Графичното и цветно изображение на символа на Община Рила са одобрени с Решение №250/03.06.2002г.на Общински съвет, Община Рила. Гербът на Община Рила се състои от два главни елемента – ЩИТ И КОРОНА.                                  


ЩИТ 

Наричан още „егида” – защита, щитът, символизиращ геройство и защитата на града от беди, заема основно място в герба. За негова форма е избарана форма, типична за гербовете, използвани от славянските народи – прамоъгален с елегантно извита и леко заострена долна част. Щитът е разделен на четири части, в които са поместени хералдическите фигури, символизиращи Община Рила вода, растения, планина и храм.

вода - водата символизира цялата съществуваща потенциалност, вечността и човешкото безсмъртие, вечното движение и промяната в света. Директните препратки тук са към река Рилска, дала своя вековен отпечатък върху целия ландшафт на Общината, реката, която тясно е свързана с поминъка на хората от този район.

Графично реката (както и всички останали хералдически символи,които ще бъдат разгледани по-късно) е решена крайно стилизирано, в съвременен дух, което е напомняне, че водите на река Рилска са свързани с научно – техническите постижения на рилчани – водите на реката задвижват турбините на една от първите ВЕЦ в България, а регионът е един от първите електрифицирани в страната.

растения - растенията като цяло символизират силата и кръговрата на живота. В герба на Община Рила растенията са крайно стилизирани и от една страна напомнят на тютюневи листа, където тютюнът се разглежда като един отосновните поминъци в района, а от друга страна представляват стилизирани дървета – символ на плодородието на района и неразривната връзка на Община Рила с природата.

планина - планината като символ на център на света е също основен хералдически елемент в герба на Община Рила. Символ на вечността, постоянството и твърдостта, планината тук има конкретно име – Рила планина, което прави още по – тясна връзката между Община Рила и планината, в чието подножие е разположена.

храм - храмът е четвъртият и може би най – важен в духовно отношение хералдически символ в герба. Храмът като център на духовния свят, земното обиталище на божествеността, е най – високото място в духовен и физически план в дадена местност. Храмът, олицетворяващ религиозното взаимоотношение между хората и боговете, тук има конкретно име – Рилски манастир. Разположен в пределите на Общината, Рилският манастир е символ на християнската духовност не само за Община Рила, но и за цяла България.

Връзката между гр. Рила и Рилския манастир се подсилва и от Алекси Рилец - майсторът родом от Рила, взел важно участие в строежа на манастира.

В графично отношение храмът е най – детайлно разработения символ от герба – от една страна –достътъчно условен, за да не се конфронтира с останалите символи от герба, а от друга страна- достатъчно детайлизиран, за да бъде разпознаваем именно като Рилския манастир. За това допринася образът на уникалната Хрельова кула. 


КОРОНА                                                   

Короната, означаваща крепостта, завършва герба. От една страна короната символизира властта, мощта, силата на Общината, а от друга страна това е именно Хрельовата кула, правеща връзката между града и храма, между светското и християнското, между земното и духовното.

Тук идва мястото да се отбележи съществуната роля на числото 3/три/, около което е изграден гербът. Числото 3 символизира творческата сила, движението напред, символ на понятието”всичко”. Три е числото цялото – в него се съдържа начало, среда и край. Още символизира тройната природа на света – небе, земя, вода; тройната природа на човека – тяло, душа и дух...

В короната трите кули, освен че според хералдиката означават град /община/ с под 100 000 души, те кореспондират с трите кули от Хрельовата кула, с трите купола с по три прозореца от храма, трите християнски кръста, трите върха на планината, трите растения, трите вълни на водата-всичко това, пречупено през идеята за християнското триединство – Отец, Син, Свети Дух.

Хералдическите символи в герба имат и много здрава вербална връзка – Община Рила, Рилски манастир, Рила планина, река Рилска, Рилското корито...


ЦВЕТОВЕ

злато - цветът на конструкцията на герба – свещен метал, символ на висша ценност и интелект.

бяло - бялото, като основа на две от частите на щита и на короната,е символ на истината, на светлината, въздуха и раждането на новия живот.

светлосиньо - светлосиньото от знака на водата е символ на човешкото безсмъртие.

жълто - символ на слънцето и живота.

зелено - символ на живота на земно равнище-хлорофилния живот, плодовитост, младост и сила.

пурпурночервено - цветът на триумфиращите, на първите служители на държавата, символ на достойнство и справедливост.

Името на град Рила е изписано с тъмносини букви в короната на герба. Шрифтът е полусветъл, по- скоро строг, с колони, завършващи под лек наклон. Тъмносиният му цвят е символ на човешкия дух, реещ се над хаоса.

 

Няма снимки
zima4_new.jpg
opak

rila tur info

 ------------------------------------------------

 Модерен частен дом за възрастни хора - град Рила

dsh_ivan_rilski@abv.bg

+359 888 56 34 87

dsh ivan rilski1

Горе