Бюджет начален план по пълна бюджетна класификация 2024 г. /изтегли/

Разчет за капиталови разходи 2024 г. /изтегли/

Решение №48 от Протокол №7 от заседание на Общински съвет, проведено на 19.02.2024 г., относно: Приемане на бюджета на Община Рила за 2024г. /изтегли/

Приложения към Решение №48 /изтегли/

Публикувано на 21.02.2024 год.


 

 Доклад към проект на бюджета за 2024г. /изтегли/

Приложение 1.1 Справка приходи /изтегли/

Приложение 1.2 Рекапитулация по параграфи /изтегли/

 

Публикувано на 18.01.2024 год.


 

Покана за публично обсъждане на проектобюджет 2024г. /изтегли/

Публикувано на 17.01.2024 год. 


 

Заповед №РД-01-04-257/07.11.2023 год., на ВрИД кмет на Община Рила, съгласно Решение №681/03.10.2023 год. на ОбС, гр. Рила, относно: Откриване на бюджетна процедура по съставянето на проектобюджет за 2024 г. на Община Рила и бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години. /изтегли/ 

Публикувано на 07.11.2023 год. 


Бюджет – начален план по пълна единна бюджетна класификация – 2023 /изтегли/

Разчет за капиталови разходи за 2023 год. /изтегли/

Решение №652 от Протокол №84 от заседание на Общински съвет, проведено на 07.09.2023 год., относно: Приемане на бюджета на Община Рила за 2023 год. /изтегли/ 

Публикувано на 13.09.2023 год. 


Доклад към проекта на бюджет 2023г. /изтегли/

Приложение 1.1 Справка приходи /изтегли/

Приложение 1.2 Рекапитулация по параграфи /изтегли/

Публикувано на 21.08.2023 год.


Покана за публично обсъждане на проектобюджета за 2023 год. на Община Рила /изтегли/

Публикувано на 16.08.2023 год. 


Покана до местната общност по разработване и съставяне на общински бюджет за 2023 год. /изтегли/

Заповед №РД-01-04-263/23.11.2022 год., на Кмета на Община Рила, относно: откриване на процедура по съставянето на проект на общински бюджет за 2023 год. /изтегли/

Публикувано на 23.11.2022 год.


Решение №411 от Протокол №53 от заседание на Общински съвет, проведено на 14.04.2022 год., относно приемане на бюджет на Община Рила за 2022 год. /изтегли/

Бюджет по пълна единна бюджетна класификация за периода от 01.01.2022 год. до 31.12.2022 год. /изтегли/

План за капиталови разходи /изтегли/

Публикувано на 18.04.2022 год.


Покана за публично обсъждане на проектобюджета за 2022 год. /изтегли/

Доклад към проекта за бюджет на Община Рила за 2022 год. /изтегли/

Публикувано на 22.03.2022 год. 


Покана до местната общност по разработване и съставяне на общински бюджет за 2022 год. /изтегли/

Публикувано на 29.10.2021 год.


Решение №227 от Протокол №31 от заседание на Общински съвет, проведено на 04.03.2021 год., относно приемане на бюджет на Община Рила за 2021 год. /изтегли/

Бюджет - начален план по пълна единна бюджетна класификация за периода от 01.01.2021 год. до 31.12.2021 год. /изтегли/

План за капиталови разходи /изтегли/

Публикувано на 10.03.2021 год.


Публично обсъждане на проектобюджета на Община Рила за 2021 год. /изтегли/

Публикувано на 02.02.2021 год.


Покана за публично обсъждане на проектобюджет 2021 год. /изтегли/

Публикувано на 01.02.2021 год.


Заповед №РД-01-04-271/07.10.2020 год. на Кмета на Община Рила, във връзка със съставяне на проектобюджет за 2021 год. /изтегли/

Покана до местната общност за участие в подготовката на бюджета за 2021 год. /изтегли/

Публикувано на 05.10.2020 год.


Решение №47 от Протокол №6 от заседание на Общински съвет, проведено на 06.02.2020 год., относно приемане на бюджет на Община Рила за 2020 год. /изтегли/

Публикувано на 19.02.2020 год.


ПОКАНА

На 23 януари 2020г. (четвъртък) ще се проведе публично обсъждане на проектобюджета за 2020г. на община Рила

           Съгласно Заповед  РД-01-04-271/29.10.2019 г.на кмета на община Рила и в изпълнение на утвърдените Вътрешни правила за организация и управление на бюджетния процес с описание на дейностите, процесите и отговорните длъжностни лица, на основание  чл.84, ал.6 от Закона за публичните финанси на 23 януари 2020 г. (четвъртък), от 10.00 ч., в заседателната зала на общината ще се проведе публично обсъждане на проектобюджета за 2020 г.

Канят се гражданите на Община Рила, кметските наместници,  ръководителите на бюджетни звена, общински съветници и други да вземат участие в публичното обсъждане.

Целта на публичното обсъждане е да се представят годишните цели, приоритетите, намеренията за развитие на общината и тяхното финансово изражение в проекта за бюджет през 2020 г., и да се даде възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения относно проекта на бюджет и инвестиционната програма.

За постъпилите предложения от публичното обсъждане ще бъде съставен протокол, който ще бъде приложен като неразделна част от проекта на общинския бюджет при внасянето му от Кмета на общината за разглеждане от Общински съвет -  Рила.

Становища и предложения по проекта за общински бюджет могат да се изпращат и на електронния адрес на общината – е-таil: адрес Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. , както и да се  предоставят в деловодството на Община Рила ,  не по-късно от два дни преди провеждане на публичното обсъждане.

Материалите за публичното обсъждане ще бъдат публикувани на интернет страницата на община Рила. 

Публикувано на 14.01.2020 год. 

  

 ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТОБЮДЖЕТА

НА ОБЩИНА РИЛА ЗА 2020 г.

 

Публичното обсъждане на проектобюджета на община Рила  за 2020 г. е важна част от бюджетната процедура и има за цел не само да информира, но и да ангажира местната общност за съставянето на бюджета за следваща година.

Подготовката за съставяне на проекта на бюджета на общината за следващата финансова година включва:

Разпределяне на финансовия ресурс на бюджета по начин, отговарящ в най-голяма степен на потребностите;

Ø  Преглед на местните такси, цени на услуги, наеми и други актове на Общинския съвет, свързани с общинските приходи.

Ø  Преглед на дългосрочните цели по приетите от Общинския съвет стратегии, прогнози и общинския план за развитие;

При изготвянето на бюджет 2019 на община Рила спазихме следните принципи:

 

 1. всеобхватност
 2. адекватност
 3. законосъобразност
 4. прозрачност
 5. устойчивост

Проектобюджетът за 2020 г. е разработен в съответствие с:

 

 1. Нормативната уредба: 

Ø  Закон за държавния бюджет на Република България за 2020 г./ДВ бр.99от 12.12.2017 г./     

Ø  Решение на МС № 208/2019 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели за 2020 г., изм. с РМС № 644/01.11.2019г.

Ø  чл.84, ал. 2 от Закона за публичните финанси чл.19 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Рила,.

Ø  2. Предложенията на: кметски наместници , директори на дирекции, директори на бюджетни звена/всички второстепенни разпоредители с бюджет.

Приходите са разработени на база на:

Ø  Решение на МС № 208/2019 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели за 2020 г., изм.  с РМС №644/01.11.2019г.

Ø  За местни дейности - одобрените със ЗДБРБ за 2020 г. взаимоотношения с ЦБ

Ø  Предложения за разработване на  проектобюджета  за 2020 г. на кметските наместници, директори на дирекции, директори на второстепенни разпоредители с  бюджет.

Ø   Предложението на отдел “Местни данъци и такси “ и Дирекция "ХДУТОСИР”

ОТ КЪДЕ ИДВАТ ПАРИТЕ И ЗА КАКВО СЕ РАЗХОДВАТ – КОЯ ДЕЙНОСТ КАКВО ПОЛУЧАВА

 

ДАНЪЦИ В ПРИХОД НАОБЩИНАТА

Ø  Данък недвижими имоти

Ø  Данък МПС

Ø  Данък върху придобиване на имущество

Ø  Патентен данък

 

ТАКСИ В ПРИХОД НАОБЩИНАТА

Ø  Административни услуги

Ø  Битови отпадъци

Ø  Ползване на открити площи и тротоари

Ø  Ползване на пазари и тържища

Ø  Технически услуги,  и др..

 

СЪГЛАСНО ЗДБРБългария за 2020 г. общината получава средства под формата на:

 

Ø  ОБЩА СУБСИДИЯ за делегирани от държавата дейности

Ø  СУБСИДИЯ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ

Ø  ОБЩА ИЗРАВНИТЕЛНА СУБСИДИЯ за дофинансиране на недостига от местни приходи

Ø  ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ И СНЕГОПОЧИСТВАНЕ НА ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА

 

ПРОЕКТ  НА  БЮДЖЕТА ЗА  2020 година

ОБЩА РАМКА – 3 259 730 лв., в т.ч.

Ø  Делегирани от държавата дейности - 1 858 078 лв.

Ø  За местни дейности – 1 401 652 лв.

 

 

пара-

БЮДЖЕТ

БЮДЖЕТ

 

ПАРАГРАФИ

граф

2019 г.

2020 г.

 

1

2

4

5

 

ВИДОВЕ ПРИХОДИ

 

 

 

 

Собствени приходи

 

927 031

1 046 788

 

 - данъчни приходи

 

330413

304038

 

 - неданъчни приходи

 

596618

742750

 

Взаимоотношения с ЦБ

3100

1 847 974

2 345 215

 

 - обща допълваща субсидия

3111

1597908

1777415

 

 - обща изравнителна субсидия

3112

228100

361500

 

 - целева субсидия за кап.разходи

3113

166700

206300

 

 -  възстановени трансфери ЦБ

3120

-144734

0

 

Трансфери м/у бюдж. сметки

6100

0

 

 

  - получени трансфери

6101

 

 

 

  - предоставени трансфери

6102

 

 

 

Трансфери м/у бюдж.и извънбюдж. сметки

6200

400 295

-96000

 

  - получени трансфери

6201

553718

0

 

  - предоставени трансфери

6202

-153423

-96000

 

Временни безлихвени заеми

7400

 

 

 

Получ./пред.временни безлих. заеми от/за ЦБ

7400

 

 

 

Всичко финансиране на дефицита

 

-333843

-145096

 

Друго финансиране

 

-20000

0

 

Врем. безлихвен заем м/у бюдж.и извънб.с-ки

7600

-59752

0

 

Временни безлихв. заеми от/за държавни предприятия

7888

-16200

-32400

 

Получени краткоср. заеми от банки в страната

8311

 

 

 

Получени далгосрочни заеми от банки в страната

8312

 

 

 

Погашения по  краткоср. заеми от банки в страната

8321

 

 

 

Погашения по дългосроср. заеми от банки в страната

8322

-67596

-67596

 

Получени краткосрочни заеми от банки в страната

8371

153423

0

 

Получени дългосрочни заеми от банки в страната

8372

 

 

 

Погашения по кратк. заеми от други лица в страната

8381

-153423

0

 

Погашения по дълг. заеми от други лица в страната

8382

-400295

-45100

 

Чужди средства

8800

230000

0

 

Преходен остатък

9501

32 253

107888

 

Остатък от предходен период-валута

9502

2

935

 

ОБЩО ПРИХОДИ

 

2 873 712

3 259 730

 

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДНИТЕ

пара-

БЮДЖЕТ

БЮДЖЕТ

 

ПАРАГРАФИ

граф

2019 г.

2020г.

 

1

2

4

5

 

ДЪРЖАВЕН  ХАРАКТЕР

 

 

 

 

СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ

 

 

 

 

Приходи и доходи от собственост

2400

0

 0

 

     -прих. от продажби и услуги

2404

 

 

 

     -приходи от наеми на имущество

2405

 

 

 

     -приходи от наеми на земя

2406

 

 

 

Внесен данък в/у прих.от стоп.дейност

3700

0

 0

 

    -внесен данък

3702

 

 

 

ВСИЧКО СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ:

 

0

 0

 

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ

 

 

 

 

ПОЛУЧЕНИ СУБСИДИИ

3110

1 597 908

1 777 415

 

        а/обща допълваща субсидия

3111

1 597 908

1777415

 

        б/целева субсидия за капиталови разходи

3113

 

 

 

ВСИЧКО ВЗАИМООТНОШЕНИЯ:

 

1 597 908

1 777 415

 

ТРАНСФЕРИ М/У БЮДЖЕТНИ  С/КИ  И СЕС

6200

0

 

 

       Предоставени трансфери

6202

0

 

 

ВРЕМ. БЕЗЛ. ЗАЕМ м/у бюдж. и извънб.сметка

7600

0

 

 

ЧУЖДИ СРЕДСТВА НА РАЗПОРЕЖДАНЕ

8803

0

 

 

ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК - лева

9501

0

80663

 

ОБЩО ПРИХОДИ С ДЪРЖАВЕН ХАРАКТЕР:

 

1 597 908

1 858 078

 

ОБЩИНСКИ ХАРАКТЕР

 

 

 

 

ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

 

 

 

 

Патентен данък

103

13 266

10241

 

Имуществени данъци

1300

316 344

293 797

 

     -данък върху недвижимите имоти

1301

162491

132361

 

     -данък върху превозните средства

1303

126977

132595

 

     -данък при придоб.на имущ.по дар.

1304

14000

19000

 

     -туристически данък

1308

12876

9841

 

Други данъци

2000

0

0

 

ВСИЧКО ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

 

329 610

304 038

 

НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

 

 

 

 

Приходи и доходи от собственост

2400

131 000

134 080

 

     -прих. от продажби и услуги

2404

1000

4080

 

     -приходи от наеми на имущество

2405

30000

30000

 

     -приходи от наеми на земя

2406

100000

100000

 

     -лихви

2408

 

 

 

Общински такси

2700

403 306

526 450

 

     -за ползване на детски градини

2701

23000

20000

 

     -за ползване на детски ясли

2702

0

0

 

     -за ползване на домашен социален патронаж

2704

 

 

 

     -за ползване на пазари,тържища,панаири

2705

5000

4000

 

     -за битови отпадъци

2707

349656

475000

 

     -за технически услуги

2710

12000

14000

 

     -за административни услуги

2711

10000

9700

 

     -за гробни места

2715

300

300

 

     -за притежаване на куче

2717

350

450

 

     -други общински такси

2729

3000

3000

 

Глоби и административни наказания

2800

26 063

20 000

 

     -глоби,санкции,нак.лихви

2802

2003

1200

 

     -  наказ. лихви за данъци, мита и осиг. вноски

2809

24060

18800

 

Други неданъчни приходи

3600

3000

1000

 

     -други неданъчни приходи

3619

3 000

1000

 

    - реализ. курсови разлики

3601

 

 

 

Внесен данък в/у прих.от стоп.дейност

3700

-35 948

-8 780

 

    -внесен ДДС

3701

-30 000

-6180

 

    -внесен данък

3702

-5 948

-2600

 

Приходи от продажба на общинско имущество

4000

70 000

70 000

 

     -приходи от продажба на сгради

4022

 

 

 

     -приходи от продажба на други ДМА

4029

 

 

 

     -приходи от продажба на НДА

4030

 

 

 

     -приходи от продажба на земи

4040

70 000

70000

 

Приходи от  концесии

4100

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

 

597 421

742 750

 

ВСИЧКО СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ

 

927 031

1 046 788

 

 

 

 

 

 

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ

 

 

 

 

ПОЛУЧЕНИ СУБСИДИИ

3110

250 066

567 800

 

       а/обща изравнителна субсидия

3112

228 100

361500

 

       б/целева субсидия за капиталови разходи

3113

166 700

206300

 

       в/целеви трансфери

3118

 

 

 

       г/възстановени целеви субсидии

3120

-144 734

 

 

ВСИЧКО ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

 

250 066

567 800

 

ТРАНСФЕРИ М/У БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ

6100

0

 

 

       Предоставени трансфери

6102

 

 

 

ТРАНСФЕРИ М/У БЮДЖЕТНИ  С/КИ  И СЕС

6200

400 295

-96 000

 

       Получени тренсфери

6201

531 875

 

 

       Предоставени трансфери

6202

-131 580

-96000

 

 

 

 

 

 

Получени/предостав. врем. безл. заеми от/за ЦБ

7400

 

 

 

Временни безл. заеми м/у бюдж. и смет. за ср-ва от ЕС

7600

-59 752

0

 

Врем. безл. заеми от/за общ. предприятия

7888

-16 200

-32400

 

Всичко финансиране на дефицита

 

-257 891

-112 696

 

Друго финансиране

9336

-20 000

0

 

Врем. безлихвен заем м/у бюдж.и извънб.с-ки

7600

0

 

 

Получени краткоср. заеми от банки в страната

8311

50 000

 

 

Получени далгосрочни заеми от банки в страната

8312

 

 

 

Погашения по  краткоср. заеми от банки в страната

8321

-50 000

 

 

Погашения по дългосроср. заеми от банки в страната

8322

-67 596

-67596

 

Получени краткосрочни заеми от банки в страната

8371

131 580

 

 

Получени дългосрочни заеми от банки в страната

8372

 

 

 

Погашения по кратк. заеми от други лица в страната

8381

-131 580

 

 

Погашения по дълг. заеми от други лица в страната

8382

-400 295

-45100

 

Чужди средства

8800

230 000

 

 

ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК - лева

9501

32 253

27225

 

ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК - валута

9502

2

935

 

ОБЩО ПРИХОДИ С ОБЩИНСКИ ХАРАКТЕР:

38 703

1 275 804

1 401 652

 

 ОБЩО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА:

 

2 873 712

3 259 730

 

 

 

 

                                    /лева/

 

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ

№ на

БЮДЖЕТ

 

 

ПО ФУНКЦИИ И ДЕЙНОСТИ

дейн.

2019 г.

2020 г.

 

1

2

4

4

 

ДЪРЖАВЕН  ХАРАКТЕР

 

 

 

 

Функция "ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ"

 

403 300

412 400

 

Общинска администрация

122

403 300

412 400

 

Функция "ОТБРАНА И СИГУРНОСТ"

 

105 270

138 399

 

Други дейности по вътрешната сигурност

239

20 230

42 514

 

Отбранително-мобилизационна подготовка

282

82 040

90 200

 

Доброволни формирования за защита при бедствия

285

3 000

5 685

 

Функция "ОБРАЗОВАНИЕ"

 

608 516

740 193

 

Детски градини

311

267 170

308 840

 

Неспециализирани училища

322

341 346

431 353

 

Други дейности по образованието

389

 

 

 

 

 

 

Функция "ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ"

 

33 252

17 896

 

Детски ясли,млечни кухни и яслени групи

431

18 634

0

 

Здравен кабинет в детско заведение и училища

437

14 618

17 896

 

Ф-я "СОЦИАЛНО ОСИГ.,ПОДП. И ГРИЖИ"

 

371 650

465 670

 

Център за настаняване от семеен тип

530

315 650

387 805

 

Програми за временна заетост

532

0

2 145

 

Дневни центрове за стари хора

548

23 600

25 480

 

Центрове за социална рехабилитация и интеграция

550

32 400

34 990

 

Личен асистент

562

0

 

 

Други служби и дейн. по соц. осиг. и заетостта

589

0

14 666

 

Ф-я "ПОЧИВНО ДЕЛО,КУЛТУРА,РЕЛ.ДЕЙНОСТИ"

 

75 920

83 520

 

Читалища

738

75 920

83 520

 

 

 

 

 

 

            ОБЩО РАЗХОДИ С ДЪРЖАВЕН ХАРАКТЕР

 

1 597 908

1 858 078

 

 

 

 

 

 

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ

№ на

БЮДЖЕТ

БЮДЖЕТ

 

ПО ФУНКЦИИ И ДЕЙНОСТИ

дейн.

2019 г.

2020 г.

 

1

2

4

4

 

ОБЩИНСКИ ХАРАКТЕР

 

 

 

 

Функция "ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ"

 

230 063

437 660

 

Общинска администрация

122

173 063

360 635

 

Общински съвет

123

57 000

77 025

 

Международни прогр.и спор., дарения и пом. от чужбина

128

0

0

 

Функция "ОТБРАНА И СИГУРНОСТ"

 

2 000

7 248

 

Други дейности по вътрешната сигурност

239

2 000

7 248

 

Функция "ОБРАЗОВАНИЕ"

 

91 488

90 192

 

Целодневни детски градини и ОДЗ- издръжка

311

74 500

84 500

 

Неспециализирани училища

322

13 988

292

 

Други дейности по образованието

389

3 000

5 400

 

Функция "ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ"

 

0

1 440

 

Други дейности по здравеопазването

469

0

1 440

 

Ф-я "СОЦИАЛНО ОСИГ.,ПОДП. И ГРИЖИ"

 

69 015

27 694

 

Пенсионерски клубове

525

18 300

25 270

 

Други служби и дейн.по осиг., подп. и заетостта

589

50 715

2 424

 

Ф-я"Жил.стр. ,БКС и опазване на околн. среда"

 

662 748

558 955

 

Водоснабдяване и канализация

603

10 000

15 000

 

Осветление на улици и площади

604

64 000

48 755

 

Др.дейн. по жил.стр.,благоустр. и рег.развитие

619

239 092

52 600

 

Чистота

623

277 756

306 300

 

Управление на дейностите по отпадъците

627

71 900

136 300

 

Ф-я "ПОЧИВНО ДЕЛО,КУЛТУРА,РЕЛ.ДЕЙНОСТИ"

 

60 283

88 006

 

Спортни бази

714

8 000

8 530

 

Читалища

738

 

30 000

 

Музеи и художествени галерии с регионален характер

739

2 000

 

 

Музеи и художествени галерии с местенн характер

740

100

0

 

Музей,паметници на културата и етнографски комплекси

758

0

0

 

Обредни домове и зали

745

5 116

6 244

 

Други дейности по културата

759

45 067

43 232

 

Ф-я "ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ"

 

36 600

45 225

 

Други дейн.по селско и горско стоп., лов и риболов

829

12 100

1 724

 

Служби и дейн. по подд.,ремонт и изгр.пътища

832

20 500

38 001

 

Други дейности по туризма

865

1 000

2 500

 

Други дейности по икономиката

898

3 000

3 000

 

Ф-я "РАЗХОДИ, НЕКЛАС. В ДРУГИТЕ ФУНКЦИИ"

 

23 567

21 126

 

Разходи по лихви

910

21 167

20 126

 

Други разходи, некласиф в другите функции

997

2 400

1 000

 

 

 

 

 

 

ДОФИНАНСИРАНЕ

 

100 040

124 106

 

Общинска администрация

122

40 040

54 135

 

Здравен кабинет в детско заведение и училища

437

0

17 444

 

Център за настаняване от семеен тип

530

0

2 027

 

Домове за възрастни хора

541

20 000

8 800

 

Други служби и дейн. по соц. осиг. и заетостта

589

0

300

 

Читалища

738

40 000

41 400

 

ОБЩО РАЗХОДИ С ОБЩИНСКИ ХАРАКТЕР

 

1 275 804

1 401 652

 

ОБЩИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА

 

2 873 712

3 259 730

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ

 

БЮДЖЕТ

БЮДЖЕТ

 

 

 

2019 г.

2020 г.

 

1

2

3

4

 

Функция "ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ"

 

673 403

904 195

 

Функция "ОТБРАНА И СИГУРНОСТ"

 

107 270

145 647

 

Функция "ОБРАЗОВАНИЕ"

 

700 004

830 385

 

Функция "ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ"

 

33 252

36 780

 

Ф-я "СОЦИАЛНО ОСИГ.,ПОДП. И ГРИЖИ"

 

460 665

504 491

 

Ф-я"Жил.стр. ,БКС и опазване на околн. среда"

 

662 748

558 955

 

Ф-я "ПОЧИВНО ДЕЛО,КУЛТУРА,РЕЛ.ДЕЙНОСТИ"

 

176 203

212 926

 

Ф-я "ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ"

 

36 600

45 225

 

Ф-я "Други"

 

23 567

21 126

 

 

 

 

 

 

ОБЩО РАЗХОДИ

 

2 873 712

3 259 730

               

 

ФУНКЦИЯ

„ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ”

в т.ч. държавно финансиране 412 400 лв.

общинско финансиране 491 795 лв.

 

Предвидени бюджетни кредити в размер на 904 195 лв.

Ø  Предвидените средства по Закона за държавния бюджет на РБ за 2020 г. на база  разходни

 стандарти  съгласно Решение на Министерски съвет ще бъдат изразходвани за възнаграждения и осигуровки за сметка на работодател за дейност „Общинска администрация”.

Ø  Предвидените средства от местни приходи ще бъдат изразходвани за издръжка  на

дейност „Общинска  администрация” и издръжката, възнагражденията и осигуровките за сметка на работодател в дейност „Общински съвети”, както и за дофинансиране .

 

ФУНКЦИЯ

„ОТБРАНА И СИГУРНОСТ”

в т.ч. държавно финансиране 138 399 лв.

общинско финансиране 7 248 лв.

 

Предвидени бюджетни кредити в размер на 138 399 лв.на база разходни стандарти съгласно Решение на Министерски съвет ще бъдат изразходвани за следните дейности:

Ø  Местни комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните,  обществени възпитатели;

Ø  Детски педагогически стаи и районни полицейски инспектори;

Ø  Денонощни оперативни дежурни;

Ø  Изпълнители по поддръжка и по охрана на пунктове за управление;

Ø  Офиси за военен отчет;

Ø  Доброволни формирования

 

ФУНКЦИЯ

„ОБРАЗОВАНИЕ”

в т.ч. държавно финансиране 740 193 лв.

общинско финансиране 90 192 лв.

 

Предвидени бюджетни кредити в размер на 740 193 лв. на база разходни стандарти и натурални показатели съгласно Решение на Министерски съвет ще бъдат изразходвани:

 

 ДЕЙНОСТ 311

 ДЕТСКИ ГРАДИНИ

Ø  Предвидените средства по Закона за държавния бюджет на Република България  за 2020 г.

 на база разходни  стандарти съгласно Решение на Министерски съвет ще бъдат изразходвани за възнаграждения и осигуровки за сметка на работодател.

Средствата са формирани от следните разходни стандарти

 

Детски градини:                           

 

 

 

 

Стандарт за институция

1

27 700

27 700

 

Стандарт за яслена и целодневна група в детска градина и училище

4

5 403

21 612

 

Стандарт за дете 2-4 годишна възраст в целодневна група

47

2 537

119 239

 

Стандарт за дете 5-6 година възраст в целодневна група

37

2 747

101 639

 

Средства по регионален коефициент

 

 

 

32 423

 

Норматив за създаване условия за приобщаващо образование за дете/ученик на ресурсно подпомагане

2

452

904

 

Норматив за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи и учениците от I-IV клас

37

94

3 478

 

             

 

Ø  Предвидените средства от местни приходи ще бъдат изразходвани за издръжка  на

детското заведение.

 

ДЕЙНОСТ 322

НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНИ УЧИЛИЩА, БЕЗ ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ

Ø  Предвидените средства по Закона за държавния бюджет на РБ за 2020 г. на база разходни

  съгласно  Решение на Министерски съвет ще бъдат изразходвани за възнаграждения и осигуровки за сметка на работодател, както и за цялостната издръжка на общинските училища.

 

Неспециализирани училища, без професионални гимназии

 

 

Стандарт за институция

1

44 600

 

 

 

Стандарт за паралелка в неспециализирано училище, без професионална гимназия

7

9 485

 

 

 

Стандарт за ученик в паралелка в неспециализирано училище, без професионална гимназия

94

1 869

175 686

 

 

Средства по регионален коефициент

 

 

34 402

 

 

Норматив за създаване условия за приобщаващо образование за дете/ученик на ресурсно подпомагане

13

452

5 876

 

 

Норматив за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи и учениците от I-IV клас

56

94

5 264

 

 

Допълващ стандарт за материална база

94

25

2 350

 

 

Норматив за група за целодневна организация на учебния ден

2

2 058

4 116

 

 

Норматив за ученик в група за целодневна организация на учебния

 

49

805

39 445

 

 

Средства по регионален коефициент

 

 

5 227

 

 

Средства за защитени училища и детски градини

 

 

17 885

 

Норматив за институция

1

1 900

1 900

 

Норматив за ученик в дневна форма на обучение и дуална система на обучение

94

30

2 820

 

           

 

 

ФУНКЦИЯ

„ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ”

в т.ч. държавно финансиране 17 896лв.

общинско финансиране 18 884 лв.

 

Предвидени бюджетни кредити в размер на 36 780лв.

 

Ø  Предвидените средства по Закона за държавния бюджет на РБ за 2020 г. на база разходни

 стандарти съгласно Решение на Министерски съвет ще бъдат изразходвани за възнаграждения и осигуровки за сметка на работодател за персонала в  здравните кабинети в детските заведения и училища и за издръжка на същите.

 

ФУНКЦИЯ

„СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ,

ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ”

в т.ч. държавно финансиране 465 670 лв.

общинско финансиране 38 821 лв.

 

Предвидени бюджетни кредити са в размер на 504 491 лв.

Ø  Център за настаняване от семеен тип

Ø  Център за социална рехабилитация и интеграция  

Ø  Дневен център за стари хора .

Предвидените средства по Закона за държавния бюджет на РБ за 2020 г. на база разходни стандарти съгласно Решение на Министерски съвет ще бъдат изразходвани за възнаграждения и осигуровки за сметка на работодател, както и за цялостната издръжка.

Ø  Клубове на пенсионера и инвалида - цялостната издръжка,и възнагражденията и осигу-

ровки за сметка на работодател са от местни приходи.

 

ФУНКЦИЯ

„ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО,

БЛАГОУСТРОЙСТВО, КОМУНАЛНО СТОПАНСТВО И

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА”

в т.ч. общинско финансиране 558 955 лв.

 

Предвидени бюджетни кредити са в размер на 558 955 лв. са изцяло от местни приходи и ще бъдат изразходвани за следните дейности: ел. енергия за уличното осветление, поддържане на чистотата,  и управление на дейностите по отпадъците

 

ФУНКЦИЯ

„ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА,

РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ”

в т.ч. държавно финансиране 83 520лв.

общинско финансиране 129 406 лв.

 

Предвидени бюджетни кредити са в размер на 212 926 лв.

 

Предвидените средства по Закона за държавния бюджет на РБ за 2020 г. на база разходни стандарти – субсидирана численост съгласно Решение на Министерски съвет ще бъдат изразходвани за възнаграждения и осигуровки за сметка на работодател, както и част от издръжката. От местни приходи са предвидени средства за дофинансиране на дейностите в читалищата.  

От местни приходи се предвиждат и средства за културни и спортни мероприятия и дейности за подпомагане на спортни клубове на територията на общината.

 

 

ФУНКЦИЯ

„ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ”

в т.ч.общинско финансиране 45 225 лв.

 

Разходите в тази функция се финансират от общински приходи и целева субсидия за снегопочистване.

 

ФУНКЦИЯ

„РАЗХОДИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ

В ДРУГИ ФУНКЦИИ“

в т.ч.общинско финансиране 21 126 лв.

 

Планираните бюджетни кредити са изцяло общинско финансиране  и са за

Ø  Лихви за кредити и такси ангажимент по заеми  23 567 лв.

 

Проектобюджетът за 2020 г. ще бъде променен с:

  Окончателният вариант на бюджета за 2020 година ще бъде съобразен със Закона за държавния бюджет на Република България и Указанията на министерството на финансите по съставянето на същия. За обсъждане в Общинския съвет ще бъдат включени  след обсъждане, всички решения, предложения, възникнали нови потребности, становища на Постоянните комисии към Общинския съвет и други предложения на граждани на Общината.

  С помощта на Общинския съвет и ръководителите на съответните звена в Общината, Общинската администрация ще положи максимални усилия за законосъобразно и целесъобразно разходване на бюджетните средства.

          Както  и през предходните години, така и през 2020 г. тя ще акцентира върху създаването на благоприятни условия за развитие на местната икономика и повишаване стандарта на живот на населението в общината.

 

 

 

 

 

         
     

                                   

 

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ

№ на

БЮДЖЕТ

БЮДЖЕТ

 

ПО ФУНКЦИИ И ДЕЙНОСТИ

дейн.

2019 г.

2020 г.

 

1

2

4

4

 

ДЪРЖАВЕН  ХАРАКТЕР

 

 

 

 

Функция "ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ"

 

403 300

412 400

 

Общинска администрация

122

403 300

412 400

 

Функция "ОТБРАНА И СИГУРНОСТ"

 

105 270

138 399

 

Други дейности по вътрешната сигурност

239

20 230

42 514

 

Отбранително-мобилизационна подготовка

282

82 040

90 200

 

Доброволни формирования за защита при бедствия

285

3 000

5 685

 

Функция "ОБРАЗОВАНИЕ"

 

608 516

740 193

 

Детски градини

311

267 170

308 840

 

Неспециализирани училища

322

341 346

431 353

 

Други дейности по образованието

389

 

 

 

 

 

 

 

 

Функция "ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ"

 

33 252

17 896

 

Детски ясли,млечни кухни и яслени групи

431

18 634

0

 

Здравен кабинет в детско заведение и училища

437

14 618

17 896

 

Ф-я "СОЦИАЛНО ОСИГ.,ПОДП. И ГРИЖИ"

 

371 650

465 670

 

Център за настаняване от семеен тип

530

315 650

387 805

 

Програми за временна заетост

532

0

2 145

 

Дневни центрове за стари хора

548

23 600

25 480

 

Центрове за социална рехабилитация и интеграция

550

32 400

34 990

 

Личен асистент

562

0

584

 

Други служби и дейн. по соц. осиг. и заетостта

589

0

14 666

 

Ф-я "ПОЧИВНО ДЕЛО,КУЛТУРА,РЕЛ.ДЕЙНОСТИ"

 

75 920

83 520

 

Читалища

738

75 920

83 520

 

 

 

 

 

 

ОБЩО РАЗХОДИ С ДЪРЖАВЕН ХАРАКТЕР

 

1 597 908

1 858 078

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ

№ на

БЮДЖЕТ

БЮДЖЕТ

 

ПО ФУНКЦИИ И ДЕЙНОСТИ

дейн.

2019 г.

2020 г.

 

1

2

4

4

 

ОБЩИНСКИ ХАРАКТЕР

 

 

 

 

Функция "ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ"

 

230 063

437 660

 

Общинска администрация

122

173 063

360 635

 

Общински съвет

123

57 000

77 025

 

Международни прогр.и спор., дарения и пом. от чужбина

128

0

0

 

Функция "ОТБРАНА И СИГУРНОСТ"

 

2 000

7 248

 

Други дейности по вътрешната сигурност

239

2 000

7 248

 

Функция "ОБРАЗОВАНИЕ"

 

91 488

90 192

 

Целодневни детски градини и ОДЗ- издръжка

311

74 500

84 500

 

Неспециализирани училища

322

13 988

292

 

Други дейности по образованието

389

3 000

5 400

 

Функция "ОТБРАНА И СИГУРНОСТ"

 

0

0

 

Превантивна дейност за намаляване на вредните  последствия от  бедствия и  аварии

283

0

0

 

Функция "ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ"

 

0

1 440

 

Други дейности по здравеопазването

469

0

1 440

 

Ф-я "СОЦИАЛНО ОСИГ.,ПОДП. И ГРИЖИ"

 

69 015

27 694

 

Пенсионерски клубове

525

18 300

25 270

 

Други служби и дейн.по осиг., подп. и заетостта

589

50 715

2 424

 

Ф-я"Жил.стр. ,БКС и опазване на околн. среда"

 

662 748

558 955

 

Водоснабдяване и канализация

603

10 000

15 000

 

Осветление на улици и площади

604

64 000

48 755

 

Др.дейн. по жил.стр.,благоустр. и рег.развитие

619

239 092

52 600

 

Чистота

623

277 756

306 300

 

Управление на дейностите по отпадъците

627

71 900

136 300

 

Ф-я "ПОЧИВНО ДЕЛО,КУЛТУРА,РЕЛ.ДЕЙНОСТИ"

 

60 283

88 006

 

Спортни бази

714

8 000

8 530

 

Читалища

738

 

30 000

 

Музеи и художествени галерии с регионален характер

739

2 000

0

 

Музеи и художествени галерии с местенн характер

740

100

0

 

Музей,паметници на културата и етнографски комплекси

758

0

0

 

Обредни домове и зали

745

5 116

6 244

 

Други дейности по културата

759

45 067

43 232

 

Ф-я "ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ"

 

36 600

45 225

 

Други дейн.по селско и горско стоп., лов и риболов

829

12 100

1 724

 

Служби и дейн. по подд.,ремонт и изгр.пътища

832

20 500

38 001

 

Други дейности по туризма

865

1 000

2 500

 

Други дейности по икономиката

898

3 000

3 000

 

Ф-я "РАЗХОДИ, НЕКЛАС. В ДРУГИТЕ ФУНКЦИИ"

 

23 567

21 126

 

Разходи по лихви

910

21 167

20 126

 

Други разходи, некласиф в другите функции

997

2 400

1 000

 

 

 

 

 

 

ДОФИНАНСИРАНЕ

 

100 040

124 106

 

Общинска администрация

122

40 040

54 135

 

Здравен кабинет в детско заведение и училища

437

0

17 444

 

Център за настаняване от семеен тип

530

0

2 027

 

Домове за възрастни хора

541

20 000

8 800

 

Други служби и дейн. по соц. осиг. и заетостта

589

0

300

 

Читалища

738

40 000

41 400

 

ОБЩО РАЗХОДИ С ОБЩИНСКИ ХАРАКТЕР

 

1 275 804

1 401 652

 

ОБЩИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА

 

2 873 712

3 259 730

         
         
         
 

РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ

 

БЮДЖЕТ

БЮДЖЕТ

 

 

 

2019 г.

2020 г.

 

1

2

3

4

 

Функция "ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ"

 

673 403

904 195

 

Функция "ОТБРАНА И СИГУРНОСТ"

 

107 270

145 647

 

Функция "ОБРАЗОВАНИЕ"

 

700 004

830 385

 

Функция "ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ"

 

33 252

36 780

 

Ф-я "СОЦИАЛНО ОСИГ.,ПОДП. И ГРИЖИ"

 

460 665

504 491

 

Ф-я"Жил.стр. ,БКС и опазване на околн. среда"

 

662 748

558 955

 

Ф-я "ПОЧИВНО ДЕЛО,КУЛТУРА,РЕЛ.ДЕЙНОСТИ"

 

176 203

212 926

 

Ф-я "ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ"

 

36 600

45 225

 

Ф-я "Други"

 

23 567

21 126

 

 

 

 

 

 

ОБЩО РАЗХОДИ

 

2 873 712

3 259 730

         
         

 


Покана до местната общност по разработване и съставяне на общинския бюджет за 2020 година /изтегли/

Публикувано на 31.10.2019 г.


Предложение, относно приемане на Отчета за изпълнение на  сборния бюджет на Община Рила за 2018 год., отчета за изпълнение на средствата от ЕС, отчета на чуждите средства и годишния отчет за състоянието на общинския дълг /изтегли/

 

Обява за публично обсъждане на 05.06.2019 год. от 09:00 часа на Отчет за изпълнение на сборния бюджет на Община Рила за 2018 год.,…/ виж пълния текст/

 

Покана, относно публично обсъждане на  05.06.2019 год. от 09:00 часа на Отчет за изпълнение на сборния бюджет на Община Рила за 2018 год.,…/ виж пълния текст/

Публикувано на 17.05.2019 год.


Решение № 632 от Протокол № 65/ 31.01.2019 год., на Общински съвет, относно приемане на бюджет на Община Рила за 2019 год. /изтегли/

Доклад към проекта за бюджет на Община Рила за 2019 год. /изтегли/

Бюджет-начален план по плана единна бюджетна класификация /изтегли/ 

Публикувано на 08.02.2019 год. 


 Проекто- бюджет на Община Рила за 2019 год.  /изтегли/ 


 

ПОКАНА

На 15 януари 2019г. (вторник) ще се проведе публично обсъждане на проектобюджета за 2019г. на община Рила

           Съгласно Заповед  РД-01-04-261/07.11.2018г.на кмета на община Рила и на основание чл.84, ал.6 от Закона за публичните финанси на 15 януари 2019г. (вторник), от 10.00 ч., в заседателната зала на общината ще се проведе публично обсъждане на проектобюджета за 2019г.

Канят се гражданите на Община Рила, кметове на кметства, кметски наместници,  ръководителите на бюджетни звена, общински съветници и други да вземат участие в публичното обсъждане.

Целта на публичното обсъждане е да се представят годишните цели, приоритетите, намеренията за развитие на общината и тяхното финансово изражение в проекта за бюджет през 2019г., и да се даде възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения относно проекта на бюджет и инвестиционната програма.

За постъпилите предложения от публичното обсъждане ще бъде съставен протокол, който ще бъде приложен като неразделна част от проекта на общинския бюджет при внасянето му от Кмета на общината за разглеждане от Общински съвет -  Рила.

Становища и предложения по проекта за общински бюджет могат да се изпращат и на електронния адрес на общината – е-таil: адрес Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. , както и да се  предоставят в деловодството на Община Рила ,  не по-късно от два дни преди провеждане на публичното обсъждане.

Материалите за публичното обсъждане ще бъдат публикувани на интернет страницата на община Рила.

Община Рила  кани всички жители да участват в обсъждането!

 

Резюме на проектобюджета за 2019 год. /изтегли/ 

           Приложение № 1 към Бюджет за 2019 год.-  Приходи /изтегли/ 

           Приложение № 2 към Бюджет за 2019 год. - Разходи /изтегли/  

Публикувано на 03.01.2019 год. 


 

Бюджет на Община Рила за 2018 год., приет с Решение № 444 от Протокол № 42 от заседание на Общински съвет, проведено на 25.01. 2018 год. / изтегли/ 

Приложение: Бюджет на Община Рила за 2018 год. /изтегли/

                                                Публикувано на 05.02.2018 год. 


 

 

П О К А Н А

На 05 януари 2018г. (петък) ще се проведе публично обсъждане на проектобюджета за 2018г. на община Рила

           Съгласно Заповед  РД-01-04-314/01.11.2017г.на кмета на община Рила и на основание чл.84, ал.6 от Закона за публичните финанси на 05 януари 2018г. (петък), от 10.00 ч., в заседателната зала на общината ще се проведе публично обсъждане на проектобюджета за 2018 г.

Канят се гражданите на Община Рила, кметове на кметства, кметски наместници,  ръководителите на бюджетни звена, общински съветници и други да вземат участие в публичното обсъждане.

Целта на публичното обсъждане е да се представят годишните цели, приоритетите, намеренията за развитие на общината и тяхното финансово изражение в проекта за бюджет през 2018 г., и да се даде възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения относно проекта на бюджет и инвестиционната програма.

За постъпилите предложения от публичното обсъждане ще бъде съставен протокол, който ще бъде приложен като неразделна част от проекта на общинския бюджет при внасянето му от Кмета на общината за разглеждане от Общински съвет -  Рила.

Становища и предложения по проекта за общински бюджет могат да се изпращат и на електронния адрес на общината – е-таil: адрес Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. , както и да се  предоставят в деловодството на Община Рила ,  не по-късно от два дни преди провеждане на публичното обсъждане.

Материалите за публичното обсъждане ще бъдат публикувани на интернет страницата на община Рила.

 

Община Рила  кани всички жители да участват в обсъждането! 

Публикувано на 28.12.2017 год. 

 

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТОБЮДЖЕТА

НА ОБЩИНА РИЛА ЗА 2018 г.

 

Публичното обсъждане на проектобюджета на община Рила  за 2018 г. е важна част от бюджетната процедура и има за цел не само да информира, но и да ангажира местната общност за съставянето на бюджета за следваща година.

Подготовката за съставяне на проекта на бюджета на общината за следващата финансова година включва:

Разпределяне на финансовия ресурс на бюджета по начин, отговарящ в най-голяма степен на потребностите;

Ø       Преглед на местните такси, цени на услуги, наеми и други актове на Общинския съвет, свързани с общинските приходи.

Ø       Преглед на дългосрочните цели по приетите от Общинския съвет стратегии, прогнози и общинския план за развитие;

При изготвянето на бюджет 2018 на община Рила спазихме следните принципи:

 

 1. всеобхватност
 2. адекватност
 3. законосъобразност
 4. прозрачност
 5. устойчивост

Съгласно Указания за подготовката и представяне на проектобюджетите за 2018г. – с  БЮ № 4 от 01.09.2017 г. на МФ., кметовете на общините разработват проектобюджетите си за 2018г. в частта за местни дейности.

Проектобюджетът за 2018 г. е разработен в съответствие с:

 

 1. Нормативната уредба: 

Ø       Закон за държавния бюджет на Република България за 2018 г. /ДВ бр. 99 от 12.12.2017 г./      

Ø       Решение на МС № 667/01.11.2017 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности през 2018 г. и определените натурални и стойностни показатели.

Ø       чл.84, ал. 2 от Закона за публичните финанси чл.19 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Рила, РМС 920/02.11.2016 г. за изменение на Решение № 304 от 2016г.на Министерския съвет  за приемане на стандарти  за делегираните от  държавата дейности

2. Предложенията на: кметовете кметства , директори на дирекции, директори на бюджетни звена/всички второстепенни разпоредители с бюджет

Приходите са разработени на база на:

Решение на МС № 667/01.11.2017 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности през 2018 г. и определените натурални и стойностни показатели.

За местни дейности - одобрените със ЗДБРБ за 2018 г. взаимоотношения с ЦБ Предложения за проектобюджет за 2018 г. на кметове на кметства, директори на дирекции, директори на второстепенни разпоредители с  бюджет. Предложението на отдел “Местни данъци и такси “ и Дирекция "ХДУТОСИР”

ОТ КЪДЕ ИДВАТ ПАРИТЕ И ЗА КАКВО СЕ РАЗХОДВАТ – КОЯ ДЕЙНОСТ КАКВО ПОЛУЧАВА

 

ДАНЪЦИ В ПРИХОД НАОБЩИНАТА

Ø       Данък недвижими имоти

Ø       Данък МПС

Ø       Данък върху придобиване на имущество

Ø       Патентен данък

 

ТАКСИ В ПРИХОД НАОБЩИНАТА

Ø       Административни услуги

Ø       Битови отпадъци

Ø       Ползване на открити площи и

тротоари

Ø       Ползване на пазари и тържища

Ø       Технически услуги,  и др..

 

СЪГЛАСНО ЗДБРБългария за 2018 г. общината получава средства под формата на:

 

Ø       ОБЩА СУБСИДИЯ за делегирани от държавата дейности

Ø       СУБСИДИЯ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ

Ø       ОБЩА ИЗРАВНИТЕЛНА СУБСИДИЯ за дофинансиране на недостига от местни приходи

Ø       ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ И СНЕГОПОЧИСТВАНЕ НА ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА

 

ПРОЕКТ  НА  БЮДЖЕТА ЗА  2018 година

 

ОБЩА РАМКА – 2 288 835 лв., в т.ч.

Ø       Делегирани от държавата дейности - 1 416 733 лв.

Ø       За местни дейности – 872 102 лв.

 

Проект на  Бюджет  2018 год.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДНИТЕ

параг-

БЮДЖЕТ

ПРОЕКТ

ПАРАГРАФИ

раф

2017 г.

2018 г.

1

2

3

4

ВИДОВЕ ПРИХОДИ

 

 

 

Собствени приходи

 

880 395

819 331

 - данъчни приходи

 

239 149

274 472

 - неданъчни приходи

 

641 246

544 859

Взаимоотношения с ЦБ

3100

1 564 920

1 738 433

 - обща допълваща субсидия

3111

1 254 720

1 416 733

 - обща изравнителна субсидия

3112

187 000

189 800

 - целева субсидия за кап.разходи

3113

123 200

131 900

Трансфери м/у бюдж. сметки

6100

0

0

  - получени трансфери

6101

 

 

  - предоставени трансфери

6102

 

 

Трансфери м/у бюдж.и извънбюдж. сметки

6200

0

0

  - получени трансфери

6201

 

0

  - предоставени трансфери

6202

 

0

Временни безлихвени заеми

7400

0

 

Получ./пред.временни безлих. заеми от/за ЦБ

7400

 

 

Всичко финансиране на дефицита

 

-141 652

-268 929

Друго финансиране

 

-10 000

-10 000

Врем. безлихвен заем м/у бюдж.и извънб.с-ки

7600

-44 200

 

Временни безлихв. заеми от/за държавни предприятия

7888

100 000

 

Получени краткоср. заеми от банки в страната

8311

 

 

Получени далгосрочни заеми от банки в страната

8312

 

 

Погашения по  краткоср. заеми от банки в страната

8321

 

 

Погашения по дългосроср. заеми от банки в страната

8322

-113 052

-68 994

Получени краткосрочни заеми от банки в страната

8371

624 439

 

Погашения по дълг. заеми от други лица в страната

8382

-74 400

-189 935

Чужди средства

8800

-624 439

 

Преходен остатък

9501

29 254

 

Остатък от предходен период-валута

9502

1 753

 

ОБЩО ПРИХОДИ

 

2 334 670

2 288 835