ОБЯВА за провеждане на публични търгове с тайно наддаване на основание Заповед № РД-01-04-203/25.09.2018г.  на Кмета на Община Рила, /изтегли/                                            

 

Т Р Ъ Ж Н А   Д О К У М Е Н Т А Ц И Я За отдаване под наем на недвижим имот – общинска собственост, представляващ земеделска земя от Общински поземлен фонд, а именно: недвижим имот с № 003038, с начин на трайно ползване: “нива”, находяща се в местността "Исилица", в землището на с. Смочево, община Рила, осма категория, целият с 15.303 дка. /изтегли/ 

Т Р Ъ Ж Н А   Д О К У М Е Н Т А Ц И Я За отдаване под наем на недвижим имот – общинска собственост, представляващ земеделска земя от Общински поземлен фонд, а именно: недвижим имот с № 003158, с начин на трайно ползване: “нива”, находяща се в местността "Исилица", в землището на с. Смочево, Община Рила, осма категория, целият с площ 11.354 дка. /изтегли/ 

Т Р Ъ Ж Н А   Д О К У М Е Н Т А Ц И Я За отдаване под наем на недвижим имот – общинска собственост, представляващ земеделска земя от Общински поземлен фонд, а именно: недвижим имот с № 028153, с начин на трайно ползване: “нива”, находяща се в местността "Гулобица", в землището на с. Смочево, Община Рила, четвърта  категория, целият с площ 17.500 дка. /изтегли/ 

Т Р Ъ Ж Н А   Д О К У М Е Н Т А Ц И Я За отдаване под наем на недвижим имот – общинска собственост, представляващ земеделска земя от Общински поземлен фонд, а именно: недвижим имот с № 035026, с начин на трайно ползване: “нива”, находяща се в местността "Турски рид", в землището на гр. Рила, Община Рила, осма категория, целият с площ 11.125  дка. /изтегли/

Т Р Ъ Ж Н А   Д О К У М Е Н Т А Ц И Я За отдаване под наем на недвижим имот – общинска собственост, представляващ земеделска земя от Общински поземлен фонд, а именно: недвижим имот с № 104002, с начин на трайно ползване: “нива”, находяща се в местността "Дреняко", в землището на  с. Смочево, Община Рила, шеста категория, целият с площ 11.014  дка. /изтегли/

Т Р Ъ Ж Н А   Д О К У М Е Н Т А Ц И Я За отдаване под наем на недвижим имот – общинска собственост, представляващ земеделска земя от Общински поземлен фонд, а именно:  недвижим имот с № 112004, с начин на трайно ползване: “нива”, находяща се в местността "Дреняко", в землището на  с. Смочево, Община Рила, осма категория, целият с площ 15.064  дка. /изтегли/

З А П О В Е Д № РД-01-04-203/25.09.2018г. за откриване на Процедура по провеждане на публични търгове  с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – частна общинска собственост, представляващи земеделска земя от общински поземлен фонд /изтегли/


З А П О В Е Д № РД-01-04-164/01.08.2018 г. град Рила обявяване на  спечелил участник повторния публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем /изтегли/

ОБЯВА за провеждане на публичен търг с тайно наддаване на основание Заповед № РД-01-04-148/17.07.2018г. на Кмета на Община Рила /изтегли/

 

Т Р Ъ Ж Н А   Д О К У М Е Н Т А Ц И Я ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЧАСТ ОТ НЕДВИЖИМ ИМОТ – ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩА:1 квадратен метър от покривната конструкция на Двуетажна масивна стоманобетонна сграда, включваща “Читалище”, “Дискотека”, “Сладкарница”, изградена в Урегулиран поземлен имот с планоснимачен № 199, за който е отреден парцел Х, попадащ в кв. 33 по действащия към момента регулационен план на с. Смочево, община Рила, утвърден със Заповед № 101/ 23.09.1991 г. на Кмета на община Рила, с урегулирано пространство от 1 507 кв. м. /изтегли/

З А П О В Е Д  РД-01-04-148/17.07.2018г. град Рила за откриване на Процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична  общинска собственост /изтегли/


 

ОБЯВА за провеждане на публичен търг с тайно наддаване на основание Заповед № РД-01-04-147/17.07.2018г. на Кмета на Община Рила /изтегли/

Т Р Ъ Ж Н А   Д О К У М Е Н Т А Ц И Я ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЧАСТ ОТ НЕДВИЖИМ ИМОТ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩАДърводелска работилница, с площ от 68.13 кв. м, находяща се на приземния етаж от триетажна масивна стоманобетонова жилищна сграда, със застроена площ от 733.41  кв. м. и разгъната застроена площ от 2 263.26 кв. м, находяща се в Урегулиран поземлен имот с планоснимачен № 1118, за който е отреден парцел І, попадащ в кв. 82 по действащия регулационен план на гр. Рила, утвърден със Заповед № 30/22.02.1993г. на Кмета на Община Рила, изменен със Заповед  № 451/20.11.2007г. на Кмета на Община Рила за изменение  на ПУП - ПР, целият с урегулирано пространство от 9 705  кв. м. /изтегли/

З А П О В Е Д  РД-01-04-147/17.07.2018г. на Кмета на Община Рила град Рила за откриване на Процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от следния недвижим имот – частна  общинска собственост /изтегли/ 

Заповед № РД-01-04-163/01.08.2018 г. рад Рила за обявяване на  спечелил участник повторния публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от следния недвижим имот – частна  общинска собственост /изтегли/ 


 

 Заповед № РД-01-04-76 от 15.02.2017 год. на Кмета на Община Рила за обявяване на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот № 038068, м. "Копаро", з-ще гр. Рила /изтегли/

Заповед № РД-01-04-106/ 06.03.2017 год. на Кмета на Община Рила относно оповестяване на спечелил участник на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот с № 038068, м. "Копаро", з-ще град Рила /изтегли/


 

Обява за провеждане на публичен търг с тайно наддаване /изтегли/

На основание Заповед № РД-01-04-391 от 01.12.2016г. на Кмета на Община Рила /изтегли/


 

Обява за провеждане на публичен търг с тайно наддаване /изтегли/

На основание Заповед № РД-01-04- 307 от 27.09.2016г. на Кмета на Община Рила /изтегли/


 

Обява за провеждане на публичен търг с тайно наддаване /изтегли/

На основание Заповед № РД-01-04-298 от 21.09.2016г. на Кмета на Община Рила /изтегли/


Обява за провеждане на публични търгове с тайно наддаване /изтегли/

На основание Заповед № РД-01-04-299 от 21.09.2016г. на Кмета на Община Рила /изтегли/


Обява за провеждане на публични търгове с тайно наддаване /изтегли/

На основание Заповед № РД -01-04-166 от 09.06.2016г. /изтегли/ на Кмета на Община Рила


 Обява за провеждане на публичен търг с тайно наддаване /изтегли/

На основание Заповед № РД-01-04-128 от 20.04.2016г. /изтегли/ на Кмета на Община Рила


Обява за провеждане на публични търгове с тайно наддаване /изтегли/

На основание Заповед №РД-01-04-77 от 17.03.2016г. /изтегли/

и Заповед №РД-01-04-76 от 17.03.2016г. /изтегли/ на Кмета на Община Рила


Обява за участие в публично оповестени конкурси /изтегли/

На основание Заповед №РД-01-04-63 от 08.03.2016г. на Кмета на Община Рила /изтегли/


Обява за провеждане на публични търгове с тайно наддаване /изтегли/

На основание Заповед №РД-01-04-61 от 07.03.2016г. на Кмета на Община Рила /изтегли/


Обява за провеждане на публичен търг с тайно наддаване /изтегли/

На основание Заповед №РД-01-04-47 от 12.02.2016 година на Кмета на Община Рила /изтегли/


Обява за провеждане на публични търгове с тайно наддаване /изтегли/

На основание Заповед №РД-01-04-241 от 03.08.2015 година на Кмета на Община Рила /изтегли/


Обява за провеждане на публични търгове с тайно наддаване /изтегли/

на основание Заповед №РД-01-04-213 от 15.07.2015год. /изтегли/  на Кмета на Община Рила


Обява за провеждане на публични търгове с тайно наддаване /изтегли/

На основание Заповед № РД-01-04-180 от 23.06.2015г. /изтегли/,

Заповед № РД-01-04-181 от 23.06.2015г. /изтегли/

Заповед № РД-01-04-182 от 23.06.2015г. /изтегли/

Заповед № РД-01-04-183 от 23.06.2015г. /изтегли/

Заповед № РД-01-04-184 от 23.06.2015г. /изтегли/ на Кмета на Община Рила


Обява за провеждане на публични търгове с тайно наддаване /изтели/

На основание Заповед № РД-01-04-170 от 18.06.2015г. /изтегли/ на Кмета на Община Рила


Обява за провеждане на публични търгове с тайно наддаване /изтегли/

На основание Заповед № РД-01-04-167 от 16.06.2015г. /изтегли/,

Заповед № РД-01-04-168 от 16.06.2015г. /изтегли/,

Заповед № РД-01-04-169 от 16.06.2015г. /изтегли/ на Кмета на Община Рила


Заповед №РД-01-04-44/05.02.2015г. /изтегли/

Заповед №РД-01-04-44/05.02.2015г. /изтегли/

Заповед №РД-01-04-61/18.02.2015г. /изтегли/

Заповед №РД-01-04-62/18.02.2015г. /изтегли/


Обява за провеждане на публични търгове с тайно наддаване /изтегли/

Заповед №РД-01-04-41/05.02.2015г. /изтегли/

Заповед №РД-01-04-40/05.02.2015г. /изтегли/

Заповед №РД-01-04-42/05.02.2015г. /изтегли/

заповед №РД-01-04-43/05.02.2015г. /изтегли/


Заповед №РД-01-04-26 от 26.01.2015 год. /изтегли/

Заповед №РД-01-04-25 от 26.01.2015 год. /изтегли/

Заповед №РД-01-04-24 от 26.01.2015 год. /изтегли/

Заповед №РД-01-04-23 от 26.01.2015 год. /изтегли/

Заповед №РД-01-04-22 от 26.01.2015 год. /изтегли/


Обява за провеждане на публичен търг с тайно наддаване /изтегли/

Заповед №РД-01-04-02/07.01.2015 год. /изтегли/

Заповед №РД-01-04-03/07.01.2015 год. /изтегли/

Заповед №РД-01-04-03/07.01.2015 год. /изтегли/

Заповед №РД-01-04-05/07.01.2015 год /изтегли/


Обява за превеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот- публична общинска собственост /изтегли/

Заповед №РД-01-04-210/30.07.2014г. /изтегли/

Заповед №РД-01-04-262/02.09.2014 г. /изтегли/

 

Обява за превеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот- частна общинска собственост- с. Пастра /изтегли/

Заповед №РД-01-04-211/30.07.2014г. /изтегли/

Заповед №РД-01-04-232, гр. Рила 21.08.2014 г. /изтегли/

 

Обява за превеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот- частна общинска собственост- гр. Рила /изтегли/

Заповед №РД-01-04-212/30.07.2014г. /изтегли/

Заповед №РД-01-04-227, гр. Рила 19.08.2014 г. /изтегли/

 

Обява за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти /изтегли/

Заповед №РД-01-04-213/30.07.2014г. /изтегли/

1. Заповед №РД-01-04-237/01.09.2014 г. /изтегли/

2. Заповед №РД-01-04-238/01.09.2014 г. /изтегли/

3. Заповед №РД-01-04-239/01.09.2014 г. /изтегли/

4. Заповед №РД-01-04-240/01.09.2014 г. /изтегли/

5. Заповед №РД-01-04-241/01.09.2014 г. /изтегли/

6. Заповед №РД-01-04-242/01.09.2014 г. /изтегли/

7. Заповед №РД-01-04-243/01.09.2014 г. /изтегли/

8. Заповед №РД-01-04-244/01.09.2014 г. /изтегли/

9. Заповед №РД-01-04-245/01.09.2014г. /изтегли/

10.Заповед №РД-01-04-246/01.09.2014г. /изтегли/

11. Заповед №РД-01-04-249/02.09.2014 г. /изтегли/

12. Заповед №РД-01.04.250/02.09.2014 г. /изтегли/

13. Заповед №РД-01-04-251/02.09.2014 г. /изтегли/

14. Заповед №РД-01-04-252/02.09.2014 г. /изтегли/

15. Заповед №РД-01-04-253/02.09.2014 г. /изтегли/

 

УПИ V, кв. 66а по плана на гр. Рила


УПИ ІІІ - 1118, кв. 82 по плана на гр. Рила


ОБЯВЯ за участие в публичен търг с тайно наддаване за продажба на движими вещи


За отдаване под наем на УПИ ІV – “Административна и обществена дейност”, попадащ в кв. 66 гр. Рила


За продажба на недвижим имот – частна общинска собственост:Поземлен имот с идентификатор 55539.100.302 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Пастра, Община Рила


Обява за участие в публични търгове с тайнно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти общинска собственост, находящи се в землищата на с.Смочево,община Рила, с. Падала, община Рила и гр. Рила, община Рила


Обява за участие в публично оповестени конкурс за отдаване под наем на недвижими имоти общинска собственост, находящи се в землищата на с.Смочево,община Рила и гр. Рила, община Рила


Обява за участие в публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обособени помещения


Обява за участие в публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти - общинска собственост, находящи се в землищата на територията на община Рила


Обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ земеделска земя от Общински поземлен фонд, а именно: поземлен имот № 55539.149.138 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Пастра, с площ от 1004 кв.м, при начална тръжна цена в размер на 2 100.00 лв.


 

Обявява публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – часна общинска собственост, представляващи земеделски земи от Общински поземлен фонд, както следва:1. имот № 371002, землище гр. Рила, с площ от 5.304 дка, при начална тръжна цена в размер на 10 000.00 лв.2. имот № 371005, землище гр. Рила, с площ от 3.121 дка, при начална тръжна цена в размер на 7 000.00 лв.3. имот № 019029, землище гр. Рила, с площ от 0.326 дка, при начална тръжна цена в размер на 750.00 лв.


 Обява за провеждане на публични търгове с тайно наддаване


Обява за провеждане на публичен търг с тайно наддаване

Заповед №01-04-448 от 21.11.2013 г.


 

 

 

 

 

 


 

Горе