Наредба- проект за преместваемите обекти и елементи на градското обзавеждане, и за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи на територията на Община Рила /изтегли/ 


 

Предложение относно: Приемане на  Наредба за организация и управление на гробищните паркове и погребално – обредната дейност на територията на Община Рила /изтегли/

Наредба- проект за организация и управление на гробищните паркове и погребално – обредната дейност на територията на Община Рила /изтегли/ 


 

Предложение относно: Изменение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Рила /изтегли/

Мотиви, съгласно изискванията на чл.28, ал.1 от Закона за нормативните актове (ЗНА), към предложения проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Рила /изтегли/ 

                                                              Публикувано на 06.11. 2017 год. 


 

Предложение относно: Определяне размера на такса битови отпадъци за 2018 г. /изтегли/ 

    Приложение 1-4: Разходи по компоненти за 2018 год. /изтегли/

   Приложение № 3:  Размер на такса битови отпадъци по чл.66, ал.1, т.1, т.2, и т.3 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) за лицата подали декларация за вида и броя на съдовете за битови отпадъци в съответствие с определената честота на извозване за един брой съд /изтегли/ 

                                                   Публикувано на 06.11.2017 год.


 

 

Предложение относно: Изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и продажба на общински жилища /приета с Решение № 121 от 26.06.2008г.- Публикувано на 22.07.2008 год.; изменена и допълнена с Решение № 300 от 28.02.2013г.- Публикувано на 25.03.2013 г./ /изтегли/ 

Публикувано на 15.06.2017 год.

Предложение относно:  Изменение и допълнение на  Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и продажба на общински жилища(Приета с Решение №121/26.06.2008 г.-Публикувано на 22.07.2008 г. ) /изтегли/ 

Публикувано на 01.02.2013 год. 

Наредба проект за условията и реда за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и продажба на общински жилища /изтегли/ 

Публикувано на 02.06.2008 год. 


 

Предложение относно: Допълнение на Наредба за организация и безопасност на автомобилното движение на територията на Община Рила /изтегли/ 

 

Предложение относно: Допълнение на Наредба за управление на общинските пътища в Община Рила /изтегли/


 Предложение относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на Община Рила /изтегли/

Съобщение на основание чл. 26, ал. 3 във връзка с ал. 2 от Закона за административните актове /изтегли/

Обявление по реда на чл. 26, ал. 3 от Закона за административните работи /изтегли/


Наредба за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите на територията на Община Рила /изтегли/


Проект на Наредба за цялостната организация по поемането, обслужването и управлението на общинския дълг на Община Рила и заиздаването на общински гаранции /изтегли/


 

Горе