Регистър на разрешенията за поставяне - за 2021 г. - 2022 г. - 2023 г. - на основание чл. 5, ал. 5 във връзка с чл. 5а и чл. 147а, ал. 2 от Закона за устройство на територията /изтегли/ 


Регистър на техническите паспорти на строежите - за 2021г. - за 2022 г. - 2023 г. - на основание чл. 5, ал. 5 във връзка с чл. 5а и чл. 176а, ал. 5 от Закона за устройство на територията /изтегли/


Регистър на издадените удостоверения за въвеждане в експлоатация на строежи от IV-та и V-та категория - за 2021г. - 2022г. - 2023 г. - на основание чл. 5, ал. 5 във връзка с чл. 5а и чл. 177, ал. 3 от Закона за устройство на територията /изтегли/


Регистър на издадените разрешения за промяна на предназначението на обект, без да се извършват CMP - за 2021г. - 2022 г. - 2023 г. - на основание чл. 5, ал. 5 във връзка с чл. 5а и чл. 147а, ал. 2 от Закона за устройство на територията /изтегли/


Регистър на издадените разрешения за строеж - за 2021г. - 2022 г. - 2023 г. - на основание чл. 5, ал. 5 във връзка с чл. 5а и чл. 148, ал. 15 от Закона за устройство на територията /изтегли/


Регистър за разрешаване изработването на проекти за ПУП/ИПУП - за 2021г. - 2022 г. - 2023 г. - на основание чл. 5, ал. 5 от Закона за устройство на територията във връзка с чл. 5а, чл. 124б, ал.1 и чл. 135, ал. 7 от ЗУТ /изтегли/


Регистър на одобрени Подробни устройствени планове /ПУП/ и техните изменения /ИПУП/ - за 2021г. - 2022г. - 2023г. - на основание чл. 5, ал. 5 във връзка с чл. 5а и чл. 129, ал. 1 и ал. 2 от Закона за устройство на територията /изтегли/


„Регистър на спортните обекти – общинска собственост, на територията на Община Рила“, създаден със Заповед № РД-01-04-16/07.02.2022г. на Кмета на Община Рила /изтегли/

Публикувано на 08.02.2022 год.


Регистър на категоризираните туристически обекти /изтегли/

Горе