Инструкция за приемане и разглеждане на  сигнали за корупция в Общинска администрация - град Рила /изтегли/

 


Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси в Община Рила /изтегли/ 


 

 

Вътрешни правила за работа в система за електронен обмен на съобщения в Общинска администрация на Община Рила /изтегли/


 

Вътрешни правила за организацията и дейността на учрежденския архив в Община Рила /изтегли/ 


 

Правила за ползване на имоти от Общински поземлен фонд. собственост на община Рила, по начин на трайно ползване "пасища, мера" и "ливада", индивидуализирани по землища от Община Рила /изтегли/


Вътрешни правила за условията и реда за осъществяване на обратна връзка с потребителите на административните услуги в Община Рила /изтегли/


 

Етичен кодекс за поведение на служителите в общинска администрация гр. Рила /изтегли/


 

Система за наблюдение и ред за установяване и докладване на нарушенията на Етичния кодекс за поведение на служителите в Общинска администрация /изтегли/


 

Вътрешни правила за организация на административното обслужване в Община Рила /изтегли/


 

Вътрешни правила за подаване и разглеждане на предложения и сигнали в Община Рила /изтегли/


 

Вътрешни правила за административно-наказателно производство в Община Рила /изтегли/


Инструкция за мерките за защита на личните данни, събирани, обработвани, съхранявани и предоставяни в Община Рила /изтегли/ 

Приложение 1  /изтегли/

Приложение 2 /изтегли/ 

 


Инструкция за организация на деловодната дейност в Община Рила /изтегли/


 

Вътрешни правила за организация и дейността на учрежденския архив в Община Рила /изтегли/


 

Анализ на потребностите от обучение на служителите в администрацията на Община Рила /изтегли/


 

Вътрешни правила за заплати /изтегли/


 

Вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари в дейността на Община Рила /изтегли/


Вътрешни правила за дейността и организацията на управлението на човешките ресурси в Община Рила /изтегли/


 

 

 

Горе