Предложение от Цветана Шушкова  - председател на Общински съвет, гр. Рила, относно: Отчет за дейността на Общински съвет – гр. Рила за периода  - м. юли 2021 год.  – м. ноември 2021 год. /изтегли/

Публикувано на 29.12.2021 год.


Предложение от Георги Давидков Кабзималски – Кмет на Община Рила, относно: Одобряване на План – сметка за необходимите разходи за осигуряване на услугите по чл.62 от ЗМДТ през 2022 г. на територията на Община Рила и определяне размера на такса битови отпадъци за 2022 г. /изтегли/

Мотиви съгласно изискванията на чл.28, ал.1 от Закона за нормативните актове (ЗНА), към предложения проект на План – сметка за необходимите разходи за осигуряване на услугите по чл.62 от ЗМДТ през 2022 г. на територията на Община Рила и определяне размера на такса битови отпадъци за 2022 г. /изтегли/

Приложение №3 -  Размер на ТБО за 2022 г. според количеството – Определяне размера на такса битови отпадъци за лицата подали декларация по чл.17 от НОАМТЦУ на територията на Община Рила, за вида и броя на съдовете за битови отпадъци, които ще използват през 2022 г. в съответствие с определената честота на извозване /изтегли/

Покана до местната общност за предложения и становища по предложения проект на План-сметка и размер на такса битови отпадъци за 2022 г. /изтегли/

Публикувано на 15.11.2021 год.


Предложение от Георги Кабзималски - Кмет на Община Рила, относно изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинско предприятие "Чистота, благоустрояване и комунални дейности" - гр. Рила, приет с Решение № 153 от Протокол № 16 от заседание на Общински съвет на Община Рила, проведено на 28.06.2016 г. /изтегли/


 

ОБЯВЛЕНИЕ по реда на чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, относно Предложението за приемане на Изменение  на Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет – Рила /изтегли/

Мотиви за Изменение  на Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет – Рила /изтегли/

 Докладна от Цветана Шушкова- Председател на Общински съвет, Община Рила, относно  Изменение  на Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет – Рила /изтегли/


 

Предложение от Георги Давидков Кабзималски- Кмет на Община Рила, относно: Одобряване на нова численост и структура на Общинска администрация на Община Рила, считано от 01.01.2020 год. /изтегли/ 


 

Предложение от Георги Давидков Кабзималски  - Кмет на Община Рила, относно:Изменение наНаредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Рила /изтегли/

 


Срок за отправяне на предложения и становища: 19.12.2019 г.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ от Цветана Шушкова- Председател на Общински съвет, Община Рила, относно: Изменение на Наредба за обществения ред на територията на община Рила /изтегли/

МОТИВИ за приемане на изменение на  Наредба за обществения ред на територията на Община Рила – съгласно изискванията на чл.28 ал.2 от Закона за нормативните актове /изтегли/ 

Обявление по реда на 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове /изтегли/ 

Протест от Марияна Сиракова- прокурор в Окръжна прокуратура- гр. Кюстендил с вх. № РД-02-08000019/01.07.2019 г. /изтегли/

Справка по реда на чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове /изтегли/ 


 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ от Цветана Шушкова- Председател на Общински съвет, Община Рила, относно:Изменение на Наредба за  определяне размера на местните данъци на територията на  Община Рила /изтегли/

МОТИВИ за приемане на изменение на  Наредба за  определяне размера на местните данъци на територията на  Община Рила – съгласно изискванията на чл.28 ал.2 от Закона за нормативните актове. /изтегли/

 

Обявление по реда на чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове /изтегли/ 

 

Протест от Марияна Сиракова- прокурор в Окръжна прокуратура- гр. Кюстендил /изтегли/ 

 

Справка по реда на чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове /изтегли/


 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ от Цветана Шушкова- председател на Общински съвет, Община Рила, относно:  Отмяна на  Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Рила и приемане на нова Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Рила /изтегли/ 

МОТИВИ за приемане на нова  Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Рила – съгласно изискванията на чл.28 ал.2 от Закона за нормативните актове /изтегли/

Обявление по реда на 26,ал. 3 от Закона за нормативните актове /изтегли/

Писмо с вх. № РД-02-15000014/ 24.04.2019 год. от Сметна палата /изтегли/

Справка по реда на чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове /изтегли/  


ПРЕДЛОЖЕНИЕ  от Георги Давидков Кабзималски- Кмет на Община Рила, относно приемане на Отчета за изпълнение на  сборния бюджет на Община Рила за 2018 год., отчета за изпълнение на средствата от ЕС, отчета на чуждите средства и годишния отчет за състоянието на общинския дълг /изтегли/ 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ от Георги Давидков Кабзималски- Кмет на Община Рила, относно: Изменение и допълнение на Приложение № 2 към чл. 7, ал. 1 „Структура и обща щатна численост на персонала на Общинско предприятие „Чистота“- гр.Рила„ от Правилник за организацията и дейността на Общинско предприятие „Чистота, благоустрояване и комунални дейности“ – гр. Рила /изтегли/ 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕот  Георги Давидков Кабзималски  - Кмет на Община Рила, относно : Изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Рила /изтегли/

Обявление по реда на чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове /изтегли/ 

Публикувано на 14.12.2018 год.


ПРЕДЛОЖЕНИЕ от Георги Давидков Кабзималски- Кмет на Община Рила, относно: Определяне размера на такса битови отпадъци за 2019 г. /изтегли/ 

МОТИВИ, съгласно изискванията на чл.28, ал.1 от Закона за нормативните актове (ЗНА), към предложения проект на План-сметка за такса битови отпадъци на територията на община Рила /изтегли/ 

Публикувано на 09.11.2018 год. 


ПРЕДЛОЖЕНИЕ относно: Изменение и допълнение на Наредба за организация и безопасност на автомобилното движение на територията на Община Рила /изтегли/


 ПРЕДЛОЖЕНИЕ от  Георги Давидков Кабзималски  - Кмет на Община Рила, относно изменение и допълнение наНаредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Рила /изтегли/ 


 ОБЯВЛЕНИЕ по реда на чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, въз основа на Протест, вх. № РД-02-080000021/14.06.2018г. от Марияна Сиракова –  прокурор в Окръжна прокуратура – гр. Кюстендил срещу Правилник за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация на Община Рила /изтегли/ 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ ЦВЕТАНА ШУШКОВА- Председател на Общински съвет, Община Рила, относно: Отмяна на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация  Мандат 2015-2019г. (Приет с Решение № 5/16.11.2015г, изм. и доп.  с Решение №59/28.01.2016г, . изм. и доп. с Р-е №100/31.03.2016г. на ОбС,изм. с Решение №73/03.04.2018г. на Административен съд , град Кюстендил по Административно дело №36/2018г.) и приемане на нов Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация  Мандат 2015-2019г. /изтегли/ 

СПРАВКА по реда на чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове за постъпили предложения заедно с обосновка и за неприети предложения по проект за „Отмяна на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация  Мандат 2015-2019г. (Приет с Решение № 5/16.11.2015г,изм. и доп.  с Решение №59/28.01.2016г, . изм. и доп. с Р-е №100/31.03.2016г. на ОбС,изм. с Решение №73/03.04.2018г. на Административен съд , град Кюстендил по Административно дело №36/2018г.) и приемането на нов Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация  Мандат 2015-2019г. /изтегли/


 Обява: 

На 12.04.2018 год. /четвъртък/ от 10:00 часа в заседателната зала, в административната сграда на общинска администрация, град Рила ще се проведе Публично обсъждане на Отчет за изпълнение на сборния бюджет на Община Рила за 2017 год., отчета за изпълнение на средства от ЕС, отчета на чуждите средства и годишния отчет за състоянието на общинския дълг. /изтегли/

           Покана с изх. № РД-01-04000008/ 27.03.2018 год., относно провеждане на проведе Публично обсъждане на Отчет за изпълнение на сборния бюджет на Община Рила за 2017 год., отчета за изпълнение на средства от ЕС, отчета на чуждите средства и годишния отчет за състоянието на общинския дълг на 12.04.2018 год. /четвъртък/ от 10:00 часа. /изтегли/

          Предложение с № РД-02-10000044/ 22.03.2018 год., относно приемане на Отчет за изпълнение на сборния бюджет на Община Рила за 2017 год., отчета за изпълнение на средства от ЕС, отчета на чуждите средства и годишния отчет за състоянието на общинския дълг. /изтегли/

 


 

Предложение за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Рила /изтегли/ 


ПРОЕКТ НА ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА РИЛА за 2018г. /изтегли/

 Мотиви за приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Рила за 2018г.  /изтегли/

Обява за публично обсъждане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Рила за 2018 г. /изтегли/

 


Предложение за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Рила /изтегли/ 

Мотиви за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Рила /изтегли/

Обявление по реда на чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове за изменения и допълнения на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Рила  /изтегли/ 

Справка по реда на чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове за постъпилите предложения заедно с обосновка за неприетите предложения по проект на изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Рила (НРПУРОИ) /изтегли/

Писмо с изх. № 61-00-114 от 03.10.2017 год. от Областия управител на Област Кюстендил /изтегли/ 

Публикувано на 05.12.2017 год. 


 СПРАВКА 

по реда на чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове за постъпилите предложения заедно с обосновка и за неприетите предложения по проект на изменение Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Рила /изтегли/


Предложение за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Рила /изтегли/ 

Приложения: 

1.  Протест, вх. № РД-02-08-304/27.11.2017г. от Йордан Георгиев – Главен прокурор в Окръжна прокуратура – гр. Кюстендил срещу чл.2, ал.10 и в частта по ал.6 „ с повече от половината от общия им брой“ от Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Рила, гр. Рила, приета с Решение №55/26.01.2012г. от Протокол №8/26.01.2012год – по аргумент на /чл.6, ал.1  и  ал.3от ЗОС/, чл.63, ал.5 от Наредбата по аргумент /ЗМДТ и КРБ/, както и чл.80, ал.1, т. 1 и чл.96, ал.2, т.1 от Наредбата по аргумент /КРБ и ЗОАРАКСД/- заверено копие /изтегли/ 

2. Обявление /изтегли/

Мотиви за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Рила /изтегли/

                                           Публикувано на 12.12.2017 год. 


Предложение относноПриемане на  Наредба за организация и управление на гробищните паркове и погребално – обредната дейност на територията на Община Рила /изтегли/


 Актуализация на Програма за управление на отпадъците на Община Рила 2016- 2020 год. /изтегли/


Предложение относно: Приемане на Програма за управление на отпадъците на Община Рила 2016- 2020 год. /изтегли/

Приложение:

1. Протокол за публикуване на интернет страницата на Община Рила /изтегли/;

2. Уведомление за изготвяне на план/програма от Община Рила, град Рила, изх. № ЗК-01-01000010/ 07.03.2017 год. до Директора на РИОСВ- Благоевград /изтегли/;

3. Писмо, изх. № 793/1/ от 20.03.2017 год. на Директора на РИОСВ Благоевград /изтегли/;

4. Искане за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка /изтегли/;

5. Писмо, изх. № 1434/5/ от 30.05.2017 год. на Директора на РИОСВ Благоевград, с предоставено Решение № БД-11-ЕО/2017 год. /изтегли/;

6. Писмо, Наш изх. № РД-01-11000101/ 04.07.2017 год. до Директора на РИОСВ Благоевград /изтегли/;

   - Обявление по реда на чл.  15, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми /изтегли/ 

 7.  Писмо, изх. № 1434/9/21.07.2017 год. на РИОСВ Благоевград /изтегли/;

  8. Писмо Наш изх. № РД-01-11000198/ 09.08.2017 год. до Директора на РИОСВ Благоевград /изтегли/;


Справка по реда на чл.26, ал. 5 от Закона за нормативните актове за постъпилите предложения заедно с обосновка за неприетите предложения по проекта на изменение и допълнение на Наредба за управление на общинските пътища в Община Рила /изтегли/

 

                                                                                                                  Публикувано на 10.07.2017 год.


 

Предложение за допълнение на Правилник за организацията и дейността на обществения съвет за упражняване на обществен контрол при осъществяване на дейностите в областта на социалните помощи и социалните услуги в Община Рила /изтегли/


 Мотиви за приемане на допълнение на Правилник за организацията и дейността на обществения съвет за упражняване на обществен контрол при осъществяване на дейностите в областта на социалните помощи и социалните услуги в Община Рила /изтегли/ 

Обявление по реда на чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове във връзка с  постъпило писмо, вх. № РД-02-09-168/15.06.2017г. в деловодство на Общински съвет, Община Рила от  Кмета на Община Рила, относно предприемане на допълнение на Правилник за организацията и дейността на обществения съвет за упражняване на обществен контрол при осъществяване на дейностите в областта на социалните помощи и социалните услуги в Община Рила /изтегли/ 

                                                                            Публекувано на 03.07.2017 год.


 

 

Предложение за изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Рила /изтегли/


 

Мотиви за изменение и допълнение на Наредба за управление на общинските пътища в Община Рила /изтегли/ 


 Предложение за  приемане на изменение  и допълнение  на Наредба за управление на общинските пътища в Община Рила. /изтегли/        Публикувано но 06.06.2017 год. 


 Обявление по реда на на чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, въз основа на протест, вх. № РД-02-08-142/16.05.2017г. от Марияна Сиракова - прокурор в Окръжна прокуратура – Кюстендил, до Административен съд, гр. Кюстендил, чрез Общински съвет, гр. Рила, срещу чл. 1, ал.2, чл.20, ал.1, чл.21, ал.3, чл.52 и чл. 53 от Наредба за управление на общинските пътища в Община Рила. /изтегли/


 План за действие за интегриране на ромите в Община Рила за периода  2018-2020 год. /изтегли/


 

Предложение за приемане на средносрочна бюджетна прогноза за местни дейности в Община Рила за периода 2018-2020 год. / изтегли/


 Доклад за приемане на средносрочна бюджетна прогноза за местни дейности в Община Рила за периода 2018- 2020 год./изтегли/


 Предложение относно приемане на изменение на Наредба за условията и редът за записване, отписване и преместване в общинска детска градина на територията на Община Рила /изтегли/

 Обявление по реда на чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове /изтегли/

Мотиви за изменение на  Наредба за условията и редът за записване, отписване и преместване в общинска детска градина на територията на Община Рила /изтегли/ 

Справка по реда на чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове за постъпилите предложения заедно с обосновка за неприетите предложения по проект на изменение на Наредба за условията и редът за записване, отписване и преместване в общинска детска градина на територията на Община Рила /изтегли/


Предложение относно изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Рила /изтегли/

Съобщение по реда на чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове /изтегли/ 


 Предложение относно изменение и допълнение на Наредбата за управление на общинските пътища в Община Рила /изтегли/

Съобщение по реда на чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове /изтегли/


Предложение относно: Приемане на Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Рила

  

Приложения:

1. Проект на Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Рила;

2. Приложение №1 - Справка за броя на децата, групите и персонала в ОДГ "Д-р Т. Миладинова" по учебни години;

3. Приложение №2 - Справка за броя на учениците в т.ч. със СОП и броя на персонала в ОУ "Ав. Попстоянов" по уюебни години;

4. Приложение № 3 - Справка за броя на завършилите ПГ 6г., подлежащите за първи клас и бр. на учениците в I клас ОУ "Ав. Попстоянов" по учебни години;

5. Приложение №4 - Справка за броя деца по възраст и групи в ОДГ "Т. Миладинова", гр. Рила по учебни години

6. Приложение № 5 - Справка за броя на учениците в ОУ, гр. Рила по учебни години, по класове

7. Приложение №6 - Справка за броя на децата в ОДГ "Т. Миладинова" гр. Рила включително със СОП през учебната 2016/2017

8. Приложение № 7 - Справка за 5 и 6 - годишните деца в задължителна възраст на територията на Община Рила през учебната 2016/2017г.

9. Приложение № 8 - Справка за децата до 16 годишна възраст в задължителна училищна възраст през учебната 2016/2017г.

10. Приложение № 9 - Справка за броя на учениците в ОУ, гр. Рила включително и със СОП за учебната 2016/2017г.

11. Приложение № 10 - Справка за децата от Община Рила от уязвими групи и потребност от подкрепа

/ИЗТЕГЛИ/


 Списък на маломерни имоти - земеделски земи от общинския поземлен фонд, находящи се в землищата на територията на Община Рила, за отдаване под наем, без провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс /изтегли/


Списък на недвижими имоти - земеделски земи от общинския поземлен фонд, с площ до 20 дка, находящи се в землищата на територията на Община Рила  за отдаване под наем, чрез провеждане на публични търгове, с тайно наддаване /изтегли/


Списък на недвижими имоти - земеделски земи от общинския поземлен фонд, с площ над 20 дка, находящи се в землищата на територията на Община Рила за отдаване под наем, чрез провеждане на публично оповестени конкурси /изтегли/


Предложение относно: Приемане на Бюджета на Община Рила за 2017г. /изтегли/


Проект на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в Община Рила за 2017 година /изтегли/


 Предложение относно: Решение за предоставяне и актуализиране на ползването на недвижими имоти от общински поземлен фонд, собственост на община Рила, с начин на трайно ползване: "пасище, мера", "пасище с храсти" и "ливади" за стопанската 2017г./2018г. /изтегли/


 

СПРАВКА 

за постъпили предложения, във връзка с публикуване на ПРОЕКТИ за изменение на следните наредби:

1.Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Рила;

2.Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Рила

Във връзка с публикуваните на 18.11.2016 г. ПРОЕКТИ за изменение на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Рила и на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на територията на Община Рила на интернет страницата на Община Рила с адрес http://www.grad-rila.bg/obshtinski-savet/proekt-na-resheniya-na-obshtinski-savet, в законоустановения срок от 30 дни в Деловодството на Общинска администрация – гр. Рила и в Общински съвет на Община Рила НЕ са постъпили предложения и становища от местната общност относно предложените проекти за изменения на наредби.

 

Предложение относно: Изменение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Рила /изтегли/


 

Предложение относно: Изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Рила /изтегли/


 

Предложение относно: Определяне размера на такса битови отпадъци за 2017 година; Приложения от 1 до 3Б - ПРОЕКТ!; Приложение № 3 - ПРОЕКТ! /изтегли/


 

Проект на актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в Община Рила за 2016 година /изтегли/


 

Предложение относно: Приемане на Наредба за създаване, управление и контрол върху дейността на общинските предприятия в Община Рила /изтегли/

Проект на Наредба за създаване, упраление и контрол върху дейността на Общинските предприятия в Община Рила /изтегли/


 

Приложения към Предложение относно: Съгласуване на позиция и мандат по проекто – решение към предварително обявения дневен ред на предстоящото извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Кюстендилска вода“ ЕООД, гр. Кюстендил и определяне на представител на Община Рила за участие в извънредното заседание на Общото събрание на Асоциацията, при невъзможност на Кмета на Община Рила да участва лично

 

Покана за извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от "Кюстендилска вода" ЕООД /изтегли/

Биснес план за развитие на дейността на "Кюстендилска вода" ЕООД, гр. Кюстендил като ВиК оператор за периода 2017-2021г. /изтегли/

Приложения към Бизнес план на "Кюстендилска вода" ЕООД, гр. Кюстендил /изтегли/

Проект на Бюджет за 2017 година /изтегли/

Решение № 102 от 24.06.2016г. на Общински съвет - Дупница /изтегли/


Приложения към Предложение относно: Примане на Отчета за касово изпълнение на бюджета, средствата от Европейския съюз и чуждите средства към 30.06.2016г. на Община Рила /изтегли/


 

Предложение относно: Предложение за допълнение на Наредба за символите, почетните знаци и звания на Община Рила /изтегли/


 

Предложение относно: Приемане на Наредба за условията и редът за записване, отписване и преместване в общинска детска градина на територията на Община Рила /изтегли/

Проект на Наредба за условията и редът за записване, отписване и преместване в общинска детска градина на територията на Община Рила /изтегли/

Приложение №1 /изтегли/

Приложение №2 /изтегли/

Приложение №3 /изтегли/

Приложение №4 /изтегли/

Приложение №5 /изтегли/

Приложение №6 /изтегли/


 

Предложение относно: Приемане на Наредба за водене на регистър на общиските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие на територията на Община Рила /изтегли/

Проект на Наредаба за водене на регистър на общиските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие на територията на Община Рила /изтегли/

Приложение по чл. 1, ал. 3 /изтегли/


 

Предложение относно: Наредба за условията и реда за организиране на почасови, съботно - неделни и сезонни дейности, като допълнителна услуга по отглеждане на децата в общинска детска градина на територията на Община Рила /изтегли/

ПРОЕКТ на Наредба за условията и реда за организиране на почасови, съботно - неделни и сезонни дейности, като допълнителна услуга по отглеждане на децата в общинска детска градина на територията на Община Рила /изтегли/


 

 

Наредба за допълнение на Наредабата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Рила /изтегли/


 

Проект на Наредба за реда за получаване и управление на дарения от Община Рила /изтегли/


 Предложение Относно: Изменение на Наредба за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти и рекламни материали на територията на Община Рила по чл. 56, ал. 2 от ЗУТ./изтегли/


 

Проект на Наредба за създаване, управление и контрол върху дейността на общинските предриятия в Община Рила /изтегли/


 

Предложение относно: Допълнение на Наредба за гробищните паркове и погребално - обредната дейност на територията на Община Рила /изтегли/


 

Проект на актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в Община Рила за 2016г. /изтегли/


Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в Община Рила (2016-2020) /изтегли/


Годишен план за развитие на цоациалните услуги в Община Рила за 2017 година /изтегли/


 

Отчет за дейността на Общински съвет - гр. Рила за периода м. януари 2016г. - м. юни 2016г. /изтегли/


 

Изменение и допълнение на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Рила /изтегли/


Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Рила (Приета с Решение № 451, взето с Протокол № 48 от 30.12.2013г., в сила от 01.01.2014г. на Общински съвет, гр. Рила) /изтегли/


 Предложение относно: Отчет за дейността и състоянието на ОУ "Аверкий Попстоянов", гр. Рила през учебната 2015/2016 година /изтегли/


 Предложение относно: Създаване на Общинско предприятие "................................" - гр. Рила /изтегли/


 Проект на актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в Община Рила за 2016 година /изтегли/


Предложение за приемане на Програма за развитие на Общинско предприятие "Подкрепа на хора от уязвими групи" за 2016г. /изтегли/

Програма за развирие на Общинско предприятие "Подкрепа на хора от уязвими групи" /изтегли/


Предложение за приемане на Правилник за организация на дейността на Общинско предприятие "Подкрепа на хора от уязвими групи" /изтегли/

Правилник за организация на дейността на Общинско предприятие "Подкрепа на хора от уязвими групи" /изтегли/


Предложение относно: Изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Обществения съвет за упражняване на обществен контрол при осъществяване на дейностите в областта на социалните помощи и социалните услуги в Община Рила /изтегли/


 Предложение относно: Проект на Наредба за реда и условията за поставяне и премахване на рекламни, информационни и монументално - декоративни елементи на територията на Община Рила /изтегли/

Проект на Наредба за рекламните, информационните и монументално - декоративните елементи на територията на Община Рила /изтегли/

Приложение №1 към чл. 27, ал. 1 от НРИМДЕ; Приложение №2 към чл. 28, ал. 1; Приложение №3 към чл. 33, ал. 1; Приложение №4 към НРИМДЕ; Приложение №5 кум чл. 40 от НРИМДЕ /изтегли/


Проект на актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в Община Рила за 2016 година /изтегли/


 Предложение относно: Допълнение на Наредба за управление на общинските пътища в Община Рила /изтегли/


 Предложение относно: Приемане на отчета за изпълнение на сборния бюджет на Община Рила за 2015 година /изтегли/

Приложение №4 /изтегли/

Приложение №5 /изтегли/

Приложение №6 /изтегли/

Покана до кметовете на кметства и кметските наместници за Публично обсъждане на Отчета за изпълнение на сборния бюджет на Община Рила за 2015 година /изтегли/


 Наредба за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите на територията на Община Рила /изтегли/


Проект на актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в Община Рила за 2016 година /изтегли/


 Годишен план за паша на Община Рила за 2016 година /изтегли/

Приложение №2 - Задължения на Община Рила и ползвателите на имоти от Общински поземлен фонд /изтегли/

Правила за ползване на имоти от Общински поземлен фонд, собственост на Община Рила, по начин на трайно ползване "пасище, мера" и "ливада" /изтегли/

Недвижими имоти, с начин на трайно ползване: "ливада" - с. Падала /изтегли/

Недвижими имоти, с начин на трайно ползване: "ливада" - с. Пастра /изтегли/

Недвижими имоти, с начин на трайно ползване: "ливада" - гр. Рила /изтегли/

Недвижими имоти, с начин на трайно ползване: "ливада" - с. Смочево /изтегли/

Недвижими имоти, с начин на трайно ползване: "пасище, мера" - с. Падала /изтегли/

Недвижими имоти, с начин на трайно ползване: "пасище, мера" - с. Пастра /изтегли/

Недвижими имоти, с начин на трайно ползване: "пасище, мера" - с. Смочево /изтегли/

Недвижими имоти, с начин на трайно ползване: "пасище, мера" - гр. Рила /изтегли/

Предоставяне на пасище, мера от общинския поземлен фонд, находящи се в землищата на територията на Община Рила и съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри за с. Пастра, за общо ползване /изтегли/


Проект на бюджет на Община Рила за 2016 година /изтегли/


Проект на Правилник за организацията и дейността на обществен съвет за упражняване на обществен контрол при осъществяване на дейностите в областта на социалните помощи и социалните услуги в Община Рила /изтегли/


Предложение относно: Приемане на Стратегия за управление на общинската собственост в Община Рила за периода 2015-2019 година /изтегли/

Приложение: Проект на Стратегия за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в Община Рила за 2016 година /изтегли/


Предложение относно: Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в Община Рила, за 2016 година /изтегли/

Приложение: Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в Община Рила за 2016 година /изтегли/


 Предложение относно: Допълнение в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /изтегли/


 Предложение относно: Приемане на Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Рила /изтегли/

Проект на Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Рила /изтегли/

Обява за обществено обсъждане на изготвен проект на наредба за управление на отпадъците на територията на Община Рила /изтегли/


Наредба за допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Рила /изтегли/


Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Рила /изтегли/


 Определяне размера на такса за битови отпадъци за 2016 година /изтегли/

Приложение №1 /изтегли/

Приложение №2 /изтегли/


 Отчет за състоянието на общинската собственост в Община Рила и резултатите от нейното управление, по видове и категории обекти за 2015 година /изтегли/


 Проект на актуализация на годишна програма за управление и рапореждане с имоти - общинска собственост в Община Рила за 2015г. /изтегли/


Проект на Наредба за цялостната организация по поемането, обслужването и управлението на общинския дълг на Община Рила и за издаването на общински гаранции /изтегли/


                                                                                                                               Проект! 

 

Мотиви за приемане на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и продажба на общински жилища

 

1.      Причини, които налагат приемането на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и продажба на общински жилища

Основната причина налагаща приемането на наредбата е липса на законова регламентация на материята, касаеща условията и реда за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и продажба на общински жилища на територията на Община Рила.

       2. Цели, които се поставят:

Основната цел регламентиране на условията и реда за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и продажба на общински жилища 

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на изменението и допълнението на Наредбата:

Прилагането на новата уредба не изисква финансови и други средства.

4. Очаквани резултати от прилагането на наредбата:

Очакваните резултати от прилагането на наредба е спазване на действащото законодателство и създаване на законова рамка за за условията и реда за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и продажба на общински жилища 

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:

Предложеният проект на наредба не противоречи на нормите на Европейският съюз, тъй като проектът на Наредба е подзаконов нормативен акт в съответствие с действащото законодателство.

Съгласно разпоредбата на чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, Община Рила, предоставя най малко 14-дневен срок на заинтересованите лица за предоставвяне на  предложения и становища по проекта преди внасянето на проект на наредба ,чрез  публикуване на интернет страницата на общинта заедно с мотивите,  а именно до 19.06.2008 г., определен съобразно законоустановената норма - по аргумент на чл. 26, ал.2, а именно: не по-кратък от 14 дни, чрез публикуването на същия проект на официалната интернет страница на Община Рила: на 28.05.2008 година.

Публикувано на 28.05.2008 год. 

Проект на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и продажба на общински жилища /изтегли/ 

Публикувано на 28.05.2008 год. 

 

Няма снимки
babinska_mahala2_new.jpg
opak

rila tur info

 ------------------------------------------------

 Модерен частен дом за възрастни хора - град Рила

dsh_ivan_rilski@abv.bg

+359 888 56 34 87

dsh ivan rilski1

Горе