Вътрешни правила за организацията и дейността на учрежденския архив в Община Рила /изтегли/ 


Правила за ползване на имоти от Общински поземлен фонд. собственост на община Рила, по начин на трайно ползване "пасища, мера" и "ливада", индивидуализирани по землища от Община Рила /изтегли/


Вътрешни правила за условията и реда за осъществяване на обратна връзка с потребителите на административните услуги в Община Рила /изтегли/


 

Етичен кодекс за поведение на служителите в общинска администрация гр. Рила /изтегли/


 

Система за наблюдение и ред за установяване и докладване на нарушенията на Етичния кодекс за поведение на служителите в Общинска администрация /изтегли/


 

Вътрешни правила за организация на административното обслужване в Община Рила /изтегли/


 

Вътрешни правила за подаване и разглеждане на предложения и сигнали в Община Рила /изтегли/


 

Вътрешни правила за административно-наказателно производство в Община Рила /изтегли/


Инструкция за механизма на обработване на лични данни и защитата им от случайно и незаконно унищожаване или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване в Община Рила /изтегли/

Приложение 1 Декларация /изтегли/

Приложение 3 Анкетна карта /изтегли/

Приложение 5 Заявление /изтегли/

Приложение 6 Заявление /изтегли/


Инструкция за организация на деловодната дейност в Община Рила /изтегли/


 

Вътрешни правила за организация и дейността на учрежденския архив в Община Рила /изтегли/


 

Анализ на потребностите от обучение на служителите в администрацията на Община Рила /изтегли/


 

Вътрешни правила за заплати /изтегли/


 

Вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари в дейността на Община Рила /изтегли/


Вътрешни правила за дейността и организацията на управлението на човешките ресурси в Община Рила /изтегли/


 

 

 

Горе