СПИСЪК НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

1. Владимир Георгиев Владимиров

2. Димитър Йорданов Гоцев

3. Иван Николаев Станков

4. Костадин Георгиев Михайлов

5. Мария Иванова Жлябинкова

6. Николай Димитров Чифлигаров

7. Светлин Николов Николов

8. Стоян Николов Туповичарски

9. Таня Иванова Булянска

10. Теодора Христова Симеонова

11. Цветана Славчова Шушкова

 

Председател: Цветана Шушкова

Заместник-председател: Владимир Владимиров


СРУКТУРА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

ПОСТОЯННИ КОМИСИИ

1. ПРАВНА КОМИСИЯ, която разглежда въпроси, докладни, проекти за решения и др., свързани с местното самоуправление, нормативната уредба и регионалната политика; по обществения ред, сигурността, гражданските права, молби и жалби на гражданите; осъществява контрол по актовете на Кмета, издадени в изпълнение на решенията на ОбС; прави мотивирани предложения за отмяна на актове на Кмета издадени в нарушение на Решенията на ОбС до Областния управител; дава писмено становище по оспорени от Кмета на общината актове на ОбС;

2. ИКОНОМИЧЕСКА КОМИСИЯ, която разглежда въпроси, докладни, проекти за решения и др., свързани с общинските финанси и бюджет; стопанската политика, общинската собственост, земеделски земи и околна среда;

3. СОЦИАЛНА КОМИСИЯ, която разглежда въпроси, докладни, проекти за решения и др., свързани със здравеопазването, социалната политика, образованието , културата, за децата, младежта спорта и туризма, въпроси свързани с интеграцията на бежанци и мигранти;

4. БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ - градоустройството, строителството, архитектурата, инженерната инфраструктура, участието на общината във финансиращи програми.

 

СЪСТАВ НА ПОСТОЯННИ КОМИСИИ

1. Икономическа комисия:

 Председател: Николай Чифлигаров

 Членове:

1. Костадин Михайлов

2. Цветана Шушкова

 

2. Правна комисия:

 Председател: Иван Станков

 Членове:

1. Димитър Гоцев

2. Цветана Шушкова

 

3. Социална комисия

 Председател: Теодора Симеонова

 Членове:

1. Владимир Владимиров

2. Таня Булянска

 

4. Благоустрояване  и комунални дейности

 Председател: Мария Жлябинкова

 Членове:

1. Стоян Туповичарски

2. Цветана Шушкова


Отчет за дейността на Общински съвет, Община Рила за периода 01.12.2022 год. до 31.08.2023 год. /изтегли/

Публикувано на 26.09.2023 год. 


Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 1, т. 3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество /изтегли/

Декларации по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество (декларации за несъвместимост) – 2023 год. /изтегли/

 

 

 

 

Горе