Правилник за организацията и дейността на Общинско предприятие "Чистота" /изтегли/


Правилник за вътрешния трудов ред в Община Рила /изтегли/


 Правилник за организацията и дейността на обществен съвет за упражняване на обществен контрол при осъществяване на дейностите в областта на социалните помощи и социалните услуги в Община Рила (Приет с Решение №48/28.01.2016 година на Общински съвет, Община Рила, изменен с Решение № 109/28.04.2016г.) /изтегли/


Правилник за организацията и дейността на общински съвет, ноговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация - Мандат 2015 - 2019 /изтегли/

(Приет с Решение №5/16.11.2015г.) 


Правилник за организация на дейността на Общинско предприятие "Подкрепа на хора от уязвими групи" /изтегли/


Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация /изтегли/


Устройствен правилник на Общинска администрация /изтегли/

Приложение №2 Разпределение по длъжности за взаимно заместване на служителите /изтегли/


 

 

 

Горе