инвестиционен проект № 9/2016 год. за строеж от четвърта категория „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа град Рила за улици с осови точки 352-330-288-287-285-253-251-207-206-180-145-139-136-108-105-69 път III-107; улица с о.т. 347 / път III-107/-358-367-378-390-391-392-393- и улица с о.т. 308 /път III-107/- 303-302-301-299-298-297-296 по регулационния план на град Рила “, Община Рила, Област Кюстендил.

На основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ в 14- дневен срок от съобщаването на Разрешението за строеж по реда на АПК, заитересованите лица могат да прегледат проекта и ако имат основание да направят писмени възражения и искания по него до Общинска администрация град Рила.

Настоящото съобщение eпоставено на официалния сайт на Община Рила, с име /домейн/  http://grad-rila.bg/ на 29.09.2016 год.  и удостоверява, че заинтересованите лица са уведомени за издаденото Разрешение за строеж.

 

         /П/

Асен Игнатов- Главен архитект на Община Рила


 


 

Обява за участие в публично оповестен конкурс /изтегли/

на основание Заповед № РД-01-04-392 от 01.12.2016г. на Кмета на Община Рила /изтегли/


 

Обявление с изх. № УТ000245 от 26.10.2016г. на основание чл. 124, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) /изтегли/


 

Обявление с изх. № УС000314 от 19.09.2016г. на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) /изтегли/


 

Обява за участие в публично оповестени конкурси /изтегли/

на основание Заповед № РД-01-04-281 от 13.09.2016г. на Кмета на Община Рила /изтегли/


 

Заповед № РД-05-208 от 05.08.2016г. на Областна дирекция "Земеделие" - Кюстендил /изтегли/


 

Обявление по реда на чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове /изтегли/ 

                                                                                   Публикувано на 03.08.2016 год. 


ОБЯВЛЕНИЕ   

по реда на чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове  

В ДВ, бр. 79 от 13.10.2015 г. е обнародван Закон за предучилищното и училищното образование, в сила от 01.08.2016 г. Съгласно разпоредбите на чл.346 от Закона за предучилищното и училищното образование (Обн., ДВ, бр. 79 от 13.10.2015 г., в сила от 01.08.2016 г.) във всяка община се създава и води регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие, в който служебно се вписват общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие, въз основа на заповедта за тяхното откриване, преобразуване, промяна и закриване.  Обстоятелствата, които подлежат на вписване в регистъра, както и редът за вписване се определят с наредба на съответния общински съвет. 

Община Рила изработи проект на Наредба за водене на регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие на територията на Община Рила, който заедно с мотивите към него е публикуван на официалната интернет страница на Община Рила, а именно: www.grad-rila.bg.

Съгласно разпоредбата на чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, Община Рила предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Наредба за водене на регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие на територията на Община Рила, в срок до 17.08.2016 г.

Георги Кабзималски, 

Кмет на Община Рила


 

 

ОБЯВЛЕНИЕ  

по реда на чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове  

В ДВ, бр. 79 от 13.10.2015 г. е обнародван Закон за предучилищното и училищното образование, в сила от 01.08.2016 г. Съгласно разпоредбата на чл. 68, ал.1 от Закона за предучилищното и училищното образование (обн., ДВ, бр. 79 от 13.10.2015 г., в сила от 01.08.2016 г.), в общинските детски градини може да се организират почасови, съботно-неделни и сезонни дейности като допълнителна услуга по отглеждане на децата по желание на родителите и при условия и по ред, определени с наредба на общинския съвет. 

Община Рила изработи проект на Наредба за условията и реда за организиране на почасови, съботно-неделни и сезонни дейности, като допълнителна услуга по отглеждане на децата в общинска детска градина на територията на Община Рила, който заедно с мотивите към него е публикуван на официалната интернет страница на Община Рила, а именно: www.grad-rila.bg. 

Съгласно разпоредбата на чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, Община Рила предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Наредба за условията и реда за организиране на почасови, съботно-неделни и сезонни дейности, като допълнителна услуга по отглеждане на децата в общинска детска градина на територията на Община Рила, в срок до 17.08.2016 г. 

 Предложения и становища по проекта могат да бъдат направени на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ">rilamunicipality@gmail.com 

или подавани в писмен вид в деловодството на Общинска администрация, град Рила, пл. „Възраждане” № 1, Община Рила.

 

Георги Кабзималски, 

Кмет на Община Рила


Протокол от проведено обществено обсъждане на предварителен проект за Общ устройствен план на Община Рила /изтегли/


 

Обявление с изх. № УС000281 от 10.08.2016г. на основание чл. 124б, ал. 2 от Закон за устройство на територията (ЗУТ) /изтегли


ПОКАНА

На основание чл.130д, ал.3, т.3 от Закона за публичните финанси и във връзка с Решение №156/28.06.2016г. на Общински съвет на Община Рила, Община Рила организира публично обсъждане на Проекта на План за финансово оздравяване на Община Рила. 

Обсъждането ще се проведе на 12.08.2016 год. (петък) от 15.00 часа в залата на общината. 

Становища и предложения по Проекта на План за финансово оздравяване на Община Рила могат да се изпращат и на електронния адрес на общината – е-mаil: адрес Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. , както и да се предоставят в деловодството на общината , не по-късно от два дни преди провеждане на публичното обсъждане. 

Материалите за публичното обсъждане ще бъдат публикувани на интернет страницата на Община Рила. 

Община Рила кани всички жители, ръководители на звена от бюджетната сфера, ръководители на фирми, синдикати, представители на неправителствени организации, общински съветници, кметове, кметски наместници и медии да вземат участие в обсъждането на проекта.

 

Проект на План за финансово оздравяване на Община Рила /изтегли/

 

 


Обява за недвижими имоти от общински поземлен фонд с НТП "пасище", "мера" и "ливада", останали свободни след разпределението на правоимащи собственици /изтегли/

, във връзка с Решение № 160 от 28.06.2016г. /виж/

Приложение №1 към Решение №160 от 28.06.2016г. /изтегли/

Приложение №2 към Решение №160 от 28.06.2016г. /изтегли/


 

Обява за публично обсъждане на проект за актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в Община Рила за 2016 г. /изтегли/


 Обявление с изх. № УС000259 от 14.07.2016г. на основание чл. 124б, ал. 2 от Закон за устройство на територията (ЗУТ) /изтегли/


 Обявление с изх. №УС000280 от 23.06.2016г. на основание чл. 124б, ал. 2 от Закон за устройство на територията (ЗУТ) /изтегли/


 

Решение № 131 от 28.06.2016г. на Административен съд Кюстендил /изтегли/


 

Заповед № РД - 30 - 140 от 10.06.2016г. на Областния управител на Област Кюстендил, относно Решение № 142 от 26.05.2016г. на Общински съвет - Рила /изтегли/


 

Обява за публично обсъждане на проект на актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в Община Рила за 2016 година /изтегли/

Проект на актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в Община Рила за 2016 година /изтегли/


 Обявление с изх. № УС000262 от 27.05.2016г. на основание чл. 124б, ал. 2 от Закон за устройство на територията (ЗУТ) /изтегли/


 

 

Писмо с изх. № УС-01-02000083 от 19.04.2016г. до всички заинтересовани страни за съставяне на Акт за непълноти /грешки/ в одобрения кадастрален план на гр. Рила /изтегли/


 

Писмо до Ангелина Александрова Георгиева с изх. № УС-01-02000103 от 21.03.2016г. /изтегли/


Протокол от Общо събрание на "РЕГИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ - БЛАГОЕВГРАД" на общините Благоевград, Симитли, Рила, Кочериново, Бобошево и Решение от 29.01.2016г. /виж/


Правила за ползване на имоти от Общински поземлен фонд, собственост на Община Рила, по начин на трайно ползване "пасище, мера" и "ливада"/изтегли/

Недвижими имоти, с начин на трайно ползване: "ливада" - с. Падала /изтегли/

Недвижими имоти, с начин на трайно ползване: "ливада" - с. Пастра /изтегли/

Недвижими имоти, с начин на трайно ползване: "ливада" - гр. Рила /изтегли/

Недвижими имоти, с начин на трайно ползване: "ливада" - с. Смочево /изтегли/

Недвижими имоти, с начин на трайно ползване: "пасище, мера" - с. Падала /изтегли/

Недвижими имоти, с начин на трайно ползване: "пасище, мера" - с. Пастра /изтегли/

Недвижими имоти, с начин на трайно ползване: "пасище, мера" - с. Смочево /изтегли

Недвижими имоти, с начин на трайно ползване: "пасище, мера" - гр. Рила /изтегли/


Обява за превеждане на публичен търг с тайно наддаване /изтегли/

на основание Заповед № РД-01-04-48/ 15.02.2016 година на Кмета на Община Рила /изтегли/


 

Обява за публично обсъждане на проект на актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в Община Рила за 2016 година /изтегли/


 

Обява за потребителите на социалната услуга "Обществена трапезария" /изтегли/


 Обявление с изх. № УС000206 от 29.01.2016г. на ознование чл. 124б, ал. 2 от Закон за устройство на територията (ЗУТ) /изтегли/


 

Обявление № УС-01-04000005 от 06.01.2016г. /изтегли/


 

Покана за публично обсъждане намерението за поемане на дългосрочен инвестиционен заем от Община Рила през 2016 година /изтегли/


 

Инвестиционно предложение за създаване на насъждения от малини в поземлени имоти с № 000283, 000865, 000864, 000863, 000291 с обща площ 41,589 дка /изтегли/


 

Обява за публично обсъждане на Стратегия за управление на общинската собственост за периода 2015 - 2019 година /изтегли/


 

Обява за останали свободни пасища, мери и ливади от общински поземлен фонд /изтегли/

Списък на имоти, находящи се в землището на с. Падала /изтегли/

 

Списък на имоти, находящи се в землището на с. Пастра /изтегли/

 

Списък на имоти, находящи се в землището на гр. Рила /изтегли/

 

Списък на имоти, находящи се в землището на с. Смочево /изтегли/


 

Решение от 17.11.2015 г. на "Регионално сдружение за управление на отпадъците - Благоевград" на Общините Благоевград, Симитли, Рила, Кочериново, Бобошево /изтегли/


 

Покана за публично обсъждане на проектобюджет за 2016 година на Община Рила /изтегли/


Заповед № РД-02-15-139/12.10.2015г. на Министъра на Министерство на регионалното развитие и благоустройство /изтегли/


Протокол от разпределение на пасища, мери и ливади от общински поземлен фонд на Община Рила от 29.09.2015г. /изтегли/


Обява за лица, които могат да ползват социалната услуга "Обществена трапезария" на територията на Община Рила /изтегли/


 ИНФОРМАЦИЯ

 За размера на средно годишно рентно плащане за землищата от Община Рила, област Кюстендил за стопанската  2013/2014 година, публикувана на основание чл. 37и, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /изтегли/


ОБЯВА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ- ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА РИЛА ЗА 2014 ГОДИНА /изтегли/

Проект на актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти- общинска собственост в Община Рила за 2014 година /изтегли/


ОБЯВА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ- ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА РИЛА ЗА 2015 ГОДИНА /изтегли/


Обявление за изработени проекти за Подробни устройствени планове /ПУП/ - Парцеларни планове /ПП/ за елементите на техническата инфраструктура на обект “Модулна пречиствателна станция за отпадни води” /МПСОВ/ в с. Смочево, Община Рила, предвидена в част от поземлен имот /ПИ/ № 087002, местност “Миндеьо” в з-щето на с. Смочево, община Рила по КВС /изтегли/


Обява за участие в публично оповестени конкурси /виж/


 

Горе