ЗАПОВЕДИ НА КМЕТА НА ОБЩЕНА РИЛА ПРЕЗ 2018 ГОДИНА:

 

Заповед № РД-01-04-48/ 19.02.2018.год. на Кмета на Община Рила /изтегли/

Заповед № РД-01-04-124/ 13.06.2018 год. на Кмета на Община Рила /изтегли/

 

 


 

 


 

ЗАПОВЕДИ НА КМЕТА НА ОБЩИНА РИЛА ПРЕЗ 2017 ГОДИНА:

 

Заповед № РД-05-484/ 22.12.2017 год. на Директора на Областна дирекция "Земеделие" град Кюстендил /изтегли/ 

Заповед № РД-05-482/ 22.12.2017 год. на Директора на Областна дирекция "Земеделие" град Кюстендил /изтегли/

Заповед № РД-05-483/ 22.12.2017 год. на Директора на Областна дирекция "Земеделие" град Кюстендил /изтегли/


 

Заповед №РД-01-04-313/ 31.10.2017 год. на Кмета на Община Рила и Приложение № 1- Списък на одобрени Подробни устройствени планове извън населени места /изтегли/                    Публикувано на 31.10.2017 год. 

Заповед №РД-05-205/ 04.08.2017 год. на Директора на Областна дирекция "Земеделие" / изтегли/


 

Заповед № РД-01-04-05 от 05.01.2017г. на Кмета на Община Рила /изтегли/


 

Заповед № РД-01-04-06 от 05.01.2017г. на Кмета на Община Рила /изтегли


 

Заповед № РД-01-04-47 от 20.01.2017г. на Кмета на Община Рила /изтегли/


 

Заповед № РД-01-04-48 от 20.01.2017г. на Кмета на Община Рила /изтегли/


 

Заповед № РД-01-04-49 от 20.01.2017г. на Кмета на Община Рила /изтегли/


 

 

Заповед № РД-05-102/ 28.04.2017 год. на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ за одобряване на споразумение за разпределяне на масивите за ползване на пасища, мера и ливади в землището на с. Падала, Община Рила, Област Кюстендил.  /изтегли/ 

 

Приложение 1 Споразумение за създаване на масиви за ползването на земеделски земи по реда на чл. 37ж, ал. 6 от ЗСПЗЗ за календарната 2017 год. за землище на с. Падала. /изтегли/ 


 

Заповед № РД-05-103/ 28.04.2017 год. на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ за одобряване на споразумение за разпределяне на масивите за ползване на пасища, мера и ливади в землището на град Рила, Община Рила, Област Кюстендил.  /изтегли/

 

Приложение 1 Споразумение за създаване на масиви за ползването на земеделски земи по реда на чл. 37ж, ал. 6 от ЗСПЗЗ за календарната 2017 год. за землище на град Рила. /изтегли/ 

Приложение 2  Работна карта на земеделските блокове. / изтегли/ 


 

 

Заповед № РД-05-103/ 28.04.2017 год. на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ за одобряване на споразумение за разпределяне на масивите за ползване на пасища, мера и ливади в землището на село Смочево, Община Рила, Област Кюстендил.  /изтегли/ 

 

Приложение 1 Споразумение за създаване на масиви за ползването на земеделски земи по реда на чл. 37ж, ал. 6 от ЗСПЗЗ за календарната 2017 год. за землище на село Смочево. /изтегли/ 


 

ЗАПОВЕДИ НА КМЕТА НА ОБЩИНА РИЛА ПРЕЗ 2016 ГОДИНА

АРХИВ /изтегли/ 


 ЗАПОВЕДИ НА КМЕТА НА ОБЩИНА РИЛА ПРЕЗ 2015 ГОДИНА 

 АРХИВ /изтегли/


 ЗАПОВЕДИ НА КМЕТА НА ОБЩИНА РИЛА ПРЕЗ 2014 ГОДИНА

АРХИВ /изтегли/


ЗАПОВЕДИ НА КМЕТА НА ОБЩИНА РИЛА ПРЕЗ 2013 ГОДИНА

 АРХИВ /изтегли/


 ЗАПОВЕДИ НА КМЕТА НА ОБЩИНА РИЛА ПРЕЗ 2012 ГОДИНА

АРХИВ /изтегли/


   ЗАПОВЕДИ НА КМЕТА НА ОБЩИНА РИЛА ПРЕЗ 2011 ГОДИНА 

АРХИВ /изтегли


 ЗАПОВЕДИ НА КМЕТА НА ОБЩИНА РИЛА ПРЕЗ 2010 ГОДИНА

АРХИВ /изтегли/


 ЗАПОВЕДИ НА КМЕТА НА ОБЩИНА РИЛА ПРЕЗ 2009 ГОДИНА

АРХИВ /изтегли/

 

Горе