ОБЩИНСКИ СЪВЕНИЦИ

МАНДАТ 2023г.- 2027г.:

 

1. Боримира Радославова Атанасова

2. Георги Петров Васев

3. Донка Иванова Цветкова

4. Елена Георгиева Александрова - Георгиева

5. Ивайло Любчов Кондев

6. Костадин Георгиев Михайлов

7. Лазар Костадинов Лазаров

8. Мария Иванова Жлябинкова

9. Стоян Веселинов Миланов

10. Стоян Николов Туповичарски

11. Цветана Славчова Шушкова - Председател на Общински съвет


СРУКТУРА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ПОСТОЯННИ КОМИСИИ

1. ПРАВНА КОМИСИЯ, която разглежда въпроси, докладни, проекти за решения и др., свързани с местното самоуправление, нормативната уредба и регионалната политика; по обществения ред, сигурността, гражданските права, молби и жалби на гражданите; осъществява контрол по актовете на кмета, издадени в изпълнение на решенията на ОбС; прави мотивирани предложения за отмяна на актове на кмета издадени в нарушение на Решенията на ОбС до Областния управител; дава писмено становище по оспорени от Кмета на общината актове на ОбС;

2. ИКОНОМИЧЕСКА КОМИСИЯ, която разглежда въпроси, докладни, проекти за решения и др., свързани с общинските финанси и бюджет; стопанската политика, общинската собственост, земеделски земи и околна среда;

3. СОЦИАЛНА КОМИСИЯ, която разглежда въпроси, докладни, проекти за решения и др., свързани със здравеопазването, социалната политика, образованието , културата, за децата, младежта спорта и туризма, въпроси свързани с интеграцията на бежанци и мигранти;

 

СЪСТАВ НА ПОСТОЯННИ КОМИСИИ

1. Икономическа комисия:

Председател: Донка Иванова  Цветкова

Членове:

1. Костадин Георгиев Михайлов;

2. Стоян Веселинов Миланов;

3. Стоян Николов Туповичарски;

4. Елена Георгиева Александрова – Георгиева.

 

2. Правна комисия:

Председател: Ивайло Любчов Кондев

Членове:

1. Костадин Георгиев Михайлов;

2. Боримира Радославова Атанасова;

3. Стоян Николов  Туповичарски;

4. Георги Петров  Васев.

 

3. Социална комисия

Председател: Боримира Радославова Атанасова

Членове:

1. Мария Иванова Жлябинкова;

2. Лазар Костадинов Лазаров;

3.  Донка Иванова Цветкова;

4. Ивайло Любчов Кондев;

 

4. Постоянна комисия за противодействие на корупцията към Общински съвет, Община Рила, в състав:

Председател: Стоян Веселинов Миланов

Членове:

1. Костадин Георгиев Михайлов;

2. Георги Петров Васев.


РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ.49, ал.1  ОТ ЗПК ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, ОБЩИНА РИЛА /изтегли/ 

Декларации по чл. 49, ал. 1 от Закона за противодействие с корупцията при Общински съвет, Община Рила /изтегли/ 

Публикувано на 30.11.2023 год. 


Отчет за дейността на Общински съвет, Община Рила за периода 01.12.2022 год. до 31.08.2023 год. /изтегли/

Публикувано на 26.09.2023 год. 


Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 1, т. 3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество /изтегли/

Декларации по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество (декларации за несъвместимост) – 2023 год. /изтегли/


 

Публичен електронен регистър на питанията по чл. 83, ал. 2 от Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация   и отговорите към тях

 


 

 

 

 

Няма снимки
MA4ETA15_new.jpg
opak

rila tur info

 ------------------------------------------------

 Модерен частен дом за възрастни хора - град Рила

dsh_ivan_rilski@abv.bg

+359 888 56 34 87

dsh ivan rilski1

Горе