ЗАПОВЕДИ НА КМЕТА НА ОБЩИНА РИЛА ПРЕЗ 2020 ГОДИНА: 

Заповед № РД-01-04-190/15.06.2020 год. на Кмета на Община Рила, с която обявява настъпването на "Восъчна зрялост" на посевите от житни култури в землищата на територията от Община Рила /изтегли/

Публикувано на 19.06.2020 год.


Подробен устройствен план /ПУП – изменение на План за улична регулация /ПУР/ на улица м/у о. т. 379-366, в обхвата само пред УПИ XVII-989, кв. 92 по дворищнорегулационния план на гр. Рила, с възложител Надка Михайлова Мишева, одобрен със Заповед № РД-01-04-17/22.01.2020 год. на Кмета на Община Рила /изтегли/


 

ЗАПОВЕДИ НА КМЕТА НА ОБЩИНА РИЛА ПРЕЗ 2019 ГОДИНА:

Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на План за регулация (ПР) в обхват: урегулиран поземлен имот /УПИ/ XIV-441, кв. 19 по дворищнорегулационния план на с. Смочево, одобрен със Заповед № 101/23.09.1991 год. на Кмета на Община Рила, с възложители: Цветана Дамянова Димитрова и Димитрина Дамянова Кацарска,одобрен  със  Заповед № РД-01-04-306/17.12.2019 год. на Кмета на Община Рила /изтегли/ 


 

Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на План за регулация (ПР) в обхват: урегулиран поземлен имот /УПИ/ XVII-790, кв. 30 по дворищнорегулационния план на гр. Рила, Община Рила, одобрен със Заповед № 30/22.02.1993 год. на Кмета на Община Рила, третиращ разделяне /делба/ на урегулиран поземлен имот /УПИ/ XVII-790 с площ от 1054 кв. м.  и образуване на два УПИ от УПИ XVII-790, кв. 30, с възложител Красимира Иванова Иванова, одобрен със Заповед № РД-01-04-307/17.12.2019 год. на Кмета на Община Рила /изтегли/ 


Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на План за регулация (ПР) и План за улична регулация (ПУР) в обхват: урегулирани поземлени имоти /УПИ/, представляващи п-л VII-89 и п-л VIII-90 в кв. 36 и улица между о.т. 144-143-142-141 в участъка граничеща с УПИ VII-89 и УПИ VIII-90, кв. 36 по дворищнорегулационния план на с. Смочево, одобрен със Заповед № 101/23.09.1991 год. на Кмета на Община Рила, с възложители: Бойчо Евлогиев Васев, Даниела Русева Васева, Венета Евлогиева Петкова, Мария Георгиева Станимирова и Петър Благоев Станимиров, одобрен със Заповед № РД-01-04-317/30.12.2019 год. на Кмета на Община Рила /изтегли/ 


Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхват урегулиран поземлен имот /УПИ/,  представляващ п-л VIII-1090,1091, кв. 98 по ЗРП на гр. Рила, с възложител РПК „Рила“, одобрен със Заповед № РД-01-04-318/30.12.2019 год. на Кмета на Община Рила /изтегли/ 


Заповед № РД-01-04-220/05.09.2019 год. на Кмета на Община Рила /изтегли/

Приложение:

1. ПУП - ПР промяна на регулацията за УПИ II - 455, кв. 23 по плана на с. Смочево по имотни граници на имот 455, кв. 23 /изтегли/


Заповед № 01-04-176/16.07.2019 год. на Кмета на Община Рила за одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на План за регулация (ПР) за промяна на регулационните линии по имотни граници на УПИ XVII-218, кв. 4 по плана на с. Смочево, община Рила, одобрен със Заповед № 101/23.09.1991 год., третиращ изменение на вътрешната регулационна линия към дъното на УПИ XVII-218 с УПИ X-241, поставена в съответствие със съществуващата имотната граница на поземлен имот № 218 граничещ с поземлен имот № 241 /изтегли/ 

Приложение: Графична част /изтегли/ 


 

Заповед № РД-01-04-253/ 31.10.2018 год. на Кмета на Община Рила /изтегли/


 

Заповед № РД-01-04-109/ 09.05.2019 год. на Кмета на Община Рила за одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) – План за  застрояване (ПЗ) за имот № 000350, землището на гр. Рила, местност „Рила“, община Рила, с ЕКАТТЕ 62671, третиращ конкретно предназначение на поземлен имот  № 000350 „За съоръжения на техническата инфраструктура“ с режим на устройство на имота – за „Базова станция на Теленор България ЕАД № 2233_Pastra“ без промяна на предназначението на територията при следните параметри и показатели  за застрояване... /изтегли/ 

Приложение:

1. ПУП-ПЗ /изтегли/ 


 


Заповед № РД-01-04-108/ 09.05.2019 год. на Кмета на Община Рила за одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на План за регулация (ПР) в обхват: урегулиран поземлен имот /УПИ/ XIV-1065, кв. 97 по регулационен план на гр. Рила, одобрен със Заповед № 30/22.02.1993 год. на Кмета на Община Рила и изменен кадастрален план със Заповед № РД-01-04-232/09.10.2018 год. на Кмета на Община Рила, третиращ образуване на нови УПИ по имотните граници на поземлен имот № 1065 и поземлен имот № 1733 а именно: УПИ XIV-1065 и УПИ XXII-1733 в кв. 97.../изтегли/ 

 

Приложение: 

1. ПУП-ПР /изтегли/ 


 

Заповед № РД-01-04-53/ 06.03.2019 год. на Кмета на Община Рила за одобряване на Проект на Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на План за регулация /ПР/, изменение на План за застрояване /ПЗ/ и Работен устройствен план /РУП/, представляващи самостоятелни съставни части на Комплексен проект за инвестиционна инициатива /КПИИ/ по чл. 150 от ЗУТ за обект „Дом за стари хора“  в обхват: урегулирани поземлени имоти (УПИ),  представляващи п-л  V-360, п-л VIII-356 , п-л IX-357 и п-л VII-355 в кв. 22 по дворищнорегулационния и застроителен  плана на гр. Рила, одобрен със Заповед № 30/22.02.1993 год. на Кмета на Община Рила а именно:.../изтегли/

Приложения: 

1. ПУП-ПР /изтегли/

2. ПУП-ПЗ и РУП /изтегли/

Публикувано на 08.03.2019 год. 


 

 

Заповед № РД-01-04-27/ 15.02.2019 год. на Кмета на община Рила, относно Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на План за регулация (ПР) в обхват:    урегулирани поземлени имоти /УПИ/,  представляващи п-л  XXII-63 и п-л XXIII-63, образувани от поземлен имот № 63 в кв. 2, третиращ изменение на дворищнорегулационните линии на урегулирани поземлени имоти /УПИ/,  представляващи п-л  XXII-63 и п-л XXIII-63 в кв. 2 към улица с о. т. 28-29 по границите на поземлен имот пл. № 63 и частично изменение на страничната регулационна линия на УПИ XXIII-63 по границата на имот пл. № 63 и частично запазване на действащата регулационна линия, по която е уредено придаваемо място по плана на с. Пастра, с приложения /изтегли/ 

 

Публикувано на 14.02.2019 год. 


 

Заповед № РД-05-145/ 06.08.2018 год. на Директова на ОД "Земеделие", относно сключване на споразумение между собствениците и ползвателите за създаване на масиви за ползване на земеделски земи на територията на Община Рила за стопанската 2018/ 2019 год. /изтегли/ 

 

ЗАПОВЕДИ НА КМЕТА НА ОБЩЕНА РИЛА ПРЕЗ 2018 ГОДИНА:

 

Заповед № РД-01-04-261/ 07.11.2018 год. на Кмета на Община Рила, относно откриване на процедура по съставяне на проект на общински бюджет за 2019 год. / изтегли/  

Заповед № РД-01-04-48/ 19.02.2018.год. на Кмета на Община Рила /изтегли/


 

Заповед № РД-01-04-124/ 13.06.2018 год. на Кмета на Община Рила /изтегли/


 

Заповед № РД-01-04-139/ 04.07.2018 год. на Кмета на Община Рила за одобряване на  Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на План за регулация (ПР) в обхват:  урегулиран поземлен имот /УПИ/,  представляващ п-л  XX-776 отреден “За училище” в кв. 49 по плана на гр. Рила, одобрен със Заповед № 30/22.02.1993 год. на Кмета на Община Рила, третиращ разделяне на УПИ XX-776, изменение  на улична регулационна линия на улица в участъка с о. т. 174-170, граничеща с УПИ XX-776 по имотна граница на ПИ № 776 в кв. 49 по кадастралния и регулационен план на гр. Рила и обособяване на следните урегулирани поземлени имоти:

-              УПИ XX-776 с предвидено отреждане „за Училище“ с площ 10 054 кв. м.;

-              УПИ XXVII-776 с предвидено отреждане „за Хуманитарни дейности“ с площ 3 564 кв. м.;

-              УПИ XXVIII-776 с предвидено отреждане „за Хуманитарни дейности“ с площ 2 128 кв. м;  /изтегли/ 

Приложение: Графична част към Заповед № РД-01-04-139/ 04.07.2018 год. /изтегли/

 

                                                                                                                                       Публиквано на 27.07.2018 год. 


 

Заповед № РД-01-04-156/ 23.07.2018 год. на Кмета на Община Рила одобряване на  Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на План за регулация (ПР) в обхват:  урегулиран поземлен имот /УПИ/,  представляващ п-л  XIX-503 в кв. 27 по плана на гр. Рила, одобрен със Заповед № 30/22.02.1993 год. на Кмета на Община Рила и изменен със Заповед № РД-01-04-336/17.11.2010 год. на Кмета на Община Рила и улица с о. т. 212-166 по плана на гр. Рила, третиращ изменение на уличната регулационна линия на улица с о. т. 212-166,  като в  участъка от о. т. 212-166а улицата отпада, уличната осова линия от о. т. 212-205 и о. т. 212-166а отпада, и се създават нови о.т. 205а, о.т. 203а и о. т. 166а , които се свързват с нова улична осова линия с о. т. 212-205а-203а-203 и изменение на външната регулационна линия на УПИ  XIX-503 по плана на гр. Рила /изтегли/ 

Прилажение: Графична част към Заповед № РД-01-04-156/23.07.2018 год. /изтегли/

                                                                                                                                    Публикувано на 27.07.2018 год.  

Заповед за постоянна ковисия на Кмета на Община Рила /изтегли/ 


 

ЗАПОВЕДИ НА КМЕТА НА ОБЩИНА РИЛА ПРЕЗ 2017 ГОДИНА:

 

Заповед № РД-05-484/ 22.12.2017 год. на Директора на Областна дирекция "Земеделие" град Кюстендил /изтегли/ 

Заповед № РД-05-482/ 22.12.2017 год. на Директора на Областна дирекция "Земеделие" град Кюстендил /изтегли/

Заповед № РД-05-483/ 22.12.2017 год. на Директора на Областна дирекция "Земеделие" град Кюстендил /изтегли/


 

Заповед №РД-01-04-313/ 31.10.2017 год. на Кмета на Община Рила и Приложение № 1- Списък на одобрени Подробни устройствени планове извън населени места /изтегли/                    Публикувано на 31.10.2017 год. 

Заповед №РД-05-205/ 04.08.2017 год. на Директора на Областна дирекция "Земеделие" / изтегли/


 

Заповед № РД-01-04-05 от 05.01.2017г. на Кмета на Община Рила /изтегли/


 

Заповед № РД-01-04-06 от 05.01.2017г. на Кмета на Община Рила /изтегли


 

Заповед № РД-01-04-47 от 20.01.2017г. на Кмета на Община Рила /изтегли/


 

Заповед № РД-01-04-48 от 20.01.2017г. на Кмета на Община Рила /изтегли/


 

Заповед № РД-01-04-49 от 20.01.2017г. на Кмета на Община Рила /изтегли/


 

 

Заповед № РД-05-102/ 28.04.2017 год. на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ за одобряване на споразумение за разпределяне на масивите за ползване на пасища, мера и ливади в землището на с. Падала, Община Рила, Област Кюстендил.  /изтегли/ 

 

Приложение 1 Споразумение за създаване на масиви за ползването на земеделски земи по реда на чл. 37ж, ал. 6 от ЗСПЗЗ за календарната 2017 год. за землище на с. Падала. /изтегли/ 


 

Заповед № РД-05-103/ 28.04.2017 год. на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ за одобряване на споразумение за разпределяне на масивите за ползване на пасища, мера и ливади в землището на град Рила, Община Рила, Област Кюстендил.  /изтегли/

 

Приложение 1 Споразумение за създаване на масиви за ползването на земеделски земи по реда на чл. 37ж, ал. 6 от ЗСПЗЗ за календарната 2017 год. за землище на град Рила. /изтегли/ 

Приложение 2  Работна карта на земеделските блокове. / изтегли/ 


 

 

Заповед № РД-05-103/ 28.04.2017 год. на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ за одобряване на споразумение за разпределяне на масивите за ползване на пасища, мера и ливади в землището на село Смочево, Община Рила, Област Кюстендил.  /изтегли/ 

 

Приложение 1 Споразумение за създаване на масиви за ползването на земеделски земи по реда на чл. 37ж, ал. 6 от ЗСПЗЗ за календарната 2017 год. за землище на село Смочево. /изтегли/ 


 

ЗАПОВЕДИ НА КМЕТА НА ОБЩИНА РИЛА ПРЕЗ 2016 ГОДИНА

АРХИВ /изтегли/ 


 ЗАПОВЕДИ НА КМЕТА НА ОБЩИНА РИЛА ПРЕЗ 2015 ГОДИНА 

 АРХИВ /изтегли/


 ЗАПОВЕДИ НА КМЕТА НА ОБЩИНА РИЛА ПРЕЗ 2014 ГОДИНА

АРХИВ /изтегли/


ЗАПОВЕДИ НА КМЕТА НА ОБЩИНА РИЛА ПРЕЗ 2013 ГОДИНА

 АРХИВ /изтегли/


 ЗАПОВЕДИ НА КМЕТА НА ОБЩИНА РИЛА ПРЕЗ 2012 ГОДИНА

АРХИВ /изтегли/


   ЗАПОВЕДИ НА КМЕТА НА ОБЩИНА РИЛА ПРЕЗ 2011 ГОДИНА 

АРХИВ /изтегли


 ЗАПОВЕДИ НА КМЕТА НА ОБЩИНА РИЛА ПРЕЗ 2010 ГОДИНА

АРХИВ /изтегли/


 ЗАПОВЕДИ НА КМЕТА НА ОБЩИНА РИЛА ПРЕЗ 2009 ГОДИНА

АРХИВ /изтегли/

 

Горе