ЗАПОВЕДИ НА КМЕТА НА ОБЩИНА РИЛА ПРЕЗ 2022 ГОДИНА:

 

Заповед №РД-01-04-160/27.07.2022 год., на Кмета на Община Рила, относно: въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Община Рила, считано от 22.07.2022 год. до 22.08.2022 год. /изтегли/

Неразделна част от настоящата заповед е Заповед №РД-01-137/21.07.2022 год. на Директора на Регионална здравна инспекция – Кюстендил ведно с нейните приложения /изтегли/

Публикувано на 27.07.2022 год.


Заповед №РД-01-04-119/07.06.2022 год., на Кмета на Община Рила, относно: Настъпването на етап „Восъчна зрялост“ на посевите на житни култури в землищата на територията на Община Рила и мерките за осигуряване на пожарна безопасност по време на кампанията по прибиране на реколтата от зърнено – житни култури, считано от 06.06.2022 год. до 31.10.2022 год. /изтегли/

Публикувано на 09.06.2022 год.


Заповед №РД-01-04-40/17.03.2022 год., на Кмета на Община Рила, относно: определяне на длъжностни лица за приемане на заявления за предоставяне на достъп до обществена информация, актуализиран списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет и публикуване на информация и ресурси в отворен формат на Портала за отворени данни /изтегли/

Публикувано на 17.03.2022 год.


Заповед №РД-01-04-23/17.02.2022 год., на Кмета на Община Рила, относно: определяне на мерки за недопускане поява и разпространение на заболяването Африканска чума по свинете, на територията на Община Рила /изтегли/

Публикувано на 17.02.2022 год.


Заповед №РД-01-04-19/11.02.2022 год., на Кмета на Община Рила, относно: нерегламентираното изхвърляне и изгаряне или друга форма на неконтролирано обезвреждане на излезли от употреба гуми на територията на Община Рила. Във връзка с предстоящия църковен празник Сирни заговезни (Поклади) или Прощална неделя на 06 март 2022 год. и изпълняваните обичаи-оратници (огньове) на този празник на територията на Община Рила /изтегли/

Публикувано на 11.02.2022 год.


ЗАПОВЕДИ НА КМЕТА НА ОБЩИНА РИЛА ПРЕЗ 2021 ГОДИНА:

Заповед №РД-01-04-315/12.11.2021 год., на Кмета на Община Рила, относно: преустановяване на присъствения образователен процес за децата в групите на Общинска Детска градина „Д-р Тодора Миладинова“, град Рила, на 15.11.2021 год. и преминаване на обучение в електронна среда от разстояние. /изтегли/

Публикувано на 12.11.2021 год.


Заповед №РД-01-04-288/29.10.2021 год., на Кмета на Община Рила, относно: определяне на границите на районите на територията на Община Рила, в които се организира събиране и транспортиране на битови отпадъци /изтегли/

Публикувано на 29.10.2021 год.


Заповед № РД-01-04-278/21.10.2021 год., на Кмета на Община Рила, с която нарежда служителите от Общинска администрация - град Рила да ползват платен отпуск наведнъж или на части, по график и временно преминаване към дистанционен труд под формата на работа от разстояние, считано от 21.10.2021г. до 30.11.2021г./изтегли/

Приложение №1 към Заповед №РД-01-04-278/21.10.2021 год. на Кмета на Община Рила /изтегли/

Приложение №2 към Заповед №РД-01-04-278/21.10.2021 год. на Кмета на Община Рила /изтегли/

Публикувано на 26.10.2021 год.


Заповед №РД-01-04-220/02.09.2021 год., на Кмета на Община Рила, с която възлага преминаване към дистанционен труд под формата на работа от разстояние, считано от 13.09.2021 год. до 31.10.2021 год., за служителите в Общинска администрация – гр. Рила,  във връзка с въведените  временни противоепидемични мерки на територията на Република България със Заповед №РД-01-748/02.09.2021 г. на Министъра на здравеопазването /изтегли/

Публикувано на 15.09.2021 год.


Заповед №РД-01-04-131/01.06.2021 год., на Кмета на Община Рила, относно: настъпването на етап „Восъчна зрялост“ на посевите от житни култури в землищата на територията на Община Рила и мерките за осигуряването на пожарна безопасност /изтегли/

Публикувано на 01.06.2021 год.


Заповед №РД-01-04-43/12.03.2021 год. на Кмета на Община Рила, с която нарежда да се прекрати присъствието на всички деца в групите на Общинска детска градина „Д-р Тодора Миладинова“, град Рила, за периода от 15.03.2021 г. до 26.03.2021 г., включително. Педагогическото взаимодействие в групите да се осъществява дистанционно. /изтегли/

Публикувано на 12.03.2021 год.

Заповед №РД-01-04-42/11.03.2021 год., на Кмета на Община Рила, с която забранява изоставянето, нерегламентираното изхвърляне и изгаряне или друга форма на неконтролирано обезвреждане на излезли от употреба гуми на територията на Община Рила. Във връзка с предстоящия църковен празник Сирни заговезни (Поклади) или Прощална неделя на 14 март 2021 год.  и изпълняваните обичаи – оратници (огньове) На този празник на територията на Община Рила. /изтегли/

Публикувано на 12.03.2021 год.


Заповед №РД-01-04-34/26.02.2021 год., на Кмета на Община Рила, с която налага  забрана за извършване на: паша в горски територии на селскостопански животни без пастир, паша в поройните и ерозираните горски територии, дендрариумите, одобрените и регистрираните източници за производство на горски репродуктивни материали и в горските разсадници, паша в горските култури и младите насаждения от семенен произход и в издънковите насаждения, докато достигнат височина 3 м., паша в горски територии, в които е започнало или е възможно естественото им възобновяване, нощна паша в горските територии, през 2021 год., в отдели и подотдели в землищата от територията на Община Рила, подробно описани в Предложение от ТП ДГС „Рилски манастир“ за 2021 год.  – неразделна част от настоящата Заповед. /изтегли/

Публикувано на 26.02.2021 год.

ЗАПОВЕДИ НА КМЕТА НА ОБЩИНА РИЛА ПРЕЗ 2020 ГОДИНА: 

Заповед №РД-01-04-311/01.12.2020 год. на Кмета на Община Рила, относно преустановяване на посещенията на потребителите в Дневен център за стари хора, град Рила и създаване на организация за работа в Дневния център /изтегли/

Публикувано на 01.12.2020 год.


Заповед №РД-01-04-310/30.11.2020 год. на Кмета на Община Рила, с която нарежда да бъдат спазвани следните временни противоепидемични мерки на територията на Община Рила, считано от 27.11.2020 год. до 21.12.2020 год. /изтегли/

Заповед  №РД-01-677/25.11.2020 год. на Министъра на здравеопазването, относно въвеждането на временни противоепидемични мерки на територията на Република България от 27.11.2020 год. до 21.12.2020 год. /изтегли/

Публикувано на 30.11.2020 год.


Заповед №РД-01-04-309/30.11.2020 год. на Кмета на Община Рила, с която нарежда работният процес на служителите от Общинска администрация, град Рила по административно обслужване, местни данъци и такси, финансово-стопанска дейност и работата по административни преписки, през периода 30.11.2020 год. до 21.12.2020 год. да се осъществява по график. Административните услуги, предоставяни от общинска администрация, град Рила, в зависимост от срока на изпълнението  им, да бъдат само обикновени през периода от 30.11.2020 год. до 21.12.2020 год. /изтегли/

Публикувано на 30.11.2020 год.


Заповед №РД-01-04-291/09.11.2020 год. на Кмета на Община Рила, с която нарежда работния процес на служителите от Общинска администрация, гр. Рила по административно и финансово-счетоводно обслужване и работата по административни преписки, през периода от 09.11.2020  год. до 30.11.2020 год., да се осъществява по график. Административните услуги, предоставяни от Общинска администрация, град Рила, в зависимост от срока на изпълнението им, да бъдат само обикновени през периода 09.11.2020 год. до 30.11.2020 год. /изтегли/

Публикувано на 10.11.2020 год


Заповед №РД-01-04-287/02.11.2020 год. на Кмета на Община Рила, с която нарежда на служителите от Общинска администрация, гр. Рила да ползват платен годишен отпуск през периода от 02.11.2020 год. до 06.11.2020 год., по график. Административните услуги, предоставяни от Общинска администрация, град Рила, в зависимост от срока на изпълнението им, да бъдат само обикновени през периода 02.11.2020 год. до 06.11.2020 год. /изтегли/

Публикувано на 02.11.2020 год.


Заповед №РД-01-04-286/30.10.2020 год., на Кмета на Община Рила, относно: определяне на границите на районите на територията на Община Рила, в които се организира събиране и транспортиране на битови отпадъци /изтегли/

Публикувано на 30.10.2020 год.


Заповед №РД-01-04-193/16.06.2020 год. на Кмета на Община Рила, с която нарежда да бъдат спазвани следните временни противоепидемични мерки на територията на Община Рила:

Считано от 22.06.2020 г. се разрешава провеждането на извънкласни занимания, в това число занимални, лятно училище, неделно училище при условията на точка 10 и съобразно указанията по точка II от Заповед №РД-01-277/26.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването. /изтегли/

Публикувано на 22.06.2020 год.


Заповед № РД-01-04-190/15.06.2020 год. на Кмета на Община Рила, с която обявява настъпването на "Восъчна зрялост" на посевите от житни култури в землищата на територията от Община Рила /изтегли/

Публикувано на 19.06.2020 год.


Заповед №РД-01-04-170/01.06.2020 год. на Кмета на Община Рила, относно спазване на следните противоепидемични мерки на територията на община Рила, при разрешаване на посещенията в закрити търговски площи на заведения за хранене и развлечения - ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе-аперитиви и кафе-сладкарници, считано от 01.06.2020 год. /изтегли/

Публикувано на 01.06.2020 год.


Заповед №РД-01-04-169/29.05.2020 год. на Кмета на Община Рила, относно организацията за възстановяване приема на деца в Общинска детска градина "Д-р Тодора Миладинова" /изтегли/

Публикувано на 29.05.2020 год.


Заповед №РД-01-04-149/14.05.2020 год. на Кмета на Община Рила, относно спазване на следните временни противоепидемични мерки на територията на Община Рила, считано от 14 май 2020 год. до 14 юни 2020 год. /изтегли/

Публикувано на 14.05.2020 год.

Заповед №РД-01-04-148/13.05.2020 год. на Кмета на Община Рила, относно допускане на посещения на музеи на закрито, галерии и библиотеки на открито и закрито, при спазване на изискванията за социална дистанция и на всички противоепидемични мерки, в това число без да се използват климатични инсталации /изтегли/

Публикувано на 14.05.2020 год.

Заповед №РД-01-136/11.05.2020 год. на Кмета на Община Рила, относно допускане на посещения на музеи на закрито, галерии и библиотеки на открито, при спазване на изискванията за социална дистанция и на всички противоепидемични мерки /изтегли/

Публикувано на 14.05.2020 год. 


Заповед №РД-01-04-134/05.05.2020 год. на Кмета на Община Рила, относно промяна на забраната за посещения в заведенията за обществено хранене /изтегли/

Изисквания към бизнес операторите, стопанисващи обекти за обществено хранене с търговски площи на открито (градини, тераси и др.) /изтегли/

Публикувано на 05.05.2020 год.


Заповед №РД-01-04-107/12.04.2020 год. на Кмета на Община Рила, относно удължаване на срока на въведените противоепидемични мерки до отмяна на извънредното положение обявеното с Решение от 13.03.2020 год. на Народното събрание на Република България /изтегли/

Публикувано на 13.04.2020 год.


Заповед №РД-01-04-106/12.04.2020 год. на Кмета на Община Рила, относно организацията за функционирането на селскостопански открит пазар на територията на Община Рила /изтегли/

Публикувано на 13.04.2020 год.


Заповед №РД-01-04-100/10.04.2020 год. на Кмета на Община Рила, относно организацията за функционирането на селскостопански открит пазар на територията на Община Рила /изтегли/

Публикувано на 10.04.2020 год.


Заповед №РД-01-04-92/03.04.2020 год. на Кмета на Община Рила, относно временна промяна на движението на автобусите по вътрешна линия Рила - Рилски манастир, изпълнявана от превозвача "Рила Експрес" ООД гр. Рила /изтегли/

 Публикувано на 03.04.2020 год.


Заповед № РД-01-04-73/19.03.2020г. на Кмета на Община Рила, относно въвеждане на допълнителни противоепидемични мерки на територията на Община Рила /изтегли/

 Публикувано на 19.03.2020 год.


Заповед № РД-01-04-68/16.03.2020 год. на Кмета на Община Рила относно временна организация на движение на автобусите по маршрутни разписания, изпълнявани от превозвача "Рила Експрес" ООД гр. Рила /изтегли/

 Публикувано на 17.03.2020 год.


Заповед № РД-01-04-63/15.03.2020 год. на Кмета на Община Рила, във връзка с противоепидемичните мерки срещу разпространението на COVID-19  /изтегли/

Публикувано на 15.03.2020 год.


Заповед № РД-01-04-64/15.03.2020 год. на Кмета на Община Рила, във връзка с противоепидемичните мерки срещу разпространението на COVID-19 /изтегли/

Публикувано на 15.03.2020 год.


Подробен устройствен план /ПУП – изменение на План за улична регулация /ПУР/ на улица м/у о. т. 379-366, в обхвата само пред УПИ XVII-989, кв. 92 по дворищнорегулационния план на гр. Рила, с възложител Надка Михайлова Мишева, одобрен със Заповед № РД-01-04-17/22.01.2020 год. на Кмета на Община Рила /изтегли/


 

ЗАПОВЕДИ НА КМЕТА НА ОБЩИНА РИЛА ПРЕЗ 2019 ГОДИНА:

Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на План за регулация (ПР) в обхват: урегулиран поземлен имот /УПИ/ XIV-441, кв. 19 по дворищнорегулационния план на с. Смочево, одобрен със Заповед № 101/23.09.1991 год. на Кмета на Община Рила, с възложители: Цветана Дамянова Димитрова и Димитрина Дамянова Кацарска,одобрен  със  Заповед № РД-01-04-306/17.12.2019 год. на Кмета на Община Рила /изтегли/ 


 

Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на План за регулация (ПР) в обхват: урегулиран поземлен имот /УПИ/ XVII-790, кв. 30 по дворищнорегулационния план на гр. Рила, Община Рила, одобрен със Заповед № 30/22.02.1993 год. на Кмета на Община Рила, третиращ разделяне /делба/ на урегулиран поземлен имот /УПИ/ XVII-790 с площ от 1054 кв. м.  и образуване на два УПИ от УПИ XVII-790, кв. 30, с възложител Красимира Иванова Иванова, одобрен със Заповед № РД-01-04-307/17.12.2019 год. на Кмета на Община Рила /изтегли/ 


Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на План за регулация (ПР) и План за улична регулация (ПУР) в обхват: урегулирани поземлени имоти /УПИ/, представляващи п-л VII-89 и п-л VIII-90 в кв. 36 и улица между о.т. 144-143-142-141 в участъка граничеща с УПИ VII-89 и УПИ VIII-90, кв. 36 по дворищнорегулационния план на с. Смочево, одобрен със Заповед № 101/23.09.1991 год. на Кмета на Община Рила, с възложители: Бойчо Евлогиев Васев, Даниела Русева Васева, Венета Евлогиева Петкова, Мария Георгиева Станимирова и Петър Благоев Станимиров, одобрен със Заповед № РД-01-04-317/30.12.2019 год. на Кмета на Община Рила /изтегли/ 


Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхват урегулиран поземлен имот /УПИ/,  представляващ п-л VIII-1090,1091, кв. 98 по ЗРП на гр. Рила, с възложител РПК „Рила“, одобрен със Заповед № РД-01-04-318/30.12.2019 год. на Кмета на Община Рила /изтегли/ 


Заповед № РД-01-04-220/05.09.2019 год. на Кмета на Община Рила /изтегли/

Приложение:

1. ПУП - ПР промяна на регулацията за УПИ II - 455, кв. 23 по плана на с. Смочево по имотни граници на имот 455, кв. 23 /изтегли/


Заповед № 01-04-176/16.07.2019 год. на Кмета на Община Рила за одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на План за регулация (ПР) за промяна на регулационните линии по имотни граници на УПИ XVII-218, кв. 4 по плана на с. Смочево, община Рила, одобрен със Заповед № 101/23.09.1991 год., третиращ изменение на вътрешната регулационна линия към дъното на УПИ XVII-218 с УПИ X-241, поставена в съответствие със съществуващата имотната граница на поземлен имот № 218 граничещ с поземлен имот № 241 /изтегли/ 

Приложение: Графична част /изтегли/ 


 

Заповед № РД-01-04-253/ 31.10.2018 год. на Кмета на Община Рила /изтегли/


 

Заповед № РД-01-04-109/ 09.05.2019 год. на Кмета на Община Рила за одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) – План за  застрояване (ПЗ) за имот № 000350, землището на гр. Рила, местност „Рила“, община Рила, с ЕКАТТЕ 62671, третиращ конкретно предназначение на поземлен имот  № 000350 „За съоръжения на техническата инфраструктура“ с режим на устройство на имота – за „Базова станция на Теленор България ЕАД № 2233_Pastra“ без промяна на предназначението на територията при следните параметри и показатели  за застрояване... /изтегли/ 

Приложение:

1. ПУП-ПЗ /изтегли/ 


 


Заповед № РД-01-04-108/ 09.05.2019 год. на Кмета на Община Рила за одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на План за регулация (ПР) в обхват: урегулиран поземлен имот /УПИ/ XIV-1065, кв. 97 по регулационен план на гр. Рила, одобрен със Заповед № 30/22.02.1993 год. на Кмета на Община Рила и изменен кадастрален план със Заповед № РД-01-04-232/09.10.2018 год. на Кмета на Община Рила, третиращ образуване на нови УПИ по имотните граници на поземлен имот № 1065 и поземлен имот № 1733 а именно: УПИ XIV-1065 и УПИ XXII-1733 в кв. 97.../изтегли/ 

 

Приложение: 

1. ПУП-ПР /изтегли/ 


 

Заповед № РД-01-04-53/ 06.03.2019 год. на Кмета на Община Рила за одобряване на Проект на Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на План за регулация /ПР/, изменение на План за застрояване /ПЗ/ и Работен устройствен план /РУП/, представляващи самостоятелни съставни части на Комплексен проект за инвестиционна инициатива /КПИИ/ по чл. 150 от ЗУТ за обект „Дом за стари хора“  в обхват: урегулирани поземлени имоти (УПИ),  представляващи п-л  V-360, п-л VIII-356 , п-л IX-357 и п-л VII-355 в кв. 22 по дворищнорегулационния и застроителен  плана на гр. Рила, одобрен със Заповед № 30/22.02.1993 год. на Кмета на Община Рила а именно:.../изтегли/

Приложения: 

1. ПУП-ПР /изтегли/

2. ПУП-ПЗ и РУП /изтегли/

Публикувано на 08.03.2019 год. 


 

 

Заповед № РД-01-04-27/ 15.02.2019 год. на Кмета на община Рила, относно Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на План за регулация (ПР) в обхват:    урегулирани поземлени имоти /УПИ/,  представляващи п-л  XXII-63 и п-л XXIII-63, образувани от поземлен имот № 63 в кв. 2, третиращ изменение на дворищнорегулационните линии на урегулирани поземлени имоти /УПИ/,  представляващи п-л  XXII-63 и п-л XXIII-63 в кв. 2 към улица с о. т. 28-29 по границите на поземлен имот пл. № 63 и частично изменение на страничната регулационна линия на УПИ XXIII-63 по границата на имот пл. № 63 и частично запазване на действащата регулационна линия, по която е уредено придаваемо място по плана на с. Пастра, с приложения /изтегли/ 

 

Публикувано на 14.02.2019 год. 


 

Заповед № РД-05-145/ 06.08.2018 год. на Директова на ОД "Земеделие", относно сключване на споразумение между собствениците и ползвателите за създаване на масиви за ползване на земеделски земи на територията на Община Рила за стопанската 2018/ 2019 год. /изтегли/ 

 

ЗАПОВЕДИ НА КМЕТА НА ОБЩЕНА РИЛА ПРЕЗ 2018 ГОДИНА:

 

Заповед № РД-01-04-261/ 07.11.2018 год. на Кмета на Община Рила, относно откриване на процедура по съставяне на проект на общински бюджет за 2019 год. / изтегли/  

Заповед № РД-01-04-48/ 19.02.2018.год. на Кмета на Община Рила /изтегли/


 

Заповед № РД-01-04-124/ 13.06.2018 год. на Кмета на Община Рила /изтегли/


 

Заповед № РД-01-04-139/ 04.07.2018 год. на Кмета на Община Рила за одобряване на  Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на План за регулация (ПР) в обхват:  урегулиран поземлен имот /УПИ/,  представляващ п-л  XX-776 отреден “За училище” в кв. 49 по плана на гр. Рила, одобрен със Заповед № 30/22.02.1993 год. на Кмета на Община Рила, третиращ разделяне на УПИ XX-776, изменение  на улична регулационна линия на улица в участъка с о. т. 174-170, граничеща с УПИ XX-776 по имотна граница на ПИ № 776 в кв. 49 по кадастралния и регулационен план на гр. Рила и обособяване на следните урегулирани поземлени имоти:

-              УПИ XX-776 с предвидено отреждане „за Училище“ с площ 10 054 кв. м.;

-              УПИ XXVII-776 с предвидено отреждане „за Хуманитарни дейности“ с площ 3 564 кв. м.;

-              УПИ XXVIII-776 с предвидено отреждане „за Хуманитарни дейности“ с площ 2 128 кв. м;  /изтегли/ 

Приложение: Графична част към Заповед № РД-01-04-139/ 04.07.2018 год. /изтегли/

 

                                                                                                                                       Публиквано на 27.07.2018 год. 


 

Заповед № РД-01-04-156/ 23.07.2018 год. на Кмета на Община Рила одобряване на  Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на План за регулация (ПР) в обхват:  урегулиран поземлен имот /УПИ/,  представляващ п-л  XIX-503 в кв. 27 по плана на гр. Рила, одобрен със Заповед № 30/22.02.1993 год. на Кмета на Община Рила и изменен със Заповед № РД-01-04-336/17.11.2010 год. на Кмета на Община Рила и улица с о. т. 212-166 по плана на гр. Рила, третиращ изменение на уличната регулационна линия на улица с о. т. 212-166,  като в  участъка от о. т. 212-166а улицата отпада, уличната осова линия от о. т. 212-205 и о. т. 212-166а отпада, и се създават нови о.т. 205а, о.т. 203а и о. т. 166а , които се свързват с нова улична осова линия с о. т. 212-205а-203а-203 и изменение на външната регулационна линия на УПИ  XIX-503 по плана на гр. Рила /изтегли/ 

Прилажение: Графична част към Заповед № РД-01-04-156/23.07.2018 год. /изтегли/

                                                                                                                                    Публикувано на 27.07.2018 год.  

Заповед за постоянна ковисия на Кмета на Община Рила /изтегли/ 


 

ЗАПОВЕДИ НА КМЕТА НА ОБЩИНА РИЛА ПРЕЗ 2017 ГОДИНА:

 

Заповед № РД-05-484/ 22.12.2017 год. на Директора на Областна дирекция "Земеделие" град Кюстендил /изтегли/ 

Заповед № РД-05-482/ 22.12.2017 год. на Директора на Областна дирекция "Земеделие" град Кюстендил /изтегли/

Заповед № РД-05-483/ 22.12.2017 год. на Директора на Областна дирекция "Земеделие" град Кюстендил /изтегли/


 

Заповед №РД-01-04-313/ 31.10.2017 год. на Кмета на Община Рила и Приложение № 1- Списък на одобрени Подробни устройствени планове извън населени места /изтегли/                    Публикувано на 31.10.2017 год. 

Заповед №РД-05-205/ 04.08.2017 год. на Директора на Областна дирекция "Земеделие" / изтегли/


 

Заповед № РД-01-04-05 от 05.01.2017г. на Кмета на Община Рила /изтегли/


 

Заповед № РД-01-04-06 от 05.01.2017г. на Кмета на Община Рила /изтегли


 

Заповед № РД-01-04-47 от 20.01.2017г. на Кмета на Община Рила /изтегли/


 

Заповед № РД-01-04-48 от 20.01.2017г. на Кмета на Община Рила /изтегли/


 

Заповед № РД-01-04-49 от 20.01.2017г. на Кмета на Община Рила /изтегли/


 

 

Заповед № РД-05-102/ 28.04.2017 год. на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ за одобряване на споразумение за разпределяне на масивите за ползване на пасища, мера и ливади в землището на с. Падала, Община Рила, Област Кюстендил.  /изтегли/ 

 

Приложение 1 Споразумение за създаване на масиви за ползването на земеделски земи по реда на чл. 37ж, ал. 6 от ЗСПЗЗ за календарната 2017 год. за землище на с. Падала. /изтегли/ 


 

Заповед № РД-05-103/ 28.04.2017 год. на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ за одобряване на споразумение за разпределяне на масивите за ползване на пасища, мера и ливади в землището на град Рила, Община Рила, Област Кюстендил.  /изтегли/

 

Приложение 1 Споразумение за създаване на масиви за ползването на земеделски земи по реда на чл. 37ж, ал. 6 от ЗСПЗЗ за календарната 2017 год. за землище на град Рила. /изтегли/ 

Приложение 2  Работна карта на земеделските блокове. / изтегли/ 


 

 

Заповед № РД-05-103/ 28.04.2017 год. на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ за одобряване на споразумение за разпределяне на масивите за ползване на пасища, мера и ливади в землището на село Смочево, Община Рила, Област Кюстендил.  /изтегли/ 

 

Приложение 1 Споразумение за създаване на масиви за ползването на земеделски земи по реда на чл. 37ж, ал. 6 от ЗСПЗЗ за календарната 2017 год. за землище на село Смочево. /изтегли/ 


 

ЗАПОВЕДИ НА КМЕТА НА ОБЩИНА РИЛА ПРЕЗ 2016 ГОДИНА

АРХИВ /изтегли/ 


 ЗАПОВЕДИ НА КМЕТА НА ОБЩИНА РИЛА ПРЕЗ 2015 ГОДИНА 

 АРХИВ /изтегли/


 ЗАПОВЕДИ НА КМЕТА НА ОБЩИНА РИЛА ПРЕЗ 2014 ГОДИНА

АРХИВ /изтегли/


ЗАПОВЕДИ НА КМЕТА НА ОБЩИНА РИЛА ПРЕЗ 2013 ГОДИНА

 АРХИВ /изтегли/


 ЗАПОВЕДИ НА КМЕТА НА ОБЩИНА РИЛА ПРЕЗ 2012 ГОДИНА

АРХИВ /изтегли/


   ЗАПОВЕДИ НА КМЕТА НА ОБЩИНА РИЛА ПРЕЗ 2011 ГОДИНА 

АРХИВ /изтегли


 ЗАПОВЕДИ НА КМЕТА НА ОБЩИНА РИЛА ПРЕЗ 2010 ГОДИНА

АРХИВ /изтегли/


 ЗАПОВЕДИ НА КМЕТА НА ОБЩИНА РИЛА ПРЕЗ 2009 ГОДИНА

АРХИВ /изтегли/

 

Горе