Предоставяне на средства на крайни получатели от Механизма за възстановяване и устойчивост (МВУ/Механизма), по Процедура за предоставяне на средства чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиция (ПИИ) BG-RRP-4.020 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт“, за проект № BG-RRP-4.020-0259 с наименование „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на Читалище "Христо Ботев - 1918" с. Смочево, Община Рила“  - Актуална Кратка Информация за Проект Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на Читалище Христо Ботев  1918 с. Смочево Община Рила /изтегли/

Публикувано на 05.12.2023 год. 


 

 

Национален фонд „Култура“ предостави на Народно читалище "Христо Ботев - 1898", град Рила, целево финансово подпомагане по програма Разпространение’23, за реализация на проект „„Ars in Libro – от планината Рила, през полето до морето“, за разпространение на изработената по иновативен начин изложба "Ars in Libro - Наслада за очите и душата", включваща визуални творби, изработени от отчислени книги от библиотечния фонд на читалището, с японските техники оримото.

Проектът създава широка културна мрежа около продукт, сътворен по иновативен начин и свързан с национално известни образи и символи. /изтегли/

Публикувано на 05.12.2023 год. 


Предоставянето на услугата „Грижа в дома“ се удължава с още три месеца.

На 30.11.2023 год., Кмета на Община Рила – г-н Георги Кабзималски сключи допълнително споразумение №01 към Договор BG05SFPR002-2.001-0022-C01 с наименование „Грижа в дома в община Рила“. Проектът се финансира по процедура BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“ от Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027. /изтегли/

Публикувано на 30.11.2023 год. 


От  10.02.2023г. на територията на община Рила се реализира проект „Топъл обяд в община Рила”, финансиран по договор BG05SFPR003-1.001-0231-C01 на процедура BG05SFPR003-1.001 Топъл обяд. 

Общата цел на проектното предложение е да добави принос към цялостната национална политика за смекчаване и намаляване на бедността и за преодоляване на социалното изключване.

Специфичните цели на проекта са:

- осигуряване на подкрепа за преодоляване на основните идентифицирани лишения от храна за осигуряване на нормални условия за живот на хора, които живеят в крайна бедност, изпитват тежки материални лишения и живеят в социална изолация.

- прилагане на съпътстващи мерки, които подпомагат социалното приобщаване на най-нуждаещите се лица. /изтегли/

 Публикувано на 24.11.2023 год. 


Презентация от заключителното публично събитие, което се проведе на 21 септември 2023 год.  по проект „Консервация, експониране и осигуряване на достъпност до антична и средновековна църква „Свети Архангел Михаил“ – гр. Рила“  /изтегли/

Публикувано на 26.09.2023 год. 


На 21 септември 2023г. в Килийно училище „Св. Св. Кирил и Методий“, град Рила се проведе заключително публично събитие по проект „Консервация, експониране и осигуряване на достъпност до антична и средновековна църква „Свети Архангел Михаил“ – град Рила“. 

Проектът е финансиран по Приоритетна ос 6 „Регионален туризъм“ на Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020 г.“, процедура BG16RFOP001-6.002 „Развитие на туристически атракции“. Общата стойност на одобрения проект е в размер на 1 814 544,66 лв., от които 1 480 047,66 лв. представляват безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. и  334 497 лв. са осигурени от Фонд за устойчиви градове. Продължителността на проекта е 30 месеца. 

Основната цел на проекта е превръщането на средновековна църква „Свети Архангел Михаил“ - гр. Рила в конкурентноспособна, културна туристическа атракция, част от туристическия продукт на територията на общината, привличаща значителен брой посетители и подобряваща качеството на туристическо преживяване в дестинация Рила. /изтегли/

Публикувано на 26.09.2023 год. 


Община Рила има удоволствието да Ви покани да участвате в заключителна пресконференция  по  проект BG05M9OP001-2.004-0064 с наименование „Инвестиции за бъдещето”, одобрен за финансиране съгласно Договор № BG05M9OP001-2.004-0064-C01 от 31.10.2016г., по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Събитието ще се проведе на 26.09.2023г. /вторник/ от 10,00 часа, в Центъра за предоставяне на услуги по проект „Инвестиции за бъдещето“ на адрес: град Рила, ул. ”Опълченска“ № 47 /изтегли/

Публикувано на 18.09.2023 год. 


rila pokana konferenciq v22 optimized

 Публикувано на 12.09.2023 год. 


Дневен ред за заключително публично събитие по проект №BG16RF0P001-6.002-0012-C03, с наименование „Консервация, експониране и осигуряване на достъпност до антична и средновековна църква „Свети Архангел Михаил“ – град Рила“, одобрен за финансиране по Приоритетна ос 6 „Регионален туризъм“ на Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020 год.“ /изтегли/

Публикувано на 12.09.2023 год. 


В изпълнение на дейностите по Проект „Повишаване на гражданското участие в местни политики и дейности по енергийна ефективност в община Рила“, на  13.07.2023 год. от 13:00 часа в заседателната зала на Общинска администрация – гр. Рила, ще се проведе информационна кампания, с цел насърчаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на местните политики и дейности, по енергийна ефективност в Община Рила.

Проектът се изпълнява от Асоциация на българските градове и региони и Българското училище за политика „Димитър Паница“, и се финансира от Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ), съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. /изтегли/

Публикувано на 12.07.2023 год. 


На 12.07.2023 год. (сряда) от 10:00 ч., пред сградата на Общинска администрация – гр. Рила, ще се проведе информационна кампания по проект „Проектиране и изграждане на анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци за Регионална система за управление на отпадъците на Регион Благоевград“, Административен договор за БФП №BG16M1OP002-2.004-0001-C04, финансиран по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 год., процедура BG16M1OP002-2.004 „Проектиране и изграждане на анаеробни инсталации за разделно събрани биоразградими отпадъци“, приоритетна ос 2 „Отпадъци“, с обща стойност на проекта 41 093 732,00 лева.

По време на информационната кампания, жителите на Общината ще бъдат подробно информирани за целите за изграждане на анаеробна инсталация, етапите на изпълнение и очакваните резултати. /изтегли/ 

Публикувано на 07.07.2023 год. 


На 14.06.2023г. от 10:00ч. в църква „Свети Архангел Михаил“, гр. Рила, се проведе официалната церемония „Откриване на обекта“ по проект № BG16RFOP001-6.002-0012-C03, с наименование „Консервация, експониране и осигуряване на достъпност до антична и средновековна църква „Свети Архангел Михаил – град Рила“, одобрен за финансиране по приоритетна ос № 6 „Регионален туризъм“, на Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020 г.“, чрез комбинирано финансиране от Фонд за устойчиви градове (ФУГ), и предоставяне на Безвъзмездна финансова помощ (БФП) по Приоритетна ос 6: „Регионален туризъм“ на ОПРР 2014-2020 по Процедура BG16RFOP001-6.002 „Развитие на туристически атракции“.

Проектът се изпълнява с комбинирано финансиране – чрез безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., в размер на 1 480 047,66 лв.,  от които 1 258 040.50 лв. финансиране от ЕС чрез ЕФРР,  222 007.16  лв. национално финансиране и финансов инструмент от Фонд за устойчиви градове – 334 497 лв.

Общата стойност на проекта е  1 814 544,66 лв.

На церемонията присъстваха представители на регионални медии, г-н Лазар Чавков – Заместник- кмет на община Рила  и г-жа Виолина Станкова – Ръководител на проекта.

Водещ на събитието беше г-н Йордан Пашов – представител на „Висталис“ ЕООД – организатор на събитието и изпълнител по прилагане на мерките за публичност и информираност по проекта.

Събитието е по повод официално откриване на обекта, след приключване на дейността  за консервация, реставрация, експониране и осигуряване на достъпност до антична и средновековна църква "Свети Архангел Михаил" в гр. Рила.

Туристическият продукт на общината ще бъде популяризиран посредством туристическия информационен център, интернет сайт и активно използване на килийното училище, където ще се провеждат интерактивните беседи и прожекции.

По проекта предстоят изпълнение на дейности за развитие и реклама на туристическият продукт и доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване за презентиране на църквата, финансирани от финансовият инструмент от Фонд за устойчиви градове. /изтегли/

Публикувано на 14.06.2023 год. 


Покана за участие в церемония „Откриване на обекта“ - Община Рила има удоволствието да Ви покани на официалната церемония „Откриване на обект“ по проект № BG16RFOP001-6.002-0012-C03, с наименование Консервация, експониране и осигуряване на достъпност до антична и средновековна църква „Свети Архангел Михаил – град Рила“, одобрен за финансиране по приоритетна ос № 6 „Регионален туризъм“ на Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020 г.“

Общата стойност на одобрения проект е в размер на 1 814 544,66 лв., от които 1 480 047,66 лв. представляват безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. и  334 497 лв. са осигурени от Фонд за устойчиви градове.

Церемонията е по повод приключване на дейностите по консервацията, реставрацията и експониране на всички части на църквата „Свети Архангел Михаил“ и СМР за цялостната и социализация, опазване и достъпност и официално откриване на обекта.

Церемонията ще се проведе на 14.06.2023 г. от 10:00 ч. в църква „Свети Архангел Михаил “гр. Рила. /изтегли/

Публикувано на 07.06.2023 год. 


На 27.04.2023 год. Кмета на Община Рила – Георги Кабзималски сключи договор за съвместна дейност с Фонд „Социална закрила“ при Министерство на труда и социалната политика на стойност 81250,00 лева.

Наименованието на проекта е „Модернизация на материалната база на „Център за общностна работа“, а общата му стойност е 81250,00 лева, включващо 49562,50 лева финансиране от Фонда и 31687,50 лева собствен принос на Община Рила. Целта на проекта е модернизиране на социалната инфраструктура за превенция на социалното изключване и намаляване на бедността сред децата чрез предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие.

Проектът е насочен към извършване на строително-ремонтни и монтажни работи в Център за общностна работа, разкрит по Проект „Инвестиции за бъдещето“ съгласно Споразумение за финансиране №РД09-63/15.06.2011 г. между Министерство на труда и социалната политика и Община Рила, като е предвидено да се създаде специална среда за функциониране на Центъра, която да се приведе в съответствие с изискванията за предоставяне на социални услуги за деца. /изтегли/

Публикувано на 10.05.2023 год. 


Покана за участие в пресконференция за представяне на проект „Грижа в дома в община Рила“, финансиран по Договор №BG05SFPR002-2.001-0022-C01 по програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския социален фонд плюс.

На събитието ще бъдат представени основни дейности по проекта, предвидените индикатори  и очакваните резултати. Пресконференцията ще се проведе на 11.04.2023 год. от 11:00 ч. в Заседателната зала на Общинска администрация – гр. Рила, на адрес: гр. Рила, пл. „Възраждане“ №1 /изтегли/

Публикувано на 06.04.2023 год. 


Информация за изпълнение на проект BG05SFPR003-1.001-0231-C01 „Топъл обяд в община Рила“

От 02.03.2023 год. на територията на община Рила се реализира проект „Топъл обяд в община Рила“, финансиран по договор BG05SFPR003-1.001-0231-C01 на процедура BG05SFPR003-1.001 Топъл обяд. Неговата стойност е 289 359.36 лв., като 90% от сумата е съфинансирана от ЕС, а 10% национално съфинансиране.

Общата цел на проектното предложение е да добави принос към цялостната национална политика за смекчаване и намаляване на бедността и за преодоляване на социалното изключване. /изтегли/

Публикувано на 09.03.2023 год. 


Обява за набиране на служители за изпълнение на дейности в рамките на проект №BGCULTURE-1.001-0021 „Подобрени условия за достъп и представяне на културното наследство в община Рила“. Община Рила, в качеството си на бенефициент по проект №BGCULTURE-1.001-0021 „Подобрени условия за достъп и представяне на културното наследство в община Рила“ по резултат 1 „Подобрено управление на културното наследство“, Подрезултат 1.1 „Културно наследство, предоставено в ревитализирани, реставрирани и реновирани места“, Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г., обявява конкурс за заемане на свободни позиции за изпълнение на проектна Дейност № 5 – „Осигуряване на устойчива заетост“. Дейността е свързана с постигане подобрено управление, представяне на културното наследство и привличане на нови публики в Музей „Алекси Рилец“ – гр. Рила. Свободни позиции: длъжност: Ръководител лаборатория за консервация и реставрация, длъжност: „Маркетинг мениджър“, длъжност „Музеен педагог“ и длъжност: „Експерт, системен софтуер за база данни“. Изисквания към кандидатите и необходими документи /изтегли/

Публикувано на 17.02.2023 год. 


Кметът на община Рила сключи пореден договор по новия програмен период 2021г. – 2027г.

На 30.01.2023г.  Кмета на община Рила – г-н Георги Кабзималски  подписа договор BG05SFPR002-2.002-0017-C01 с наименование „Укрепване на общинския капацитет на община Рила“, който се финансира по процедура  BG05SFPR002-2.002 „Укрепване на общинския капацитет”  на  Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027.

Проектът ще се изпълнява в периода 01.03.2023г.- 01.09.2023г. и е на обща стойност 13 591.00 лева.

Проектното предложение насочено към оказване на интегрирана подкрепа на община Рила в изпълнението на правомощията и по Закона за социалните услуги, Закона за хората с увреждания и Закона за лична помощ.  

Главната цел на проекта е подкрепа за реформирането на системата на социалните услуги и улесняването на преходите към новите механизми на местно ниво, чрез развитие и укрепване на капацитета на община Рила. /изтегли/

Публикувано на 31.01.2023 год. 


Протокол от дейността на комисията, назначена със Заповед № РД–01–04–15/27.11.2023г. на Кмета на Община Рила, във връзка с Покана изх. № ОП-02-03-2-1/19.01.2023г. на Кмета на Община Рила отправена към всички заинтересовани неправителствени организации (НПО) за участие като партньори за изпълнението на съпътстващи мерки при реализация на ОПЕРАЦИЯ: BG05SFPR003-1.001 „ТОПЪЛ ОБЯД“, публикувана на официалната интернет страница на Община Рила – https://www.grad-rila.bg/, в секции: „Новини“, „Обяви и съобщения“ и „Текущи проекти“ за разглеждане и извършване преценка съответствието на представените от неправителствени организации писма за изразяване на интерес за партньорство за изпълнението на съпътстващи мерки  и избор партньор в съответствие с изискванията на т. 10.2 от Условията за кандидатстване по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ПХОМП ЕСФ+, Операция BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“ /изтегли/

Публикувано на 30.01.2023 год. 


Покана за представяне на проект BGCULTURE-1.001-0021-C01 „Подобрени условия за достъп и представяне на културното наследство в Община Рила“, изпълняван по Резултат 1 „Подробно управление на културно наследство“, Подрезултат 1.1 „Културно наследство, представено в ревитализирани, реставрирани и реновирани места" на Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. /изтегли/

Публикувано на 30.01.2023 год. 


ДО

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ

ПОКАНА

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с намерението на Общинска администрация на Община Рила, с административен адрес: гр. Рила, област Кюстендил, пл. „Възраждане“ № 1, тел.  0884 400 94, факс: 0705/29911, интернет адрес: www.grad-rila.bg, email: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. , да се възползва от отворена покана за представяне на заявления за финансиране по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021 – 2027 г., съфинансирана от Европейски социален фонд плюс (ПХОМП ЕСФ+), Операция BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“ и в изпълнение на т. 10.2 от Условията за кандидатстване по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ПХОМП ЕСФ+, Операция BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“, с настоящото:

Отправяме покана към всички заинтересовани неправителствени организации (НПО) за участие като партньори за изпълнението на съпътстващи мерки при реализация на ОПЕРАЦИЯ: BG05SFPR003-1.001 „ТОПЪЛ ОБЯД“, в съответствие с изискванията на чл. 19, пар. 4 от Регламент /ЕС/ 2021/1057 на Европейския парламент и на Съвета. За целта към настоящето съобщение прилагаме: Покана /изтегли/

Публикувано на 19.01.2023 год.

Съобщение във връзка с предстоящото провеждане на информационни кампании, относно: целите и ползите по проект: „Проектиране и изграждане на анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци за Регионална система за управление на отпадъците на Регион Благоевград“, Административен договор за БФП №BG16M1OP002-2.004-0001-C02, финансиран по Оперативна програма „Околна среда“ 2014 – 2020 г., процедура №BG16M1OP002-2-004 „Проектиране и изграждане на анаеробни инсталации за разделно събрани биоразградими отпадъци“, приоритетна ос 2 „Отпадъци“ с обща стойност на проекта: 36 444 472, 00 лева. /изтегли/

Публикувано на 06.10.2022 год.


Обявление относно удължаване срока на изпълнение на Проект „Патронажна грижа + в Община Рила“, насочен към предоставяне на патронажна грижа за нуждаещите се лица. /изтегли/

Публикувано на 26.09.2022 год.


Покана за участие в церемония „Първа копка“ – Община Рила има удоволствието да Ви покани на официалната церемония „Първа копка“ по проект №BG16RFOP001-6.002-0012-C02, с наименование Консервация, експониране и осигуряване на достъпност до антична и средновековна църква „Свети Архангел Михаил  - град Рила“, одобрен за финансиране по приоритетна ос №6 „Регионален туризъм“ на Оперативна програма „Региони в растеж 2014 -  2020 год.“ /изтегли/

Публикувано на 21.09.2022 год.


Покана във връзка с встъпителна пресконференция по проект №BG16RFOP001 - 6.002-0012-C02, с наименование „Консервация, експониране и осигуряване на достъпност до антична и средновековна църква „Свети Архангел Михаил“ – град Рила, одобрен за финансиране по Приоритетна ос 6 „Регионален туризъм“ на Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020 г.“ /изтегли/

Публикувано на 21.09.2022 год.


На 09.09.2022 год., Кмета на Община Рила – Георги Кабзималски сключи допълнително споразумение  №1 към Договор №BG05FMOP001-5.001-0225-C01 за изпълнение на проект „3.1 – Топъл обяд в условията на пандемия от COVID – 19“, финансиран по приоритетна ос BG05FMOP001-5.001 „3.1 – Топъл обяд в условията на пандемията от COVID – 19“ по Оперативна програма „Оперативна програма за храни и/или основна материално подпомагане“. /изтегли/

Публикувано на 09.09.2022 год.


На проведената на 22.08.2022 год. заключителна пресконференция по проект „Съвместни мерки за зелена инфраструктура“, на която присъстваха г-н Георги Кабзималски – Кмет на Община Рила, г-н Бранислав Йосифович – заместник-кмет на Община Княжевец, г-н Миролюб Божинович – ръководител на проекта, г-жа Вяра Илкова – координатор по проекта, представители на местни институции и местната общност, бяха представени резултатите от проекта. Участниците в събитието бяха запознати с целите, изпълнените дейности, и постигнатите резултати, както и с етапите, през които протече изпълнението на проекта. В резултат на изпълнението му, Община Рила укрепи десния бряг на р. Рилска и проведе двудневно обучение на доброволци на тема: „Предотвратяване и управление на риска от наводнения и други природни бедствия. Какво да се прави, когато се случи. Първите 10 минути.“ Проекта се реализира в периода м. септември 2020 год. – м. септември 2022 год. /изтегли/

Публикувано на 23.08.2022 год.

Община Рила организира Заключителна пресконференция по проект: CB007.2.31.169 „Съвместни мерки за зелена инфраструктура“ финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия (2014-2020). Събитието ще се проведе на 22.08.2022 год. от 12:30 ч. в Заседателната зала на Общинска администрация – град Рила /изтегли/
 
Публикувано на 17.08.2022 год.

Покана за участие в обучение на тема „Предотвратяване и управление на риска от наводнения и други природни бедствия. Какво да се прави, когато се случи? Първите 10 минути.“ Обучението се провежда по проект CB007.2.31.169 „Съвместни мерки за зелена инфраструктура“ /изтегли/
Заявка за участие на тема „Предотвратяване и управление на риска от наводнения и други природни бедствия. Какво да се прави, когато се случи? Първите 10 минути.“ Обучението се провежда по проект CB007.2.31.169 „Съвместни мерки за зелена инфраструктура“ /изтегли/
Публикувано на 14.07.2022 год.

На 30.06.2022 год., Кмета на Община Рила – Георги Кабзималски, сключи договор №BG05FMOP001-5.001-0225-C01 с Агенция за социално подпомагане за реализацията на проект „3.1 – Топъл обяд в условията на пандемията от COVID – 19 в Община Рила, финансиран по приоритетна ос BG05FMO001-5.001 „3.1 – Топъл обяд в условията на пандемията от COVID – 19“ по Оперативна програма  „Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане“. /изтегли/

Публикувано на 30.06.2022 год.


Проект CB007.2.31.169 „Съвместни мерки за зелена инфраструктура“ /изтегли/

Строително ремонтните дейности за укрепване на десен бряг на река Рилска са на финален етап.

В кварталите 6, 27 и 1 (попадащи в зоната на участък от път III – 107 Рила-Рилски манастир) е изградена стоманобетонна стена с дължина 297 м.

С изпълнение на инвестиционния проект  се постигна укрепване на брега на реката и съседните имоти са предпазени от наводнения.

Срокът за изпълнение на строителството е до края на месец юли 2022г., като оставащи за изпълнение са дейности за създаване на пешеходна алея и озеленяване.

Припомняме, че строителството се реализира  по проект СВ007.2.31.169  „Съвместни мерки за зелена инфраструктура”, финансиран от Програма за трансгранично сътрудничество България – Сърбия 2014-2020. Проектът се изпълнява в партньорство с Община Княжевац, Република Сърбия. В рамките на проекта предстои и провеждане на двудневно обучение за справяне с природни бедствия и кризи.

Изображение №1;

Изображение №2;

Изображение №3;

Изображение №4;

Изображение №5.

Публикувано на 17.06.2022 год.

Пореден социален проект ще се реализира на територията на община Рила

На 31.05.2022г. Кмета на Община Рила – Георги Кабзималски подписа договор за финансиране с Фонд „Социална закрила.

Проектът е с наименование Модернизация на материалната база на „Центьра за общностна работа”, чрез изпълнение на ЕТАП 3 от проект „ Основен ремонт, преустройство и пристройка на асансьор на обществена сграда за социално-здравни услуги”. Общата стойност на  проекта е 65 000.00 лева, включващи 50 000.00 лв. финансиране чрез Фонд „Социална закрила” и 15 000.00 лева – собствен принос.

Общата цел на проекта е модернизиране на социалната инфраструктура за превенция на социалното изключване и намаляване на бедността сред децата чрез предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие. /изтегли/

Публикувано на 31.05.2022 год.


Проект №CB007.2.31.169 „Съвместни мерки за зелена инфраструктура“

Проектът е финансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg – ИПП България – Сърбия 2014 – 2020 год. /изтегли/

Публикувано на 22.02.2022 год.

Община Рила започва дейности по Проект „Съвместни мерки за зелена инфраструктура“, финансиран от ЕС чрез Програма за трансгранично сътрудничество Interreg – ИПП България – Сърбия 2014-2020 г., които включват изграждане на подпорна стена с дължина 297 м, от км 13+387 до км 13+684, дясно по течението на река Рилска.

Дейностите по строителството ще се извършват от Консорциум „Рила ГЛ 2021“ ДЗЗД.

Финансирането е в размер на 279 163.55 евро.

Публикувано на 26.01.2022 год.

Община Рила започва изпълнението на проект за рекултивация на съществуващото  депо за неопасни битови отпадъци, разположено в местността „Момена“ в землището на град Рила  на 1,8 км южно от града. /изтегли/

Публикувано на 26.10.2021 год.


Опростена тръжна процедура за „Аварийно укрепване на бреговете на река Рилска чрез изграждане на подпорни стени в градски квартали 6, 27 и 1 по отсечката от Път III-107 Рила-Рилски манастир“, реф. № CB007.2.31.169-WO-1-2. /изтегли/

Община Рила обявява тръжна процедура за избор на изпълнител за изпълнение на СМР на обект „Аварийно укрепване на бреговете на река Рилска чрез изграждане на подпорни стени в градски квартали 6, 27 и 1 по отсечката от Път III-107 Рила-Рилски манастир-ЕТАП 1“ Подпорна стена № 1 - L 297m, km 13+387 - km 13+684, дясно по течението ".

Референция за публикация: № CB007.2.31.169-WO-1.

Номер на проекта: CB007.2.31.169.

Заглавие на проекта: „Съвместни мерки за зелена инфраструктура“.

Срокът за подаване на оферти е 24.11.2021 г .; 17:30 местно време.

Тръжно документация за участие може да намерите тук /изтегли/

Публикувано на 22.10.2021 год.


Опростена тръжна процедура за „Аварийно укрепване на бреговете на река Рилска чрез изграждане на подпорни стени в градски квартали 6, 27 и 1 по отсечката от Път III-107 Рила-Рилски манастир“, реф. № CB007.2.31.169-WO-1. /изтегли/

Община Рила обявява тръжна процедура за избор на изпълнител за изпълнение на СМР на обект „Аварийно укрепване на бреговете на река Рилска чрез изграждане на подпорни стени в градски квартали 6, 27 и 1 по отсечката от Път III-107 Рила-Рилски манастир-ЕТАП 1“ Подпорна стена № 1 - L 297m, km 13+387 - km 13+684, дясно по течението ".

Референция за публикация: № CB007.2.31.169-WO-1.

Номер на проекта: CB007.2.31.169.

Заглавие на проекта: „Съвместни мерки за зелена инфраструктура“.

Срокът за подаване на оферти е 08.09.2021 г .; 17:30 местно време.

Тръжно документация за участие може да намерите тук /изтегли/

Публикувано на 04.08.2021 год.
 

На 12.05.2021г. между Георги Кабзималски – Кмет на Община Рила и Фонд „Социална закрила“ се сключи Договор за съвместна дейност  № РД 04-32/12.05.2021г. за опускане на безвъзмездна финансова помощ за проект с наименование „Закупуване на оборудване  и  обзавеждане за предоставяне на социални услуги в Община Рила“.

Срока за изпълнение на проекта е от 17.05.2021г. до 17.09.2021г.  и е на обща стойност  22 780 лв. с вкл. ДДС разпределени както следва:

- Осигурено Финансиране от страна на Фонд „Социална закрила“ 20 274,20 лв. с вкл. ДДС;

- Съфинансиране от Община Рила в качеството и на Бенефициент 2505,80 лв. с вкл. ДДС.

Главната цел на проекта е:

Модернизиране, разширяване и подновяване на амортизираното оборудване и обзавеждане за предоставяне на  социални услуги за възрастни лица. /изтегли/


На 16.03.2021г. Кмета на община Рила – г-н Георги Кабзималски  сключи договор с Министерство на труда и социалната политика за реализация на проект „Патронажна грижа + в община Рила”. Проектът ще се изпълнява в периода 15.03.2021г. до 15.04.2022г. и е на обща стойност 143 948.62 лева. Проектното предложение предвижда предоставяне на интегрирани социално-здравни услуги за лица с увреждания и лица в риск, във връзка с ограничаване разпространението и преодоляване на последиците от COVID-19.

Общата цел на проекта е: Целта на проекта е да се осигури подкрепа чрез предоставяне на патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания чрез услуги в домашна среда, както и подкрепа за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности във връзка с разпространението на COVID-19. /изтегли/
Публикувано на 18.03.2021 год. 

На 15.02.2021г.  Кмета на община Рила – г-н Георги Кабзималски  сключи договор BG05FMOP001-5.001 -0118-C01  с Агенция за социално подпомагане за реализация на проект „3-1 - Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19 в община Рила”. Проектът ще се изпълнява в периода 04.01.2021г. - 27.04.2021г. и е на обща стойност 31 274.10 лева.

Главна цел на проекта е намаляване на броя на живеещите в бедност в община Рила, чрез осигуряване на храна за хората, засегнати в най-висока степен от пандемията COVID-19 и последиците от нея.  /изтегли/

Публикувано на 01.03.2021 год.


Община Рила започва изпълнението на Проект № BG16MIOP002-2.010-0025 „РЕКУЛТИВАЦИЯ НА ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ – ГРАД РИЛА“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда“2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни  фондове /изтегли/
Публикувано на 17.07.2020 год.

ПОРЕДЕН ПРОЕКТ ЗА ПОДКРЕПА НА УЯЗВИМИТЕ ЛИЦА СТАРТИРА В ОБЩИНА РИЛА

От 01.05.2020г. на територията на община Рила се изпълнява проект „Целево подпомагане с топъл обяд в община Рила”. Целта на проекта е приготвяне и доставка на топъл обяд в подкрепа на уязвими граждани, които поради бедност и продължителна социална изолация, в условията на обявената извънредна ситуация, произтичаща от необходимостта от ограничаване на разпространението на COVID-19 са в затруднение да осигурят сами прехраната си.

Проектът е насочен към следните целеви групи:

-          Лица с ниски доходи, под линията на бедност, определена за страната, за времето, в което са поставени под задължителна карантина.

-          Уязвими лица, в това число и възрастни над 65 години, без доходи или с доход под линията на бедност, определена за страната, които живеят сами и нямат близки, които да се грижат за тях и в условията на извънредното положение, обявено за страната не са в състояние да си осигурят прехраната.

-          Лица, кои поради възрастта си, поради трайно увреждане или в резултат от заболяване не могат да се самообслужват и не могат да осигурят сами или с помощта на близките си своите ежедневни потребности от храна.

Финансовият принос, предоставен от Агенция за социално подпомагане на Община Рила е в размер на 12 441.00 лева, а периода на реализация на проекта е от 01.05.2020г. до 19.06.2020г.


На 26.03.2020г. между Георги Кабзималски – Кмет на Община Рила и Държавен фонд „Земеделие“ – РА се сключи Административен договор BG06RDNP001-7.002-0041-C01 за опускане на безвъзмездна финансова помощ за проект с наименование „Реконструкция, оборудване, обзавеждане и подобряване на прилежащи пространства на сграда на Основно училище „Аверкий Попстоянов“ гр. Рила, община Рила“, Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.002 – Училище „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони, която включва основно или средно училище, финансирано чрез бюджета на общината или професионална гимназия по § 10 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за предучилищното и училищното образование“ по Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. /изтегли/


ОБЩИНА РИЛА в качеството си на БЕНЕФИЦИЕНТ по проект „Патронажна грижа в общините Рила и Кочериново“, одобрен за финансиране съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.040-0031-C01 от 16.08.2019г., по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“,  Процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова Процедура № BG05M9OP001-2.040 "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2" съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейски съюз, Обявява Прием на Заявления ползване на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги, както следва  „Здравни услуги”, „Социални услуги от домашен помощник” и „Социално консултиране“ по проект Патронажна грижа в общините Рила и Кочериново“.  Заявленията могат да бъдат подавани лично, чрез упълномощено лице или по куриер, всеки работен ден от 09:00ч. до 17:30ч., в деловодството на общинска администрация гр. Рила, Община Рила, находяща се на адрес: в гр. Рила. пл. "Възраждане" № 1, в срок от 24.09.2019г. до 26.09.2019г. включително. 

Необходимите документи могат да бъдат намерени тук или в деловодството на общинска администрация гр. Рила, находяща се в гр. Рила, пл. "Възраждане" № 1. 

 

Необходими документи: 

1.       Заявление  за ползване на ползване на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги по проект „Патронажна грижа в общините Рила и Кочериново“, одобрен за финансиране съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.040-0031-C01 от 16.08.2019г. /изтегли/ 

2.       Обявление /изтегли/


ОБЩИНА РИЛА в качеството си на БЕНЕФИЦИЕНТ по проект „Патронажна грижа в общините Рила и Кочериново“, одобрен за финансиране съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.040-0031-C01 от 16.08.2019г., по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“,  Процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова Процедура № BG05M9OP001-2.040 "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2" съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейски съюз, Обявява провеждане на подбор на подходящи лица за работа по услугите, предоставяни по проект "Патронажна грижа в общините Рила и Кочериново ", изпълняван в периода от 01.09.2019 - 31.12.2018г. 

Документите могат да бъдат подавани лично, чрез упълномощено лице или по куриер, всеки работен ден от 09:00ч. до 17:30ч., в деловодството на общинска администрация гр. Рила, Община Рила, находяща се на адрес: в гр. Рила. пл. "Възраждане" № 1, в срок от 24.09.2019г. до 26.09.2019г. включително. 

Необходими документи за лицата желаещи да участват,  могат да бъдат изтеглени от тук или да бъдат получени от деловодството на общинска администрация гр. Рила.

 

Необходими документи: 

1. Обявление /изтегли/

2. Заявление /изтегли/

3. Автобиография /изтегли/

4. Декларация за завършено образование /ако е приложимо/ /изтегли/


2

На 16.08.2019г. между Георги Кабзималски - Кмет на община Рила и Министерство на труда и социалната политика се сключи Договор № BG05M9OP001-2.040-0031-C01 за предоставяне  на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, Процедура № BG05M9OP001-2.040 "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2"  за проект с наименование  Патронажна грижа в общините Рила и Кочериново”.

 Проектът ще се изпълнява в периода 01.09.2019г. - 01.10.2020г. и е на обща стойност 100 190.45 лева, от които 85 161.88 лева са европейското, а 15 028.57 лева е национално съфинансиране.

Изпълнението на проекта ще се осъществява в партньорство с Община Кочериново.       

Общата цел на проекта е: подобряване на качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с увреждания и възрастните хора, чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда и изграждане на подходящ (материален и кадрови) капацитет за предоставянето им.

Специфичните цели на проекта са:

-                   Изграждане на модел за патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания, вкл. с хронични заболявания и трайни увреждания, с цел осигуряване на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в техните домове.

-                   Подобряване на качеството на живот на хора в неравностойно положение и създаване на условия за пълноценното им включване в обществения живот, в зависимост от техните възможности, желания и избор.

-                   Прилагане на организационни решения, които целят по-добра координация и комуникация между доставчиците на грижи.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014 -2020“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз


Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на

 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”2014-2020г.,съфинансирана от Европейския социален фонд

 

ПРОЕКТ № BG05M9OP001-4.001-0156-C01

 

„ДОСТЪПЕН ТУРИЗЪМ В РИЛА ПЛАНИНА“ - Адаптиране на социална иновация и изграждане на капацитет за въвеждане услугата достъпен туризъм в община Рила”

 

 

 

  ПОКАНА ЗА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

 

 

Уважаеми колеги,

 

            На 9 май 2018 г., /сряда/, от 11:30 часа в залата на Туристическия информационен център, гр. Рила, ул. „Г. Бенковски“ № 2 (читалище „Хр. Ботев“) ще се проведе пресконференция във връзка със стартирането на проект BG05M9OP001-4.001-0156-C01 „Достъпен туризъм в Рила планина - Адаптиране на социална иновация и изграждане на капацитет за въвеждане услугата „достъпен туризъм“ в община Рила”, финансиран по процедура

 

№ BG05M9OP001-4.001 - Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г., съфинансирана от Европейския социален фонд.

 

 

 

Заповядайте!

 

 Тел. 0897213150

 

Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

 

 

Силвия Пешева,

 

 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ:

 

 

ОБЩИНА РИЛА СТАРТИРА ПРОЕКТ ЗА ЛИЧНИ АСИСТЕНТИ И ЕКСКУРЗОВОДИ НА ТУРИСТИ С УВРЕЖДАНИЯ

 

 

              Община Рила обяви изпълнението на проект „Достъпен туризъм в Рила планина“ - адаптиране на социална иновация и изграждане на капацитет за въвеждане услугата достъпен туризъм в Община Рила”.

             За пръв път българска община въвежда модерната концепция за създаване на достъпен туризъм, като специализиран туристически продукт и възможност за създаване на допълнителна заетост.

            Основната цел на проекта е да се създаде и популяризира услугата достъпен туризъм за хора с увреждания, като се обучат 30 икономически неактивни и безработни лица, които да започнат работа като лични асистенти и екскурзоводи на туристи със специфични нужди. Така хора в неравностойно положение и хората с увреждания ще имат по-добри възможности за посещение и разглеждане на забележителностите в общината – Рилския манастир, Кирилова поляна и близките Стобски пирамиди.

            Международен партньор по проекта е Асоциация Удруга Замисли от Загреб, Хърватия. Проектът е финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., процедура „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж“.

 

 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПО ПРОЕКТ BG05M9OP001-4.001-0156-C01 „Достъпен туризъм в Рила планина - Адаптиране на социална иновация и изграждане на капацитет за въвеждане услугата „достъпен туризъм“ в община Рила” /изтегли/

 

 

 


 

 

  

Проект: „Проектиране и изграждане на допълнителна инфраструктура /инсталация за предварително третиране на битови отпадъци и компостираща инсталация за разделно събрани биоразградими и/или зелени отпадъци/ за развитие на регионалната система за управление на отпадъците на регион Благоевград, включващ общини Благоевград, Симитли, Рила, Кочериново и Бобошево“

 

 

Договор №BG16M1OP002-2.002-0017-С01/23.04.2018 г.

 

Срок на договора: 24 месеца

 

Бюджет: 11 945 990,08 лв.

 

Основната цел на проекта е да се намали количеството депонирани битови отпадъци на територията на общините от РСУО–Благоевград чрез изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани биоразградими и/или зелените отпадъци и инсталация за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци.

 

Чрез изпълнение на дейностите по проекта ще се подпомогне постигането на националните цели, заложени в българското законодателство и в НПУО, за ограничаване до 2020 г. на количеството на депонираните биоразградими отпадъци до 35% от общото количество на същите отпадъци, образувани към 1995 г. и за увеличаване до края на 2020 г. дела на рециклираните отпадъци до не по-малко от 50% от образуваните битови отпадъци. Изграждането и въвеждането в експлоатация на двете инсталации, които ще обслужват общините от РСУО-Благоевград, ще допринесат за спазване на йерархията при управление на отпадъците в региона.


 

Инфо ОДГНа 29.03.2018г. между Георги Кабзималски – Кмет на Община Рила и Държавен фонд „Земеделие“ – РА се сключи Договор № 10/7/02/0/00814 от 29.03.2018г. за отпускане на финансова помощ по проект № 10/07/2/0/00814 с наименование „Ремонт, обзавеждане и оборудване на общинска образователна инфраструктура – ОДГ „Тодора Миладинова“ гр. Рила, община Рила“ по Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони

Срок за изпълнение на проекта: 36 месеца, считано от дата на подписване на Договора за отпускане на финансова помощ

Стойност на Договора за БФП: 399313,32 лв.

Обща цел на проекта: Да се подобрят условията на живот в гр. Рила и на цялата община, като се повиши качеството на средата на живот чрез повишаване ефективността на предлаганата образователна услуга, като по този начин ще се намалят различията, които съществуват между общините от селски тип.

Дейностите заложени за изпълнение по проекта са:

1.       Извършване на СМР на обект „Ремонт, обзавеждане и оборудване на общинска образователна инфраструктура – ОДГ „Тодора Миладинова“ гр. Рила, община Рила“, включващи следните видове СМР - Демонтаж, доставка и монтаж на нова PVC дограма; шпакловка по еркери и стени; доставка и монтаж на система за видео наблюдение, доставка и монтаж на луминесцентни осветителни тела ; доставка и монтаж на дюшеци от минерална вата на плоча на таван, подмяна на LT ламарина на покрив; подмяна на сградна канализация, доставка и монтаж на нова ограда, отводняване на имота, полагане на стоманобетонна настилка на дворно пространство; възстановяване на зелени площи - затревяване

2.       Доставка на обзавеждане вътрешно – доставка на сгъваеми двойни шкаф легла, гардеробчета, открит шкаф за обувки, дюшечета от дунапрен, масички детски пейки, секции, закачалки, бюра за учителите и др.

3.       Доставка и монтаж на външно оборудване – доставка и полагане  на тротоарни настилки; полагане на бордюри, направа на ударопоглъщаща настила, доставка и монтаж на комбинирани детски съоръжения различни видове; доставка и монтаж на клатушки; монтиране на стълбове със соларни лампи;

4.       Доставка и монтаж на комплект осветителни тела с автономно захранване за парково осветление;

5.       Консултантски услуги за подготовка на проекта,

6.       Консултантски услуги за управление на проекта,

7.       Строителен надзор по време на изпълнение на СМР;

8.       Авторски надзор по време на изпълнение на СМР

Постигнати резултати: Изпълнението на проекта ще допринесе до:

-           Модернизиране на образователната инфраструктура на Община Рила, като ще бъдат създадени условия за социално включване и подобряване на социалната инфраструктура,

-          Осигуряване на благоприятна жизнена среда;

-          Подобряване на социално-образователната инфраструктура в Общината;

-          Опазване на околната среда, биоразнообразието и природните ресурси. /изтегли/


 proekt 104

Проект №  CB006.1.11.103 “Съвместни иниициативи в енергийна ефективност” 

 

Догвор за субсидия № РД-02-29-235/24.10.2016г., сключен между МРРБ и Община  Рила.

Начална дата на проекта:25.10.2016г.

Продължителност: 18 месеца.

Партньори по проекта:

Община Рила, Република България-Водещ партньор.

Община Пробищип, БЮР Македония-проектен партньор.

Основна цел: Опазване на околната среда чрез намаляване на консумацията на енергия в публичната инфраструктура.

Специфични цели:

1.Ремонт и реконструкция на сградите на общинските администрации в обшините Рила и Пробищип с цел намаляване на консумациятана енергия;

2.Провеждане на семинари за бъдещо сътрудничество, обмянана опит и познания между двете общини в сфератана опазване на околната среда и намаляване на замърсяването.

Основни дейности по проекта:

1.Формиране на проектен екип и цялостно управление на проекта;

2.Строителство в гр. Рила. Изпълнение на обект „Въвеждане на енерго-спестяващи мерки в сградата на общинска администрация, Община Рила;

3.Строителство в Пробищип.Изпълнение на обект „Рехабилитация на общинска сграда в Пробищип“.

4.Съвместен семинар в гр. Рила. Енергийна ефективност.

5.Информация и публичност.

Обща стойностна проекта: 366 811,00 евро, от които:

1.Бюджет за Община Рила: 181 423,89 евро.

2.Бюджет за Община Пробищип: 185 387,11 евро.

 

            Обявление за обществена поръчка- СМР   /изтегли/                                   

                                                                                                       Публикувано на 02.03.2017 год.

Корекция № 1 на търг- референтен номер CB006.1.11.103- 02 /Works/ PP1     / изтегли/ 

                                                                             Публикувано на 17.03.2017 год.

ПРОТОКОЛ ОТ ПОСЕЩЕНИЕ НА МЯСТО и ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА 10.03.2017 год., град Рила- Проект № СВ006.1.11.103 "Съвместни инвестиции в енергийната ефективност"  / изтегли/ 

                                                                              Публикувано на 17.03.2017 год. 

Информация за сключен Договор за строителство / изтегли/

                                                                           Публикувано на 04.05.2017 год. 

Резюме на проекта /изтегли/

                                                                         

                                                                                               


 


proekt 104

Проект №  CB006.1.21.104 „да построим моста на туризма-смесица от общо наследство“

 

Догвор за субсидия № РД-02-29-236/24.10.2016г., сключен между МРРБ и Община  Рила.

Начална дата на проекта:25.10.2016г.

Продължителност: 18 месеца.

Партньори по проекта:

Община Старо Нагоричане, БЮР Македония- Возещ партньор

Община Рила, Република България-проектен партньор.

Основна цел:   Диверсификация на туристическия продукт чрез сътрудничество в граничния район.

Специфични цели:

1.Използване на културното наследство за развитие на туризма;

2.Обединяване на традиции и изкуство за развитие на нови възможности;

3.Привличане на местните общности в мерките за устойчиво развитие.

Основни дейности по проекта:

1.Създаване на туристически информационен център в Община Старо Нагоричане;;

2.Архитектурно-строителна реставрация на църква „Св.Архангел Михаил“, гр. Рила;

3.Местно наследство и традиции-Нека ги покажем. Рекламни и презентационни материали в Туристически информационен център, Старо Нагоричане.

4.Популяризиране на атракции чрез използване на нови технологии. Създаване на уеб-сайт по проекта, интерактивни игри и мобилни приложения.

5.Промоционална кампания в Община Рила. Изготвяне на информационна листовка по проекта и триезичен каталог, заснемане на видео-клип с изпълнение на дейностите по проекта, аудио запис на църковнославянски песни, в изпълнение на Църковен хор, гр. Рила, двудневен опознавателен тур с участието на туроператори, туристически фирми и гражданско общество.

6. Промоционална кампания в Община Старо Нагоричане. Изготвяне на информационна листовка по проекта и триезичен каталог, заснемане на видео-клип с изпълнение на дейностите по проекта, двудневен опознавателен тур с участието на туроператори, туристически фирми и гражданско общество.

Обща стойностна проекта: 498 301,66 евро, от които:

1.Бюджет за Община Рила: 223 679,21 евро.

2.Бюджет за Община Пробищип: 274 622,46 евро.

 

Проект №  CB006.1.21.104 „да построим моста на туризма-смесица от общо наследство“

        На 21.12.2016г. и  28.12.2016г.  в сградата на  общинска администрация, Община Рила се проведоха  работни среща по проект СВ006.1.21.104 „Да построим моста на туризма-смесица от общо наследство“.

        На срещите присъстваха г-н Г. Кабзималски-Кмет на Община Рила и г-н М. Стойковски -Кмет на Община Старо Нагоричане, БЮР Македония, както и експерти от двете общински администрации и членове на съвместния екип за управление на проекта.

        Бяха обсъдени стартиращи дейности по проекта, методи за съвместно изпълнение на проекта и предстоящи събития.

        Основни дейности по проекта са изграждане на Туристически информационен център в Община Старо Нагоричане и Архитектурно-строителна реставрация на средновековна църква „Св.Архангел Михаил“ в гр. Рила.

 

От екипа за управление на проекта

 

20161221 125301         Текуща работна среща на 28.12.2016 год.

 20161228 133039       Текуща работна среща на 21.12.2016 год.

 

Обявление за обществена поръчка- СМР  /изтегли/                                Публикувано на 19.05.2017 год. 

 

Прекратяване на обществена поръчка /изтегли/                                     Публикувано на 21.09.2017 год.

 

Обявление за обществена поръчка за строителство /изтегли/             Публикувано на 04.12.2017 год. 

Промяна в тръжна документация- Приложение1 /изтегли/  и Приложение № 2 / изтегли/         Публикувано на 21.12.2017 год.

 


АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОТПАДЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РИЛА 2014- 2020 год. /изтегли/

Обява за изготвен проект за актуализация на програма за управление на дейностите по отпадъци на територията на Община Рила 2014- 2020 год. /изтегли/

                                                                                                                   Пувликувано на 07.03.2017 год.

 

            Протокол от информационна среща и оглед на място /изтегли/            Публикувано на 20.06.2017 год. 


 

 

ОБЩИНА РИЛА

ПРОЕКТ „ ИНВЕСТИЦИИ ЗА БЪДЕЩЕТО“

ДОГОВОР № BG05M9OP001-2.004-0064-C01 ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2014 – 2020, ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ДИРЕКТНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНКРЕТЕН БЕНЕФИЦИЕНТ BG05M9OP001-2.004 „УСЛУГИ ЗА РАННО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ“

 

ПОКАНА

Община Рила организира встъпителна пресконференция  по  проект „ Инвестиции за бъдещето”, финансиран по договор №BG05M9OP001-2.004-0064-C01

Събитието ще се проведе на 12.12.2016г. /понеделник / от 10:00 часа в залата на Общинска администрация гр. Рила, находяща се на адрес: град Рила, пл.”Възраждане” №1

НА ВСТЪПИТЕЛНАТА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ЩЕ СЕ НАПРАВИ ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТА ВКЛЮЧВАЩО:

-  информация за проекта – цели, дейности, очаквани резултати.

-  екипа по проекта.

- информация относно  предоставянето на услугите за ранно детско развитие.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“, съфинансирана от Европейския съюз чрез  Европейския социален фонд. Община Рила носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на труда и социалната политика.

 

От Ръководството на проекта


 

  

ОБЩИНА РИЛА в качеството си на БЕНЕФИЦИЕНТ по проект „Инвестиции за бъдещето“, одобрен за финансиране съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.002-0064-C01 от 31.10.2016г., по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“,  Процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие“ съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейски, Обявява  прием на Заявления за ползване на интегрирани услуги по проект "Инвестиции за бъдещето". 

Заявленията могат да бъдат подавани лично, чрез упълномощено лице или по куриер в деловодството на общинска администрация гр. Рила, находяща се в гр. Рила, пл. "Възраждане" № 1, всеки работен ден от 09:00ч. до 17:30ч. 

Необходимите документи могат да бъдат намерени тук или в деловодството на общинска администрация гр. Рила, находяща се в гр. Рила, пл. "Възраждане" № 1. 

Необходими документи:  

1. Заявление  за ползване на интегрирани услуги по проект "Инвестиции за бъдещето", финансиран по договор №  BG05M9OP001-2.002-0064-C01 /изтегли/

  

ОБЩИНА РИЛА в качеството си на БЕНЕФИЦИЕНТ по проект „Инвестиции за бъдещето“, одобрен за финансиране съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.002-0064-C01 от 31.10.2016г., по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“,  Процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие“ съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейски съюз и  утвърдена „Процедура за подбор на персонал”  обявява процедура за провеждане на подбор на подходящи лица за работа по услугите, предоставяни по проект "Инвестиции за бъдещето", изпълняван в периода от 01.01.2017- 31.12.2018г. 

Документите могат да бъдат подавани лично, чрез упълномощено лице или по куриер, всеки работен ден от 09:00ч. до 17:30ч., в деловодството на общинска администрация гр. Рила, Община Рила, находяща се на адрес: в гр. Рила. пл. "Възраждане" № 1, в срок от 05.12.2016г. до 16.12.2016г. включително. 

Необходими документи за лицата желаещи да участват,  могат да бъдат изтеглени от тук или да бъдат получени от деловодството на общинска администрация гр. Рила.

 

 

Необходими документи: 

1. Обявление /изтегли/;

2. Заявление /изтегли/;

3. Автобиография /изтегли/;

4. Декларация за завършено образование /,ако е приложимо/.

 

На 31.10.2016г. между Георги Кабзималски – Кмет на Община Рила и Министерство на труда и социалната политика – в качеството му на Управляващ орган по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г., се сключи Договор № BG05M9OP001-2.004-0064-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020, процедура чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие“ за проект с наименование „Инвестиции за бъдещето“

Проектът ще се изпълнява за срок от три години считано от 01.11.2016г. с краен срок до 31.12.2018г. Общата стойност на проекта е в размер на 200 228, 57 лева, от които 170 194,28 лева представляват европейско финансиране, а 30 034,29 лева е национално съфинансиране.

Общата цел на проектното предложение е: Превенция на социалното изключване, намаляване на бедността сред децата чрез предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие, насочени към деца до 7 годишна възраст от уязвими групи, вкл. деца с увреждания и техните семейства, както и бъдещи родители.

Специфичните цели на проектното предложение са:

- Оказване на подкрепа на деца в ранна детска възраст и техните семейства за подобряване на достъпа до здравна грижа.

- Формиране на родителски умения, подобряване на семейната среда, повишаване на училищната готовност на децата за включване в образователната система, както и предотвратяване на настаняването на деца в специализирани институции.

- Подобряване на готовността на децата за включване в образователната система и подкрепата за формиране на родителски умения сред уязвимите групи родители, което в дългосрочен аспект ще доведе до ограничаване и предаването на бедността между поколенията.

- Допълване и надграждане реализираното по Проекта за социално включване, което ще гарантира приемственост, качество на услугите и дълготраен ефект върху целевите групи.

В рамките на проекта ще се осъществят следните услуги за деца и семейства:

-  Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания.

-  Предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения, Семейно консултиране и подкрепа и Индивидуална и групова работа с деца и родители, вкл. и с деца и родители, които не са от уязвими групи, с цел посещаване на детска градина.

- Подкрепа за осигуряване на здравна детска консултация и дейности по превенция на заболяванията

- Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище.


 

Проект “Осигуряване на топъл обяд в Община Рила” по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, операция BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд 2016“

 

ОБЯВЛЕНИЕ за набиране на потребители за ползване на социалната услуга „Обществена трапезария“ /изтегли/

Образец на Заявление-декларация /изтегли/

Информация /изтегли/
 Проект BG05M9OP001-2.002-0059-C001 "Осигуряване на независим живот за лица в неравностойно положение в Община Рила, чрез предоставяне на услуги за дългосрочна грижа в Център за почасови услуги."

 

Информация за Проекта /изтегли/

DSC09185

 Още снимки от встъпителна пресконференция /изтегли/

Покана за встъпителна пресконференция /изтегли/

Презентация /изтегли/

 

   На 19.10.2015г. в гр. Рила  се проведе встъпителна пресконференция по проект BG05M9OP001-2.002-0059-C001  “Осигуряване на независим живот за лица в неравностойно положение в Община Рила, чрез предоставяне на услуги за дългосрочна грижа в Център за почасови услуги.”

 

   Пресконференцията беше открита от г-н Лазар Чавков-ВрИД Кмет на Община Рила, който подчерта голямото значение на проекта за развитие на  социалната политика в общината, както и възможността за намаляване на безработицата чрез разкриване на нови работни места в Център за почасови услуги към Общинско предприятие „подкрепа за хора от уязвими групи”.

 

   Екипът по проекта представи целите и основните дейности по проекта.

 

   На предстоящи информационни срещи в населените места на общината ще бъде представена подробна информация за критериите и начина за включване в проекта.

 

Протокол от дейността на комисия за допускане и провеждане на подбор за заемане на длъжности /изтегли/

Протокол за подбор на потребители на почасови услуги за дългосрочна грижа /изтегли/

 

О Б Я В А

 Община Рила уведомява всички лица, подали заявления за назначаване на длъжност „Сътрудник Социални дейности“ по   проект   BG05M9OP001-2.002-0059-C001 “Осигуряване на независим живот за лица в неравностойно положение в Община Рила, чрез предоставяне на услуги за дългосрочна грижа в Център за почасови услуги”, че втория етап от подбора-интервю ще се проведе на 11.08.2016г. /четвъртък/ от 10:00 ч.

Всички лица трябва да бъдат в 09:45 ч. на 11.08.2016г. в Заседателната зала на Община Рила за предварителна регистрация. /изтегли обявата/

Екипа по проекта

 

Резултати от проведен втори подбор за назначаване на длъжност "Сътрудник - социални дейности" към Общинско предприятие "Подкрепа на хора от уязвими групи" /изтегли/

 

О Б Я В А

 

            Община Рила уведомява всички заинтересовани лица, че обявява текущ прием на заявления за кандидатстване за заемане на длъжност „Сътрудник, социални дейности“ в Център за почасови услуги към Общинско предприятие „Подкрепа на хора от уязвими групи“ гр. Рила по проект BG05M9OP001-2.002-0059-C001 “Осигуряване на независим живот за лица в неравностойно положение в Община Рила, чрез предоставяне на услуги за дългосрочна грижа в Център за почасови услуги.”

 

            Повече информация за реда за кандидатстване и изискуемите документи можете да получите в деловодството на общинска администрация, Община Рила, както и на официалния сайт на общината - www.rila-grad.bg., секция „Текущи проекти“.

 

   


 

 

      DSC 0004    DSC 0007    

 

       dsc08181       dsc08182

Пресконференции по проекти за трансгранично сътрудничество 


Проект № М13-22-174 "Компетентна и ефективна общинска администрация" 

Покана за пресконференция във връзка със стартирането на проект: "Компетентна и ефективна общинска администрация" /изтегли/

Договор /изтегли/


Проект № 10/321/00799 "Изграждане на ПСОВ и канализация за отпадни води, и дъждовна канализация в с. Смочево, Община Рила" 

Информация за проекта 

 Списък на проведените процедури и сключени договори с избран изпълнител

 Договор за отпускане на финансова помощ по мярка 321 "Основни услуги за населението и икономиката в селските райони"


Проект BG 051РО001-5.1.01-0110-С0001

„Социалното предприемачество – нова форма за развитие на социалния капитал в Община Рила.

Информация за проекта

Списък на проведените процедури за избор на изпълнители на дейности по проекта

Резюме


Проект № 10/322/00624 "Реконструкция на централна градска част. Подмяна на улично осветление и ремонт и изграждане на тротоарни настилки в гр. Рила, Община Рила"

Информация за проекта

Справка за проведени процедури и сключените договори с избран изпълнител

Договор №10/322/00624/28.06.2011 год. ЗА ОТПУСКАНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА 322 "ОБНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007-2013 ГОДИНА (ПРСР), ПОДКРЕПЕНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ (ЕЗФРСР)


Проект "Инвестиции за бъдещето"

Споразумение за финансиране по Проект "Инвестиции за бъдещето"

ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА - МАЛКИ СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ

Покана за представяне на оферти по проект "Инвестиции за бъдещето"

Покана за представяне на оферти по проект "Инвестиции за бъдещето"

  Покана до фирми доставчици на канцеларски материали и консумативи

Набира потенциални кандидати за позиции:

(необходимите документи за съответната позиция можете да изтеглите от посочените линкове)

МЕДИАТОР

ПЕДАГОГ

Община Рила кани потенциални кандидати за предоставяне на услугата "Здравна консултация за деца"  за позиции:

(необходимите документи за съответната позиция можете да изтеглите от посочените линкове)

СТОМАТОЛОГ

ЛЕКАР-ПЕДИАТЪР

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА

МЕДИАТОР

УСЛУГИ "ФОРМИРАНЕ И РАЗВИТИЕ НА РОДИТЕЛСКИ УМЕНИЯ" И "СЕМЕЙНО КОНСУЛТИРАНЕ И ПОДКРЕПА"

Покана за предложение- избор на фирма по квалификация /изтегли/

Покана за изразяване на интерес /изтегли/

 Община Рила кани потенциални кандидати за позиция СОЦИАЛЕН РАБОТНИК-КООРДИНАТОР

Приложение:

Покана за изразяване на интерес /изтегли/

Задание за работа и обхват на услугите /изтегли/

Образец CV /изтегли/

Съобщение за удължаване на срока /изтегли

 

 Съобщение за удължаване на срока на поканата /изтегли/

 Обява /изтегли/

Покана за изразяване на интерес за предоставяне на услугата "Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания" /изтегли/

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

   На 13.11.2015 г. от 10:00 до 14:00 часа в сградата на старата поликлиника ще се състои приемен ден на д-р Стоян Карадаков – гинеколог.  Прегледите ще се извършват безплатно.

 

   Инициативата е по Проект „Инвестиции за бъдещето и предоставяне на социални услуги за деца и семейства“.

 

 

 


 Проект "Техническа документация- Сокобаня - Рила" 2007CB16IPO006 - 2011 - 2 - 170

 ЗА ПРОЕКТА

НОВИНИ

ГАЛЕРИЯ


 Проект "Подобряване на спортните съоръжения в транс граничния регион- Общините Сокобаня и Рила" 2007CB16IPO006- 2011 - 2 - 171

ЗА ПРОЕКТА

НОВИНИ

ГАЛЕРИЯ

В периода 10.10.2014г.-12.10.2014г. в гр.Сокобаня, Република Сърбия  се проведе турнир по футбол в рамките на проект 2007CB16IPO006- 2001-2-171 “Подобряване на спортната инфраструктура в транс граничен регион Общините Сокобаня и Рила” по програма за трансгранично сътрудничество по ИПП България - Сърбия.Водеща организация по проекта е Община Рила, партньор по проекта е Община Сокобаня,Сърбия.В турнира взеха участие детски футболен отбор от гр.Рила и отбор-мъже от ОФК „Мусала-2010“ при Община Рила,които въпреки,че не реализираха победа бяха аплодирани от публиката за доброто си представяне.Спортните мероприятия по проекта ще продължат с втори турнир по футбол,на който домакини ще бъде Община Рила и ще се проведе съвместно с партньорите от Сокобаня в периода 17.10.2014-19.10.2014г.

Галерия от турнира /изтегли/

 

В периода 17.10.2014г.-19.10.2014г. Община Рила беше домакин на Футболен клуб „Озрен“,Сокобаня, Република Сърбия.На стадиона в гр.Бобошево се проведе втория етап от турнира по футбол в рамките на проект 2007CB16IPO006- 2001-2-171 “Подобряване на спортната инфраструктура в транс граничен регион Общините Сокобаня и Рила” по програма за трансгранично сътрудничество по ИПП България - Сърбия.

 

Проведоха са 2 приятелски мача-между детските футболни отбори и отбори-мъже.За втори път детския отбор на ФК „Озрен“реализира победа, а мачът с мъжете завърши 1:0 в полза на ОФК „Мусала 2010“.

Гелерия от турнира /изтегли/

 

ОБЯВА

 

Община Рила организира заключителна прес-конференция по проект 2007CB16IPO006- 2001-2-171 “Подобряване на спортната инфраструктура в транс граничен регион Общините Сокобаня и Рила” по програма за трансгранично сътрудничество по ИПП България - Сърбия.Инвестиционния компонент по проекта е изпълнение на СМР на обект „Реконтструкция на градски стадион,гр.Рила“.На пресконференцията ще бъдат представени изпълнението на проекта и постигнатите резултати.Пресконференцията ще бъде организирана на 20.10.2014г. от 17:00ч. в залата на Културен дом, гр.Рила. 

 


Проект №13-13-183 "Разработване и въвеждане на правила и методики за планиране, мониторинг, контрол и оценка на стратегически и програмни документи в община Рила" финансиран от Оперативна Програма Административен Капацитет (ОПАК)

Покана за откриваща пресконференция /изтегли

 ДОГОВОР /виж/

НОВИНИ /изтегли

Проекти на програмни документи /изтегли/:

- Програма за енергийна ефективност 2014-2020;

- Програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива 2014-2020;

- Програма за опазване на околната среда 2014-2020;

- Програма за управление на дейностите по отпадъците 2014-2020; 

- Оценка на изпълнението на:

  Общински план за развитие 2007-2013,

  Програма за развитие на туризма 2009-2014 г.,

  План за енергийна ефективност 2010-2013 г.,

  Програма за опазване на околната среда 2007-2013 г.

Покана за заключителна пресконференция /изтегли/

Snimka zakl preskonf 13-13 1Snimka zakl preskonf 13-13 2

ПРЕС-СЪОБЩЕНИЕ /изтегли/

Община Рила успешно приключва първия си самостоятелен проект по ОПАК

 

 


 

 

Няма снимки
rila_river_new.jpg
opak

rila tur info

 ------------------------------------------------

 Модерен частен дом за възрастни хора - град Рила

dsh_ivan_rilski@abv.bg

+359 888 56 34 87

dsh ivan rilski1

Горе