Наредба за преместваемите обекти и елементи на градското обзавеждане, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи на територията на Община Рила (Приета с Решение №486/29.03.2018г.) /изтегли/ 


 Наредба за създаване, управление и контрол върху дейността на Общинските предприятия в Община Рила (Приета с Решение № 228 от 27.10.2016г.) /изтегли/


 Наредба за условията и редът за записване, отписване и преместване в Общинска детска градина на територията на Община Рила (Приета с Решение № 202 от 31.08.2016г., изм. с Решение № 329 от 27.04.2017 год.) /изтегли/


 Наредба за условията и реда за организиране на почасови, съботно - неделни и сезонни дейности, като допълнителна услуга по отглеждане на децата в Общинска детска градина на територията на Община Рила (Приета с Решение № 203 от 31.08.2016г.) /изтегли/


 Наредба за водене на регистър на Общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие на територията на Община Рила (Приета с Решение № 204 от 31.08.2016г.) /изтегли/


 Наредба за реда за получаване и управление на дарения от Община Рила (Приета с Решение № 205 от 31.08.2016г.) /изтегли/


 Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи от четвърта до шеста катагория или части от тях на територията на Община Рила (Приета с Решение № 706 от 28.05.2015г. на Общински съвет) /изтегли/


 Наредба за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите на територията на Община Рила (приета с Решение № 87 от 31.03.2016 на Общински съвет) /изтегли/


 Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Рила (приета с Решение №283 от 07.02.2013г.; допълнена с Решение №342 от 17.05.2013г.; изменена и допълнена с Решение № 364 от 27.06.2013г.; изменена и допълнена с Решение № 385 от 08.08.2013г.; допълнена с Решение №423 от 31.10.2013г.; изменена и допълнена с Решение № 431 от 16.12.2013г.; изменена с Решение № 677 от 26.03.2015г.; изменена и допълнена с Решение № 719 от 28.05.2015г.; допълнена с Решение № 35 от 30.12.2015г.; изменена с Решение № 102 от 31.03.2016г., изм. и доп. с Решение № 161 от 20.07.2016г. на Общински съвет, изм. с Решение № 274 от 29.12.2016г. изм. и допълнена с Решение № 328/27.04.2017г., изм. с Решение №389/12.10.2017г., изм. и доп. с Решение №407/30.11.2017г. на Общински съвет , Община Рила, изм. и доп. с Решение №482/29.03.2018г. на Общински съвет , Община Рила   ) /изтегли/


 Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Рила (приета с Решение № 59 от 28.02.2008г.; изменена и допълнена с Решение №212 от 29.01.2009г.; изменена и допълнена с Решение № 599 от 15.03.2011г.; изменена с Решение №24 от 22.12.2011г.; изменена с Решение № 274 от 31.01.2013г.; допълнена с Решение № 426 от 16.12.2013г.; изменена и допълнена с Решение № 453 от 30.12.2013г., изменена с Решение №467 от 12.02.2014г.; изменена и допълненан с Решение № 651 от 29.01.2015г.; изменена и допълнена с Решение № 37 от 30.12.2015; изм. с Решение № 201 от 31.08.2016г. на Общински съвет, изм. с Решение № 275 от 29.12.2016г., изм. с Решение № 438/20.12.2017г.) /изтегли/


 Наредба за гробищните паркове и погребално - обредната дейност на територията на Община Рила (приета с Решение № 101 от 26.04.2012г.; допълнена с Решение №149 от 28.06.2012г.; изменена и допълнена с Решение № 492 от 27.03.2014г.; изменена с Решение № 612 от 27.11.2014г. на Общински съвет) /изтегли/


 Наредба за изграждането и поддържането на проводи и елементи на техническата инфраструктура на територията на Община Рила (приета с Решение № 593 от 15.03.2011г. на Общински съвет) /изтегли/


 Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в Община Рила и условията и редът за издаване на Сертификат клас В (приета с Решение № 611 от 27.11.2014г. на Общински съвет) /изтегли/


Наредба за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Рила (Приета с Решение №201/27.09.2012 г., отм. с Решение №556/26.07.2018г )/изтегли/ 


Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Рила (приета с Решение №78 от 17.04.2008г.; изменена с Решение № 92 от 10.04.2012г. на Общински съвет) /изтегли/


 Наредба за обществения ред на територията на Община Рила (приета с Решение № 533 от 25.11.2010г.; изменена с Решение №277 от 31.01.2013г.; изменена и допълнена с Решение №747 от 30.07.2015г.; изменена и допълнена с Решение № 764 от 24.09.2015г. на Общински съвет) /изтегли/


 Наредба за придобиване, регистрация, отглеждане и контрол на селскостопански животни за собствени нужди и животни - компаньони на територията на Община Рила (приета с Решение №49 от 26.01.2012г.; изменена и допълнена с Решение №276 от 31.01.2013г.; изменена и допълнена с Решение №386 от 08.08.2013г.; допълнена с Решение №422 от 31.10.2013г.; изменена и допълнена с Решение № 683 от 26.03.2015г. на Общински съвет, отм. с Решение №555/26.07.2018г./изтегли/


 Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (приета с Решение №55 от 26.01.2012г.; изменена и допълнена с Решение № 180 от 29.08.2012г.; изменена и допълнена с Решение № 272 от 31.01.2013г.; изменена и допълнена с Решение №601 от 13.10.2014г.; допълнена с Решение № 640 от 29.12.2014г.; изменена и допълнена с Решение №707 от 28.05.2015г.; допълнена с Решение № 766 от 24.09.2015г.; допълнена с Решение № 46 от 13.01.2016г. на Общински съвет,  изм. с § 3. от ПРЗ от Наредба за реда за получаване и управление на дарения от Община Рила, приета с Решение № 205 /31.08.2016г. изм. с Решение №440/17.01.2018г., и доп. с Решение №482/29.03.2018г. на Общински съвет , Община Рила) /изтегли/


Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за поправяне или премахване на строежи, които създават непосредствена опасност за живота или здравето на гражданите на територията на Община Рила (приета с Решение № 203 от 27.09.2012г.) /изтегли/


 Наредба за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти и рекламни метериали на на територията на Община Рила по чл. 56, ал. 2 от ЗУТ (приета с Решение №75 от 17.04.2008г.; изменена с Решение №130 от 31.07.2008г.; изменена и допълнена с Решение № 210 от 29.01.2009г.; изменена с Решение № 275 от 31.01.2013г., изм. с Решение № 180 от 18.08.2016 год.) /изтегли/


 Наредба за организацията и безопасността на автомобилното движение на територията на Община Рила (приета с Решение № 230 от 19.03.2009г.; изменена и допълнена с Решение №158 от 31.07.2012г.; изменена и допълнена с Решение № 273 от 31.01.2013г.; изменена и допълнена с Решение № 639 от 29.12.2014г., доп. с Решение № 354 от 29.06.2017 год.) /изтегли/


 Наредба за реда и условията за упражняване на правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, за участието на Община Рила в граждански дружества и за сключването на договори за съвместна дейност (приета с Решение № 202 от 27.09.2012г.) /изтегли/


 Наредба за символите, почетните знаци и звания на територията на Община Рила (приета с Решение № 417 от 25.03.2010г.; изменена с Решение № 520 от 28.10.2010г.; изменена и допълнена с Решение № 502 от 27.03.2014г., допълнена с Решение № 207 от 31.08.2016г. на Общински съвет) /изтегли/


 Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Рила (приета с Решение № 52 от 28.01.2016г.) /изтегли/


 Наредба за цялостната организация по поемането, обслужването и управлението на общинския дълг на Община Рила и за издаването на общински гаранции (приета с Решение № 33 от 31.12.2015г.) /изтегли/


 Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Рила (приета с Решение № 451 от 31.12.2013г., изм. и доп. с Решение №167 от 20.07.2016г. на Общински съвет) /изтегли/


 Наредба за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти по чл. 4 и чл. 5 от Закона за обществения дълг (приета с Решение № 691 от 10.08.2007г.; изменена и допълнена с Решение № 91 от 10.04.2012г.) /изтегли/


 Наредба за условията, критериите и реда за финансово подпомагане на спортни и туристически дружества,футболни клубове и финансиране на проекти на неправителствени организации за развитието на младежките дейности и спорт (приета с Решение № 79 от 17.04.2008г.) /изтегли/


 Наредба за условията и реда за установяване на жимищни нужди, за настаняване под наем и продажба на общински жилища (приета с Решение № 121 от 26.06.2008г.; изменена и допълнена с Решение № 300 от 28.02.2013г., изм. и доп. с Решение № 365 от 29.06.2017 год.) /изтегли/


 Наредба за управление на общинските пътища в Община Рила (приета с Решение № 102 от 26.04.2012г.; допълнена с Решение № 96 от 31.03.2016г. изм., и доп. с Решение №367/27.07.2017г., изм. с Решение №181 от 06.11.2017г. на Административен съд , град Кюстендил по Административно дело № 155 от 2017г.) /изтегли/


 

Горе