Справка по реда на чл. 26, ал 5 от Закона за нормативните актове за постъпили предложения заедно с обосновка и за неприети предложения по проектна изменение на Правилник за организацията и дейността на Общинско предприятие "Чистота, благоустрояване и комунални дейности" - гр. Рила /изтегли/

Публикувано на 29.07.2020 год.


Протокол от проведено заседание на 12.03.2019 г. на Комисия назначена със Заповед №РД-01-04-54/07.03.2019 г. на Кмета на Община Рила за определяне размера на границите на предлагания за рекултивация терен, а именно - Общинско депо за неопасни отпадъци с преустановена експлоатация, находящо се в землището на гр. Рила /изтегли/

Заповед №420/28.11.2017 на Ангел Георгиев, Директор на РИОСВ - Благоевград за прилагане на принудителна административна мярка /изтегли/

Покана за участие в процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16M1OP002-2.010 „Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14“ по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ /изтегли/


Предложение от Георги Давидков Кабзималски - Кмет на Община Рила, относно изменение на Правилника за организацията и дейността на Общинско предприятие „Чистота, благоустрояване и комунални дейности“ – гр. Рила /изтегли/

Обявление по реда на чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове /изтегли/

Публикувано на 26.06.2020 год.


Наредба за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на Община Рила /изтегли/

Приложение №1 /изтегли/

Приложение №2 /изтегли/

Предложение относно приемане на Наредба за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на Община Рила /изтегли/

Обявление по реда на чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове /изтегли/

Публикувано на 17.05.2020 год.


Справка по реда на чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове за постъпили предложения заедно с обосновка и за неприети предложения по проект на допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Рила /изтегли/

Публикувано на 30.04.2020 год.


Предложение от Георги Кабзималски - Кмет на Община Рила, относно изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинско предприятие "Чистота, благоустрояване и комунални дейности" - гр. Рила, приет с Решение № 153 от Протокол № 16 от заседание на Общински съвет на Община Рила, проведено на 28.06.2016 г. /изтегли/


Предложение относно допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Рила /изтегли/

Мотиви за приемане на допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Рила - съгласно изискванията на чл. 28 ал. 2 от Закона за нормативните актове /изтегли/

Обявление по реда на чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове /изтегли/

Публикувано на 15.04.2020 год.


Справка по реда на чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове за постъпили предложения заедно с обосновка и за неприети предложения по проект за изменение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Рила, въз основа на Протест, вх. № РД-02-08-2/16.01.2019 г. от Марияна Сиракова - Прокурор в Окръжна прокуратура - гр. Кюстендил срещу чл. 53 ал. 1, т. 4 чл. 59 г, ал. 4 от Наредба за определяне на местните данъци на територията на Община Рила. /изтегли/

Публикувано на 20.02.2020 год.


Справка на основание чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове, за отразяване на постъпилите предложения от обществените консултации по Проект на Правилника за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинско предприятие "Чистота, благоустрояване и комунални дейности" - гр. Рила, приет с Решение № 153 от 28.06.2017 г. на Общински съвет на Община Рила /изтегли/

Публикувано на 03.02.2020 год.


Предложение относно отмяна на Наредба за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите на територията на Община Рила /изтегли/

Протест срещу Наредба за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите на територията на Община Рила /изтегли/


Справка по реда на чл. 26 , ал. 5 от Закона за нормативните актове за постъпили предложения заедно с обосновка и за неприети предложения по проект за Правилник за организацията и дейността на Обществен съвет за упражняване на обществен контрол при осъществяване на дейностите в областта на социалните помощи и социалните услуги в Община Рила /изтегли/

Публикувано на 30.01.2019 год.


Предложение относно изменение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на  Община Рила /изтегли/

Мотиви за изменение на Наредба за определяне на местните данъци на територията на Община Рила /изтегли/

Обявление по реда на чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове /изтегли/

Публикувано на 17.01.2020 год.


Съобщение на основание чл. 26, ал.3 във връзка с ал.2 от Закона за нормативните актове относно: Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинско предприятие "Чистота, благоустрояване и комунални дейности"- гр. Рила, приет с Решение № 153 от 28.06.2017 г. на Общински съвет на Община Рила /изтегли/

Предложение относно: Изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинско предприятие "Чистота, благоустрояване и комунални дейности" - гр. Рила /изтегли/

Публикувано на 03.01.2020 год. 


Обявление по реда на чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове /изтегли/

Правилник за организацията и дейността на Обществен съвет за упражняване на обществен контрол при осъществяване на дейностите в областта на социалните помощи и социалните услуги в община Рила /изтегли/

Предложение относно приемане на  Правилник за организацията и дейността на Обществен съвет за упражняване на обществен контрол при осъществяване на дейностите в областта на социалните помощи и социалните услуги в Община Рила /изтегли/

Публикувано на 30.12.2019 год.


Справка по реда на чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове за постъпили предложения заедно с обосновка и за неприети предложения по проект за „Изменение  на Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет – Рила /изтегли/

Публикувано на 20.12.2019 год.


Справка по реда на чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове за постъпили предложения заедно с обосновка и за неприети предложения по проект за Приемане на  Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация  Мандат 2019-2023г. /изтегли/

Публикувано на 18.12.2019 год.


Предложение относно: Приемане на  Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация  Мандат 2019-2023г. /изтегли/

Мотиви за приемане на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация  Мандат 2019-2023г. /изтегли/

 Обявление по реда на чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове /изтегли/

Публикувано на 18.11.2019 год.


Докладна относно: Изменение на Вътрешните правила за организацията и реда за проверка на декларации за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет - Рила /изтегли/

Мотиви за изменение  на Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет – Рила /изтегли/

Обявление по реда на чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове /изтегли/

 Публикувано на 18.11.2019 год.


Справка по реда по реда на чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове за постъпили предложения заедно с обосновка и за неприети предложения  по проект на   Наредба за реда за управление, разпореждане и ползване на спортни обекти- общинска  собственост /изтегли/

Публикувано на 27.10.2019 год.


Предложение относно: Приемане на Наредба за реда за управление, разпореждане и ползване на спортни обекти - общинска  собственост /изтегли/

Мотиви съгласно изискванията на чл.28, ал.2 от Закона за нормативните актове, към предложение по проект на Наредба за приемане на Наредбата за реда за управление, разпореждане и ползване на спортни обекти - общинска собственост /изтегли/

Обявление по реда на чл.26, ал.3 от Закона за нормативните актове /изтегли/

Наредба-проект за реда за управление, разпореждане и ползване на спортни обекти - общинска собственост /изтегли/

Публикувано на 26.09.2019 год.


Наредба- проект за преместваемите обекти и елементи на градското обзавеждане, и за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи на територията на Община Рила /изтегли/ 


Предложение относно: Приемане на  Наредба за организация и управление на гробищните паркове и погребално – обредната дейност на територията на Община Рила /изтегли/

Наредба- проект за организация и управление на гробищните паркове и погребално – обредната дейност на територията на Община Рила /изтегли/ 


Предложение относно: Изменение и допълнение наНаредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Рила /изтегли/                                                                                                                                         Публикувано на 14.12.2018 год. 

Предложение относно: Изменение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Рила /изтегли/

Мотиви, съгласно изискванията на чл.28, ал.1 от Закона за нормативните актове (ЗНА), към предложения проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Рила /изтегли/ 

                                                              Публикувано на 06.11. 2017 год. 


 Предложение относно: Определяне размера на такса битови отпадъци за 2018 г. /изтегли/ 

    Приложение 1-4: Разходи по компоненти за 2018 год. /изтегли/

   Приложение № 3:  Размер на такса битови отпадъци по чл.66, ал.1, т.1, т.2, и т.3 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) за лицата подали декларация за вида и броя на съдовете за битови отпадъци в съответствие с определената честота на извозване за един брой съд /изтегли/ 

                                                   Публикувано на 06.11.2017 год.


 Предложение относно: Изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и продажба на общински жилища /приета с Решение № 121 от 26.06.2008г.- Публикувано на 22.07.2008 год.; изменена и допълнена с Решение № 300 от 28.02.2013г.- Публикувано на 25.03.2013 г./ /изтегли/ 

Публикувано на 15.06.2017 год.

Предложение относно:  Изменение и допълнение на  Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и продажба на общински жилища(Приета с Решение №121/26.06.2008 г.-Публикувано на 22.07.2008 г. ) /изтегли/ 

Публикувано на 01.02.2013 год. 

Наредба проект за условията и реда за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и продажба на общински жилища /изтегли/ 

Публикувано на 02.06.2008 год. 


 Предложение относно: Допълнение на Наредба за организация и безопасност на автомобилното движение на територията на Община Рила /изтегли/ 

 Предложение относно: Допълнение на Наредба за управление на общинските пътища в Община Рила /изтегли/


 Предложение относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на Община Рила /изтегли/

Съобщение на основание чл. 26, ал. 3 във връзка с ал. 2 от Закона за административните актове /изтегли/

Обявление по реда на чл. 26, ал. 3 от Закона за административните работи /изтегли/


Наредба за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите на територията на Община Рила /изтегли/


Проект на Наредба за цялостната организация по поемането, обслужването и управлението на общинския дълг на Община Рила и заиздаването на общински гаранции /изтегли/


 

Горе