Наредба за реда за управление, разпореждане и ползване на спортни обекти – общинска собственост /Приета с Решение №28/06.02.2020 г. на Общински съвет, Община Рила, изм. с Решение №323/05.08.2021 г. на Общински съвет, Община Рила/ /изтегли/

Публикувано на 30.08.2021 год.


Наредба за условията и реда за изхвърлянето; събирането, включително разделното; транспортирането; претоварването; оползотворяването и обезвреждането на битови и строителни отпадъци, включително биоотпадъци; опасни отпадъци; масово разпространени отпадъци на територията на Община Рила /Приета с Решение №312/05.08.2021г. на Общински съвет, Община Рила/ /изтегли/

Публикувано на 30.08.2021 год.


Наредба  за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Рила (Приета с Решение № 451/30.12.2013г., изм. и доп. С Решение № 167/20.07.2016г. изм. и доп. с Решение № 281/24.06.2021г) /изтегли/

Публикувано на 19.07.2021 год.


Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Рила (Приета с Решение №283/07.02.2013 г.; изм. и доп. с Решение №330/25.04.2013;доп. с Решение №342/17.05.2013 г.; изм. и доп. с Решение №364/27.06.2013 г. , изм. и доп. с Решение №385/08.08.2013 г., доп. с Решение №423/31.10.2013 г., изм. и доп. с  Решение №431/16.12.2013 г.;  изм.  с  Решение №677/26.03.2015 г.; изм. и доп. с  Решение №719/28.05.2015 г.; доп. с Решение № 35/30.12.2015г.; изм. с Решение №102/31.03.2016г., изм. и доп. с Решение № 161/20.07.2016г., изм. с Решение № 274/29.12.2016г., изм. и допълнена с Решение № 328/27.04.2017г , изм. с Решение №389/12.10.2017г., изм. и доп. с Решение №407/30.11.2017г. на Общински съвет , Община Рила,  изм. и доп. с Решение №482/29.03.2018г. на Общински съвет , Община Рила, доп. с Решение №492/12.04.2018г. на Общински съвет , Община Рила, доп. с Решение № 596/28.11.2018г. на Общински съвет , Община Рила, изм. и  доп. с Решение № 723/18.07.2019г. на Общински съвет , Община Рила , доп. с Решение № 92/04.05.2020г. на Общински съвет , Община Рила, изм. и  доп. с Решение № 207/05.02.2021г. на Общински съвет , Община Рила, изм.  с Решение № 234/22.03.2021г. на Общински съвет , Община Рила) /изтегли/

Публикувано на 09.04.2021 год.


Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Рила (Приета с Решение №59/28.02.2008г; изм. и доп. с Р-е №212/29.01.2009 г.; изм. и доп. с Р-е №599/15.03.2011 г.; изм. с Р-е №24/22.12.2011 г.; изм. с Р-е №274/31.01.2013 г., доп. с Р-е № 426 /16.12.2013 г., изм. и доп. с Р-е № 453/30.12.2013 г., изм. с Р-е №467/12.02.2014г., изм. и доп. с Р-е № 651/29.01.2015г.; изм. и доп. с Р-е № 37/30.12.2015г., доп. с Решение № 201/31.08.2016г., изм. с Решение № 275/29.12.2016г., изм. с Решение № 438/20.12.2017г., изм. и доп. с Решение № 612/20.12.2018г. на Общински съвет, Община Рила, изм. и доп. с Решение № 630/31.01.2019г. на Общински съвет, Община Рила, изм. с Решение № 720/18.07.2019г. на Общински съвет, Община Рила, доп. и изм. с Решение № 21/27.12.2019г., изм. с Решение № 61/27.02.2020г.) /изтегли/

Публикувано на 25.03.2020 год. 


Отмяна на Наредба за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите на територията на Община Рила (Приета с Решение №87/31.03.2016 г., отменена с Решение №31.06.2020 год.) /изтегли/


Наредба за реда за управление, разпореждане и ползване на спортни обекти - общинска собственост (Приета с Решение № 28/06.02.2020 г. на Общински съвет, Община Рила) /изтегли/

Публикувано на 04.03.2020 год.


Наредба за  организация и управление на гробищните паркове и погребално – обредната  дейност на територията на Община Рила (Приета с Решение №501/26.04.2018г. на Общинският съвет на Община Рила) /изтегли/


Наредба за обществения ред на територията на Община Рила (Приета с Решение № 533/25.11.2010 г. на ОбС –Рила; изм.с Р-е №277/31.01.2013 г.;  изм. и доп. с Р-е №747/30.07.2015 г.; изм. и доп. с Р-е №764/24.09.2015г., изм. с Р-е № 605/17.12.2018г, изм. с Р-е № 743/06.08.2019г) /изтегли/

Публикувано на 02.09.2019 год.


Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (Приета с Решение № 722/18.07.2019г. на Общински съвет , Община Рила) /изтегли/

Публикувано на 13.08.2019 год.


Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Рила 2013 г. (Приета с Решение №283/07.02.2013 г.; изм. и доп. с Решение №330/25.04.2013;доп. с Решение №342/17.05.2013 г.; изм. и доп. с Решение №364/27.06.2013 г., изм. и доп. с Решение №385/08.08.2013 г., доп. с Решение №423/31.10.2013 г., изм. и доп. с  Решение №431/16.12.2013 г.;  изм.  с  Решение №677/26.03.2015 г.; изм. и доп. с  Решение №719/28.05.2015 г.; доп. с Решение № 35/30.12.2015г.; изм. с Решение №102/31.03.2016г., изм. и доп. с Решение № 161/20.07.2016г., изм. с Решение № 274/29.12.2016г., изм. и допълнена с Решение № 328/27.04.2017г , изм. с Решение №389/12.10.2017г., изм. и доп. с Решение №407/30.11.2017г. на Общински съвет , Община Рила,  изм. и доп. с Решение №482/29.03.2018г. на Общински съвет, Община Рила, доп. с Решение №492/12.04.2018г. на Общински съвет, Община Рила, доп. с Решение № 596/28.11.2018г. на Общински съвет, Община Рила, изм. и  доп. с Решение № 723/18.07.2019г. на Общински съвет , Община Рила) /изтегли/

Публикувано на 13.08.2019 год.


Наредба за управление на общинските пътища в Община Рила (Приета е с Решение №609/20.12.2018г. на Общински съвет, Община Рила) /изтегли/


Наредба за преместваемите обекти и елементи на градското обзавеждане, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи на територията на Община Рила (Приета с Решение №486/29.03.2018г.) /изтегли/ 


Наредба за създаване, управление и контрол върху дейността на Общинските предприятия в Община Рила (Приета с Решение № 228 от 27.10.2016г.) /изтегли/


Наредба за условията и редът за записване, отписване и преместване в Общинска детска градина на територията на Община Рила (Приета с Решение № 202 от 31.08.2016г., изм. с Решение № 329 от 27.04.2017 год.) /изтегли/


Наредба за условията и реда за организиране на почасови, съботно - неделни и сезонни дейности, като допълнителна услуга по отглеждане на децата в Общинска детска градина на територията на Община Рила (Приета с Решение № 203 от 31.08.2016г.) /изтегли


Наредба за реда за получаване и управление на дарения от Община Рила (Приета с Решение № 205 от 31.08.2016г.) /изтегли/


Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи от четвърта до шеста катагория или части от тях на територията на Община Рила (Приета с Решение № 706 от 28.05.2015г. на Общински съвет) /изтегли/


 Наредба за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите на територията на Община Рила (приета с Решение № 87 от 31.03.2016 на Общински съвет) /изтегли/


 Наредба за изграждането и поддържането на проводи и елементи на техническата инфраструктура на територията на Община Рила (приета с Решение № 593 от 15.03.2011г. на Общински съвет) /изтегли/


 Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в Община Рила и условията и редът за издаване на Сертификат клас В (приета с Решение № 611 от 27.11.2014г. на Общински съвет) /изтегли/


Наредба за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Рила (Приета с Решение №201/27.09.2012 г., отм. с Решение №556/26.07.2018г ) /изтегли/ 


Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Рила (приета с Решение №78 от 17.04.2008г.; изменена с Решение № 92 от 10.04.2012г. на Общински съвет) /изтегли/


Наредба за придобиване, регистрация, отглеждане и контрол на селскостопански животни за собствени нужди и животни - компаньони на територията на Община Рила (приета с Решение №49 от 26.01.2012г.; изменена и допълнена с Решение №276 от 31.01.2013г.; изменена и допълнена с Решение №386 от 08.08.2013г.; допълнена с Решение №422 от 31.10.2013г.; изменена и допълнена с Решение № 683 от 26.03.2015г. на Общински съвет, отм. с Решение №555/26.07.2018г.) /изтегли/


Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (приета с Решение №55 от 26.01.2012г.; изменена и допълнена с Решение № 180 от 29.08.2012г.; изменена и допълнена с Решение № 272 от 31.01.2013г.; изменена и допълнена с Решение №601 от 13.10.2014г.; допълнена с Решение № 640 от 29.12.2014г.; изменена и допълнена с Решение №707 от 28.05.2015г.; допълнена с Решение № 766 от 24.09.2015г.; допълнена с Решение № 46 от 13.01.2016г. на Общински съвет,  изм. с § 3. от ПРЗ от Наредба за реда за получаване и управление на дарения от Община Рила, приета с Решение № 205 /31.08.2016г. изм. с Решение №440/17.01.2018г., и доп. с Решение №482/29.03.2018г. на Общински съвет , Община Рила) /изтегли/


Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за поправяне или премахване на строежи, които създават непосредствена опасност за живота или здравето на гражданите на територията на Община Рила (приета с Решение № 203 от 27.09.2012г.) /изтегли/


Наредба за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти и рекламни метериали на на територията на Община Рила по чл. 56, ал. 2 от ЗУТ (приета с Решение №75 от 17.04.2008г.; изменена с Решение №130 от 31.07.2008г.; изменена и допълнена с Решение № 210 от 29.01.2009г.; изменена с Решение № 275 от 31.01.2013г., изм. с Решение № 180 от 18.08.2016 год.) /изтегли/


Наредба за организацията и безопасността на автомобилното движение на територията на Община Рила (приета с Решение № 230 от 19.03.2009г.; изменена и допълнена с Решение №158 от 31.07.2012г.; изменена и допълнена с Решение № 273 от 31.01.2013г.; изменена и допълнена с Решение № 639 от 29.12.2014г., доп. с Решение № 354 от 29.06.2017 год.,изм. и доп. с Р-е№ 595/28.11.2018г.) /изтегли/


Наредба за реда и условията за упражняване на правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, за участието на Община Рила в граждански дружества и за сключването на договори за съвместна дейност (приета с Решение № 202 от 27.09.2012г.) /изтегли/


Наредба за символите, почетните знаци и звания на територията на Община Рила (приета с Решение № 417 от 25.03.2010г.; изменена с Решение № 520 от 28.10.2010г.; изменена и допълнена с Решение № 502 от 27.03.2014г., допълнена с Решение № 207 от 31.08.2016г. на Общински съвет) /изтегли/


Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Рила (приета с Решение № 52 от 28.01.2016г., отм. с Решение № 576/27.09.2018г. на Общински съвет, Община Рила/изтегли/


Наредба за цялостната организация по поемането, обслужването и управлението на общинския дълг на Община Рила и за издаването на общински гаранции (приета с Решение № 33 от 31.12.2015г.) /изтегли/


Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Рила (приета с Решение № 451 от 31.12.2013г., изм. и доп. с Решение №167 от 20.07.2016г. на Общински съвет) /изтегли/


Наредба за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти по чл. 4 и чл. 5 от Закона за обществения дълг (приета с Решение № 691 от 10.08.2007г.; изменена и допълнена с Решение № 91 от 10.04.2012г.) /изтегли/


Наредба за условията, критериите и реда за финансово подпомагане на спортни и туристически дружества,футболни клубове и финансиране на проекти на неправителствени организации за развитието на младежките дейности и спорт (приета с Решение № 79 от 17.04.2008г.) /изтегли/


Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и продажба на общински жилища (приета с Решение № 121 от 26.06.2008г.- Публикувано на 22.07.2008 год.; изменена и допълнена с Решение № 300 от 28.02.2013г.- Публикувано на 25.03.2013 г., изм. и доп. с Решение № 365 от 29.06.2017 год. Публикувано на 24.07.2017 год., изм. и доп. с Решение №679/28.03.2019г. на Общински съвет , Община Рила- Публикувано на 17.05.2019 г. ) /изтегли/


Наредба за управление на общинските пътища в Община Рила (приета с Решение № 102 от 26.04.2012г.; допълнена с Решение № 96 от 31.03.2016г. изм., и доп. с Решение №367/27.07.2017г., изм. с Решение №181 от 06.11.2017г. на Административен съд , град Кюстендил по Административно дело № 155 от 2017г., отм. с Решение № 204 от 15.10.2018г. на Административен съд , град Кюстендил по Административно дело № 289 от 2018г.) /изтегли/


 

 

Горе