П О К А Н А

На  основание чл.30, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, на  28.03.2023г. /вторник/ от 16:00 ч, в Заседателната зала на общинска администрация, град Рила, Правна комисия към Общински съвет на Община Рила, Икономическа комисия към Общински съвет на Община Рила, Социална комисия към Общински съвет на Община Рила, Комисия благоустрояване и комунални дейости към Общински съвет на Община Рила,ще проведат съвместно заседание при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1.Отчет за състоянието и динамиката на безработицата на територията на общината пред  2023г.

Докладва: М. Лазарова- ДД:Бюро по труда“

 2.Приемане на Програма за закрила на детето за 2023 година на Община Рила

Докладва: К. Антова- Директор на ДСП – Бобошево

3.Доклади за осъществените читалищни дейности в изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност в Община Рила и за изразходваните от бюджета средства през предходната година.

Докладват: Читалищни  настоятелства

4.Отчет за дейността на Обществен  съвет  за упражняване на обществен контрол при осъществяване на  дейностите в областта на социалните помощи и социалните услуги в Община Рила  за 2022 г.         

Докладва: С. Спасова – Председател на Обществен съвет за упражняване на обществен контрол при осъществяване на дейностите в областта на социалните помощи в Община Рила

5.Становище на Обществен съвет за упражняване на обществен контрол при осъществяване на дейностите в областта на социалните помощи в Община Рила, относно  Заявление вх. №РД-01-11-88/10.02.2023  г., подадено от Лъчезар Йорданов Маринов, упълномощен от Йордан Петров Маринов и Елена Колева Милкенова, за отпускане на еднократна финансова помощ

Докладва: С.Спасова- Председател на Обществен съвет за упражняване на обществен контрол при осъществяване на дейностите в областта на социалните помощи в Община Рила

6.Приемане на отчет за изпълнение на  Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Рила за 2022г.

Докладва: Г. Кабзималски - Кмет на общината

7.Приемане на  Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Рила за 2023г.

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

8.Отчет за състоянието на общинската собственост в Община Рила за 2022г.

 Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

9.Изказвания, питания, становища, предложения на граждани и разни

Председател на ПК:/п/

 /Иван Станков/

 Председател на ИК:/п/

/Николай Чифлигаров/

Председател на СК:/п/

 /Теодора Симеонова /          

Председател  на КБКД: /п/                  

 /Мария Жлябинкова/


Изх. № РД-02-15-7

Дата: 21.03.2023г.

П О К А Н А

На  основание чл.25, т.1, във вр. 24, ал.4 от ЗМСМА, Председателя на ОбС на Община Рила свиква общинските съветници на извънредно заседание на Общинския съвет на 21.03.2023г. /вторник/ от 09.00 ч. в  заседателна зала на ОА, при следния 

ДНЕВЕН РЕД: 

1.Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Рила за 2023г.

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

2.Учредяване безвъзмездно право на ползване на Народно читалище "Христо Ботев - 1918", с. Смочево върху част от недвижим имот – публична общинска собственост.

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

3.Подписване на Споразумение за изменение на: Договор № 70/04.01.2019г. за аренда на общински недвижим имот, Договор № 71/04.01.2019г. за аренда на общински недвижим имот, Договор № 174/29.10.2018г. за аренда на общински недвижим имот и Договор № 175/29.10.2018г. за аренда на общински недвижим имот, сключени между Община Рила и «Смочево Проджект» ЕООД, ЕИК 204349154, със седалище и адрес на управление: гр. Рила, ул. «Свети Георги» № 48, представлявано от Миряна Шаварска – управител.

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

С уважение,/п/

Цветана Шушкова

 

Председател на ОбС

 


Изх. № РД-02-15-6

Дата: 20.03.2023г.

П О К А Н А

На  основание чл.25, т.1, във вр. 24, ал.4 от ЗМСМА, Председателя на ОбС на Община Рила свиква общинските съветници на извънредно заседание на Общинския съвет на 20.02.2023г. /понеделник/ от 16.00 ч. в  заседателна зала на ОА, при следния 

ДНЕВЕН РЕД: 

1. Одобряване на поименен писък на капиталовите разходи на община Рила за 2023 година

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

2. Приемане на средносрочната бюджетна прогноза за местни дейности в Община Рила за периода 2024-2026 г.

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

3.Обявяване на Двуетажна масивна стоманобетонна сграда „Читалище“, със ЗП-706.70 кв.м. и РЗП-1043.76 кв.м, ведно с недвижимия имот върху който е изградена, а именно: Урегулиран поземлен имот с планоснимачен № 199, за който е отреден парцел Х, попадащ в кв. 33 по действащия към момента регулационен план на с. Смочево, община Рила, утвърден със Заповед №101/23.09.1991г. на Кмета на Община Рила с урегулирано пространство от 1 507 кв. м., за публична общинска собственост.

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

С уважение,/п/

Цветана Шушкова

Председател на ОбС


Изх. № РД-02-15-5

Дата: 02.03.2023г.

П О К А Н А

На  основание чл.25, т.1, във вр. 24, ал.4 от ЗМСМА, Председателя на ОбС на Община Рила свиква общинските съветници на извънредно заседание на Общинския съвет на 07.03.2023г. /вторник/ от 09.00 ч. в  заседателна зала на ОА, при следния 

ДНЕВЕН РЕД: 

1.Създаване на Съвет по въпросите на социалните услуги

 Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

2.Изменение Определяне  на представител на Община Рила в  извънредно  общо събрание на акционерите   на МБАЛ „Д-р Никола Василев“ АД гр. Кюстендил

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

С уважение,/п/

Цветана Шушкова

Председател на ОбС


Изх. № РД-02-15-4

Дата: 02.03.2023г.

П О К А Н А

На  основание чл.25, т.1, във вр. 24, ал.4 от ЗМСМА, Председателя на ОбС на Община Рила свиква общинските съветници на извънредно заседание на Общинския съвет на 06.03.2023г. /понеделник/ от 15.30 ч. в  заседателна зала на ОА, при следния 

ДНЕВЕН РЕД:

1. Индексация на строителни дейности по Договор № 98-00-86/28.04.2020 г. с изпълнител ДЗЗД „Балканика Биогаз“ във връзка с изпълнение на проект: “Проектиране и изграждане на анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци за регионална система за управление на отпадъците на Регион Благоевград”, финансиран от Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г. и постъпило в деловодството на Община Благоевград писмо с Вх. № 69-00-1119/23.11.2022 г. на ДЗЗД „Балканика Биогаз“ и писмо с Вх. № 69-00-1228/20.12.2022 г. на ДЗЗД „Балканика Биогаз“

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

2. Изменение на Решение № 567 от 23.02.2023 г. на Общински съвет на Община Рила

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

3. Осигуряване на допълнителни финансови средства за изпълнение на дейности по проект „Подобрени условия за достъп и представяне на културното наследство в Община Рила“

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

С уважение,/п/

Цветана Шушкова

Председател на ОбС


Изх. № РД-02-15-2

Дата: 17.02.2023г.

П О К А Н А

На  основание чл.25, т.1, във вр. 24, ал.4 от ЗМСМА, Председателя на ОбС на Община Рила свиква общинските съветници на редовно заседание на Общинския съвет на 23.02.2023г. /четвъртък/ от 16.00 ч. в  заседателна зала на ОА, при следния 

ДНЕВЕН РЕД: 

1.Отчет за дейността на РУ, гр.Рила през 2022 г.

Докладва: Началник на РСПБЗН

2.Информация за дейността на РСПБЗН-Рила през 2022г. и състоянието на пожарната безопасност  на територията на Община Рила

Докладва: Началник на РСПБЗН

3.Отчет на ОП „ЧБКД“ за 2022г.                                  

Докладва: Директор ОП „ЧБКД“

4.Отчет за дейността на „Клуб на хора с увреждания“ гр. Рила през 2022г.

 Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

5.Отчет за дейността на „Клуб на хора с увреждания“ с. Смочево  през 2022г.

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

6.Становище на Обществен съвет за упражняване на обществен контрол при осъществяване на дейностите в областта на социалните помощи в Община Рила, относно Молба вх. № РД-01-11-421/22.08.2022 г., подадена от Мария Любомирова Петрова, за отпускане на еднократна финансова помощ

Докладва: С.Спасова- Председател на Обществен съвет за упражняване на обществен контрол при осъществяване на дейностите в областта на социалните помощи в Община Рила

7.Отчет за дейността на Общински футболен клуб „Мусала 2010“

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

8.Отмяна на Решение №465/14.07.2022г. на Общински съвет, Община Рила

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

9.Приемане на проектобюджета за 2023 г. и актуализирана прогноза за 2024г. и 2025г.

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

10.Изказвания, питания, становища, предложения на граждани и разни

С уважение,/п/

Цветана Шушкова

Председател на ОбС 


П О К А Н А

На  основание чл.30, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, на  20.02.2023г. /Понеделник/ от 16:00 ч, в Заседателната зала на общинска администрация, град Рила, Правна комисия към Общински съвет на Община Рила, Икономическа комисия към Общински съвет на Община Рила, Социална комисия към Общински съвет на Община Рила, Комисия благоустрояване и комунални дейности към Общински съвет на Община Рила, ще проведат съвместно заседание при следния проект за 

ДНЕВЕН РЕД: 

1. Отчет за дейността на РУ, гр. Рила през 2022 г.

Докладва: Началник на РСПБЗН

2. Информация за дейността на РСПБЗН-Рила през 2022г. и състоянието на пожарната безопасност  на територията на Община Рила

Докладва: Началник на РСПБЗН

 3. Отчет на ОП „ЧБКД“ за 2022г.                                  

Докладва: Директор ОП „ЧБКД“

4.Отчет за дейността на „Клуб на хора с увреждания“ гр. Рила през 2022г.

 Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

5.Отчет за дейността на „Клуб на хора с увреждания“ с. Смочево  през 2022г.

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

6.Становище на Обществен съвет за упражняване на обществен контрол при осъществяване на дейностите в областта на социалните помощи в Община Рила, относно Молба вх. № РД-01-11-421/22.08.2022 г., подадена от Мария Любомирова Петрова, за отпускане на еднократна финансова помощ

Докладва: С.Спасова- Председател на Обществен съвет за упражняване на обществен контрол при осъществяване на дейностите в областта на социалните помощи в Община Рила

7.Отчет за дейността на Общински футболен клуб „Мусала 2010“

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

8.Отмяна на Решение №465/14.07.2022г. на Общински съвет, Община Рила

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

9.Приемане на проектобюджета за 2023 г. и актуализирана прогноза за 2024г. и 2025г.

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

10.Изказвания, питания, становища, предложения на граждани и разни

Председател на ПК:/п/

 /Иван Станков/

Председател на ИК:/п/

 /Николай Чифлигаров/

Председател на СК:/п/

 /Теодора Симеонова /       

Председател  на КБКД: /п/     

/Мария Жлябинкова/


Изх: РД-02-15-1

Дата: 09.01.2023г.

П О К А Н А

На  основание чл.25, т.1, във вр. 24, ал.4 от ЗМСМА, Председателя на ОбС на Община Рила свиква общинските съветници на извънредно заседание на Общинския съвет на 10.01.2023г. /ВТОРНИК/ от 09.00 ч. в заседателната зала на ОА, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Даване на съгласие за подаване на проектно предложение по процедура чрез подбор на проекти за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.003 „Бъдеще за децата“, Приоритет 2 „Социално включване и равни възможности“ по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, финансирана от Европейския социален фонд плюс на Европейския съюз

Докладва: Георги Кабзималски – Кмет на Община Рила

С уважение,/п/

Цветана Шушкова

Председател на ОбС


Изх. № РД-02-15-27

Дата: 21.12.2022г.

ПОКАНА

На  основание чл.25, т.1, във вр. 24, ал.4 от ЗМСМА, Председателя на ОбС на Община Рила свиква общинските съветници на редовно заседание на Общинския съвет на 30.12.2022г. /четвъртък/ от 12.00 ч. в  заседателна зала на ОА, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Изпълнение на решенията на общински съвет на община Рила от м. юли 2022 г- м. ноември 2022г.

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

 1. Отчет за дейността на Общински съвет, Община Рила за второ полугодие на 2022г

Докладва: Ц. Шушкова – Председател на ОбС

 1. Приемане на План за работа на Общински съвет, Община Рила за 2023г

Докладва: Ц. Шушкова – Председател на ОбС

 1.  Информация за изготвени и приети проекти и програми с външно финансиране за 2022

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

 1.  Информация за проведените обществени поръчки по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП) в община Рила  през 2022г.

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

 1. Отчет за дейността на Местна комисия за обществен ред и сигурнос за периода  м. януари- м. декември 2022г.

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

 1.  Приемане на План за действие към Програма за овладяване популацията на безстопанствениете кучета на територията на община Рила

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

 1.  Приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в Община Рила за 2023г.

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

 1.  Приемане на Културен календар на Община Рила за 2023г.

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

 1. Отдаване под наем на части от недвижим имот- публична общинска собственост, чрез провеждане на публични търгове с тайно наддаване.

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

 1. Обявяване на недвижим имот публична общинска собственост- за частна общинска собственост

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

 1. Прекратяване на съсобственост между Община Рила и Георги Тодоров Хлебарски, с постоянен адрес: гр. Рила, ул. „Крайречна“ № 9, чрез продажба на частта на Общината, представляваща 126/380 кв. м. ид. ч. от УПИ II-1309, попадащ в кв. 120, съгласно действащия към момента регулационен план на гр. Рила, утвърден със Заповед № 30/22.02.1993г. на Кмета на Община Рила, изменен със Заповед № РД-01-04-181/26.08.2022г. на Кмета на Община Рила за одобряване на ПУП – изменение на ПР, целият с урегулирано пространство от 380 кв. м.

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

 1.  Предложение за даване на съгласие за процедиране изработване на проект за промяна на кадастралната карта и кадастралните регистри за обект „Поземлен имот № 55539.100.902“, с. Пастра , община Рила , област Кюстендил

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

 1. Одобряване на План-сметка за необходимите разходи за осигуряване на услугите по чл.62 от МДТ през 2023г. на територията на Община Рила и определяне на такса битови отпадъци за 2023г.

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

 1. Изказвания, питания, становища, предложения на граждани и разни

С уважение,/п/

Цветана Шушкова

Председател на ОбС


П О К А Н А

На  основание чл.30, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, на  23.12.2022г. /ПЕТЪК/ от 10:00 ч, в Заседателната зала на общинска администрация, град Рила, Правна комисия към Общински съвет на Община Рила, Икономическа комисия към Общински съвет на Община Рила, Социална комисия към Общински съвет на Община Рила, Комисия благоустрояване и комунални дейости към Общински съвет на Община Рила,ще проведат съвместно заседание при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1.Изпълнение на решенията на общински съвет на община Рила от м. юли 2022 г- м. ноември 2022г.

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

2. Отчет за дейността на Общински съвет, Община Рила за второ полугодие на 2022г

Докладва: Ц. Шушкова – Председател на ОбС

3. Приемане на План за работа на Общински съвет, Община Рила за 2023г

Докладва: Ц. Шушкова – Председатл на ОбС 

4.Информация за изготвени и приети проекти и програми с външно финансиране за 2022

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

5.Информация за проведените обществени поръчки по реда на Закона за обществените поръчки

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

6. Отчет за дейността на Местна комисия за обществен ред и сигурнос за периода  м. януари- м. декември 2022г.

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

 7. Приемане на План за действие към Програма за овладяване популацията на безстопанствениете кучета на територията на община Рила

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

8. Приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в Община Рила за 2023г.

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила 

9.Приемане на Културен календар на Община Рила за 2023г.

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

10.Отдаване под наем на части от недвижим имот- публична общинска собственост, чрез провеждане на публични търгове с тайно наддаване.

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

11.Обявяване на недвижим имот публична общинска собственост- за частна общинска собственост

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

12.Прекратяване на съсобственост между Община Рила и Георги Тодоров Хлебарски, с постоянен адрес: гр. Рила, ул. „Крайречна“ № 9, чрез продажба на частта на Общината, представляваща 126/380 кв. м. ид. ч. от УПИ II-1309, попадащ в кв. 120, съгласно действащия към момента регулационен план на гр. Рила, утвърден със Заповед № 30/22.02.1993г. на Кмета на Община Рила, изменен със Заповед № РД-01-04-181/26.08.2022г. на Кмета на Община Рила за одобряване на ПУП – изменение на ПР, целият с урегулирано пространство от 380 кв. м.

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

13. Предложение за даване на съгласие за процедиране изработване на проект за промяна на кадастралната карта и кадастралните регистри за обект „Поземлен имот № 55539.100.902“, с. Пастра , община Рила , област Кюстендил

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

14.Одобряване на План-сметка за необходимите разходи за осигуряване на услугите по чл.62 от МДТ през 2023г. на територията на Община Рли и определяне на такса битови отпадъци за 2023г.

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

15.Изказвания, питания, становища, предложения на граждани и разни

Председател на ПК:/п/

/Иван Станков/

Председател на ИК:/п/

/Николай Чифлигаров/

Председател на СК:/п/

/Теодора Симеонова /          

Председател  на КБКД: /п/                  

/Мария Жлябинкова/


Изх. № РД-02-15-26

Дата: 18.11.2022г.

ПОКАНА

На  основание чл.25, т.1, във вр. 24, ал.4 от ЗМСМА, Председателя на ОбС на Община Рила свиква общинските съветници на редовно заседание на Общинския съвет на 24.11.2022г. /четвъртък/ от 16.00 ч. в  заседателна зала на ОА, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1.Отчет за дейността на Кметски наместник на н.м. Рилски Манастир от м. ноември 2021г. до м. октомври 2022г.

Докладва: И. Йорданов- Кметски наместник

2.Отчет за дейността на Кметски наместник на с. Падала от м. ноември 2021г. до м. октомври 2022г.

Докладва: Н. Йовева- Кметски наместник

3.Отчет за дейността на Кметски наместник на с. Пастра от м. ноември 2021г. до м. октомври 2022г.

Докладва: Р. Михайлова- Кметски наместник

4.Отчет за дейността на Кметски наместник на с. Смочево от м. юни 2022г. до м. октомври 2022г.

Докладва: С. Зашева- Кметски наместник

5.Кандидатстване на Община Рила  по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 05SFPR002-2.002  „Укрепване на общинския капацитет“

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

6.Поправка на очевидни фактически грешки, допуснати в Решение 494/27.10.2022г. на Общински съвет, Община Рила

Докладва: Ц. Шушкова  – Председател на Общински съвет

7.Създаване на временна комисия за изработване на проект на План за работа на Общински съвет, Община Рила за 2023г.

Докладва:  Ц. Шушкова  – Председател на Общински съвет

8.Придобиване (одобрение) на инвестициите, направени от ВиК Оператора „Кюстендилска вода“ ЕООД – гр. Кюстендил за 2021 г. в активи публична общинска собственост на Община Рила

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

9.Придобиване (одобрение) на инвестициите, направени от ВиК Оператора „Кюстендилска вода“ ЕООД – гр. Кюстендил за 2022 г. в активи публична общинска собственост на Община Рила

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

10.Изказвания, питания, становища, предложения на граждани и разни

С уважение,/п/

Цветана Шушкова

Председател на ОбС


ПОКАНА

На  основание чл.30, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, на  22.11.2022г. /ВТОРНИК/ от 16:00 ч, в Заседателната зала на Общинска администрация, град Рила, Правна комисия към Общински съвет на Община Рила, Икономическа комисия към Общински съвет на Община Рила, Социална комисия към Общински съвет на Община Рила, Комисия благоустрояване и комунални дейности към Общински съвет на Община Рила,ще проведат съвместно заседание при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1. Отчет за дейността на Кметски наместник на н.м. Рилски Манастир от м. ноември 2021г. до м. октомври 2022г.

Докладва: И. Йорданов- Кметски наместник

2.Отчет за дейността на Кметски наместник на с. Падала от м. ноември 2021г. до м. октомври 2022г.

Докладва: Н. Йовева- Кметски наместник

3.Отчет за дейността на Кметски наместник на с. Пастра от м. ноември 2021г. до м. октомври 2022г.

Докладва: Р.Михайлова- Кметски наместник

4. Отчет за дейността на Кметски наместник на с. Смочево от м. юни 2022г. до м. октомври 2022г.

Докладва: С. Зашева- Кметски наместник

5. Кандидатстване на Община Рила  по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 05SFPR002-2.002  „Укрепване на общинския капацитет“

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

6.Поправка на очевидни фактически грешки , допуснати в Решение 494/27.10.2022г. на Общински съвет, Община Рила

Докладва:  Ц. Шушкова  – Председател на Общински съвет

7.Създаване на временна комисия за изработване на проект на План за работа на Общински съвет, Община Рила за 2023г.

Докладва:  Ц. Шушкова  – Председател на Общински съвет

8.Придобиване (одобрение) на инвестициите, направени от ВиК Оператора „Кюстендилска вода“ ЕООД – гр. Кюстендил за 2021 г. в активи публична общинска собственост на Община Рила

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

9.Придобиване (одобрение) на инвестициите, направени от ВиК Оператора „Кюстендилска вода“ ЕООД – гр. Кюстендил за 2022 г. в активи публична общинска собственост на Община Рила

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

10.Изказвания, питания, становища, предложения на граждани и разни

Председател на ПК: /п/

/Иван Станков/

Председател на ИК: /п/

/Николай Чифлигаров/

Председател на СК: /п/

/Теодора Симеонова /          

Председател  на КБКД: /п/                  

/Мария Жлябинкова/


Изх. № РД-02-15-25

Дата: 19.10.2022г.

П О К А Н А

На  основание чл.25, т.1, във вр. 24, ал.4 от ЗМСМА, Председателя на ОбС на Община Рила свиква общинските съветници на редовно заседание на Общинския съвет на 27.10.2022г. /четвъртък/ от 16.00 ч. в  заседателна зала на ОА, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Информация за дейността на ДСП – Бобошево на територията на община Рила за периода от м. октомври 2021г. до м. септември 2022г.

Докладва: К. Антова – Директор на ДСП – Бобошево

2. Отчет за дейността на Дирекция Природен парк „Рилски манастир“ за периода октомври 2021г.- септември 2022г

Докладва: инж. Д. Григоров– ДД ПП “Рилски Манастир“

3. Информация за дейността на ТП „ ДГС Рилски манастир“, град Рила  от м. октомври 2021 г. до м.септември 2022год

Докладва: инж. Г. Кабзималски – Директор на ТП ДГС“Рилски Манастир“

4. Отчет за дейността на Туристическо дружество  „Рила“ - гр. Рила за периода от м. октомври 2021г. до м. септември 2022г.

Докладва: М.Николова– Председател на ТД „Рила“

5. Изменение на Решение № 358/30.12.2021 г. на Общински съвет на Община Рила за поемане на общински дълг,  допълнено с Решение №485/29.09.2022г. чрез сключване на договор за кредит с „Фонд ФЛАГ“ ЕАД за изпълнение на проект № СВ007.2.31.169 „Съвместни мерки за зелена инфраструктура“.

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

6. Актуализация на поименен списък за капиталовите разходи на община Рила за месец октомври 2022г.

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

7. Приемане на Годишен план за дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Рила за 2022г.

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

8. Искане, изх. № РД-12-04-157/13.10.2022 г. от Началник на Общинска служба по земеделие, град Кочериново, офиси град Рила и град Бобошево, на основание § 27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ (обнародван в ДВ, бр. 62/2010г.) за предоставяне на общински недвижим имот с идентификатор 62671.80.52 по КККР на землище град Рила, Община Рила, с площ от 3 411 кв.м. , находящ се в местността «Рилица»

Докладва: С. Миланов- Началник ОСЗ „Кочериново“

 9. Изказвания, питания, становища, предложения на граждани и разни

С уважение,/п/

Цветана Шушкова

Председател на ОбС


 

Изх.: РД-02-15-24

Дата: 19.10.2022г.

П О К А Н А 

На  основание чл.25, т.1, във вр. 24, ал.4 от ЗМСМА, Председателя на ОбС на Община Рила свиква общинските съветници на извънредно заседание на Общинския съвет на 24.10.2022г. /понеделник/ от 17.00 ч. в заседателната зала на ОА, при следния 

ДНЕВЕН РЕД: 

1. Кандидатстване на Община Рила по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001 „ГРИЖА В ДОМА“

Докладва: Георги Кабзималски – Кмет на Община Рила

2. Предложение за кандидатстване по Процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-7.020 – Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване и /или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги за обновяване на селата в селските райони „ от ПРСР 204-2020г.

Докладва: Георги Кабзималски – Кмет на Община Рила

3. Предложение за кандидатстване по Процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-7.017 – Улици „Строителство , реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях“ по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването , подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони „ по Програма за развитие на селските райони 2014- 2020г.

Докладва: Георги Кабзималски – Кмет на Община Рила 

С уважение,/п/

Цветана Шушкова

Председател на ОбС

 


О К А Н А

На  основание чл.30, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, на  24.10.2022г. /ПОНЕДЕЛНИК/ от 16:00 ч, в Заседателната зала на общинска администрация, град Рила, Правна комисия към Общински съвет на Община Рила, Икономическа комисия към Общински съвет на Община Рила, Социална комисия към Общински съвет на Община Рила, Комисия благоустрояване и комунални дейости към Общински съвет на Община Рила,ще проведат съвместно заседание при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1. Информация за дейността на ДСП – Бобошево на територията на община Рила за периода от м. октомври 2021г. до м. септември 2022г.

Докладва: К. Антова – Директор на ДСП – Бобошево

2. Отчет за дейността на Дирекция Природен парк „Рилски манастир“ за периода октомври 2021г.- септември 2022г.

Докладва: инж. Д. Григоров– ДД ПП “Рилски Манастир“

3. Информация за дейността на ТП „ ДГС Рилски манастир“, град Рила  от м. октомври 2021 г. до м.септември 2022год                                               

Докладва: инж. Г. Кабзималски – Директор на ТП ДГС“Рилски Манастир“

4. Отчет за дейността на Туристическо дружество  „Рила“ - гр. Рила за периода от м. октомври 2021г. до м. септември 2022г.

Докладва: М.Николова– Председател на ТД „Рила“

5. Изменение на Решение № 358/30.12.2021 г. на Общински съвет на Община Рила за поемане на общински дълг,  допълнено с Решение №485/29.09.2022г. чрез сключване на договор за кредит с „Фонд ФЛАГ“ ЕАД за изпълнение на проект № СВ007.2.31.169 „Съвместни мерки за зелена инфраструктура“.

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

6. Актуализация на поименен списък за капиталовите разходи на община Рила за месец октомври 2022г.

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

7. Приемане на Годишен план за дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Рила за 2022г.

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

8. Искане, изх. № РД-12-04-157/13.10.2022 г. от Началник на Общинска служба по земеделие, град Кочериново, офиси град Рила и град Бобошево, на основание § 27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ (обнародван в ДВ, бр. 62/2010г.) за предоставяне на общински недвижим имот с идентификатор 62671.80.52 по КККР на землище град Рила, Община Рила, с площ от 3 411 кв.м. , находящ се в местността «Рилица»

Докладва: С. Миланов- Началник ОСЗ „Кочериново“

9. Изказвания, питания, становища, предложения на граждани и разни

Председател на ПК:/п/

/Иван Станков/

Председател на ИК:/п/

/Николай Чифлигаров/

Председател на СК:/п/

/Теодора Симеонова /          

Председател  на КБКД: /п/                  

/Мария Жлябинкова/


Изх. № РД-02-15-23

Дата: 23.09.2022г.

П О К А Н А

На  основание чл.25, т.1, във вр. 24, ал.4 от ЗМСМА, Председателя на ОбС на Община Рила свиква общинските съветници на редовно заседание на Общинския съвет на 29.09.2022г. /четвъртък/ от 16.00 ч. в  заседателна зала на ОА, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Отчет за изпълнение на сборния бюджет на Община Рила за 2021г., отчета за изпълнение на средства от Европейския съюз, отчет за чуждите средства и годишния отчет за състоянието на общинския дълг.

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

2. Приемане на отчета за изпълнение на бюджет, средства от Европейския съюз и чуждите средства към 30.06.2022г. на Община Рила

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

3. Отчет за дейността на Общински щаб за изпълнение на общинския план за защита при бедствия за периода от месец октомври 2021г. до месец септември 2022г.

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

4. Приемане на Стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Рила (2022-2023).

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

5. Становище от Обществен съвет за упражняване на обществен контрол при осъществяване на дейностите в областта на социалните помощи в Община Рила,по повод Заявление вх. № РД-01-11-325/23.06.2022 г., подадено от Александър Динчов Георгиев, за отпускане на еднократна финансова помощ

Докладва: С. Спасова- Председател на Обществен съвет

6. Изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Обществен съвет за упражняване на обществен контрол при осъществяване на дейностите в областта на социалните помощи в Община Рила

Докладва: С. Спасова- Председател на Обществен съвет

7. Поемане на краткосрочен дълг от Община Рила формиран от безлихвен заем от централния бюджет за финансиране на разходи до възстановяването им от Държавен фонд “Земеделие” по одобрен проект с наименование „Реконструкция, оборудване, обзавеждане и подобряване на прилежащи пространства на сграда на Основно училище „Аверкий Попстоянов“ - град Рила, община Рила“, финансиран съгласно Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова № BG06RDNP001-7.002-0041-C01 от 26.03.2020г., сключен между Община Рила и Държавен фонд „Земеделие“ РА, за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.002 – Училище „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони, която включва основно или средно училище, финансирано чрез бюджета на общината или професионална гимназия по § 10 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за предучилищното и училищното образование“ по Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

8. Възмездно придобиване право на собственост от община Рила върху недвижим имот, собственост на Лъчезар Симеонов Георгиев и Наталия Йорданова Алексиева

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

9. Изказвания, питания, становища, предложения на граждани и разни

С уважение, /п/

Цветана Шушкова

Председател на ОбС


П О К А Н А

На  основание чл.30, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, на  26.09.2022г. /ПОНЕДЕЛНИК/ от 16:00 ч, в Заседателната зала на Общинска администрация, град Рила, Правна комисия към Общински съвет на Община Рила, Икономическа комисия към Общински съвет на Община Рила, Социална комисия към Общински съвет на Община Рила, Комисия благоустрояване и комунални дейости към Общински съвет на Община Рила,ще проведат съвместно заседание при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1. Отчет за изпълнение на сборния бюджет на Община Рила за 2021г., отчета за изпълнение на средства от Европейския съюз, отчет за чуждите средства и годишния отчет за състоянието на общинския дълг

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

2. Приемане на отчета за изпълнение на бюджет, средства от Европейския съюз и чуждите средства към 30.06.2022г. на Община Рила

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

3. Отчет за дейността на Общински щаб за изпълнение на общинския план за защита при бедствия за периода от месец октомври 2021г. до месец септември 2022г.

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

4. Приемане на Стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Рила (2022-2023)

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

5. Становище от Обществен съвет за упражняване на обществен контрол при осъществяване на дейностите в областта на социалните помощи в Община Рила,по повод Заявление вх. № РД-01-11-325/23.06.2022 г., подадено от Александър Динчов Георгиев, за отпускане на еднократна финансова помощ

Докладва: С. Спасова- Председател на Обществен съвет

6. Изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Обществен съвет за упражняване на обществен контрол при осъществяване на дейностите в областта на социалните помощи в Община Рила

Докладва: С. Спасова- Председател на Обществен съвет

7. Поемане на краткосрочен дълг от Община Рила формиран от безлихвен заем от централния бюджет за финансиране на разходи до възстановяването им от Държавен фонд “Земеделие” по одобрен проект с наименование „Реконструкция, оборудване, обзавеждане и подобряване на прилежащи пространства на сграда на Основно училище „Аверкий Попстоянов“ - град Рила, община Рила“, финансиран съгласно Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова № BG06RDNP001-7.002-0041-C01 от 26.03.2020г., сключен между Община Рила и Държавен фонд „Земеделие“ РА, за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.002 – Училище „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони, която включва основно или средно училище, финансирано чрез бюджета на общината или професионална гимназия по § 10 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за предучилищното и училищното образование“ по Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

8. Възмездно придобиване право на собственост от община Рила върху недвижим имот, собственост на Лъчезар Симеонов Георгиев и Наталия Йорданова Алексиева

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

9. Изказвания, питания, становища, предложения на граждани и разни

Председател на ПК: /п/

/Иван Станков/

 Председател на ИК: /п/

 /Николай Чифлигаров/

 Председател на СК: /п/

/Теодора Симеонова /          

Председател  на КБКД: /п/                                                          

/Мария Жлябинкова/


Изх: РД-02-15-22

Дата: 02.09.2022г.

П О К А Н А 

На  основание чл.25, т.1, във вр. 24, ал.4 от ЗМСМА, Председателя на ОбС на Община Рила свиква общинските съветници на извънредно заседание на Общинския съвет на 05.09.2022г. /понеделник/ от 09.00 ч. в заседателната зала на ОА, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Определяне на доставчик на услугата „Патронажна грижа“ по проект „Патронажна грижа + в община Рила“

Докладва: Георги Кабзималски – Кмет на Община Рила

2. Актуализация на поименен списък за капиталовите разходи на община Рила за месец септември 2022 година

Докладва: Георги Кабзималски – Кмет на Община Рила

3. Ползване на собствени средства, натрупани като отчисления по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО), за доставка (закупуване)  на съдове за разделно събиране на отпадъци с вместимост 1,1 куб.м. и 1 (един) брой „Сметосъбиращ автомобил – втора употреба“(специализирано превозно средство), предназначен за обслужване на наличните на територията на община Рила съдове за битови отпадъци

Докладва: Георги Кабзималски – Кмет на Община Рила

С уважение,/п/

Цветана Шушкова

Председател на ОбС


Изх.: РД-02-15-21

Дата:11.08.2022г.

П О К А Н А

На  основание чл.25, т.1, във вр. 24, ал.4 от ЗМСМА, Председателя на ОбС на Община Рила свиква общинските съветници на извънредно заседание на Общинския съвет на 12.08.2022г. /петък/ от 10.00 ч. в заседателната зала на ОА, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Поправка на очевидна фактическа грешка допусната в  Решение №456/14.07.2022г. на Общински съвет на Община Рила

Докладва:Георги Кабзималски – Кмет на Община Рила

2. Актуализация на поименен списък за капиталовите разходи на община Рила за месец август 2022 година

Докладва:Георги Кабзималски – Кмет на Община Рила

С уважение,/п/

Цветана Шушкова

Председател на ОбС


Изх: РД-02-15-20

Дата:04.08.2022г.

П О К А Н А

На  основание чл.25, т.1, във вр. 24, ал.4 от ЗМСМА, Председателя на ОбС на Община Рила свиква общинските съветници на извънредно заседание на Общинския съвет на 05.08.2022г. /петък/ от 10.00 ч. в заседателната зала на ОА, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Разрешение за допускане на изключения от минималния брой на учениците, в паралелки на ОУ “Аверкий Попстоянов”, град Рила, за учебната 2022/2023 година

Докладва: Л. Чавков- Зам.-кмет „ ИРСПХД“,За Кмет на  Община Рила,съгл.Заповед № РД-01-04-103/10.04.2020 г.

2. Допускане формирането на самостоятелни паралелки в I клас, във II клас и в VII клас на ОУ “Аверкий Попстоянов”, град Рила, с по-малко от 10 ученици и самостоятелни групи за избираеми учебни часове, за учебната 2022/2023 година.

Докладва: Л. Чавков- Зам.-кмет „ ИРСПХД“,За Кмет на  Община Рила,съгл.Заповед № РД-01-04-103/10.04.2020 г.

3. Даване на съгласие Кметът на Община Рила да подпише Запис на заповед за искане за авансово плащане за проект „Подобрени условия за достъп и представяне на културното наследство в община Рила“, договор за БФП № РА14-Р1-1.1-РД-13 / 07.07.2022 г., финансиран по Процедура „Първа покана за набиране на проектни предложения по Резултат 1 "Подобрено управление на културното наследство", Подрезултат 1.1 "Културно наследство, представено в ревитализирани, реставрирани и реновирани места“ на Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономически пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021 г.

Докладва: Л. Чавков- Зам.-кмет „ ИРСПХД“,За Кмет на  Община Рила,съгл.Заповед № РД-01-04-103/10.04.2020 г.

С уважение, /п/

Цветана Шушкова        

Председател на ОбС


Изх. № РД-02-15-18

Дата: 08.07.2022г.

П О К А Н А

На  основание чл.25, т.1, във вр. 24, ал.4 от ЗМСМА, Председателя на ОбС на Община Рила свиква общинските съветници на редовно заседание на Общинския съвет на 14.07.2022г. /четвъртък/ от 16.00 ч. в  заседателна зала на ОА, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1.Отчет за дейността и състоянието на ОУ“ Аверкий Попстоянов“, град Рила през учебната 2021/2022г.

Докладва: Т. Симеонова  – Директор на ОУ“ Аверкий Попстоянов“

2. Отчет за дейността и състоянието на общинска детска градина „Д-р Тодора Миладинова“, град Рила , за периода от 15 септември 2021г. до 31 май 2022г.“

Докладва: И. Тахтаджийска  – Директор на ОДГ „Д-р Тодора Миладинова“

3. Определяне размер на средна месечна посещаемост в групите на ОДГ „Д-р Тодора Миладинова“, град Рила за учебната 2022/2023година“

Докладва: И. Тахтаджийска  – Директор на ОДГ „Д-р Тодора Миладинова“

4. Запазване статута на защитено училище на ОУ “Аверкий Попстоянов”,  град Рила и включването му в Списък със защитените детски градини и защитените училища в Република България за учебната 2022/2023 година.

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

5. Запазване статута на средищно училище на ОУ “Аверкий Попстоянов”, град Рила и включването му в Списък на средищните детски градини и училища в Република България за учебната 2022/2023 година.

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

6. Запазване статута на защитена детска градина на Общинска детска градина “Д-р Тодора Миладинова”, град Рила и включването й в Списък със защитените детски градини и защитените училища в Република България за учебната 2022/2023 година.

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

7. Запазване статута на средищна детска градина на Общинска детска градина “Д-р Тодора Миладинова”, град Рила и включването й в Списък на средищните детски градини и училища в Република България за учебната 2022/2023 година.

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

8. Отчет за дейността на Общински съвет, Община Рила от м.декември 2021 до м. юни 2022г.

Докладва: Ц. Шушкова- Председател на ОбС

9. Прекратяване на членство в МИГ „Сапарева-баня – Рила“

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

10. Съвместно кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения по Подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. в партньорство с общините Рила, Бобошево, Невестино и Кочериново.

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

11. Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Рила за 2022г.

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

12. Изменение на Приложение № 1 към Решение № 387/24.02.2022г. на Общински съвет на Община Рила, за отдаване под наем на недвижими имоти - земеделски земи от общинския поземлен фонд, с площ до 20 000 кв.м., по кадастралната карта и кадастралните регистри за съответните землища на територията на Община Рила, чрез провеждане на публични търгове с тайно наддваане.

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

13. Изменение и допълнение на Приложение № 1 към Решение № 388/24.02.2022г. на Общински съвет на Община Рила, за отдаване под наем на недвижими имоти - земеделски земи от общинския поземлен фонд, с площ над 20 000 кв.м., по кадастралната карта и кадастралните регистри за съответните землища на територията на Община Рила, чрез провеждане на публично оповестени конкурси

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

14. Процедура за отдаване под наем, чрез провеждане на публични търгове с тайно наддаване, на недвижими имоти с начин на трайно ползване: “пасище”, „мера” и “ливада” от Общински поземлен фонд на Община Рила, останали свободни след проведено разпределение по реда на чл. 37 и, ал. 4 от Закона за собствеността и ползване на земеделските земи (ЗСПЗЗ).

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

15. Подписване на Споразумение за изменение на Договор № 89/01.10.2020г. за наем на общински недвижими имоти, сключен между Община Рила и Цветана Димитрова Митринска, с постоянен адрес: гр. Благоевград, ул. “Гьорче Петров” № 9, изменен със Споразумение от 14.03.2022г., вписано в Службата по Вписванията, гр. Дупница

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

16. Прекратяване на съсобственост, между Община Рила и Валентина Благоева Василева, с постоянен адрес: гр. София, ж.к. „Света Троица“, бл. 362, вх. В, ет.5, ап. 60, Екатерина Бебел Цурева, с постоянен адрес: гр. София, ул. „Овче поле“ № 111, ет.1, ап.1 и Николай Минчев Зоров, с постоянен адрес: гр. София, ж.к. „Яворов“, бл. 56, вх. „А“, ет.2, ап.3, чрез продажба на частта на Общината, представляваща 85.50/213 кв.м. ид. ч. от Поземлен имот с планоснимачен № 1456, с площ от 213 кв. м. включен в съсобствен парцел VII, отреден за имоти с планоснимачни №№ 1187, 1456, попадащ в кв. 80, съгласно действащият към момента регулационен план на гр. Рила, утвърден със Заповед № 30/22.02.1993г. на Кмета на Община Рила, с урегулирано пространство за целият парцел от 650 кв. м.

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

17. Подписване на Споразумение за изменение на Договор № 200/11.12.2017г. за безвъзмездно управление на недвижим имот – публична общинска собственост, по реда на ЗОС, сключен между Община Рила и Общинска детска градина „Д-р Тодора Миладинова”

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

18. Изказвания, питания, становища, предложения на граждани и разни

С уважение,/п/

Цветана Шушкова

Председател на ОбС 


П О К А Н А

На  основание чл.30, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, на  11.07.2022г. /ПОНЕДЕЛНИК/ от 16:00 ч, в Заседателната зала на общинска администрация, град Рила, Правна комисия към Общински съвет на Община Рила, Икономическа комисия към Общински съвет на Община Рила, Социална комисия към Общински съвет на Община Рила, Комисия благоустрояване и комунални дейности към Общински съвет на Община Рила, ще проведат съвместно заседание при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1. Отчет за дейността и състоянието на ОУ“ Аверкий Попстоянов“, град Рила през учебната 2021/2022г.

Докладва: Т. Симеонова  – Директор на ОУ“ Аверкий Попстоянов“

2. Отчет за дейността и състоянието на общинска детска градина „Д-р Тодора Миладинова“, град Рила , за периода от 15 септември 2021г. до 31 май 2022г.                                               

Докладва: И. Тахтаджийска  – Директор на ОДГ „Д-р Тодора Миладинова“

3. Определяне размер на средна месечна посещаемост в групите на ОДГ „Д-р Тодора Миладинова“, град Рила за учебната 2022/2023година“                              

Докладва: И. Тахтаджийска  – Директор на ОДГ „Д-р Тодора Миладинова“

4. Запазване статута на защитено училище на ОУ “Аверкий Попстоянов”,  град Рила и включването му в Списък със защитените детски градини и защитените училища в Република България за учебната 2022/2023 година.

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

5. Запазване статута на средищно училище на ОУ “Аверкий Попстоянов”, град Рила и включването му в Списък на средищните детски градини и училища в Република България за учебната 2022/2023 година.

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

6. Запазване статута на защитена детска градина на Общинска детска градина “Д-р Тодора Миладинова”, град Рила и включването й в Списък със защитените детски градини и защитените училища в Република България за учебната 2022/2023 година.

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

7. Запазване статута на средищна детска градина на Общинска детска градина “Д-р Тодора Миладинова”, град Рила и включването й в Списък на средищните детски градини и училища в Република България за учебната 2022/2023 година.

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

8. Отчет за дейността на Общински съвет, Община Рила от м.декември 2021 до м. юни 2022г.

Докладва: Ц. Шушкова- Председател на ОбС

9. Прекратяване на членство в МИГ „Сапарева-баня – Рила“

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

10. Съвместно кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения по Подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. в партньорство с общините Рила, Бобошево, Невестино и Кочериново.

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

11. Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Рила за 2022г.

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

12. Изменение на Приложение № 1 към Решение № 387/24.02.2022г. на Общински съвет на Община Рила, за отдаване под наем на недвижими имоти - земеделски земи от общинския поземлен фонд, с площ до 20 000 кв.м., по кадастралната карта и кадастралните регистри за съответните землища на територията на Община Рила, чрез провеждане на публични търгове с тайно наддваане.

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

13. Изменение и допълнение на Приложение № 1 към Решение № 388/24.02.2022г. на Общински съвет на Община Рила, за отдаване под наем на недвижими имоти - земеделски земи от общинския поземлен фонд, с площ над 20 000 кв.м., по кадастралната карта и кадастралните регистри за съответните землища на територията на Община Рила, чрез провеждане на публично оповестени конкурси.

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

14. Процедура за отдаване под наем, чрез провеждане на публични търгове с тайно наддаване, на недвижими имоти с начин на трайно ползване: “пасище”, „мера” и “ливада” от Общински поземлен фонд на Община Рила, останали свободни след проведено разпределение по реда на чл. 37 и, ал. 4 от Закона за собствеността и ползване на земеделските земи (ЗСПЗЗ).

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

15. Подписване на Споразумение за изменение на Договор № 89/01.10.2020г. за наем на общински недвижими имоти, сключен между Община Рила и Цветана Димитрова Митринска, с постоянен адрес: гр. Благоевград, ул. “Гьорче Петров” № 9, изменен със Споразумение от 14.03.2022г., вписано в Службата по Вписванията, гр. Дупница

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

16. Прекратяване на съсобственост, между Община Рила и Валентина Благоева Василева, с постоянен адрес: гр. София, ж.к. „Света Троица“, бл. 362, вх. В, ет.5, ап. 60, Екатерина Бебел Цурева, с постоянен адрес: гр. София, ул. „Овче поле“ № 111, ет.1, ап.1 и Николай Минчев Зоров, с постоянен адрес: гр. София, ж.к. „Яворов“, бл. 56, вх. „А“, ет.2, ап.3, чрез продажба на частта на Общината, представляваща 85.50/213 кв.м. ид. ч. от Поземлен имот с планоснимачен № 1456, с площ от 213 кв. м. включен в съсобствен парцел VII, отреден за имоти с планоснимачни №№ 1187, 1456, попадащ в кв. 80, съгласно действащият към момента регулационен план на гр. Рила, утвърден със Заповед № 30/22.02.1993г. на Кмета на Община Рила, с урегулирано пространство за целият парцел от 650 кв. м.

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

17. Подписване на Споразумение за изменение на Договор № 200/11.12.2017г. за безвъзмездно управление на недвижим имот – публична общинска собственост, по реда на ЗОС, сключен между Община Рила и Общинска детска градина „Д-р Тодора Миладинова”

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

18. Изказвания, питания, становища, предложения на граждани и разни

Председател на ПК: /п/

/Иван Станков/

Председател на ИК: /п/

/Николай Чифлигаров/

Председател на СК: /п/

/Теодора Симеонова /        

Председател  на КБКД: /п/ 

/Мария Жлябинкова/


Изх: РД-02-15-16

Дата:20.06.2022г

П О К А Н А

На  основание чл.25, т.1, във вр. 24, ал.4 от ЗМСМА, Председателя на ОбС на Община Рила свиква общинските съветници на извънредно заседание на Общинския съвет на 20.06.2022г. /понеделник/ от 10.00 ч. в заседателната зала на ОА, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Разрешане изработване  на проект за изменение на Общ устройствен план на Община Рила за имот с идентификатор 62671.116.31 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Рила, с цел предвиждане на предимно производствена устройствена зона – „Пп“ 

Докладва: Георги Кабзималски – Кмет на Община Рила

2. Разрешане изработване  на проект за изменение на Общ устройствен план на Община Рила за имот с идентификатор 62671.116.32 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Рила, с цел предвиждане на предимно производствена устройствена зона – „Пп“ 

Докладва: Георги Кабзималски – Кмет на Община Рила

3. Разрешане изработване  на проект за изменение на Общ устройствен план на Община Рила за имот с идентификатор 62671.30.66 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Рила, с цел предвиждане на предимно производствена устройствена зона – „Пп“ 

Докладва: Георги Кабзималски – Кмет на Община Рила

С уважение,/п/

Цветана Шушкова

Председател на ОбС


Изх.: РД-02-15-15

Дата:06.06.2022г.

П О К А Н А  

На  основание чл.25, т.1, във вр. 24, ал.4 от ЗМСМА, Председателя на ОбС на Община Рила свиква общинските съветници на извънредно заседание на Общинския съвет на 06.06.2022г. /понеделник/ от 10.00 ч. в заседателната зала на ОА, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Даване на съгласие за извършване на текущ ремонт на улици в гр. Рила за сметка на собствените приходи

Докладва: Георги Кабзималски – Кмет на Община Рила

С уважение, /п/

Цветана Шушкова

Председател на ОбС


 

Изх. № РД-02-15-13

Дата: 20.05.2022 г.

П О К А Н А

На  основание чл.25, т.1, във вр. 24, ал.4 от ЗМСМА, Председателя на ОбС на Община Рила свиква общинските съветници на редовно заседание на Общинския съвет на 26.05.2022г. /четвъртък/ от 16.00 ч. в  заседателна зала на ОА, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Определяне на представител на община Рила в комисия за изработване на областна аптечна карта на област Кюстендил

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

2. Обявяване на 13.06.2022г./понеделник/ за празничен и неприсъствен ден на територията на Община Рила

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

3. Определяне  на представител на Община Рила в  редовно общо събрание на акционерите   на МБАЛ „Д-р Никола Василев“ АД гр. Кюстендил

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

4. Наредба за изменение на Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на територията на Община Рила

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

5. Организиране на „Лятна академия за деца и ученици“ в град Рила, през лятната ваканция на учебната 2021/2022година

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

6. Становище на Обществен съвет за упражняване на общствен контрол при осъществяване на дейностите в областта на социалните помощи и социалните услуги в Община Рила, по повод Заявление вх. № РД-01-11-116/14.03.2022г., подадено от Борис Георгиев Лопарски за отпускане на еднократна финансова помощ                                                             

Докладва: С. Спасова- Председател на Обществен съвет

7. Отчет за дейността на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към Община Рила.

Докладва: Л. Чавков- Председател на МКБППМНП

8. Изказвания, питания, становища, предложения на граждани и разни

С уважение,/п/

Цветана Шушкова

Председател на ОбС


П О К А Н А

На  основание чл.30, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, на  25.05.2022г. /сряда/ от 16:00 ч, в Заседателната зала на общинска администрация, град Рила, Правна комисия към Общински съвет на Община Рила, Икономическа комисия към Общински съвет на Община Рила, Социална комисия към Общински съвет на Община Рила, Комисия благоустрояване и комунални дейости към Общински съвет на Община Рила,ще проведат съвместно заседание при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1. Определяне на представител на община Рила в комисия за изработване на областна аптечна карта на област Кюстендил

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

2. Обявяване на 13.06.2022г./понеделник/ за празничен и неприсъствен ден на територията на Община Рила

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

3. Определяне  на представител на Община Рила в  редовно общо събрание на акционерите   на МБАЛ „Д-р Никола Василев“ АД гр. Кюстендил

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

4. Наредба за изменение на Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на територията на Община Рила

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

5. Организиране на „Лятна академия за деца и ученици“ в град Рила, през лятната ваканция на учебната 2021/2022година

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила    

6. Становище на Обществен съвет за упражняване на общствен контрол при осъществяване на дейностите в областта на социалните помощи и социалните услуги в Община Рила, по повод Заявление вх. № РД-01-11-116/14.03.2022г., подадено от Борис Георгиев Лопарски за отпускане на еднократна финансова помощ 

 Докладва: С. Спасова- Председател на Обществен съвет

7. Отчет за дейността на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към Община Рила.

Докладва: Л. Чавков- Председател на МКБППМНП

8. Изказвания, питания, становища, предложения на граждани и разни

Председател на ПК:/п/

 /Иван Станков/

 Председател на ИК:/п/

 /Николай Чифлигаров/

 Председател на СК:/п/

 /Теодора Симеонова/          

Председател  на КБКД: /п/                   

 /Мария Жлябинкова/


Изх: РД-02-15-12

Дата:19.05.2022г.

П О К А Н А 

На  основание чл.25, т.1, във вр. 24, ал.4 от ЗМСМА, Председателя на ОбС на Община Рила свиква общинските съветници на извънредно заседание на Общинския съвет на 19.05.2022г. /четвъртък/ от 09.00 ч. в заседателната зала на ОА, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Изменение на  Решение № 782/22.10.2019 на Общински съвет, Община Рила

Докладва: Георги Кабзималски – Кмет на Община Рила

2. Определяне на дейността по предоставяне на услуга „Топъл обяд“ като местна дейност по смисъла на Закона за публичните финанси за територията на Община Рила

Докладва: Георги Кабзималски – Кмет на Община Рила

3. Кандидатстване по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.001 – „3.1 – Топъл обяд в условия на пандемия от COVID-19“ по Оперативна програма за „Храни и/или основно материално подпомагане“.

Докладва: Георги Кабзималски – Кмет на Община Рила

С уважение,/п/

Цветана Шушкова

Председател на ОбС


Изх.: РД-02-15-11

Дата:19.04.2022г.

П О К А Н А 

На  основание чл.25, т.1, във вр. 24, ал.4 от ЗМСМА, Председателя на ОбС на Община Рила свиква общинските съветници на извънредно заседание на Общинския съвет на 03.05.2022г. /вторник/ от 09.00 ч. в заседателната зала на ОА, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Изменение на Решение №236/12.04.2021 г. на Общински съвет на Община Рила за поемане на общински дълг, чрез сключване на договор за кредит с „Фонд ФЛАГ“ ЕАД, с цел реализация на Проект №BG16RFOP001-6.002-0012-C02 „Консервация, експониране и осигуряване на достъпност до антична и средновековна църква „Свети Архангел Михаил“ – гр. Рила“, финансиран по процедура BG16RFOP001-6.002 – Развитие на туристически атракции по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020

Докладва: Георги Кабзималски – Кмет на Община Рила

С уважение,/п/

Цветана Шушкова

Председател на ОбС


Изх. № РД-02-15-9

Дата: 08.04.2022г.

П О К А Н А

На  основание чл.25, т.1, във вр. 24, ал.4 от ЗМСМА, Председателя на ОбС на Община Рила свиква общинските съветници на редовно заседание на Общинския съвет на 14.04.2022г. /четвъртък/ от 16.00 ч. в  заседателна зала на ОА, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Отчет за състоянието на безработицата на територията на Община Рила през  2021г.;

Докладва: В. Лазова- Директор БТ

2. Отчет за дейността на „Дневен център за стари хора“, град Рила през 2021г.;

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

3. Отчет за участие на Община Рила в Търговски дружества за 2021г.;

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

4. Приемане на бюджета на Община Рила за 2022 г.;

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

5. Приемане на средносрочната бюджетна прогноза за местни дейности в Община Рила за местни дейности в Община Рила за периода 2023-2025 г.;

Докладва: Г. Кабзималски - Кмет на Община Рила

6. Приемане на Наредба за организация и безопасност на автомобилното движение на територията на Община Рила;

Докладва: Г. Кабзималски - Кмет на Община Рила

7. Изказвания, питания, становища, предложения на граждани и разни

С уважение,/п/

Цветана Шушкова

Председател на ОбС


П О К А Н А

На  основание чл.30, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, на  11.04.2022г. /понеделник/ от 16:00 ч, в Заседателната зала на общинска администрация, град Рила, Правна комисия към Общински съвет на Община Рила, Икономическа комисия към Общински съвет на Община Рила, Социална комисия към Общински съвет на Община Рила, Комисия благоустрояване и комунални дейности към Общински съвет на Община Рила, ще проведат съвместно заседание при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1. Отчет за състоянието на безработицата на територията на Община Рила през  2021г.;

Докладва: В. Лазова- Директор БТ

2. Отчет за дейността на „Дневен център за стари хора“, град Рила през 2021г.;

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

3. Отчет за участие на Община Рила в Търговски дружества за 2021г.;

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

4. Приемане на бюджета на Община Рила за 2022 г.;

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

5. Приемане на средносрочната бюджетна прогноза за местни дейности в Община Рила за местни дейности в Община Рила за периода 2023-2025 г.;

 Докладва: Г. Кабзималски - Кмет на Община Рила

6. Приемане на Наредба за организация и безопасност на автомобилното движение на територията на Община Рила;

Докладва: Г. Кабзималски - Кмет на Община Рила

7. Изказвания, питания, становища, предложения на граждани и разни.

Председател на ПК:/п/

/Иван Станков/

Председател на ИК:/п/

/Николай Чифлигаров/

Председател на СК:/п/

/Теодора Симеонова /         

Председател  на КБКД: /п/

/Мария Жлябинкова/                                               


Изх. № РД-02-15-7

Дата: 25.03.2022г.

П О К А Н А

На  основание чл.25, т.1, във вр. 24, ал.4 от ЗМСМА, Председателя на ОбС на Община Рила свиква общинските съветници на редовно заседание на Общинския съвет на 31.03.2022г. /четвъртък/ от 16.00 ч. в  заседателна зала на ОА, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Отчет за състоянието на безработицата на територията на Община Рила през  2021г.

Докладва: В. Лазова- Директор БТ

2. Приемане на Програма за закрила на детето за 2022 година на Община Рила

Докладва: К. Антова- Директор на ДСП - Бобошево

3. Отчет за дейността на Обществен  съвет  за упражняване на обществен контрол при осъществяване на  дейностите в областта на социалните помощи и социалните услуги в Община Рила  за 2021г.              

 Докладва: С. Спасова – Председател на Обществен съвет

4. Доклади за осъществените читалищни дейности в изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност в Община Рила и за изразходваните от бюджета средства през предходната година.                    

Докладват: Читалищни  настоятелства

5. Отчет за състоянието на социалните услуги на територията на Община Рила за 2021г.

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

6. Определяне на доставчик на услугата „Патронажна грижа“ по проект „Патронажна грижа + в Община Рила

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

7. Изразходване на средства от дължимите обезпечения и отчисления по чл. 60, ал. 2, т. 1 и 2 и чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците за периода 01.01.2022 – 31.12.2022 г. във връзка с прилагане разпоредбата на §60, ал. 1 от ПЗР на ЗИД на ДОПК

Докладва: Г. Кабзималски - Кмет на общината

8. Отчет за състоянието на общинската собственост в Община Рила

Докладва: Г. Кабзималски - Кмет на общината

9. Приемане на отчет за изпълнение на  Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Рила за 2021г.

Докладва: Г. Кабзималски - Кмет на общината

10. Изказвания, питания, становища, предложения на граждани и разни

С уважение,/п/

Цветана Шушкова

Председател на ОбС


П О К А Н А 

На  основание чл.30, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, на  28.03.2022г. /понеделник/ от 16:00 ч, в Заседателната зала на общинска администрация, град Рила, Правна комисия към Общински съвет на Община Рила, Икономическа комисия към Общински съвет на Община Рила, Социална комисия към Общински съвет на Община Рила, Комисия благоустрояване и комунални дейости към Общински съвет на Община Рила,ще проведат съвместно заседание при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1. Отчет за състоянието на безработицата на терииторията на Община Рила през  2021г.

Докладва: В. Лазова- Директор БТ

2. Приемане на Програма за закрила на детето за 2022 година на Община Рила

Докладва: К. Антова- Директор на ДСП - Бобошево

3. Отчет за дейността на Обществен съвет за упражняване на обществен контрол при осъществяване на дейностите в областта на социалните помощи и социабните услуги в Община Рила                                                                                        

Докладва: С. Спасова – Председател на Обществен съвет

4. Доклади за осъществените читалищни дейности в изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност в Община Рила и за изразходваните от бюджета средства през предходната година.                    

Докладват: Читалищни  настоятелства

5. Отчет за състоянието на социалните услуги на територията на Община Рила за 2021г.

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

6. Определяне на доставчик на услугата „Патронажна грижа“ по проект „Патронажна грижа + в Община Рила

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

7. Изразходване на средства от дължимите обезпечения и отчисления по чл. 60, ал. 2, т. 1 и 2 и чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците за периода 01.01.2022 – 31.12.2022 г. във връзка с прилагане разпоредбата на §60, ал. 1 от ПЗР на ЗИД на ДОПК

Докладва: Г. Кабзималски - Кмет на общината

 8. Отчет за състоянието на общинската собственост в Община Рила

Докладва: Г. Кабзималски - Кмет на общината

9. Приемане на отчет за изпълнение на  Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Рила за 2021г.

Докладва: Г. Кабзималски - Кмет на общината

10. Изказвания, питания, становища, предложения на граждани и разни

Председател на ПК: /п/

/Иван Станков/

 Председател на ИК: /п/

 /Николай Чифлигаров/

 Председател на СК: /п/

/Теодора Симеонова/      

Председател  на КБКД: /п/                  

/Мария Жлябинкова/


Изх: РД-02-15-6

Дата:25.03.2022г.

П О К А Н А 

На  основание чл.25, т.1, във вр. 24, ал.4 от ЗМСМА, Председателя на ОбС на Община Рила свиква общинските съветници на извънредно заседание на Общинския съвет на 24.03.2022г. /петък/ от 09.30 ч. в заседателната зала на ОА, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Издаване на Запис на заповед от Община Рила в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по договор № BG06RDNO001-7.002-0041-C01 от 26.03.2020г., одобрен за финансиране Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.002 – Училище „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони, която включва основно или средно училище, финансирано чрез бюджета на общината или професионална гимназия по § 10 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за предучилищното и училищното образование“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., за проект с наименование „Реконструкция, оборудване, обзавеждане и подобряване на прилежащи пространства на сграда на Основно училище „Аверкий Попстоянов“ - град Рила, община Рила“, сключен между Община Рила и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.

Докладва: Георги Кабзималски – Кмет на Община Рила

2. Издаване на запис на заповед от Община Рила в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща плащане на ДДС към искане/заявка за авансово плащане по договор № BG06RDNO001-7.002-0041-C01 от 26.03.2020г., одобрен за финансиране Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.002 – Училище „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони, която включва основно или средно училище, финансирано чрез бюджета на общината или професионална гимназия по § 10 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за предучилищното и училищното образование“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., за проект с наименование „Реконструкция, оборудване, обзавеждане и подобряване на прилежащи пространства на сграда на Основно училище „Аверкий Попстоянов“ - град Рила, община Рила“, сключен между Община Рила и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.

 Докладва: Георги Кабзималски – Кмет на Община Рила

3. Предоставяне безвъзмездно за ползване на оборудване – техника, представляващо движими вещи- общинска собственост, за нуждите на Детска педагогическа стая и на полицейските инспектори от Районно управление – Рила , към ОД на МВР – Кюстендил

Докладва: Георги Кабзималски – Кмет на Община Рила

С уважение, /п/

Цветана Шушкова

Председател на ОбС


Изх: РД-02-15-5

Дата:07.03.2022г.

П О К А Н А 

На  основание чл.25, т.1, във вр. 24, ал.4 от ЗМСМА, Председателя на ОбС на Община Рила свиква общинските съветници на извънредно заседание на Общинския съвет на 07.03.2022г. /понеделник/ от 09.00 ч. в заседателната зала на ОА, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Изменение на Решение № 375/20.01.2022г на Общински съвет на Община Рила

Докладва: Георги Кабзималски – Кмет на Община Рила

С уважение,

Цветана Шушкова

Председател на ОбС

 


П О К А Н А

На  основание чл.29, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, на  21.02.2022г. /понеделник/ от 16:00 ч, в Заседателната зала на общинска администрация, град Рила,  Икономическа комисия към Общински съвет на Община Рила, ще проведе  заседание при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Отчет за дейността на Звено“Социални услуги в общността“ , гр. Рила през 2021г.

Докладва: Ц. Иванова- Управител на „Социални норми“ЕООД

2. Отчет за дейността на „Клуб на хора с увреждания“, гр. Рила през 2021г.

Докладва: Г. Кабзималски–Кмет на общината

3. Отчет за дейността на „Клуб на хора с увреждания“, с. Смочево  през 2021г.

Докладва: Г. Кабзималски–Кмет на общината

4. Искане, изх. № РД-12-04-14/11.02.2022 г. от Началник на Общинска служба по земеделие, град Кочериново, офиси град Рила и град Бобошево, на основание § 27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ (обнародван в ДВ, бр. 62/2010г.) за предоставяне на общински недвижим имот с идентификатор 62671.80.51 по КККР на землище град Рила, Община Рила, с площ от 1423 кв.м. , находящ се в местността «Рилица» и част с площ 1217кв.м. от общински недвижим имот с идентификатор 62671.80.52 по КККР на землище град Рила, Община Рила, находящ се в местността «Рилица»

Докладва: С. Миланов- Началник „ОСЗ“

5. Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в Община Рила, за 2022 г

Докладва: Г. Кабзималски - Кмет на Община Рила                                                      

6. Отдаване под наем на недвижими имоти - земеделски земи от общинския поземлен фонд – маломерни имоти по кадастралната карта и кадастралните регистри за съответните землища на територията на Община Рила, без провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс.

Докладва: Г. Кабзималски - Кмет на Община Рила

7. Отдаване под наем на недвижими имоти – общинска собственост, с площ до 20 000 кв.м., по кадастралната карта и кадастралните регистри за съответните землища на територията на Община Рила, чрез провеждане на публични търгове с тайно наддаване.

Докладва: Г. Кабзимски - Кмет на Община Рила

 8. Отдаване под наем на недвижими имоти – общинска собственост, с площ над 20 000 кв.м., по кадастралната карта и кадастралните регистри за съответните землища на територията на Община Рила, чрез провеждане на публично оповестени конкурси.

Докладва: Г. Кабзималски - Кмет на Община Рила

9. Приемане на “Правила за ползването пасищата, мерите и ливадите от Общински поземлен фонд на община Рила , Област Кюстендил“

 Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

10. Решение за предоставяне и актуализиране на ползването на недвижими имоти от общински поземлен фонд, собственост на община Рила, с начин на трайно ползване: “пасище”, „мера” и “ливада”, за стопанската 2022-2023 година.

Докладва: Г. Кабзималски–Кмет на общината

11. Предоставяне безвъзмездно за управление на Министерството на здравеопазването на част от недвижим имот – публична общинска собственост

Докладва: Г. Кабзималски–Кмет на общината

12. Даване на съгласие за учредяване право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през недвижим имот -публична общинска собственост – поземлен имот с идентификатор 62671.130.59, землище гр. Рила, с НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път“

Докладва: Г. Кабзималски–Кмет на общината

13. Изказвания, питания, становища, предложения на граждани и разни

Председател на ИК:/п/ 

/Николай Чифлигаров/


Изх. № РД-02-15-3

Дата: 18.02.2022г.

П О К А Н А

На  основание чл.25, т.1, във вр. 24, ал.4 от ЗМСМА, Председателя на ОбС на Община Рила свиква общинските съветници на редовно заседание на Общинския съвет на 24.02.2022г. /четвъртък/ от 16.00 ч. в  заседателна зала на ОА, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Отчет за дейността на Звена“Социални услуги в общността“ , гр. Рила през 2021г.;

Докладва: Ц. Иванова- Управител на „Социални норми“ЕООД

2. Отчет за дейността на „Клуб на хора с увреждания“, гр. Рила през 2021г.;

Докладва: Г. Кабзималски–Кмет на Община Рила

 3. Отчет за дейността на „Клуб на хора с увреждания“, с. Смочево  през 2021г.;

Докладва: Г. Кабзималски–Кмет на Община Рила

4. Искане, изх. № РД-12-04-14/11.02.2022 г. от Началник на Общинска служба по земеделие, град Кочериново, офиси град Рила и град Бобошево, на основание § 27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ (обнародван в ДВ, бр. 62/2010г.) за предоставяне на общински недвижим имот с идентификатор 62671.80.51 по КККР на землище град Рила, Община Рила, с площ от 1423 кв.м. , находящ се в местността «Рилица» и част с площ 1217кв.м. от общински недвижим имот с идентификатор 62671.80.52 по КККР на землище град Рила, Община Рила, находящ се в местността «Рилица»;

Докладва: С. Миланов- Началник „ОСЗ“

5. Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти  - общинска собственост в Община Рила, за 2022 г.;

 Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

6. Отдаване под наем на недвижими имоти - земеделски земи от общинския поземлен фонд – маломерни имоти по кадастралната карта и кадастралните регистри за съответните землища на територията на Община Рила, без провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс;                                                                     

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

7. Отдаване под наем на недвижими имоти – общинска собственост, с площ до 20 000 кв.м., по кадастралната карта и кадастралните регистри за съответните землища на територията на Община Рила, чрез провеждане на публични търгове с тайно наддаване;

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

8. Отдаване под наем на недвижими имоти – общинска собственост, с площ над 20 000 кв.м., по кадастралната карта и кадастралните регистри за съответните землища на територията на Община Рила, чрез провеждане на публично оповестени конкурси;

 Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

9. Приемане на “Правила за ползването пасищата, мерите и ливадите от Общински поземлен фонд на община Рила , Област Кюстендил“;

 Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

10. Решение за предоставяне и актуализиране на ползването на недвижими имоти от общински поземлен фонд, собственост на община Рила, с начин на трайно ползване: “пасище”, „мера” и “ливада”, за стопанската 2022-2023 година;

Докладва: Г. Кабзималски–Кмет на Община Рила

11. Предоставяне безвъзмездно за управление на Министерството на здравеопазването на част от недвижим имот – публична общинска собственост;

Докладва: Г. Кабзималски–Кмет на Община Рила

12. Даване на съгласие за учредяване право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през недвижим имот -публична общинска собственост – поземлен имот с идентификатор 62671.130.59, землище гр. Рила, с НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път“;

Докладва: Г. Кабзималски–Кмет на Община Рила

13. Изказвания, питания, становища, предложения на граждани и разни.

С уважение,/п/

Цветана Шушкова

Председател на ОбС


Изх. № РД-02-15-2

Дата: 14.01.2021г.

П О К А Н А

На  основание чл.25, т.1, във вр. 24, ал.4 от ЗМСМА, Председателя на ОбС на Община Рила свиква общинските съветници на редовно заседание на Общинския съвет на 20.01.2022г. /четвъртък/ от 16.00 ч. в  заседателна зала на ОА, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Рила за 2021г.

Докладва: Г. Кабзималски - Кмет на общината

2. Изменение на Решение № 602/28.11.2018г на Общински съвет на Община Рила

Докладва: Г. Кабзималски - Кмет на общината

3. Предоставяне безвъзмездно за управление на части от  недвижим имот публична общинска собственост

Докладва: Г. Кабзималски - Кмет на общината

4. Предоставяне за целите на проект на помещения, представляващи част от сграда публична общнска собственост

Докладва: Г. Кабзималски - Кмет на общината

5. Одобряване на промяна в структура на Общинска администрация –гр. Рила, считано от 01.01.2022г.

Докладва: Г. Кабзималски - Кмет на общината

6. Предложение за кандидатстване пред Фонд „Социална закрила“ към Министерство на труда и социалната политика

Докладва: Г. Кабзималски - Кмет на общината

7. Изказвания, питания, становища, предложения на граждани и разни

С уважение,

Цветана Шушкова

Председател на ОбС


П О К А Н А

На  основание чл.30, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, на  18.01.2022г. /вторник/ от 16:00 ч, в Заседателната зала на общинска администрация, град Рила, Правна комисия към Общински съвет на Община Рила, Икономическа комисия към Общински съвет на Община Рила, Социална комисия към Общински съвет на Община Рила, Комисия благоустрояване и комунални дейости към Общински съвет на Община Рила,ще проведат съвместно заседание при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1. Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Рила за 2021г.

Докладва: Г. Кабзималски - Кмет на общината

2.Изменение на Решение № 602/28.11.2018г на Общински съвет на Община Рила

Докладва: Г. Кабзималски - Кмет на общината

3. Предоставяне безвъзмездно за управление на части от  недвижим имот публична общинска собственост

Докладва: Г. Кабзималски - Кмет на общината

4. Предоставяне за целите на проект на помещения, представляващи част от сграда публична общнска собственост

Докладва: Г. Кабзималски - Кмет на общината

5. Одобряване на промяна в структура на Общинска администрация –гр. Рила, считано от 01.01.2022г.

Докладва: Г. Кабзималски - Кмет на общината

6. Предложение за кандидатстване пред Фонд „Социална закрила“ към Министерство на труда и социалната политика

Докладва: Г. Кабзималски - Кмет на общината

7. Изказвания, питания, становища, предложения на граждани и разни

Председател на ПК:/п/

/Иван Станков/

Председател на ИК:/п/

/Николай Чифлигаров/

Председател на СК:/п/

/Теодора Симеонова /          

Председател  на КБКД: /п/                  

/Мария Жлябинкова/


Изх. № РД-02-15-25

Дата: 23.12.2021г.

П О К А Н А

На  основание чл.25, т.1, във вр. 24, ал.4 от ЗМСМА, Председателя на ОбС на Община Рила свиква общинските съветници на редовно заседание на Общинския съвет на 30.12.2021г. /четвъртък/ от 15.30 ч. в  заседателна зала на ОА, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на План за работа на Общински съвет, Община Рила за 2022г.

Докладва: Цветана Шушкова- Председател на Общински съвет

2. Информацияя за проведените обществени поръчки в Община Рила за 2021г.

Докладва: Г. Кабзималски - Кмет на общината

3. Информация за изготвени и приети проекти по програми с външно финансиране за 2021г.

Докладва: Г. Кабзималски - Кмет на общината

4. Отчет за дейността на Местна комисия за обществен ред и сигурност за периода от м. януари – м. декември 2021г.

Докладва: Г. Кабзималски - Кмет на общината

5. Поемане на краткосрочен общински дълг, чрез сключване на договор за кредит с „Фонд ФЛАГ” ЕАД, с цел реализация на проект: СВ007.2.31.169 „Съвместни мерки за зелена инфраструктура”, финансиран от Програма за трансгранично сътрудничество България - Сърбия

Докладва: Г. Кабзималски - Кмет на общината

6. Съгласуване на позиция и мандат по Проекто-решения, към предварително обявения дневен ред на предстоящото извънредно заседание на 05.01.2021г. на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Кюстендилска вода” ЕООД, гр. Кюстендил и определяне представител на Община Рила за участие в  заседанието на Общото събрание на Асоциацията

Докладва: Г. Кабзималски - Кмет на общината

7. Приемане на Културен календар на Община Рила за 2022г.

Докладва: Г. Кабзималски - Кмет на общината

8. Поемане на краткосрочен дълг от Община Рила формиран от безлихвен заем от централния бюджет за финансиране на разходи до възстановяването им от Държавен фонд “Земеделие” по одобрен проект с наименование „Ремонт, обзавеждане и оборудване на общинска образователна инфраструктура – ОДГ „Тодора Миладинова“ гр. Рила, община Рила“, финансиран съгласно Договор № 10/07/2/0/00814 от 29.03.2018г. за отпускане на безвъзмездна финансова помощ, по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селските райони“ от ПРСР 2014-2020г., сключен между Община Рила и Държавен фонд „Земеделие“.

Докладва: Г. Кабзималски - Кмет на общината

9. Одобряване на План – сметка за необходимите разходи за осигуряване на услугите по чл.62 от ЗМДТ през 2022 г. на територията на община Рила и определяне размера на такса битови отпадъци

Докладва: Г. Кабзималски - Кмет на общината

10. Изказвания, питания, становища, предложения на граждани и разни

С уважение,/п/

Цветана Шушкова

Председател на ОбС


П О К А Н А

На  основание чл.30, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, на  29.12.2021г. /сряда/ от 15:30 ч, в Заседателната зала на общинска администрация, град Рила, Правна комисия към Общински съвет на Община Рила, Икономическа комисия към Общински съвет на Община Рила, Социална комисия към Общински съвет на Община Рила, Комисия благоустрояване и комунални дейости към Общински съвет на Община Рила,ще проведат съвместно заседание при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на План за работа на Общински съвет, Община Рила за 2022г.

Докладва: Цветана Шушкова- Председател на Общински съвет

2. Информацияя за проведените обществени поръчки в Община Рила за 2021г.

Докладва: Г. Кабзималски - Кмет на общината

3. Информация за изготвени и приети проекти по програми с външно финансиране за 2021г.

Докладва: Г. Кабзималски - Кмет на общината

4. Отчет за дейността на Местна комисия за обществен ред и сигурност за периода от м. януари – м. декември 2021г.

Докладва: Г. Кабзималски - Кмет на общината

5. Поемане на краткосрочен общински дълг, чрез сключване на договор за кредит с „Фонд ФЛАГ” ЕАД, с цел реализация на проект: СВ007.2.31.169 „Съвместни мерки за зелена инфраструктура”, финансиран от Програма за трансгранично сътрудничество България - Сърбия

Докладва: Г. Кабзималски - Кмет на общината

6. Съгласуване на позиция и мандат по Проекто-решения, към предварително обявения дневен ред на предстоящото извънредно заседание на 05.01.2021г. на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Кюстендилска вода” ЕООД, гр. Кюстендил и определяне представител на Община Рила за участие в  заседанието на Общото събрание на Асоциацията

Докладва: Г. Кабзималски - Кмет на общината

7. Приемане на Културен календар на Община Рила за 2022г.

Докладва: Г. Кабзималски - Кмет на общината

8. Поемане на краткосрочен дълг от Община Рила формиран от безлихвен заем от централния бюджет за финансиране на разходи до възстановяването им от Държавен фонд “Земеделие” по одобрен проект с наименование „Ремонт, обзавеждане и оборудване на общинска образователна инфраструктура – ОДГ „Тодора Миладинова“ гр. Рила, община Рила“, финансиран съгласно Договор № 10/07/2/0/00814 от 29.03.2018г. за отпускане на безвъзмездна финансова помощ, по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селските райони“ от ПРСР 2014-2020г., сключен между Община Рила и Държавен фонд „Земеделие“.

Докладва: Г. Кабзималски - Кмет на общината

9. Одобряване на План – сметка за необходимите разходи за осигуряване на услугите по чл.62 от ЗМДТ през 2022 г. на територията на община Рила и определяне размера на такса битови отпадъци

Докладва: Г. Кабзималски - Кмет на общината

10. Изказвания, питания, становища, предложения на граждани и разни

Председател на ПК: /п/

/Иван Станков/

Председател на ИК:/ п/

/Николай Чифлигаров/

Председател на СК: /п/

/Теодора Симеонова/          

Председател  на КБКД: /п/                  

/Мария Жлябинкова/


Изх. №РД-02-15-234

Дата: 17.11.2021г

ПОКАНА

На основание чл. 25, т. 1, във вр. 24, ал. 4 от ЗМСМА, Председателя на ОбС на Община Рила свиква общинските съветници на редовно заседание на Общински съвет на 26.11.2021 г. /петък/ от 16:00 ч. в заседателната зала на ОА, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1.Информация за дейността на ДГС „Рилски манастир“, град Рила;

Докладва: Инж. Г. Кабзималски -  Директор

2.Отчет за дейността на Дирекция на Природен парк „Рилски манастир“ за периода от .м   октомври 2020г.- м. септември 2021г.;

Докладва: Инж. Димитър Григоров - Директор

3.Отчет за дейността на Кметски наместник на н.м. Рилски Манастир от м. ноември 2020г. до м. октомври 2021г.;

Докладва: И. Йорданов- Кметски наместник

4.Отчет за дейността на Кметски наместник на с. Падала от м. ноември 2020г. до м. октомври 2021г.;

Докладва: Н. Йовева- Кметски наместник

5.Отчет за дейността на Кметски наместник на с. Пастра от м. ноември 2020г. до м. октомври 2021г.;

Докладва: Р. Михайлова- Кметски наместник

6.Отчет за дейността на Кметски наместник на с. Смочево от м. ноември 2020г. до м. октомври 2021г.;

Докладва: В. Николова- Кметски наместник

7.Създаване ва временна комисия за изработване на проект на План за работа на Общински съвет, Община Рила за 2022г.;

Докладва: Цветана Шушкова - Председател на Общински съвет

8.Съгласуване на позиция и мандат по Проекто-решения, към предварително обявения дневен ред на предстоящото извънредно заседание (на 30.11.2021г.)на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Кюстендилска вода” ЕООД, гр. Кюстендил и определяне представител на Община Рила за участие в  заседанието на Общото събрание на Асоциацията;

Докладва: Г. Кабзималски - Кмет на Общината

9.Даване на съгласие за обезпечаване на задължения към публични институции с възбрана върху частна общинска собственост при договарянето за разсрочване на задълженията;

Докладва: Г. Кабзималски - Кмет на Общината

10.Изменение на Решение №235/12.04.2021г.на Общински съвет на Община Рила за поемане на общински дълг, чрез сключване на договор за кредит с „Фонд ФЛАГ“ ЕАД, с цел реализация на Проект № BG16M1OP002-2.010-0025 „Рекултивация на депо за неопасни битови отпадъци – град Рила“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“.;

Докладва: Г. Кабзималски - Кмет на Общината

11.Удължаване срока на Договор № BG05M9OP001-2.004-0064-C01 за отпускане на БФП по проект „Инвестиции за бъдещето“ финансиран по ОП „РЧР“ 2014-2020, процедура № BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие“, подкрепена от Европейския социален фонд на Европейския съюз.;

Докладва: Г. Кабзималски - Кмет на Общината

12.Изказвания, питания, становища, предложения на граждани и разни.

С уважение, /п/ 

Цветана Шушкова

Председател на ОбС


П О К А Н А

На  основание чл.30, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, на  25.11.2021г. /четвъртък/ от 16:00 ч, в Заседателната зала на общинска администрация, град Рила, Правна комисия към Общински съвет на Община Рила, Икономическа комисия към Общински съвет на Община Рила, Социална комисия към Общински съвет на Община Рила, Комисия благоустрояване и комунални дейности към Общински съвет на Община Рила, ще проведат съвместно заседание при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1.Информация за дейността на ДГС „Рилски манастир“, град Рила;

Докладва: Инж. Г. Кабзималски -  Директор

2.Отчет за дейността на Дирекция на Природен парк „Рилски манастир“ за периода от .м   октомври 2020г.- м. септември 2021г.;

Докладва: Инж. Димитър Григоров - Директор

3.Отчет за дейността на Кметски наместник на н.м. Рилски Манастир от м. ноември 2020г. до м. октомври 2021г.;

Докладва: И. Йорданов- Кметски наместник

4.Отчет за дейността на Кметски наместник на с. Падала от м. ноември 2020г. до м. октомври 2021г.;

Докладва: Н. Йовева- Кметски наместник

5.Отчет за дейността на Кметски наместник на с. Пастра от м. ноември 2020г. до м. октомври 2021г.;

Докладва: Р. Михайлова- Кметски наместник

6.Отчет за дейността на Кметски наместник на с. Смочево от м. ноември 2020г. до м. октомври 2021г.;

Докладва: В. Николова- Кметски наместник

7.Създаване ва временна комисия за изработване на проект на План за работа на Общински съвет, Община Рила за 2022г.;

Докладва: Цветана Шушкова - Председател на Общински съвет

8.Съгласуване на позиция и мандат по Проекто-решения, към предварително обявения дневен ред на предстоящото извънредно заседание (на 30.11.2021г.)на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Кюстендилска вода” ЕООД, гр. Кюстендил и определяне представител на Община Рила за участие в  заседанието на Общото събрание на Асоциацията;

Докладва: Г. Кабзималски - Кмет на Общината

9.Даване на съгласие за обезпечаване на задължения към публични институции с възбрана върху частна общинска собственост при договарянето за разсрочване на задълженията;

Докладва: Г. Кабзималски - Кмет на Общината

10.Изменение на Решение №235/12.04.2021г.на Общински съвет на Община Рила за поемане на общински дълг, чрез сключване на договор за кредит с „Фонд ФЛАГ“ ЕАД, с цел реализация на Проект № BG16M1OP002-2.010-0025 „Рекултивация на депо за неопасни битови отпадъци – град Рила“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“;

Докладва: Г. Кабзималски - Кмет на Общината

11.Удължаване срока на Договор № BG05M9OP001-2.004-0064-C01 за отпускане на БФП по проект „Инвестиции за бъдещето“ финансиран по ОП „РЧР“ 2014-2020, процедура № BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие“, подкрепена от Европейския социален фонд на Европейския съюз;

Докладва: Г. Кабзималски - Кмет на Общината

12.Изказвания, питания, становища, предложения на граждани и разни;

Председател на ПК: /п/

/Иван Станков/

Председател на ИК: /п/

/Николай Чифлигаров/

Председател на СК: /п/

/Теодора Симеонова /

Председател  на КБКД: /п/

/Мария Жлябинкова/


Изх: РД-02-15-23

Дата:22.10.2021г

П О К А Н А 

На  основание чл.25, т.1, във вр. 24, ал.4 от ЗМСМА, Председателя на ОбС на Община Рила свиква общинските съветници на извънредно заседание на Общинския съвет на 22.10.2021г. /петък/ от 09.00 ч. в заседателната зала на ОА, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Актуализация на поименен списък за капиталовите разходи на Община Рила  за месец октомври 2021г.

Докладва: Георги Кабзималски – Кмет на Община Рила

С уважение,/п/ 

Цветана Шушкова

Председател на ОбС


Изх. № РД-02-15-22

Дата: 24.09.2021г.

П О К А Н А

На  основание чл.25, т.1, във вр. 24, ал.4 от ЗМСМА, Председателя на ОбС на Община Рила свиква общинските съветници на редовно заседание на Общинския съвет на 30.09.2021г. /четвъртък/ от 16.00 ч. в  заседателна зала на ОА, при следния

 

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на отчета за изпълнение на бюджет, средствата от Европейския съюз и чуждите средства към 30.06.2021г. на  Община Рила

    Докладва: Г. Кабзималски - Кмет на общината

2. Отчет за дейността на ОБЩИНСКИ ЩАБ за изпълнение на общински план за защита при бедствия за периода от месец октомври 2020г. до м. септември 2021г.

Докладва: Г. Кабзималски - Кмет на общината

3. Отдаване под наем на недвижим имот- частна общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаван

Докладва: Г. Кабзималски - Кмет на общината

 1. Подписване на Споразумение за изменение на Договор №75/08.06.2021г. за наем на общински недвижим имот, сключен между Община Рила и Цветан Александров Хлебарски от гр. Рила, ул. „Крайречна“ №22

Докладва: Г. Кабзималски - Кмет на общината

 1. Изказвания, питания, становища, предложения на граждани и разни

С уважение,/п/ 

Цветана Шушкова

Председател на ОбС


П О К А Н А

На  основание чл.30, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, на  27.09.2021г. /понеделник/ от 16:00 ч, в Заседателната зала на общинска администрация, град Рила, Правна комисия към Общински съвет на Община Рила, Икономическа комисия към Общински съвет на Община Рила, Социална комисия към Общински съвет на Община Рила, Комисия благоустрояване и комунални дейности към Общински съвет на Община Рила, ще проведат съвместно заседание при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на отчета за изпълнение на бюджет, средствата от Европейския съюз и чуждите средства към 30.06.2021г. на  Община Рила

    Докладва: Г. Кабзималски - Кмет на общината

2. Отчет за дейността на ОБЩИНСКИ ЩАБ за изпълнение на общински план за защита при бедствия за периода от месец октомври 2020г. до м. септември 2021г.

Докладва: Г. Кабзималски - Кмет на общината

3. Отдаване под наем на недвижим имот- частна общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаван

Докладва: Г. Кабзималски - Кмет на общината

 1. Подписване на Споразумение за изменение на Договор №75/08.06.2021г. за наем на общински недвижим имот, сключен между Община Рила и Цветан Александров Хлебарски от гр. Рила, ул. „Крайречна“ №22

Докладва: Г. Кабзималски - Кмет на общината

 1. Изказвания, питания, становища, предложения на граждани и разни

Председател на ПК:/п/

 /Иван Станков/

  Председател на ИК:/п/

 /Николай Чифлигаров/

 Председател на СК:/п/

 /Теодора Симеонова /          

Председател  на КБКД: /п/                  

/Мария Жлябинкова/


Изх: РД-02-15-21

Дата:16.09.2021г

П О К А Н А

На  основание чл.25, т.1, във вр. 24, ал.4 от ЗМСМА, Председателя на ОбС на Община Рила свиква общинските съветници на извънредно заседание на Общинския съвет на 16.09.2021г. /четвъртък/ от 09.00 ч. в заседателната зала на ОА, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Разрешение за допускане на изключения от минималния брой на учениците, в паралелки на ОУ “Аверкий Попстоянов”, град Рила, за учебната 2021/2022 година

Докладва:Георги Кабзималски – Кмет на Община Рила

 1. Допускане формирането на самостоятелни паралелки в I и в VI клас на ОУ “Аверкий Попстоянов”, град Рила, с по-малко от 10 ученици и самостоятелни групи за избираеми учебни часове, за учебната 2021/2022 година

Докладва:Георги Кабзималски – Кмет на Община Рила

 1. Актуализация на поименен списък за капиталовите разходи на община Рила за месец септември 2021 година

Докладва:Георги Кабзималски – Кмет на Община Рила

С уважение,/п/

Цветана Шушкова

Председател на ОбС


Изх: РД-02-15-16

Дата:15.07.2021г

П О К А Н А 

На  основание чл.25, т.1, във вр. 24, ал.4 от ЗМСМА, Председателя на ОбС на Община Рила свиква общинските съветници на извънредно заседание на Общинския съвет на 15.07.2021г. /четвъртък/ от 09.00 ч. в заседателната зала на ОА, при следния 

ДНЕВЕН РЕД:

1. Предоставяне  в управление на Кмета на Община Рила на „Двуетажна масивна обществена сграда – Килийно училище „Свети Свети Кирил и Методий“ гр. Рила, със застроена площ 153 кв.м. и разгъната застроена площ от 200 кв.м., изградена в поземлен имот с планоснимачен № 94, с площ 165.87 кв. м., който имот е включен в Урегулиран поземлен имот V – „Църква“, попадащ в кв. 19 по действащият регулационен план на гр. Рила, утвърден със Заповед № 30/22.02.1993 г. на Кмета на Община Рила, целият с урегулирано пространство от 6420 кв. м.“

Докладва:Георги Кабзималски – Кмет на Община Рила

2. Изменение на Договор за покупко-продажба на общински недвижим имот от 03.12.2008 г., сключен между Община Рила и „Ивана-66“ ООД – гр. Благоевград, изменен с Анекс от 29.07.2011 г. и Споразумение от 22.01.2018 г.

Докладва:Георги Кабзималски – Кмет на Община Рила

3. Предоставяне на високо проходимо моторно превозно средство , марка „Пежо/ Данжел“, модел „Боксер“ 4х4, 10+1 места

Докладва: Георги Кабзималски – Кмет на Община Рила

С уважение,/п/

Цветана Шушкова

Председател на ОбС


Изх: РД-02-15-15

Дата:13.07.2021г

П О К А Н А

На  основание чл.25, т.1, във вр. 24, ал.4 от ЗМСМА, Председателя на ОбС на Община Рила свиква общинските съветници на извънредно заседание на Общинския съвет на 14.07.2021г. /сряда/ от 17.00 ч. в заседателната зала на ОА, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Заповед №РД-30-168/09.07.202г. на Областен управител на Област Кюстендил , с което е върнато за  ново обсъждане от Общински съвет – Рила, като нищожно, Решение №300, прието на проведено на 24.06.2021г., заседание на Общински съвет – Рила.
 2.  Съгласуване на позиция и мандат по Проекто-решения, към предварително обявения дневен ред на предстоящото извънредно заседание (на 27.07.2021г.) на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Кюстендилска вода” ЕООД, гр. Кюстендил и определяне представител на Община Рила за участие в редовното заседание на Общото събрание на Асоциацията

Докладва:Георги Кабзималски – Кмет на Община Рила

 1. Изменение и допълнение на Решение №535/25.11.2010г., допълнено с Решение 552 от 22.12.2010г. на Общински съвет, Община Рила

Докладва:Георги Кабзималски – Кмет на Община Рила

С уважение, /п/

Цветана Шушкова

Председател на ОбС


Изх№ РД-02-15-14

Дата: 18.06.2021г.

П О К А Н А

На  основание чл.25, т.1, във вр. 24, ал.4 от ЗМСМА, Председателя на ОбС на Община Рила свиква общинските съветници на редовно заседание на Общинския съвет на 24.06.2021г. /четвъртък/ от 16.00 ч. в  заседателна зала на ОА, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1.Отчет за дейността на Звеното за защита на потребителите на територията на Община Рила за периода от месец юни 2020г., до месец юни 2021г.   

Докладва: Г. Кабзималски - Кмет на общината

2. Приемане на Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Рила

Докладва: Г. Кабзималски - Кмет на общината

3. Съгласуване на позиция и мандат по Проекто-решения, към предварително обявения дневен ред на предстоящото редовно заседание (на 29.06.2021г.) на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Кюстендилска вода” ЕООД, гр. Кюстендил и определяне представител на Община Рила за участие в редовното заседание на Общото събрание на Асоциацията

Докладва: Г. Кабзималски - Кмет на общината

 4. Приемане на изменение и допълнение на Наредба  за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Рила

Докладва: Г. Кабзималски - Кмет на общината

 5. Актуализация на поименен списък за капиталовите разходи на община Рила за месец  2021 година

Докладва: Г. Кабзималски - Кмет на общината

  6. Проведена работна среща между представители на общинска администрация, град Рила, представители на Инициативен комитет за построяване на паметник и Общински съвет, град Рила.

Докладва: Г. Кабзималски - Кмет на общината

7. Осигуряване на финансови средства за извършване на частичен ремонт – подмяна на дограма и обновяване на фасадата на Храм „Св. Николай Мирликийски Чудотворец“, град Рила

Докладва: Г. Кабзималски - Кмет на общината

8. Становище за замяна на наложени обезпечителни мерки

Докладва: Г. Кабзималски - Кмет на общината

9. Отчет за дейността на Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към Община Рила

Докладва: Л.Чавков – Председател на МКБППМНП

10. Приемане на Програма „Зелена детска градина“, през месец август 2021г. – част от неучебното време за учебната 2020/2021г.

Докладва: И.Тахтаджийска – Директор на ОДГ

11. Актуализация на Годишна програма за управлениеи разпореждане с имоти- общинска собственост в Община Рила за 2021г.

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

12. Предоставяне безвъзмездно за управление на Дирекция Природен парк „Рилски манастир“, град Рила на помещения- публична общинска собственост, находящи се на трети и четвърти етаж от Пететажна масивна стоманобетонна сграда, която сграда е част от масивна сграда „Културен дом“, изграден в УПИ II-577, попадащ в кв.66 по плана на гр. Рила

Докладва: Г. Кабзималски - Кмет на общината

13. Продажба на Поземлен имот с идентификатор 55539.100.212. по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Пастра, Община Рила, одобрени със Заповед №РД-18-72/08.10.2009г. на Изпълнителения Директор на АГКК, находящ се в с. Пастра, Община Рила, Област Кюстендил, с площ от 352кв.м., трайно предназначение – урбанизирана територия,начин на трайно ползване:ниско застрояване(до 10(десет)м), предишен идентификатор:няма, номер по предходен план:няма, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване

Докладва: Г. Кабзималски - Кмет на общината

14. Продажба на Поземлен имот с №1732, попадащ в кв. 77, по кадастралния план на град Рила, Община Рила, утвърден със Заповед №30/22.02.1993г. на Кмета на Община Рила, изменен със Заповед №РД-01-04-321/14.12.2020г. на Кмета на Община Рила, с площ от 94.70кв.м, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване

Докладва: Г. Кабзималски - Кмет на общината

15. Прекратяване на съсобственост, между Община Рила и Любомир Евтимов Василев и Владимир Ефтимов Василев и двамата с постоянен адрес : град Рила, ул. „Любен Каравелов“ №17, чрез продажба на частта на Общината, представляваща 30/391кв. м. ид. Ч. от УПИ –I1231, в кв. 86, по действащият регулационен план на гр. Рила, Община Рила

Докладва: Г. Кабзималски - Кмет на общината

16. Изменение на  Приложение №1 към Решение № 220/25.02.2021г. на Общински съвет на Община Рила, поправено с Решение № 233/10.03.2021г. на Общински съвет на Община Рила за отдаване под наем на недвижими имоти - земеделски земи от общинския поземлен фонд – маломерни имоти по КК и КР за землищата на територията на Община Рила, без провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс.

Докладва: Г. Кабзималски - Кмет на общината

17. Допълнение на  Приложение №1 към Решение № 220/25.02.2021г. на Общински съвет на Община Рила, поправено с Решение № 233/10.03.2021г. на Общински съвет на Община Рила за отдаване под наем на недвижими имоти – общинска собственост, с площ до 20 000 кв.м., по кадастралната карта и кадастралните регистри за съответните землища на територията на Община Рила, чрез провеждане на публични търгове с тайно наддаване

Докладва: Г. Кабзималски - Кмет на общината

18. Отдаване под наем на недвижими имоти – общинска собственост, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Рила, Община Рила, чрез провеждане на публични търгове с тайно наддаване

Докладва: Г. Кабзималски - Кмет на общината

 19. Запазване статута на защитено училище на ОУ “Аверкий Попстоянов”,  град Рила и включването му в Списък със защитените детски градини и защитените училища в Република България за учебната 2021/2022 година.

Докладва: Г. Кабзималски - Кмет на общината

20. Запазване статута на средищно училище на ОУ “Аверкий Попстоянов”, град Рила и включването му в Списък на средищните детски градини и училища в Република България за учебната 2021/2022 година.

Докладва: Г. Кабзималски - Кмет на общината

21. Запазване статута на защитена детска градина на Общинска детска градина “Д-р Тодора Миладинова”, град Рила и включването й в Списък със защитените детски градини и защитените училища в Република България за учебната 2021/2022 година.

Докладва: Г. Кабзималски - Кмет на общината

22. Запазване статута на средищна детска градина на Общинска детска градина “Д-р Тодора Миладинова”, град Рила и включването й в Списък на средищните детски градини и училища в Република България за учебната 2021/2022 година.

Докладва: Г. Кабзималски - Кмет на общината

23. Изказвания, питания, становища, предложения на граждани и разни

С уважение,/п/

Цветана Шушкова

Председател на ОбС


П О К А Н А

На  основание чл.30, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, на  22.06.2021г. /вторник/ от 16:00 ч, в Заседателната зала на общинска администрация, град Рила, Правна комисия към Общински съвет на Община Рила, Икономическа комисия към Общински съвет на Община Рила, Социална комисия към Общински съвет на Община Рила, Комисия благоустрояване и комунални дейости към Общински съвет на Община Рила,ще проведат съвместно заседание при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1.Отчет за дейността на Звеното за защита на потребителите на територията на Община Рила за периода от месец юни 2020г., до месец юни 2021г.   

Докладва: Г. Кабзималски - Кмет на общината

2. Приемане на Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Рила

Докладва: Г. Кабзималски - Кмет на общината

3. Съгласуване на позиция и мандат по Проекто-решения, към предварително обявения дневен ред на предстоящото редовно заседание (на 29.06.2021г.) на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Кюстендилска вода” ЕООД, гр. Кюстендил и определяне представител на Община Рила за участие в редовното заседание на Общото събрание на Асоциацията

Докладва: Г. Кабзималски - Кмет на общината

4. Приемане на изменение и допълнение на Наредба  за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Рила

Докладва: Г. Кабзималски - Кмет на общината

 5. Актуализация на поименен списък за капиталовите разходи на община Рила за месец  2021 година

Докладва: Г. Кабзималски - Кмет на общината

  6. Проведена работна среща между представители на общинска администрация, град Рила, представители на Инициативен комитет за построяване на паметник и Общински съвет, град Рила.

Докладва: Г. Кабзималски - Кмет на общината

7. Осигуряване на финансови средства за извършване на частичен ремонт – подмяна на дограма и обновяване на фасадата на Храм „Св. Николай Мирликийски Чудотворец“, град Рила

Докладва: Г. Кабзималски - Кмет на общината

8. Становище за замяна на наложени обезпечителни мерки

Докладва: Г. Кабзималски - Кмет на общината

9. Отчет за дейността на Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към Община Рила

Докладва: Л.Чавков – Председател на МКБППМНП

10. Приемане на Програма „Зелена детска градина“, през месец август 2021г. – част от неучебното време за учебната 2020/2021г.

Докладва: И.Тахтаджийска – Директор на ОДГ

11. Актуализация на Годишна програма за управлениеи разпореждане с имоти- общинска собственост в Община Рила за 2021г.

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

12. Предоставяне безвъзмездно за управление на Дирекция Природен парк „Рилски манастир“, град Рила на помещения- публична общинска собственост, находящи се на трети и четвърти етаж от Пететажна масивна стоманобетонна сграда, която сграда е част от масивна сграда „Културен дом“, изграден в УПИ II-577, попадащ в кв.66 по плана на гр. Рила

Докладва: Г. Кабзималски - Кмет на общината

13. Продажба на Поземлен имот с идентификатор 55539.100.212. по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Пастра, Община Рила, одобрени със Заповед №РД-18-72/08.10.2009г. на Изпълнителения Директор на АГКК, находящ се в с. Пастра, Община Рила, Област Кюстендил, с площ от 352кв.м., трайно предназначение – урбанизирана територия,начин на трайно ползване:ниско застрояване(до 10(десет)м), предишен идентификатор:няма, номер по предходен план:няма, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване

Докладва: Г. Кабзималски - Кмет на общината

14. Продажба на Поземлен имот с №1732, попадащ в кв. 77, по кадастралния план на град Рила, Община Рила, утвърден със Заповед №30/22.02.1993г. на Кмета на Община Рила, изменен със Заповед №РД-01-04-321/14.12.2020г. на Кмета на Община Рила, с площ от 94.70кв.м, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване

Докладва: Г. Кабзималски - Кмет на общината

15. Прекратяване на съсобственост, между Община Рила и Любомир Евтимов Василев и Владимир Ефтимов Василев и двамата с постоянен адрес : град Рила, ул. „Любен Каравелов“ №17, чрез продажба на частта на Общината, представляваща 30/391кв. м. ид. Ч. от УПИ –I1231, в кв. 86, по действащият регулационен план на гр. Рила, Община Рила

Докладва: Г. Кабзималски - Кмет на общината

16. Изменение на  Приложение №1 към Решение № 220/25.02.2021г. на Общински съвет на Община Рила, поправено с Решение № 233/10.03.2021г. на Общински съвет на Община Рила за отдаване под наем на недвижими имоти - земеделски земи от общинския поземлен фонд – маломерни имоти по КК и КР за землищата на територията на Община Рила, без провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс.

Докладва: Г. Кабзималски - Кмет на общината

17. Допълнение на  Приложение №1 към Решение № 220/25.02.2021г. на Общински съвет на Община Рила, поправено с Решение № 233/10.03.2021г. на Общински съвет на Община Рила за отдаване под наем на недвижими имоти – общинска собственост, с площ до 20 000 кв.м., по кадастралната карта и кадастралните регистри за съответните землища на територията на Община Рила, чрез провеждане на публични търгове с тайно наддаване

Докладва: Г. Кабзималски - Кмет на общината

18. Отдаване под наем на недвижими имоти – общинска собственост, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Рила, Община Рила, чрез провеждане на публични търгове с тайно наддаване

Докладва: Г. Кабзималски - Кмет на общината

 19. Запазване статута на защитено училище на ОУ “Аверкий Попстоянов”,  град Рила и включването му в Списък със защитените детски градини и защитените училища в Република България за учебната 2021/2022 година.

Докладва: Г. Кабзималски - Кмет на общината

20. Запазване статута на средищно училище на ОУ “Аверкий Попстоянов”, град Рила и включването му в Списък на средищните детски градини и училища в Република България за учебната 2021/2022 година.

Докладва: Г. Кабзималски - Кмет на общината

21. Запазване статута на защитена детска градина на Общинска детска градина “Д-р Тодора Миладинова”, град Рила и включването й в Списък със защитените детски градини и защитените училища в Република България за учебната 2021/2022 година.

Докладва: Г. Кабзималски - Кмет на общината

22. Запазване статута на средищна детска градина на Общинска детска градина “Д-р Тодора Миладинова”, град Рила и включването й в Списък на средищните детски градини и училища в Република България за учебната 2021/2022 година.

Докладва: Г. Кабзималски - Кмет на общината

23. Изказвания, питания, становища, предложения на граждани и разни

Председател на ПК:/п/

 /Иван Станков/

Председател на ИК:/п/

/Николай Чифлигаров/

 Председател на СК:/п/

 /Теодора Симеонова /          

Председател  на КБКД: /п/                  

/Мария Жлябинкова/


Изх.: РД-02-15-13

Дата:14.06.2021г.

П О К А Н А

На  основание чл.25, т.1, във вр. 24, ал.4 от ЗМСМА, Председателя на ОбС на Община Рила свиква общинските съветници на извънредно заседание на Общинския съвет на 14.06.2021г. /понеделник/ от 09.00 ч. в заседателната зала на ОА, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Обявяване на 21.06.2021г./понеделник/ за празничен и неприсъствен ден на територията на Община Рила

Докладва: Георги Кабзималски – Кмет на Община Рила  

С уважение,/п/

Цветана Шушкова

Председател на ОбС


Изх: РД-02-15-12

Дата:13.05.2021г

П О К А Н А

На  основание чл.25, т.1, във вр. 24, ал.4 от ЗМСМА, Председателя на ОбС на Община Рила свиква общинските съветници на извънредно заседание на Общинския съвет на 17.05.2021г. /понеделник/ от 17.00 ч. в заседателната зала на ОА, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Одобряване на промяна в структурата на Общинска администрация, град Рила, считано от 01.06.2021г.

Докладва: Георги Кабзималски – Кмет на Община Рила

2. Определяне  на представител на Община Рила в  редовно общо събрание на акционерите   на МБАЛ „Д-р Никола Василев“ АД гр. Кюстендил

Докладва: Георги Кабзималски – Кмет на Община Рила

С уважение,/п/

Цветана Шушкова

Председател на ОбС


Изх: РД-02-15-9

Дата:29.04.2021г

П О К А Н А

На  основание чл.25, т.1, във вр. 24, ал.4 от ЗМСМА, Председателя на ОбС на Община Рила свиква общинските съветници на извънредно заседание на Общинския съвет на 29.04.2021г. /четвъртък/ от 10.00 ч. в заседателната зала на ОА, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Съгласуване на  инвестиционен проект „Подземна оптична кабелна линия за пренос и разпределение на цифрови данни/интернет/, между гр. Рила , общ. Рила и с. Стоб , общ. Кочериново извън границите на урбанизираната територия“

Докладва:Георги Кабзималски – Кмет на Община Рила

     С уважение,/п/

Цветана Шушкова

Председател на ОбС


Изх№ РД-02-15-10

Дата: 16.04.2021г.

П О К А Н А

На  основание чл.25, т.1, във вр. 24, ал.4 от ЗМСМА, Председателя на ОбС на Община Рила свиква общинските съветници на редовно заседание на Общинския съвет на 22.04.2021г. /четвъртък/ от 15.00 ч. в  заседателна зала на ОА, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Приемане на Програма за закрила на детето за 2021 година на Община Рила

Докладва: К. Антова- Директор на ДСП - Бобошево

 1. Отчет за дейността на Обществен съвет  за упражняване на обществен контрол при осъществяване на  дейностите в областта на социалните помощи и социалните услуги в Община Рила  за 2020 г.       

Докладва: С. Спасова – Председател на Обществен съвет

 1. Отчет за дейността на Звено „Социални услуги в общността“, град Рила

Докладва: Ц.Иванова- Управител

4. Доклади за осъществените читалищни дейности в изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност в Община Рила и за изразходваните от бюджета средства през предходната година.                                 

Докладват: Читалищни  настоятелства

5. Отчет за дейността на Дневен център за стари хора в гр.Рила през 2020г.

        Докладва: Управител на ДЦСХ

 1. Отчет за състоянието на общинската собственост в Община Рила

Докладва: Г. Кабзималски - Кмет на общината

7. Обявяване на недвижим имот – частна общинска собственост за публична общинска собственост

Докладва: Г. Кабзималски - Кмет на общината

8. Информация за изпълнение на Програма за управление на отпадъците на Община Рла за периода 2016г.- 2020г. /Актуализация - 2018г/, през 2020г.

Докладва: Г. Кабзималски - Кмет на общината

 1. Отчет за изпълнение на задълженията на постоянна комисия от служители на община Рила за Гробищен парк в гр. Рила за 2020г.

Докладва: Г. Кабзималски - Кмет на общината

 1. Приемане на отчет за Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Рила за 2020г.

Докладва: Г. Кабзималски - Кмет на общината

11. Приемане на Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Рила за 2021 година

Докладва: Г. Кабзималски - Кмет на общината

12.  Приемане на Отчет за състоянието на социалните услуги на територията на Община Рила за 2020г.

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

13.  Отчет за участие на Община Рила в Търговски дружества за 2020г.

Докладва: Г. Кабзималски - Кмет на общината

 1. Прекратяване на съсобственост, между Община Рила и Миряна Петрова Каймаканска, чрез продажба на частта на Общината, представляваща 331/631 кв. м. ид. ч. от Поземлен имот с идентификатор 55539.100.309 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Пастра, Община Рила, целият с площ от 631 кв. м.

Докладва: Г. Кабзималски - Кмет на общината

 1. Прекратяване на съсобственост, между Община Рила и Петрунка Василева Колибарска и Кирил Спасов Колибарски, чрез продажба на частта на Общината, представляваща 110/950 идеални части от УПИ V- 2, в кв.  27, по действащия към момента регулационен план на с. Смочево, утвърден със Заповед № 101/23.09.1991 г. на Кмета на Община Рила, целият с урегулирано пространство от 950 кв. м.

Докладва: Г. Кабзималски - Кмет на общината

 1. Прекратяване на съсобственост, между Община Рила и Люба Иванова Васева, чрез продажба на частта на Общината, представляваща 36/530 кв.м. ид. ч. от УПИ XXXIV-1270, в кв. 90, по действащият регулационен план на гр. Рила, Община Рила.

Докладва: Г. Кабзималски - Кмет на общината

 1. Прекратяване на съсобственост, между Община Рила и Иван Вълчев Иванов, чрез продажба на частта на Общината, представляваща 34/928 кв.м. ид. ч. от УПИ VI – 370, кв. 21 по плана на с. Смочево, Община Рила.

Докладва: Г. Кабзималски - Кмет на общината

 1. Прекратяване на съсобственост, между Община Рила и Григор Петров Василев, с постоянен адрес: гр. Сливница, Община Сливница, ул. "Хаджи Димитър" № 36, Петър Григоров Василев, с постоянен адрес: гр. София, Община Столична, ул. "Граф Игнатиев", бл. 47, вх. А, ет.2 и Александра  Григорова Василева, с постоянен адрес: гр. София, Община Столична, ул. "Граф Игнатиев", бл.47, вх. А, ет.1 - законни наследници на Райна Александрова Василева,  с последен постоянен адрес: гр. Сливница, Община Столична, Област Софийска, ул. "Хаджи Димитър" № 36, чрез продажба на частта на Общината, представляваща 80/982 кв.м. ид. ч. от УПИ VIII-234, в кв. 2, по действащият регулационен план на гр. Рила, Община Рила.

Докладва: Г. Кабзималски - Кмет на общината

 1. Искане, изх. № ПО-15-537-2/19.03.2021 г. от Началник на Общинска служба по земеделие, град Кочериново, офиси град Рила и град Бобошево, на основание § 27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ (обнародван в ДВ, бр. 62/2010г.) за предоставяне на площ от 12.337 дка от общински недвижим имот с идентификатор 62671.172.10 по КККР на землище град Рила, Община Рила, находящ се в местността «Пармачки рид»

Докладва: С. Миланов – Началник „ОСЗ“

 1. Искане, изх. № ПО-15-537-3/19.03.2021 г. от Началник на Общинска служба по земеделие, град Кочериново, офиси град Рила и град Бобошево, на основание § 27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ (обнародван в ДВ, бр. 62/2010г.) за предоставяне на площ от 1.773 дка от общински недвижим имот с идентификатор 62671.49.106 по КККР на землище град Рила, Община Рила, находящ се в местността «Маковец»

Докладва: С. Миланов – Началник „ОСЗ“

 1. Искане, изх. № ПО-15-537-4/19.03.2021 г. от Началник на Общинска служба по земеделие, град Кочериново, офиси град Рила и град Бобошево, на основание § 27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ (обнародван в ДВ, бр. 62/2010г.) за предоставяне на площ от 0,950 дка от общински недвижим имот с идентификатор 62671.49.14 по КККР на землище град Рила, Община Рила, находящ се в местността «Маковец»

Докладва: С. Миланов – Началник „ОСЗ“

 1. Искане, изх. № ПО-15-334-1/08.04.2021 г. от Началник на Общинска служба по земеделие, град Кочериново, офиси град Рила и град Бобошево, на основание § 27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ (обнародван в ДВ, бр. 62/2010г.) за предоставяне на  площ от 1.822  дка от общински недвижим имот с идентификатор 62671.258.4 и площ от 0.272 дкаот общински недвижим имот с идентификатор 62671.165.42 по КККР на землище град Рила, Община Рила, находящ се в местността «Преката Нива»

Докладва: С. Миланов – Началник „ОСЗ“

 1. Искане, изх. № ПО-15-334-2/08.04.2021 г. от Началник на Общинска служба по земеделие, град Кочериново, офиси град Рила и град Бобошево, на основание § 27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ (обнародван в ДВ, бр. 62/2010г.) за предоставяне на площ от 0.915 дка от общински недвижим имот с идентификатор 62671.367.24 по КККР на землище град Рила, Община Рила, находящ се в местността «Преката Нива»

Докладва: С. Миланов – Началник „ОСЗ“

 1. Искане, изх. № ПО-15-334-3/08.04.2021 г. от Началник на Общинска служба по земеделие, град Кочериново, офиси град Рила и град Бобошево, на основание § 27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ (обнародван в ДВ, бр. 62/2010г.) за предоставяне на площ от 2. 134 дка от общински недвижим имот с идентификатор 62671.348.20 по КККР на землище град Рила, Община Рила, находящ се в местността «Пред Къщи»

Докладва: С. Миланов – Началник „ОСЗ“

 1. Искане, изх. № ПО-15-334-4/08.04.2021 г. от Началник на Общинска служба по земеделие, град Кочериново, офиси град Рила и град Бобошево, на основание § 27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ (обнародван в ДВ, бр. 62/2010г.) за предоставяне на площ от 3.167 дка от общински недвижим имот с идентификатор 62671.348.23 по КККР на землище град Рила, Община Рила, находящ се в местността «Кривите дъски»

Докладва: С. Миланов – Началник „ОСЗ“

 1. Актуализация на поименен списък за капиталовите разходи на община Рила за 2021г

Докладва: Г. Кабзималски - Кмет на общината

 1. Приемане на редносрочната бюджетна прогноза за местни дейности в Община Рила за периода 2022г-2024г.

Докладва: Г. Кабзималски - Кмет на общината

 1. Изказвания, питания, становища, предложения на граждани и разни 

С уважение,/п/

Цветана Шушкова

Председател на ОбС


П О К А Н А 

На  основание чл.30, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, на  19.04.2021г. /понеделник/ от 15:00 ч, в Заседателната зала на общинска администрация, град Рила, Правна комисия към Общински съвет на Община Рила, Икономическа комисия към Общински съвет на Община Рила, Социална комисия към Общински съвет на Община Рила, Комисия благоустрояване и комунални дейности към Общински съвет на Община Рила, ще проведат съвместно заседание при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Приемане на Програма за закрила на детето за 2021 година на Община Рила

Докладва: К. Антова- Директор на ДСП - Бобошево

 1. Отчет за дейността на Обществен съвет  за упражняване на обществен контрол при осъществяване на  дейностите в областта на социалните помощи и социалните услуги в Община Рила  за 2020 г.       

Докладва: С. Спасова – Председател на Обществен съвет

 1. Отчет за дейността на Звено „Социални услуги в общността“, град Рила

Докладва: Ц.Иванова- Управител

 1. Доклади за осъществените читалищни дейности в изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност в Община Рила и за изразходваните от бюджета средства през предходната година.                                 

Докладват: Читалищни  настоятелства

 1. Отчет за дейността на Дневен център за стари хора в гр.Рила през 2020г.

        Докладва: Управител на ДЦСХ

 1. Отчет за състоянието на общинската собственост в Община Рила

Докладва: Г. Кабзималски - Кмет на общината

 1. Обявяване на недвижим имот – частна общинска собственост за публична общинска собственост

Докладва: Г. Кабзималски - Кмет на общината

8. Информация за изпълнение на Програма за управление на отпадъците на Община Рла за периода 2016г.- 2020г. /Актуализация - 2018г/, през 2020г.

Докладва: Г. Кабзималски - Кмет на общината

 1. Отчет за изпълнение на задълженията на постоянна комисия от служители на община Рила за Гробищен парк в гр. Рила за 2020г.

Докладва: Г. Кабзималски - Кмет на общината

 1. Приемане на отчет за Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Рила за 2020г.

Докладва: Г. Кабзималски - Кмет на общината

 1. Приемане на Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Рила за 2021 година

Докладва: Г. Кабзималски - Кмет на общината

 1. Приемане на Отчет за състоянието на социалните услуги на територията на Община Рила за 2020г.

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

 1. Отчет за участие на Община Рила в Търговски дружества за 2020г.

Докладва: Г. Кабзималски - Кмет на общината

 1. Прекратяване на съсобственост, между Община Рила и Миряна Петрова Каймаканска, чрез продажба на частта на Общината, представляваща 331/631 кв. м. ид. ч. от Поземлен имот с идентификатор 55539.100.309 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Пастра, Община Рила, целият с площ от 631 кв. м.

Докладва: Г. Кабзималски - Кмет на общината

 1. Прекратяване на съсобственост, между Община Рила и Петрунка Василева Колибарска и Кирил Спасов Колибарски, чрез продажба на частта на Общината, представляваща 110/950 идеални части от УПИ V- 2, в кв.  27, по действащия към момента регулационен план на с. Смочево, утвърден със Заповед № 101/23.09.1991 г. на Кмета на Община Рила, целият с урегулирано пространство от 950 кв. м.

Докладва: Г. Кабзималски - Кмет на общината

 1. Прекратяване на съсобственост, между Община Рила и Люба Иванова Васева, чрез продажба на частта на Общината, представляваща 36/530 кв.м. ид. ч. от УПИ XXXIV-1270, в кв. 90, по действащият регулационен план на гр. Рила, Община Рила.

Докладва: Г. Кабзималски - Кмет на общината

 1. Прекратяване на съсобственост, между Община Рила и Иван Вълчев Иванов, чрез продажба на частта на Общината, представляваща 34/928 кв.м. ид. ч. от УПИ VI – 370, кв. 21 по плана на с. Смочево, Община Рила.

Докладва: Г. Кабзималски - Кмет на общината

 1. Прекратяване на съсобственост, между Община Рила и Григор Петров Василев, с постоянен адрес: гр. Сливница, Община Сливница, ул. "Хаджи Димитър" № 36, Петър Григоров Василев, с постоянен адрес: гр. София, Община Столична, ул. "Граф Игнатиев", бл. 47, вх. А, ет.2 и Александра  Григорова Василева, с постоянен адрес: гр. София, Община Столична, ул. "Граф Игнатиев", бл.47, вх. А, ет.1 - законни наследници на Райна Александрова Василева,  с последен постоянен адрес: гр. Сливница, Община Столична, Област Софийска, ул. "Хаджи Димитър" № 36, чрез продажба на частта на Общината, представляваща 80/982 кв.м. ид. ч. от УПИ VIII-234, в кв. 2, по действащият регулационен план на гр. Рила, Община Рила.

Докладва: Г. Кабзималски - Кмет на общината

 1. Искане, изх. № ПО-15-537-2/19.03.2021 г. от Началник на Общинска служба по земеделие, град Кочериново, офиси град Рила и град Бобошево, на основание § 27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ (обнародван в ДВ, бр. 62/2010г.) за предоставяне на площ от 12.337 дка от общински недвижим имот с идентификатор 62671.172.10 по КККР на землище град Рила, Община Рила, находящ се в местността «Пармачки рид»

Докладва: С. Миланов – Началник „ОСЗ“

 1. Искане, изх. № ПО-15-537-3/19.03.2021 г. от Началник на Общинска служба по земеделие, град Кочериново, офиси град Рила и град Бобошево, на основание § 27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ (обнародван в ДВ, бр. 62/2010г.) за предоставяне на площ от 1.773 дка от общински недвижим имот с идентификатор 62671.49.106 по КККР на землище град Рила, Община Рила, находящ се в местността «Маковец»

Докладва: С. Миланов – Началник „ОСЗ“

 1. Искане, изх. № ПО-15-537-4/19.03.2021 г. от Началник на Общинска служба по земеделие, град Кочериново, офиси град Рила и град Бобошево, на основание § 27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ (обнародван в ДВ, бр. 62/2010г.) за предоставяне на площ от 0,950 дка от общински недвижим имот с идентификатор 62671.49.14 по КККР на землище град Рила, Община Рила, находящ се в местността «Маковец»

Докладва: С. Миланов – Началник „ОСЗ“

 1. Искане, изх. № ПО-15-334-1/08.04.2021 г. от Началник на Общинска служба по земеделие, град Кочериново, офиси град Рила и град Бобошево, на основание § 27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ (обнародван в ДВ, бр. 62/2010г.) за предоставяне на  площ от 1.822  дка от общински недвижим имот с идентификатор 62671.258.4 и площ от 0.272 дкаот общински недвижим имот с идентификатор 62671.165.42 по КККР на землище град Рила, Община Рила, находящ се в местността «Преката Нива»

Докладва: С. Миланов – Началник „ОСЗ“

 1. Искане, изх. № ПО-15-334-2/08.04.2021 г. от Началник на Общинска служба по земеделие, град Кочериново, офиси град Рила и град Бобошево, на основание § 27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ (обнародван в ДВ, бр. 62/2010г.) за предоставяне на площ от 0.915 дка от общински недвижим имот с идентификатор 62671.367.24 по КККР на землище град Рила, Община Рила, находящ се в местността «Преката Нива»

Докладва: С. Миланов – Началник „ОСЗ“

 1. Искане, изх. № ПО-15-334-3/08.04.2021 г. от Началник на Общинска служба по земеделие, град Кочериново, офиси град Рила и град Бобошево, на основание § 27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ (обнародван в ДВ, бр. 62/2010г.) за предоставяне на площ от 2. 134 дка от общински недвижим имот с идентификатор 62671.348.20 по КККР на землище град Рила, Община Рила, находящ се в местността «Пред Къщи»

Докладва: С. Миланов – Началник „ОСЗ“

 1. Искане, изх. № ПО-15-334-4/08.04.2021 г. от Началник на Общинска служба по земеделие, град Кочериново, офиси град Рила и град Бобошево, на основание § 27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ (обнародван в ДВ, бр. 62/2010г.) за предоставяне на площ от 3.167 дка от общински недвижим имот с идентификатор 62671.348.23 по КККР на землище град Рила, Община Рила, находящ се в местността «Кривите дъски»

Докладва: С. Миланов – Началник „ОСЗ“

 1. Актуализация на поименен списък за капиталовите разходи на община Рила за 2021г

Докладва: Г. Кабзималски - Кмет на общината

 1. Приемане на редносрочната бюджетна прогноза за местни дейности в Община Рила за периода 2022г-2024г.

Докладва: Г. Кабзималски - Кмет на общината

 1. Изказвания, питания, становища, предложения на граждани и разни

  

Председател на ПК:/п/

/Иван Станков/

 Председател на ИК:/п/

 /Николай Чифлигаров/

 Председател на СК:/п/

  /Теодора Симеонова /         

Председател  на КБКД    : /п/ 

/Мария Жлябинкова/


 

Изх.РД-02-15-9

Дата:09.04.2021г

П О К А Н А 

На  основание чл.25, т.1, във вр. 24, ал.4 от ЗМСМА, Председателя на ОбС на Община Рила свиква общинските съветници на извънредно заседание на Общинския съвет на 12.04.2021г. /понеделник/ от 09.00 ч. в заседателната зала на ОА, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Поемане на краткосрочен общински дълг, чрез сключване на договор за кредит с „Фонд ФЛАГ” ЕАД, с цел реализация на Проект № BG16M1OP002-2.010-0025 „Рекултивация на депо за неопасни битови отпадъци – град Рила“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“.

Докладва:Георги Кабзималски – Кмет на Община Рила

 1.  Поемане на краткосрочен общински дълг, чрез сключване на договор за кредит с „Фонд ФЛАГ” ЕАД, с цел реализация на Проект № BG16RFOP001-6.002-0012-C02 „Консервация, експониране и осигуряване на достъпност до антична и средновековна църква „Свети Архангел Михаил“ - гр. Рила“.

Докладва:Георги Кабзималски – Кмет на Община Рила

 1. Искане за включване на пътен участък – публична общинска собственост – от км 00+000 до км 7+000 Рилски манастир – Кирилова поляна, в списъка на общинските пътища.

Докладва:Георги Кабзималски – Кмет на Община Рила

С уважение,/п/

Цветана Шушкова

Председател на ОбС


Изх.: РД-02-05-4

Дата:19.03.2021г.

 

П О К А Н А 

На  основание чл.25, т.1, във вр. 24, ал.4 от ЗМСМА, Председателя на ОбС на Община Рила свиква общинските съветници на извънредно заседание на Общинския съвет на 22.03.2021г. /понеделник/ от 13.00 ч. в заседателната зала на ОА, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

 

1.       Приемане на изменение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите на територията на Община Рила.

Докладва:Георги Кабзималски – Кмет на Община Рила

С уважение,/п/

Цветана Шушкова

Председател на ОбС


Изх: РД-02-15-8

Дата:10.03.2021г

П О К А Н А 

На  основание чл.25, т.1, във вр. 24, ал.4 от ЗМСМА, Председателя на ОбС на Община Рила свиква общинските съветници на извънредно заседание на Общинския съвет на 10.03.2021г. /сряда/ от 13.00 ч. в заседателната зала на ОА, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Поправка на очевидна фактическа грешка,  допусната в Решение №218/25.02.2021г.  на Общински съвет, Община Рила

Докладва:Цветана Шушкова – Председател на Общински съвет

 1. Поправка на очевидни  фактически грешки,  допуснати в Решение №220/25.02.2021г.  на Общински съвет, Община Рила, Решение №221/25.02.2021г.  на Общински съвет, Община Рила, Решение №222/25.02.2021г.  на Общински съвет, Община Рила

Докладва:Цветана Шушкова – Председател на Общински съвет

С уважение,

Цветана Шушкова

      Председател на ОбС 


Изх. № РД-02-15-7

Дата: 26.02.2021г.

П О К А Н А

На  основание чл.25, т.1, във вр. 24, ал.4 от ЗМСМА, Председателя на ОбС на Община Рила свиква общинските съветници на редовно заседание на Общинския съвет на 04.03.2021г. /четвъртък/ от 16.00 ч. в  заседателна зала на ОА, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1.      Утвърждаване на показателите за разходи по чл.45, ал.1, т.2 от Закона за публичните финанси за населените места с кметски наместници на територията на Община Рила

Докладва: Г. Кабзималски - Кмет на общината

2.      Приемане на бюджета на Община Рила за 2021 г

            Докладва: Г. Кабзималски - Кмет на общината

3.      Приемане на инвестиционната програма за 2021г.

Докладва: Г. Кабзималски - Кмет на общината

4.      Даване на съгласие за разходване на средствата по реда на чл.60, ал.2, т.1 и т.2 и чл.64 , ал.1 от Закона за управление на отпадъците, възстановени за 2020г. от Регионална инспекция по околната среда и водите- Благоевград за сметка на Община Рила

Докладва: Г. Кабзималски - Кмет на общината

5.       Откриване на извънбюджетна банкова сметка в лева с код 7443 за получаване и разходване на средствата за осигуряване на заетост по Проект“Заетост за теб“

Докладва: Г. Иванов – Директор на ОП“ЧБКД“

 1. Изказвания, питания, становища, предложения на граждани и разни 

С уважение,/п/

Цветана Шушкова

 

Председател на ОбС

 


 П О К А Н А 

На  основание чл.30, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, на  01.03.2021г. /понеделник/ от 16:00 ч, в Заседателната зала на общинска администрация, град Рила, Правна комисия към Общински съвет на Община Рила, Икономическа комисия към Общински съвет на Община Рила, Социална комисия към Общински съвет на Община Рила, Комисия благоустрояване и комунални дейности към Общински съвет на Община Рила, ще проведат съвместно заседание при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Утвърждаване на показателите за разходи по чл.45, ал.1, т.2 от Закона за публичните финанси за населените места с кметски наместници на територията на Община Рила

Докладва: Г. Кабзималски - Кмет на общината

 1. Приемане на бюджета на Община Рила за 2021 г

            Докладва: Г. Кабзималски - Кмет на общината

 1. Приемане на инвестиционната програма за 2021г.

Докладва: Г. Кабзималски - Кмет на общината

 1. Даване на съгласие за разходване на средствата по реда на чл.60, ал.2, т.1 и т.2 и чл.64 , ал.1 от Закона за управление на отпадъците, възстановени за 2020г. от Регионална инспекция по околната среда и водите- Благоевград за сметка на Община Рила

Докладва: Г. Кабзималски - Кмет на общината

5. Откриване на извънбюджетна банкова сметка в лева с код 7443 за получаване и разходване на средствата за осигуряване на заетост по Проект“Заетост за теб“

Докладва: Г. Иванов – Директор на ОП“ЧБКД“

 1. Изказвания, питания, становища, предложения на граждани и разни

Председател на ПК:/п/

                                                                                                   /Иван Станков/

 

                                                                Председател на ИК:/п/

                                                                                             /Николай Чифлигаров/

 

                                                                 Председател на СК:/п/

                                                                                               /Теодора Симеонова /          

 

Председател  на КБКД    : /п/                  

                                          /Мария Жлябинкова/


Изх.№ РД-02-15-6

Дата: 19.02.2021г.

П О К А Н А

На  основание чл.25, т.1, във вр. 24, ал.4 от ЗМСМА, Председателя на ОбС на Община Рила свиква общинските съветници на редовно заседание на Общинския съвет на 25.02.2021г. /четвъртък/ от 15.00 ч. в  заседателна зала на ОА, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Отчет за дейността на РУ-град Рила през 2020г.

Докладва: И. Кавлачки- Началник на РУ

2. Информация за дейността на РСПБЗН-Рила през 2020г.и състоянието на пожарната безопасност на територията на Община Рила

Докладва: С. Тахтаджийски- Началник РСПБЗН

3. Отчет на ОП „Чистота, благоустрояване и комунални дейности“ град Рила за 2020г.

Докладва:  Г. Иванов – Директор на ОП „ЧБКД“

4. Приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в община Рила за 2021 г.       

Докладва : Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

5. Предоставяне в управление на Кмета на Община Рила на част от недвижим имот – публична общинска собственост, а именно: помещение, представляващо „ритуална зала”, със застроена площ от 55.25 кв.м, находящо се в Едноетажна масивна стоманобетонова сграда, която сграда е част от масивна сграда „Културен дом”, със застроена площ от 1160 кв.м., изградена в УПИ II – 577, кв. 66 по плана на гр. Рила, Община Рила, утвърден със Заповед № 30/22.02.1993г. на Кмета на Община Рила, с урегулирано пространство от 1330 кв.м.

 Докладва : Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

6. Отдаване под наем на част от недвижим имот – частна общинска собственост, представляваща: „помещения”, находящи се на първи етаж (партер) и втори етаж от Двуетажна масивна сграда, която сграда е част от Административна сграда, построена в УПИ ІV- Административна и обществена дейност, попадащ в кв. 66 по плана на гр. Рила, Община Рила, чрез провеждане на публичeн търг с тайно наддаване.

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

7. Даване на съгласие за промяна наименованието на Едноетажна масивна сграда “Учебна работилница”, в Едноетажна масивна сграда „Работилница“, без промяна на нейния статут по ЗУТ.

Докладва: Г. Кабзималски–Кмет на общината

8. Отмяна на Решение на Решение№159/29.10.2020г. на Общински съвет на Община Рила

Докладва: Г. Кабзималски–Кмет на общината

9. Отчет за дейността на Общински футболен клуб „Мусала 2010“

Докладва: Г. Кабзималски–Кмет на общината

10. Отдаване под наем на недвижими имоти – земеделски земи от общинския поземлен фонд,-маломерни имоти, находящи се в землищата на населените места на територията на Община Рила,  без провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс.

 Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

11. Отдаване под наем на недвижими имоти – земеделски земи от Общинския поземлен фонд с площ до 20 дка, находящи се в землищата на населените места на територията на Община Рила, чрез провеждане на публични търгове с тайно наддаване

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

12. Отдаване под наем на недвижими имоти – земеделски земи от Общинския поземлен фонд с площ над 20 дка, находящи се в землищата на населените места на територията на Община Рила, чрез провеждане на публично оповестени конкурси.                                                          

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

13. Изказвания, питания, становища, предложения на граждани и разни

С уважение,/п/

Цветана Шушкова

Председател на ОбС


П О К А Н А

На  основание чл.30, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, на  22.02.2021г. /понеделник/ от 15:00 ч, в Заседателната зала на общинска администрация, град Рила, Правна комисия към Общински съвет на Община Рила, Икономическа комисия към Общински съвет на Община Рила, Социална комисия към Общински съвет на Община Рила, Комисия благоустрояване и комунални дейности към Общински съвет на Община Рила, ще проведат съвместно заседание при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1. Отчет за дейността на РУ-град Рила през 2020г.

 Докладва: И. Кавлачки- Началник на РУ

2. Информация за дейността на РСПБЗН-Рила през 2020г.и състоянието на пожарната безопасност на територията на Община Рила

Докладва: С. Тахтаджийски- Началник РСПБЗН

3. Отчет на ОП „Чистота, благоустрояване и комунални дейности“ град Рила за 2020г.

Докладва:  Г. Иванов – Директор на ОП „ЧБКД“

4. Приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в община Рила за 2021 г.       

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

5. Предоставяне в управление на Кмета на Община Рила на част от недвижим имот – публична общинска собственост, а именно: помещение, представляващо „ритуална зала”, със застроена площ от 55.25 кв.м, находящо се в Едноетажна масивна стоманобетонова сграда, която сграда е част от масивна сграда „Културен дом”, със застроена площ от 1160 кв.м., изградена в УПИ II – 577, кв. 66 по плана на гр. Рила, Община Рила, утвърден със Заповед № 30/22.02.1993г. на Кмета на Община Рила, с урегулирано пространство от 1330 кв.м.

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

6. Отдаване под наем на част от недвижим имот – частна общинска собственост, представляваща: „помещения”, находящи се на първи етаж (партер) и втори етаж от Двуетажна масивна сграда, която сграда е част от Административна сграда, построена в УПИ ІV- Административна и обществена дейност, попадащ в кв. 66 по плана на гр. Рила, Община Рила, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване.

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

7. Даване на съгласие за промяна наименованието на Едноетажна масивна сграда “Учебна работилница”, в Едноетажна масивна сграда „Работилница“, без промяна на нейния статут по ЗУТ.

Докладва: Г. Кабзималски–Кмет на общината

8. Отмяна на Решение на Решение№159/29.10.2020г. на Общински съвет на Община Рила

Докладва: Г. Кабзималски–Кмет на общината

 9. Отчет за дейността на Общински футболен клуб „Мусала 2010“

Докладва: Г. Кабзималски–Кмет на общината 

10. Отдаване под наем на недвижими имоти – земеделски земи от общинския поземлен фонд,-маломерни имоти, находящи се в землищата на населените места на територията на Община Рила,  без провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс.

  Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

11. Отдаване под наем на недвижими имоти – земеделски земи от Общинския поземлен фонд с площ до 20 дка, находящи се в землищата на населените места на територията на Община Рила, чрез провеждане на публични търгове с тайно наддаване

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

12. Отдаване под наем на недвижими имоти – земеделски земи от Общинския поземлен фонд с площ над 20 дка, находящи се в землищата на населените места на територията на Община Рила, чрез провеждане на публично оповестени конкурси.

                                                           Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

13. Изказвания, питания, становища, предложения на граждани и разни

Председател на ПК:/п/

                                                                                              /Иван Станков/

                                                            Председател на ИК:/п/

                                                                                             /Николай Чифлигаров/

                                                            Председател на СК:/п/

                                                                                            /Теодора Симеонова /         

Председател на КБКД: /п/                  

                                              /Мария Жлябинкова/


Изх: РД-02-15-5

Дата:19.02.2021г.

П О К А Н А

На  основание чл.25, т.1, във вр. 24, ал.4 от ЗМСМА, Председателя на ОбС на Община Рила свиква общинските съветници на извънредно заседание на Общинския съвет на 19.02.2021г. /петък/ от 15.00 ч. в заседателната зала на ОА, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Заповед №РД-30-29/04.02.2021г. на Областен управител на Област Кюстендил , с което е върнато за  ново обсъждане  от Общински съвет – Рила, като незаконосъобразно, Решение № 198, прието на  проведено на 25.01.2021г., заседание на Общински съвет –     Рила

С уважение,/п/

Цветана Шушкова

Председател на ОБС


Изх: РД-02-15-4

Дата:05.02.2021г

П О К А Н А

На  основание чл.25, т.1, във вр. 24, ал.4 от ЗМСМА, Председателя на ОбС на Община Рила свиква общинските съветници на извънредно заседание на Общинския съвет на 05.02.2021г. /петък/ от 17.00 ч. в заседателната зала на ОА, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите на територията на Община Рила.

Докладва: Георги Кабзималски- Кмет на Община Рила

2. Прекратяване на търговско дружество „Рила Електрик Пауер” ООД 

Докладва: Георги Кабзималски- Кмет на Община Рила

3. Съгласуване на позиция и мандат по Проекто-решения, към предварително обявения дневен ред на предстоящото редовно заседание (на 26.02.2021.) на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Кюстендилска вода” ЕООД, гр. Кюстендил и определяне представител на Община Рила за участие в редовното заседание на Общото събрание на Асоциацията

Докладва: Георги Кабзималски- Кмет на Община Рила

     С уважение,/п/

Цветана Шушкова

Председател на ОбС


Изх. № РД-02-15-3

Дата: 22.01.2021г.

П О К А Н А

На  основание чл.25, т.1, във вр. 24, ал.4 от ЗМСМА, Председателя на ОбС на Община Рила свиква общинските съветници на редовно заседание на Общинския съвет на 28.01.2021г. /четвъртък/ от 16.00 ч. в  заседателна зала на ОА, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Отмяна на Решение № 50/06.02.2020г. на Общински съвет, Община Рила          

Докладва: Г. Кабзималски - Кмет на общината

2. Изменение на Решение № 13/27.12.2019 г. на Общински съвет, Община Рила

Докладва: С. Спасова- Председател на Обществен съвет за упражняване на обществен контрол  при осъществяване на дейностите в областта на социалните помощи и социалните услуги в Община Рила

3. Приемане на  Правилник за организацията и дейността на Обществен съвет за упражняване на обществен контрол при осъществяване на дейностите в областта на социалните помощи в Община Рила

Докладва: С. Спасова- Председател на Обществен съвет за упражняване на обществен контрол  при осъществяване на дейностите в областта на социалните помощи и социалните услуги в Община Рила

4. Промяна на общата численост и структура на персонала на Общинско предприятие „Читота, благоустрояване и комунални дейности“

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

5. Обявяване на недвижим имот публична общинска собственост- за частна общинска собственост

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

6. Отчет за дейността на Местна комисия за обществен ред и сигурност за периода от м. януари-м. декември 2020г.

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

7. Изказвания, питания, становища, предложения на граждани и разни

С уважение,/п/

Цветана Шушкова

Председател на ОбС


П О К А Н А 

На  основание чл.30, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, на  25.01.2021г. /понеделник/ от 16:00 ч, в Заседателната зала на общинска администрация, град Рила, Правна комисия към Общински съвет на Община Рила, Икономическа комисия към Общински съвет на Община Рила, Социална комисия към Общински съвет на Община Рила, Комисия благоустрояване и комунални дейости към Общински съвет на Община Рила,ще проведат съвместно заседание при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1. Отмяна на Решение № 50/06.02.2020г. на Общински съвет, Община Рила

Докладва: Г. Кабзималски - Кмет на общината

2. Изменение на Решение № 13/27.12.2019 г. на Общински съвет, Община Рила

Докладва: С. Спасова- Председател на Обществен съвет за упражняване на обществен контрол  при осъществяване на дейностите в областта на социалните помощи и социалните услуги в Община Рила

3. Приемане на  Правилник за организацията и дейността на Обществен съвет за упражняване на обществен контрол при осъществяване на дейностите в областта на социалните помощи в Община Рила

Докладва: С. Спасова- Председател на Обществен съвет за упражняване на обществен контрол  при осъществяване на дейностите в областта на социалните помощи и социалните услуги в Община Рила

4. Промяна на общата численост и структура на персонала на Общинско предприятие „Читота, благоустрояване и комунални дейности“

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

5. Обявяване на недвижим имот публична общинска собственост- за частна общинска собственост

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

6. Отчет за дейността на Местна комисия за обществен ред и сигурност за периода от м. януари-м. декември 2020г.

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

7. Изказвания, питания, становища, предложения на граждани и разни

      Председател на ПК:/п/

                                                                                             /Иван Станков/

                                                                                           Председател на ИК:/п/

                                                                                             /Николай Чифлигаров/

                                                                                            Председател на СК:/п/

                                                                                               /Теодора Симеонова /          

                                                                                            Председател  на КБКД    : /п/                  

                                                                                            /Мария Жлябинкова/


Изх: РД-02-15-2

Дата:22.01.2021г.

П О К А Н А

На  основание чл.25, т.1, във вр. 24, ал.4 от ЗМСМА, Председателя на ОбС на Община Рила свиква общинските съветници на извънредно заседание на Общинския съвет на 25.01.2021г. /понеделник/ от 15.00 ч. в заседателната зала на ОА, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Корекция на поименен списък за капиталовите разходи на община Рила за 2020г. –м. Декември

Докладва: Георги Кабзималски- Кмет на Община Рила

С уважение,/п/

Цветана Шушкова

Председател на ОбС


Изх: РД-02-15-1

Дата: 14.01.2021г.

П О К А Н А

На  основание чл.25, т.1, във вр. 24, ал.4 от ЗМСМА, Председателя на ОбС на Община Рила свиква общинските съветници на извънредно заседание на Общинския съвет на 15.01.2021г. /петък/ от 09.00 ч. в заседателната зала на ОА, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Кандидатстване по процедура, чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 “Патронажна грижа +”, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 с проект „“Патронажна грижа +“ в Община Рила“.

Докладва: Георги Кабзималски- Кмет на Община Рила

2. Акт за възлагане за предоставянето на помощ за осъществяване на услуга от общ икономически интерес – „Патронажна грижа+“ в Община Рила“.

Докладва: Георги Кабзималски- Кмет на Община Рила

3. Изменение на Решение №97/26.05.2020г. на Общински съвет, Община Рила

Докладва: Георги Кабзималски- Кмет на Община Рила

С уважение,/п/

Цветана Шушкова

Председател на ОбС


Изх: РД-02-04-47

Дата:29.12.2020г.

П О К А Н А

На  основание чл.25, т.1, във вр. 24, ал.4 от ЗМСМА, Председателя на ОбС на Община Рила свиква общинските съветници на извънредно заседание на Общинския съвет на 29.12.2020г. /вторник/ от 15.00 ч. в заседателната зала на ОА, при следния

ДНЕВЕН РЕД: 

1. Актуализация на бюджета по план на Община Рила  към 31.12.2020 г.

Докладва: Георги Кабзималски- Кмет на Община Рила

2. Актуализация на поименен списък за капиталовите разходи на община Рила за 2020 година -  м. Декември

Докладва: Георги Кабзималски- Кмет на Община Рила

3. Одобряване на План-сметка за разходите за дейностите по чл. 66 от ЗМДТ и определяне размера на Такса битови отпадъци на територията на Община Рила за 2021г.

Докладва: Георги Кабзималски- Кмет на Община Рила

С уважение,/п/

Цветана Шушкова

Председател на ОбС


Изх. №РД-02-04-44

Дата: 11.12.2020 г.

ПОКАНА

На основание чл. 25, т.1, във вр. 24, ал. 4 от ЗМСМА, Председателя на ОбС на Община Рила свиква общинските съветници на редовно заседание на Общинския съвет на 18.12.2020 г. /петък/ от 16.00 ч. в заседателната зала на ОА, при следния:

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на План за работа на Общински съвет, Община Рила за 2021г.

Докладва: Цветана Шушкова - Председател ОбС

2. Отчет за дейността на Общински съвет – гр. Рила за периода - м.  юли 2020г. – м. ноември 2020г.

Докладва: Цветана Шушкова - Председател ОбС

3. Отчет за изпълнение на Решенията на Общински съвет, Община Рила от м. юли 2020г. до м. декември 2020 г.

Докладва: Г. Кабзималски - Кмет на общината

4. Приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в Община Рила за 2021г.

Докладва:Г. Кабзималски - Кмет на общината

5.Приемане на Културен календар на Община Рила за 2021г.

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

6. Приемане на Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Рила за 2020 година

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

7. Подписване на Споразумение за изменение на Договор №19/24.03.2014г. за заем за послужване на недвижим имот – публична общинска собственост, сключен между Община Рила, в качеството й на Заемодател и Народно читалище „Христо Ботев -1898“, в качеството му на Заемател

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

 8. Информация за изготвени и приети проекти по програми с външно финансиране за 2020г.

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

 9. Информация за проведените обществени поръчки в Община Рила през 2020г.

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

10. Изказвания, питания, становища, предложения на граждани и разни

 

С уважение,/п/

 

Цветана Шушкова

Председател на ОбС

 


П О К А Н А 

На  основание чл.30, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, на  15.12.2020г. /вторник/ от 16:00 ч, в Заседателната зала на общинска администрация, град Рила, Правна комисия към Общински съвет на Община Рила, Икономическа комисия към Общински съвет на Община Рила, Социална комисия към Общински съвет на Община Рила, Комисия благоустрояване и комунални дейности към Общински съвет на Община Рила, ще проведат съвместно заседание при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на План за работа на Общински съвет, Община Рила за 2021г.

Докладва: Цветана Шушкова - Председател ОбС

2. Отчет за дейността на Общински съвет – гр. Рила за периода - м.  юли 2020г. – м. ноември 2020г.

Докладва: Цветана Шушкова - Председател ОбС

3. Отчет за изпълнение на Решенията на Общински съвет, Община Рила от м. юли 2020г. до м. декември 2020 г.

Докладва: Г. Кабзималски - Кмет на общината

4. Приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в Община Рила за 2021г.

Докладва:Г. Кабзималски - Кмет на общината

5.Приемане на Културен календар на Община Рила за 2021г.

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

6. Приемане на Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Рила за 2020 година

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

7. Подписване на Споразумение за изменение на Договор №19/24.03.2014г. за заем за послужване на недвижим имот – публична общинска собственост, сключен между Община Рила, в качеството й на Заемодател и Народно читалище „Христо Ботев -1898“, в качеството му на Заемател

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

 8. Информация за изготвени и приети проекти по програми с външно финансиране за 2020г.

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

 9. Информация за проведените обществени поръчки в Община Рила през 2020г.

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

10. Изказвания, питания, становища, предложения на граждани и разни

Председател на ПК:/п/

/Иван Станков/

Председател на ИК:/п/

/Николай Чифлигаров/

Председател на СК:/п/

/Теодора Симеонова/          

Председател  на КБКД: /п/                  

/Мария Жлябинкова/


Изх№ РД-02-04-41

Дата: 20.11.2020г.

П О К А Н А

На  основание чл.25, т.1, във вр. 24, ал.4 от ЗМСМА, Председателя на ОбС на Община Рила свиква общинските съветници на редовно заседание на Общинския съвет на 26.11.2020г. /четвъртък/ от 16.00 ч. в  заседателна зала на ОА, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1.Отчет за дейността на Кметски наместник на село Пастра, Община Рила за периода от март 2020г. до октомври 2020г.                                                          

Докладва: Р. Михайлова - Кметски наместник

2.Отчет за дейността на Кметски наместник на село Падала, Община Рила за периода от ноември 2019г. до октомври 2020г.

Докладва: Н. Йовева- Кметски наместник

3.Отчет за дейността на Кметски наместник на село Смочево, Община Рила за периода от ноември 2019г. до октомври 2020г

Докладва:  В. Николова-Кметски наместник

4.Отчет за дейността на Кметски наместник на н.м. Рилски Манастир, Община Рила за периода от март 2020г. до октомври 2020г.

Докладва:  И. Йорданов-Кметски наместник

5.Заповед №РД-30-263/12.11.2020г. на Областен управител на Област Кюстендил , с което е върнато за  ново обсъждане от Общински съвет – Рила, като незаконосъобразно, Решение № 154, прието на проведено на 29.10.2020г., заседание на Общински съвет – Рила, поради противоречието му с чл.59, ал. 1 и ал.2, т.4 от АПК

6.Заповед №РД-30-265/12.11.2020г. на Областен управител на Област Кюстендил , с което е върнато за  ново обсъждане  от Общински съвет – Рила, като нищожно, Решение № 161, прието на проведено на 29.10.2020г., заседание на Общински съвет – Рила

7. Даване на съгласие, за упълномощаване на Директора на ОУ “Аверкий Попстоянов“- гр. Рила да предприема всички необходими действия и да осъществява съответните дейности за извършването на текущ ремонт на училищния стол

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

8.Предоставяне с Договор за безвъзмездно управление на движима вещ- частна общинска собственост, представляваща товарен автомобил, марка „Мерцедес“, модел „711Д“, с Рег. № КН0520ВК, на Общинско предприятие „Чистота, благоустрояване и комунални дейности“ – гр. Рила.

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

9.Отпускане на средства за награден фонд на конкурса  за коледна украса „На Коледа стават чудеса“

Докладва : Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

10.Откриване на  процедура за определяне на съдебни заседатели за района на Районен съд - Дупница, мандат 2021-2025г., приемане на правила за нейното провеждане и избор на комисия по провеждане на процедура за избор на съдебни заседатели

Докладва : Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

11.Информация за състоянието на растениевъдството и животновъдството на територията на Община Рила за стопанската 2019/2020г.

Докладва : Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

12.Приемане на Стратегия за личностно развитие на децата и учениците в Община Рила(2020-2021)

13.Изказвания, питания, становища, предложения на граждани и разни

С уважение,/п/

Цветана Шушкова

Председател на ОбС


П О К А Н А

На  основание чл.30, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, на  23.11.2020г. /понеделник/ от 16:00 ч, в Заседателната зала на общинска администрация, град Рила, Правна комисия към Общински съвет на Община Рила, Икономическа комисия към Общински съвет на Община Рила, Социална комисия към Общински съвет на Община Рила, Комисия благоустрояване и комунални дейности към Общински съвет на Община Рила, ще проведат съвместно заседание при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1.Отчет за дейността на Кметски наместник на село Пастра, Община Рила за периода от март 2020г. до октомври 2020г.                                                          

Докладва: Р. Михайлова - Кметски наместник

2.Отчет за дейността на Кметски наместник на село Падала, Община Рила за периода от ноември 2019г. до октомври 2020г.

Докладва: Н. Йовева- Кметски наместник

3.Отчет за дейността на Кметски наместник на село Смочево, Община Рила за периода от ноември 2019г. до октомври 2020г

Докладва:  В. Николова-Кметски наместник

4.Отчет за дейността на Кметски наместник на н.м. Рилски Манастир, Община Рила за периода от март 2020г. до октомври 2020г.

Докладва:  И. Йорданов-Кметски наместник

5.Заповед №РД-30-263/12.11.2020г. на Областен управител на Област Кюстендил , с което е върнато за  ново обсъждане от Общински съвет – Рила, като незаконосъобразно, Решение № 154, прието на проведено на 29.10.2020г., заседание на Общински съвет – Рила, поради противоречието му с чл.59, ал. 1 и ал.2, т.4 от АПК

6.Заповед №РД-30-265/12.11.2020г. на Областен управител на Област Кюстендил , с което е върнато за  ново обсъждане  от Общински съвет – Рила, като нищожно, Решение № 161, прието на проведено на 29.10.2020г., заседание на Общински съвет – Рила

7. Даване на съгласие, за упълномощаване на Директора на ОУ “Аверкий Попстоянов“- гр. Рила да предприема всички необходими действия и да осъществява съответните дейности за извършването на текущ ремонт на училищния стол

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

8.Предоставяне с Договор за безвъзмездно управление на движима вещ- частна общинска собственост, представляваща товарен автомобил, марка „Мерцедес“, модел „711Д“, с Рег. № КН0520ВК, на Общинско предприятие „Чистота, благоустрояване и комунални дейности“ – гр. Рила.

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

9.Отпускане на средства за награден фонд на конкурса  за коледна украса „На Коледа стават чудеса“

Докладва : Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

10.Откриване на  процедура за определяне на съдебни заседатели за района на Районен съд - Дупница, мандат 2021-2025г., приемане на правила за нейното провеждане и избор на комисия по провеждане на процедура за избор на съдебни заседатели

Докладва : Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

11.Информация за състоянието на растениевъдството и животновъдството на територията на Община Рила за стопанската 2019/2020г.

Докладва : Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

12.Приемане на Стратегия за личностно развитие на децата и учениците в Община Рила(2020-2021)

13.Изказвания, питания, становища, предложения на граждани и разни

Председател на ПК:/п/

/Иван Станков/

Председател на ИК:/п/

 /Николай Чифлигаров/

Председател на СК:/п/

 /Теодора Симеонова /          

Председател  на КБКД    : /п/                  

/Мария Жлябинкова/


Изх. № РД-02-04-37

Дата: 23.10.2020г.

П О К А Н А

На  основание чл.25, т.1, във вр. 24, ал.4 от ЗМСМА, Председателя на ОбС на Община Рила свиква общинските съветници на редовно заседание на Общинския съвет на 29.10.2020г. /четвъртък/ от 15.00 ч. в  заседателна зала на ОА, при следния

ДНЕВЕН РЕД: 

1. Информация за дейността на Дирекция „Природен парк - Рилски манастир“ за 2019г.

Докладва: Директор на Природен парк   

2. Информация за дейността на ДГС „Рилски манастир“, град Рила за 2019г.

Докладва: Директор на ДГС

3. Информация за дейността на Дирекция „Социално подпомагане“- Бобошево на територията на община Рила за 2019г.

Докладва: Директор на ДСП

4. Отчет за дейността на Туристическото дружество  „Рила“- град Рила през 2019г.

Докладва : Председател на ТД

 1. Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Рила за 2020г.

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

 1. Продажба на Поземлен имот с идентификатор 55539.100.212 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Пастра, Община Рила, одобрени със Заповед № РД-18-72/08.10.2009г на Изпълнителния Директор на АГКК, находящ се в с. Пастра, Община Рила, Област Кюстендил, с площ от 352 кв. м, трайно предназначение - урбанизирана територия, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 (десет) м), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: няма, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване.

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

 1. Продажба на земя – частна общинска собственост, без търг или конкурс, на собственика на законно построена върху нея сграда - построена чрез отстъпено право на строеж, върху общинска земя – урегулиран поземлен имот.

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

 1. Продажба на движима вещ - частна общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване.

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

 1. Изказвания, питания, становища, предложения на граждани и разни

С уважение,/п/

Цветана Шушкова

Председател на ОбС


П О К А Н А

На  основание чл.30, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, на  26.10.2020г. /понеделник/ от 15:00 ч, в Заседателната зала на общинска администрация, град Рила, Правна комисия към Общински съвет на Община Рила, Икономическа комисия към Общински съвет на Община Рила, Социална комисия към Общински съвет на Община Рила, Комисия благоустрояване и комунални дейности към Общински съвет на Община Рила, ще проведат съвместно заседание при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Информация за дейността на Дирекция „Природен парк - Рилски манастир“ за 2019г.

Докладва: Директор на Природен парк   

 1. Информация за дейността на ДГС „Рилски манастир“, град Рила за 2019г.

Докладва: Директор на ДГС

 1. Информация за дейността на Дирекция „Социално подпомагане“- Бобошево на територията на община Рила за 2019г.

Докладва: Директор на ДСП

 1. Отчет за дейността на Туристическото дружество  „Рила“- град Рила през 2019г.

Докладва: Председател на ТД

 1. Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Рила за 2020г.

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

 1. Продажба на Поземлен имот с идентификатор 55539.100.212 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Пастра, Община Рила, одобрени със Заповед № РД-18-72/08.10.2009г на Изпълнителния Директор на АГКК, находящ се в с. Пастра, Община Рила, Област Кюстендил, с площ от 352 кв. м, трайно предназначение - урбанизирана територия, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 (десет) м), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: няма, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване.

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

 1. Продажба на земя – частна общинска собственост, без търг или конкурс, на собственика на законно построена върху нея сграда - построена чрез отстъпено право на строеж, върху общинска земя – урегулиран поземлен имот.

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

 1. Продажба на движима вещ - частна общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване.

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

 1. Изказвания, питания, становища, предложения на граждани и разни

Председател на ПК: /п/

/Иван Станков/

Председател на ИК: /п/

/Николай Чифлигаров/

Председател на СК: /п/

/Теодора Симеонова /          

Председател  на КБКД: /п/     

/Мария Жлябинкова/


Изх. № РД-02-04-31

Дата: 09.10.2020г.

П О К А Н А

На  основание чл.25, т.1, във вр. 24, ал.4 от ЗМСМА, Председателя на ОбС на Община Рила свиква общинските съветници на редовно заседание на Общинския съвет на 19.10.2020г. /понеделник/ от 15.00 ч. в  заседателна зала на ОА, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Приемане на отчета за изпълнение на бюджет, средства от Европейския съюз и чуждите средства към 30.06.2020г. на Община Рила

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

 1. Отчет за дейността на Общински щаб за изпълнение на общинския план за защита при бедствия за периода от месец октомври 2019г. до месец септември 2020г.

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

 1. Обявяване на недвижим имот публична общинска собственост – за частна общинска собственост

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

 

 1. Изменение и допълнение на  Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация  Мандат 2019-2023г.

Докладва: Ц. Шушкова – Председател на ОбС

 1. Придобиване/одобрение на инвестициите, направени от ВиК оператора “Кюстендилска вода“ ЕООД - гр. Кюстендил за 2019г., в активите Публична общинска собственост на Община Рила.

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

 1. Определяне на общински съветник за участие в Постоянна общинска комисия по безопасност на движението по пътищата на територията на Община Рила.

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

 1. Временно спиране приема на заявления от граждани в деловодството на Община Рила за заплащане на такси за откупуване на гробни места в Гробищните паркове на територията на Община Рила

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

 1. Изказвания, питания, становища, предложения на граждани и разни

С уважение,/п/

Цветана Шушкова

Председател на ОбС


П О К А Н А

На  основание чл.30, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, на  15.10.2020г. /четвъртък/ от 15:00 ч, в Заседателната зала на Общинска администрация, град Рила, Правна комисия към Общински съвет на Община Рила, Икономическа комисия към Общински съвет на Община Рила, Социална комисия към Общински съвет на Община Рила, Комисия благоустрояване и комунални дейности към Общински съвет на Община Рила, ще проведат съвместно заседание при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Приемане на отчета за изпълнение на бюджет, средства от Европейския съюз и чуждите средства към 30.06.2020г. на Община Рила

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

 1. Отчет за дейността на Общински щаб за изпълнение на общинския план за защита при бедствия за периода от месец октомври 2019г. до месец септември 2020г.

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

 1. Обявяване на недвижим имот публична общинска собственост – за частна общинска собственост

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

 1. Изменение и допълнение на  Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация  Мандат 2019-2023г.

Докладва: Ц. Шушкова Председател на ОбС

 1. Придобиване/одобрение на инвестициите, направени от ВиК оператора “Кюстендилска вода“ ЕООД – гр. Кюстендил за 2019г., в активите Публична общинска собственост на Община Рила.

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

 1. Определяне на общински съветник за участие в Постоянна общинска комисия по безопасност на движението по пътищата на територията на Община Рила.

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

 1. Временно спиране приема на заявления от граждани в деловодството на Община Рила за заплащане на такси за откупуване на гробни места в Гробищните паркове на територията на Община Рила

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

 1. Изказвания, питания, становища, предложения на граждани и разни

Председател на ПК: /п/

/Иван Станков/

Председател на ИК: /п/

/Николай Чифлигаров/

Председател на СК: /п/

 /Теодора Симеонова /          

Председател  на КБКД: /п/        

/Мария Жлябинкова/


Изх: РД-02-04-27

Дата:24.09.2020г.

 

П О К А Н А

На  основание чл.25, т.1, във вр. 24, ал.4 от ЗМСМА, Председателя на ОбС на Община Рила свиква общинските съветници на извънредно заседание на Общинския съвет на 25.09.2020г. /петък/ от 10.00 ч. в заседателната зала на ОА, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Разрешение за допускане на изключения от минималния брой на учениците, в паралелки на ОУ “Аверкий Попстоянов”, град Рила, за учебната 2020/2021 година.

Докладва:Георги Кабзималски- Кмет на Община Рила

 1. Допускане формирането на самостоятелна паралелка в V клас на ОУ “Аверкий Попстоянов”, град Рила, с по-малко от 10 ученици и самостоятелни групи за избираеми учебни часове, за учебната 2020/2021 година

Докладва:Георги Кабзималски- Кмет на Община Рила

 1. Осъществяване на задължително предучилищно образование на децата на 4-годишна възраст, в Общинска детска градина “Д-р Тодора Миладинова”, със седалище и официален адрес: град Рила, Община Рила, Област Кюстендил, ул. „Септемврийска” № 4, от учебната 2020/2021 година.

Докладва:Георги Кабзималски- Кмет на Община Рила

С уважение,

Цветана Шушкова

Председател на ОбС


Изх: РД-02-04-26

Дата:09.09.2020г.

П О К А Н А

На  основание чл.25, т.1, във вр. 24, ал.4 от ЗМСМА, Председателя на ОбС на Община Рила свиква общинските съветници на извънредно заседание на Общинския съвет на 10.09.2020г. /четвъртък/ от 09.00 ч. в заседателната зала на ОА, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Съгласуване на позиция и мандат по Проекто-решения, към предварително обявения дневен ред на предстоящото извънредно заседание (на 17.09.2020г. ) на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Кюстендилска вода” ЕООД, гр. Кюстендил и определяне представител на Община Рила за участие в  заседанието на Общото събрание на Асоциацията.

Докладва:Георги Кабзималски- Кмет на Община Рила

С уважение,/п/

Цветана Шушкова

Председател на ОбС


Изх№ РД-02-04-23

Дата: 24.07.2020г.

П О К А Н А

На  основание чл.25, т.1, във вр. 24, ал.4 от ЗМСМА, Председателя на ОбС на Община Рила свиква общинските съветници на редовно заседание на Общинския съвет на 30.07.2020г. /четвъртък/ от 16.00 ч. в  заседателна зала на ОА, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Отчет за дейността и състоянието  на ОУ „Аверкий Попстоянов“, град Рила през учебната 2019/2020г.

Докладва :Т. Симеонова- Директор ОУ

 1. Отчет за дейността и състоянието на общинска Детска градина „Д-р Тодора Миладинова“, град Рила, за периода от 15 септември 2019г. до 31 май 2020г.

Докладва : И. Тахтаджийска- Директор на ОДГ

 1. Определяне размер на средна месечна посещаемост в групите на ОДГ“Д-р Тодора Миладинова“, град Рила за учебната 2019/2020 година.

Докладва : И. Тахтаджийска- Директор на ОДГ

 1. Отчет за дейността на Общински съвет – гр. Рила за периода - м. ноември 2019г. – м. юни 2020г.

Докладва- Ц. Шушкова- Председател на ОбС

4.1 Отчет за дейността на Постоянна комисия“Благоустрояване и комунални дейности“ при ОбС, Община Рила  за първо полугодие на 2020г.

Докладва : М. Жлябинкова- Председател на ПКБКД

 1. Отчет за изпълнение  на Решенията на Общински съвет, Община Рила от м. ноември 2019г.  до м. юни 2020г

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

6.       Приемане на отчета за изпълнение на сборния бюджет на Община Рила за 2019 г., отчета за изпълнение на средства от ЕС, отчет на чуждите средства и годишния отчет за състоянието на общинския дълг.

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

 1. Изменение на т. I.4 и т. I.7 от Решение №93/04.05.2020г. на ОбС гр. Рила за поемане на общински дълг, чрез сключване на договор за кредит с ДЗЗД „Фонд за устойчиви градове“ /ФУГ/, с цел реализация на дейностите по проект „Консервация, експониране и осигуряване на достъпност до антична и средновековна църква „Свети Архангел Михаил“- гр. Рила, по процедура BG16RFOP001-6.002 Развитие на туристически атракции.

 

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

8.       Актуализация на поименен списък за капиталови разходи на община Рила за м. юли 2020година

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

9.       Учредяване безвъзмездно право на прокарване /сервитут/,  в  полза  на „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“АД , за изграждане на Външно електрозахранване на „Спешна медицинска помощ – навес за линейки, козирка, дизел генератор“ в УПИ VIII-658, кв. 50, с административен адрес:гр. Рила, ул. „Опълченска“№45

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

10.   Учредяване безвъзмездно право на прокарване /сервитут/,  в  полза  на „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“АД , за изграждане на Външно електрозахранване на „“Търговски обект- ресторант с жилищна част“ в УПИ V, кв. 66

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

11.   Процедура за отдаване под наем, чрез провеждане на публични търгове с тайно наддаване, на недвижими имоти с начин на трайно ползване: “пасище”, „мера” и “ливада” от Общински поземлен фонд на Община Рила, останали свободни след проведено разпределение по реда на чл. 37 и, ал. 4 от Закона за собствеността и ползване на земеделските земи (ЗСПЗЗ).

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

 1. Изказвания, питания, становища, предложения на граждани и разни

С уважение,/п/

Цветана Шушкова

Председател на ОбС


П О К А Н А

На  основание чл.30, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, на  27.07.2020г. /понеделник/ от 16:00 ч, в Заседателната зала на общинска администрация, град Рила, Правна комисия към Общински съвет на Община Рила, Икономическа комисия към Общински съвет на Община Рила, Социална комисия към Общински съвет на Община Рила, Комисия благоустрояване и комунални дейости към Общински съвет на община Рила,ще проведат съвместно заседание при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Отчет за дейността и състоянието  на ОУ „Аверкий Попстоянов“, град Рила през учебната 2019/2020г.

Докладва :Т. Симеонова- Директор ОУ

 1. Отчет за дейността и състоянието на общинска Детска градина „Д-р Тодора Миладинова“, град Рила, за периода от 15 септември 2019г. до 31 май 2020г.

Докладва : И. Тахтаджийска- Директор на ОДГ

 1. Определяне размер на средна месечна посещаемост в групите на ОДГ“Д-р Тодора Миладинова“, град Рила за учебната 2019/2020 година.

Докладва : И. Тахтаджийска- Директор на ОДГ

 1. Отчет за дейността на Общински съвет – гр. Рила за периода - м. ноември 2019г. – м. юни 2020г.

Докладва- Ц. Шушкова- Председател на ОбС

4.1 Отчет за дейността на Постоянна комисия“Благоустрояване и комунални дейности“ при ОбС, Община Рила  за първо полугодие на 2020г.

Докладва : М. Жлябинкова- Председател на ПКБКД

 1. Отчет за изпълнение  на Решенията на Общински съвет, Община Рила от м. ноември 2019г.  до м. юни 2020г

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

6.       Приемане на отчета за изпълнение на сборния бюджет на Община Рила за 2019 г., отчета за изпълнение на средства от ЕС, отчет на чуждите средства и годишния отчет за състоянието на общинския дълг.

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

 1. Изменение на т. I.4 и т. I.7 от Решение №93/04.05.2020г. на ОбС гр. Рила за поемане на общински дълг, чрез сключване на договор за кредит с ДЗЗД „Фонд за устойчиви градове“ /ФУГ/, с цел реализация на дейностите по проект „Консервация, експониране и осигуряване на достъпност до антична и средновековна църква „Свети Архангел Михаил“- гр. Рила, по процедура BG16RFOP001-6.002 Развитие на туристически атракции.

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

8.       Актуализация на поименен списък за капиталови разходи на община Рила за м. юли 2020година

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

9.       Учредяване безвъзмездно право на прокарване /сервитут/,  в  полза  на „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“АД , за изграждане на Външно електрозахранване на „Спешна медицинска помощ – навес за линейки, козирка, дизел генератор“ в УПИ VIII-658, кв. 50, с административен адрес:гр. Рила, ул. „Опълченска“№45

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

10.   Учредяване безвъзмездно право на прокарване /сервитут/,  в  полза  на „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“АД , за изграждане на Външно електрозахранване на „“Търговски обект- ресторант с жилищна част“ в УПИ V, кв. 66

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

11.   Процедура за отдаване под наем, чрез провеждане на публични търгове с тайно наддаване, на недвижими имоти с начин на трайно ползване: “пасище”, „мера” и “ливада” от Общински поземлен фонд на Община Рила, останали свободни след проведено разпределение по реда на чл. 37 и, ал. 4 от Закона за собствеността и ползване на земеделските земи (ЗСПЗЗ).

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

 1. Изказвания, питания, становища, предложения на граждани и разни

 

Председател на ПК:/п/

                                                                                                   /Иван Станков/

                                                                Председател на ИК:/п/

                                                                                             /Николай Чифлигаров/

                                                                 Председател на СК:/п/

                                                                                               /Теодора Симеонова /          

Председател  на КБКД    : /п/                  

                                          /Мария Жлябинкова/


Изх№ РД-02-04-20

Дата: 19.06.2020г.

П О К А Н А

На  основание чл.25, т.1, във вр. 24, ал.4 от ЗМСМА, Председателя на ОбС на Община Рила свиква общинските съветници на редовно заседание на Общинския съвет на 25.06.2020г. /четвъртък/ от 16.00 ч. в  заседателна зала на ОА, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1.       Отчет за състоянието и динамиката на безработицата на Община Рила

Докладва- Н. Илиева- Директор „БТ“

2.       Запазване статута на защитено училище на ОУ “Аверкий Попстоянов”,  град Рила и включването му в Списък със защитените детски градини и защитените училища в Република България за учебната 2020/2021 година.

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

3.       Запазване статута на средищно училище на ОУ “Аверкий Попстоянов”, град Рила и включването му в Списък на средищните детски градини и училища в Република България за учебната 2020/2021 година.

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

4.       Запазване статута на защитена детска градина на Общинска детска градина “Д-р Тодора Миладинова”, град Рила и включването й в Списък със защитените детски градини и защитените училища в Република България за учебната 2020/2021 година.

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

5.       Запазване статута на средищна детска градина на Общинска детска градина “Д-р Тодора Миладинова”, град Рила и включването й в Списък на средищните детски градини и училища в Република България за учебната 2020/2021 година.

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

6.      Отчет за дейността на Местната комисия за борба с противообществените проявие на малолетни и непълнолетни към Община Рила през 2019г.

Докладва: Л. Чавков-Председател на МКБППМН

7.      Разрешение за изработване на Подробен устройствен план/ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ на основание чл.124а във връзка с чл.56, ал.1, т.2 от Закона за горите за обект „Базова станция № KNLO0099.A000-RRS KALIN

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

8.      Определяне на недвижими имоти- частна общинска собственост, които подлежат на задължително застраховане

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

9.      Определяне на представител на Община Рила за участие в Общото събрание на съдружниците на МБАЛ“Д-р НиколаВасилиев“АД.

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

10.  Определяне на представител от Общински съвет , Община Рила за участие в Областен съвет за развитие на Област Кюстендил

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

11.  Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Рила за 2020г

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

12.  Отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска  собственост, чрез провеждане на публичeн търг с тайнно наддаване.

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

13.  Отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска  собственост, чрез провеждане на публичeн търг с тайнно наддаване.

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

14.  Отдаване под наем на части от недвижим имот – публична общинска  собственост, чрез провеждане на публични търгове с тайно наддаване.

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

15.  Създаване на селищно образувание

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

16.   Освобождаване от заплащане на такса битови отпадъци и данък недвижими имоти на сграда собственост на РПК- гр. Рила, находяща се в с. Пастра , ОБщина Рила

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

17.   Изказвания, питания, становища, предложения на граждани и разни 

С уважение,

Цветана Шушкова

Председател на ОбС

 


П О К А Н А

На  основание чл.30, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, на  22.06.2020г. /понеделник/ от 15:00 ч, в Заседателната зала на общинска администрация, град Рила, Правна комисия към Общински съвет на Община Рила, Икономическа комисия към Общински съвет на Община Рила, Социална комисия към Общински съвет на Община Рила, Комисия благоустрояване и комунални дейости към Общински съвет на община Рила,ще проведат съвместно заседание при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1.       Отчет за състоянието и динамиката на безработицата на Община Рила

Докладва- Н. Илиева- Директор „БТ“

2.       Запазване статута на защитено училище на ОУ “Аверкий Попстоянов”,  град Рила и включването му в Списък със защитените детски градини и защитените училища в Република България за учебната 2020/2021 година.

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

3.       Запазване статута на средищно училище на ОУ “Аверкий Попстоянов”, град Рила и включването му в Списък на средищните детски градини и училища в Република България за учебната 2020/2021 година.

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

4.       Запазване статута на защитена детска градина на Общинска детска градина “Д-р Тодора Миладинова”, град Рила и включването й в Списък със защитените детски градини и защитените училища в Република България за учебната 2020/2021 година.

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

5.       Запазване статута на средищна детска градина на Общинска детска градина “Д-р Тодора Миладинова”, град Рила и включването й в Списък на средищните детски градини и училища в Република България за учебната 2020/2021 година.

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

6.      Отчет за дейността на Местната комисия за борба с противообществените проявие на малолетни и непълнолетни към Община Рила през 2019г.

Докладва: Л. Чавков-Председател на МКБППМН

7.      Разрешение за изработване на Подробен устройствен план/ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ на основание чл.124а във връзка с чл.56, ал.1, т.2 от Закона за горите за обект „Базова станция № KNLO0099.A000-RRS KALIN

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

8.      Определяне на недвижими имоти- частна общинска собственост, които подлежат на задължително застраховане

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

9.      Определяне на представител на Община Рила за участие в Общото събрание на съдружниците на МБАЛ“Д-р НиколаВасилиев“АД.

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

10.  Определяне на представител от Общински съвет , Община Рила за участие в Областен съвет за развитие на Област Кюстендил

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

11.  Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Рила за 2020г

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

12.  Отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска  собственост, чрез провеждане на публичeн търг с тайнно наддаване.

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

13.  Отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска  собственост, чрез провеждане на публичeн търг с тайнно наддаване.

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

14.  Отдаване под наем на части от недвижим имот – публична общинска  собственост, чрез провеждане на публични търгове с тайно наддаване.

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

15.  Създаване на селищно образувание

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

16.   Освобождаване от заплащане на такса битови отпадъци и данък недвижими имоти на сграда собственост на РПК- гр. Рила, находяща се в с. Пастра , ОБщина Рила

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

17.   Изказвания, питания, становища, предложения на граждани и разни

Председател на ПК:/п/

                                                                                                   /Иван Станков/

                                                                Председател на ИК:/п/

                                                                                             /Николай Чифлигаров/

                                                                 Председател на СК:/п/

                                                                                               /Теодора Симеонова /          

Председател  на КБКД    : /п/                  

                                          /Мария Жлябинкова/


Изх: РД-02-04-19

Дата:15.06.2020г.

П О К А Н А

На  основание чл.25, т.1, във вр. 24, ал.4 от ЗМСМА, Председателя на ОбС на Община Рила свиква общинските съветници на извънредно заседание на Общинския съвет на 16.06.2020г. /вторник/ от 16.30 ч. в заседателната зала на ОА, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Предоставянето на временно свободни средства по бюджета на общината за текущо финансиране на одобрените по бюджета на общината разходи и други плащания и Предоставяне на  временни безлихвени заеми от временно свободните средства по бюджета на община Рила за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от ЕС

Докладва:Георги Кабзималски- Кмет на Община Рила

 1. Актуализация на Поименен списък за капиталови разходи на Община Рила за 2020г.

Докладва:Георги Кабзималски- Кмет на Община Рила

 1. Допълнение на Решение №90 от Протокол №10 от заседание на Общински съвет на Община Рила проведено на 16.04.2020г.

Докладва:Георги Кабзималски- Кмет на Община Рила

С уважение,/п/

Цветана Шушкова

Председател на ОбС


Изх: …………………………….

Дата …………………………….

П О К А Н А

На  основание чл.25, т.1, във вр. 24, ал.4 от ЗМСМА, Председателя на ОбС на Община Рила свиква общинските съветници на извънредно заседание на Общинския съвет на 29.05.2020г. /петък/ от 09.00 ч. в заседателната зала на ОА, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Заповед № РД-30-126/26.05.2020г. на Областният управител на Област Кюстендил, с която е върнато за ново обсъждане от Общински съвет - Рила, като незаконосъобразно  - Решение № 96, обективирано в Протокол № 12 от проведеното на 13.05.2020г. заседание на Общински съвет – Рила

Докладва:Георги Кабзималски- Кмет на Община Рила

2.       Съгласие за изработване на проект за изменение на ПУП – План за регулация и застрояване /ПРЗ/ и План за улична регулация /ПУР/ в обхват УПИ I-1118 кв. 82 и улици между о. т. 318-307-411 и о.т. 305-272-271-270а по действащия регулационен и застроителен план на г. Рила, община Рила, област Кюстендил, внесен със Заявление вх. № УС-01-04-11/12.05.2020 год., от „ЕМИРЕЙТС ФЪНДС ЕКСЧЕЙНДЖ“, представлявано от Ива Уорън.

Докладва:Георги Кабзималски- Кмет на Община Рила

С уважение,

Цветана Шушкова

Председател на ОбС


Изх: РД-02-04-17

Дата 26.05.2020г.

П О К А Н А

На  основание чл.25, т.1, във вр. 24, ал.4 от ЗМСМА, Председателя на ОбС на Община Рила свиква общинските съветници на извънредно заседание на Общинския съвет на 26.05.2020г. /вторник/ от 17.30 ч. в заседателната зала на ОА, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Даване на съгласие, предоставеният до 20 януари 2020 г. трансфер на Община Рила за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища по чл. 53, ал. 4 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г., да бъде ползван за извършване на разходи от общината за изпълнение на противоепидемични мерки на територията на общината по чл. 63 от Закона за здравето.

Докладва:Георги Кабзималски- Кмет на Община Рила

С уважение,

Цветана Шушкова

Председател на ОбС


Изх: РД-02-04-16

Дата: 12.05.2020г.

П О К А Н А

На  основание чл.25, т.1, във вр. 24, ал.4 от ЗМСМА, Председателя на ОбС на Община Рила свиква общинските съветници на извънредно заседание на Общинския съвет на 13.05.2020г. /сряда/ от 16.00 ч. в заседателната зала на ОА, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Организиране на „Лятна академия за деца и ученици” н град Рила, през лятната ваканция на учебната 2019/2020 година

Докладва: Георги Кабзималски- Кмет на Община Рила

 1. Предприемане на действия за освобождаване и заплащане на такса битови отпадъци на имоти- собственост на Рилска света обител, находящи се в зелището на н.м. Рилски Манастир.

2.1    Предоставяне на информация във връзка с просрочени задължения на такса битови отпадъци на Рилска света обител към Община Рила

Докладва: Георги Кабзималски- Кмет на Община Рила

 1. Проект на изменение на ПУП – План за регулация и застрояване /ПРЗ/ и План за улична регулация /ПУР/ в обхват УПИ I-1118 кв. 82 и улици между о. т. 318-307-411 и о.т. 305-272-271-270а по действащия регулационен и застроителен план на г. Рила, община Рила, област Кюстендил

Докладва: Георги Кабзималски- Кмет на Община Рила

С уважение,

Цветана Шушкова

Председател на ОбС


Изх: ..............................

Дата..............................

П О К А Н А

На  основание чл.25, т.1, във вр. 24, ал.4 от ЗМСМА, Председателя на ОбС на Община Рила свиква общинските съветници на извънредно заседание на Общинския съвет на 04.05.2020г. /понеделник/ от 09.00 ч. в заседателната зала на ОА, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Поправка на очевидна фактическа грешка допусната в Решение №83/16.04.2020г. на Общински съвет, Община Рила

Докладва: Цветана Шушкова- Председател ОбС

2.       Допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Рила

Докладва:Георги Кабзималски- Кмет на Община Рила

 1. Поемане на дългосрочен общински дълг, чрез сключване на договор за кредит с ДЗЗД „Фонд за устойчиви градове”/ФУГ/ с цел реализация на инвестиционен проект „Консервация, експониране и осигуряване на достъпност до антична и средновековна църква „Свети Арахангел Михаил”-гр. Рила”, по ПроцедураBG16RFOP001-6.002”Развитие на туристически атракции”

Докладва:Георги Кабзималски- Кмет на Община Рила

С уважение,

Цветана Шушкова

Председател на ОбС


Изх: РД-02-04-10

Дата08.04.2020г.

П О К А Н А

На  основание чл.25, т.1, във вр. 24, ал.4 от ЗМСМА, Председателя на ОбС на Община Рила свиква общинските съветници на извънредно заседание на Общинския съвет на 08.04.2020г. /сряда/ от 13.00 ч. в заседателната зала на ОА, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1.       Освобождаване от заплащане на такса за ползване на тротоари, площади, улични платна, места върху които са организирани пазари (открити и покрити), тържища, панаири, както и терени с друго предназначение – общинска собственост, за периода на извънредното положение въведено в страната, в резултат на усложнената епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19.

        Докладва: Георги Кабзималски -Кмет на Община Рила

2.       Становище за създаване на контролно-пропусквателен пункт

Докладва: Георги Кабзималски -Кмет на Община Рила

 

С уважение,/п/

Цветана Шушкова

Председател на ОбС


Изх№ РД-02-04-8

Дата: 03.04.2020г.

П О К А Н А 

На  основание чл.25, т.1, във вр. 24, ал.4 от ЗМСМА, Председателя на ОбС на Община Рила свиква общинските съветници на редовно заседание на Общинския съвет на 16.04.2020г. /четвъртък/ от 15.00 ч. в  заседателна зала на ОА, при следния

 ДНЕВЕН РЕД:

 1. Приемане на Програма за закрила на детето за 2020 година на Община Рила

 Докладва:  ДД“СП“- Бобошево

2.      Отчет за дейността на Обществен съвет  за упражняване на обществен контрол при осъществяване на  дейностите в областта на социалните помощи и социалните услуги в Община Рила  за 2019 г.  

Докладва: Председател на съвета

3.      Предложение за предсрочно освобождаване на член на Общественсъвет за упражняване на обществен контрол при осъществяване на дейностите в областта на социалните помощи и социалните услуги в Община Рила и избиране на нов редовен член

 Докладва: Председател на съвета

4.      Приемане на Отчет на Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Рила за 2019г.

 Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

5.      Приемане на Отчет за състоянието на социалните услуги на територията на Община Рила за 2019г.

 Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

6.      Доклади за осъществените читалищни дейности в изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност в Община Рила и за изразходваните от бюджета средства през предходната година.                                 

 Докладват: Читалищни  настоятелства

7.      Приемане на средносрочна бюджетна прогноза за местни дейности в Община Рила за периода 2021-2023г.

 Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

8.      Отчет за състоянието на общинската собственост в Община Рила за 2019г.

 Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

 1. Отчет за участие на Община Рила в Търговски дружества за 2019г.

 Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

 1. Изказвания, питания, становища, предложения на граждани и разни

С уважение,

Цветана Шушкова

Председател на ОбС


П О К А Н А

На  основание чл.30, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, на  15.04.2020г. /сряда/ от 15:00 ч, в Заседателната зала на общинска администрация, град Рила, Правна комисия към Общински съвет на Община Рила, Икономическа комисия към Общински съвет на Община Рила, Социална комисия към Общински съвет на Община Рила, Комисия благоустрояване и комунални дейости към Общински съвет на община Рила,ще проведат съвместно заседание при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Приемане на Програма за закрила на детето за 2020 година на Община Рила

Докладва:  ДД“СП“- Бобошево

 1. Отчет за дейността на Обществен съвет  за упражняване на обществен контрол при осъществяване на  дейностите в областта на социалните помощи и социалните услуги в Община Рила  за 2019 г.                                                                  

Докладва: Председател на съвета

 1. Предложение за предсрочно освобождаване на член на Общественсъвет за упражняване на обществен контрол при осъществяване на дейностите в областта на социалните помощи и социалните услуги в Община Рила и избиране на нов редовен член

Докладва: Председател на съвета

 1. Приемане на Отчет на Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Рила за 2019г.

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

 1. Приемане на Отчет за състоянието на социалните услуги на територията на Община Рила за 2019г.

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

 1. Доклади за осъществените читалищни дейности в изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност в Община Рила и за изразходваните от бюджета средства през предходната година.                                 

Докладват: Читалищни  настоятелства

 1. Приемане на средносрочна бюджетна прогноза за местни дейности в Община Рила за периода 2021-2023г.

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

 1. Отчет за състоянието на общинската собственост в Община Рила за 2019г.

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

 1. Отчет за участие на Община Рила в Търговски дружества за 2019г.

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

 1. Изказвания, питания, становища, предложения на граждани и разни

Председател на ПК:/п/

                                                                                                   /Иван Станков/

                                                                Председател на ИК:/п/

                                                                                             /Николай Чифлигаров/

                                                                 Председател на СК:/п/

                                                                                               /Теодора Симеонова /          

Председател  на КБКД    : /п/                  

                                          /Мария Жлябинкова/


Изх: РД-02-04-7

Дата19.03.2020г.

 

П О К А Н А

На  основание чл.25, т.1, във вр. 24, ал.4 от ЗМСМА, Председателя на ОбС на Община Рила свиква общинските съветници на извънредно заседание на Общинския съвет на 23.03.2020г. /понеделник/ от 16.00 ч. в заседателната зала на ОА, при следния

 

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Заповед №РД-30-74/13.03.2020г. на Областен управител на Област Кюстендил , с което е върнато за  ново обсъждане от Общински съвет – Рила, като незаконосъобразно, Решение №63, обективирано в Протокол 7 ,прието на проведено на 27.02.2020г., заседание на Общински съвет – Рила
 2. Заповед №РД-30-73/13.03.2020г. на Областен управител на Област Кюстендил , с което е върнато за  ново обсъждане от Общински съвет – Рила, като незаконосъобразно, Решение №66, обективирано в Протокол 7 ,прието на проведено на 27.02.2020г., заседание на Общински съвет – Рила

 

С уважение,/п/

Цветана Шушкова

Председател на ОбС


Изх№ РД-02-04-4

Дата: 20.02.2020г.

 

П О К А Н А

 

На  основание чл.25, т.1, във вр. 24, ал.4 от ЗМСМА, Председателя на ОбС на Община Рила свиква общинските съветници на редовно заседание на Общинския съвет на 27.02.2020г. /четвъртък/ от 15.00 ч. в  заседателна зала на ОА, при следния

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

 1. Информация за дейността на РСПБЗН-Рила през 2019г. и състоянието на пожарната безопасност  на територията на Община Рила

Докладва:  Началник РСПБЗН

 1. Отчет за дейността на РУ-град Рила през 2019г

Докладва:  Началник РУ

 1. Отчет за дейността на Клуб на хората с увреждания – гр. Рила през 2019г.

Докладва: Г. Кабзималски–Кмет на общината

 1. Отчет за дейността на Общински Футболен Клуб „Мусала 2010“                                                                                       Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила
 2. Отчет на ОП „Чистота, благоустрояване и комунални дейности“ ГРАД Рила за 2019г.

                                                           Докладва: Директор на ОП „ЧБКД“

 1. Назначаване на щатен секретар на МКБППМН

                                               Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

 1. Съгласуване на позиция и мандат по Проекто-решения, към предварително обявения дневен ред на предстоящото редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Кюстендилска вода” ЕООД, гр. Кюстендил и определяне представител на Община Рила за участие в редовното заседание на Общото събрание на Асоциацията.

                                                           Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

 1. Изменение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Рила

Докладва : Ц. Шушкова- Председател на Общински съвет

 1. Изменение на Решение № 13 от 27.12.2019г, относно „Създаване на Обществен съвет за упражняване на Обществен контрол при осъществяване на дейностите в областта на социалните помощи и социалните услуги в Община Рила

Докладва : Ц. Шушкова- Председател на Общински съвет

 1. Предложение за даване на съгласие за процедиране и изработване на проекти за изменение на влезлите в сила подробни утройствени планове/ПУП/ на територията на Община Рила

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

 1. Изказвания, питания, становища, предложения на граждани и разни

 

С уважение,/п/

Цветана Шушкова

Председател на ОбС 


П О К А Н А

 

На  основание чл.29, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, на  24.02.2020г. /понеделник/ от 17:00 ч, в заседателната зала на общинска администрация, град Рила, Комисия по благоустрояване и комунални дейности към Общински съвет, Община Рила, ще проведе  заседание при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

 

 1. Преустройство/реконструкция/ на хотел „Орбита“

Докладва: М. Жлябинкова- Председател на КБКД

 

Председател на КБКД:/п/

                                                                                                   /Мария Жлябинкова/


П О К А Н А

 

На  основание чл.29, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, на  24.02.2020г. /понеделник/ от 16:00 ч, в заседателната зала на общинска администрация, град Рила, Правна комисия към Общински съвет на Община Рила, ще проведе  заседание при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Информация за дейността на РСПБЗН-Рила през 2019г. и състоянието на пожарната безопасност  на територията на Община Рила

Докладва:  Началник РСПБЗН

 1. Отчет за дейността на РУ-град Рила през 2019г

Докладва:  Началник РУ

 1. Отчет за дейността на Клуб на хората с увреждания – гр. Рила през 2019г.

Докладва: Г. Кабзималски–Кмет на общината

 1. Отчет за дейността на Общински Футболен Клуб „Мусала 2010“                                                                                       Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила
 2. Отчет на ОП „Чистота, благоустрояване и комунални дейности“ ГРАД Рила за 2019г.

                                                           Докладва: Директор на ОП „ЧБКД“

 1. Назначаване на щатен секретар на МКБППМН

                                               Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

 1. Съгласуване на позиция и мандат по Проекто-решения, към предварително обявения дневен ред на предстоящото редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Кюстендилска вода” ЕООД, гр. Кюстендил и определяне представител на Община Рила за участие в редовното заседание на Общото събрание на Асоциацията.

                                                           Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

 1. Изменение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Рила

Докладва : Ц. Шушкова- Председател на Общински съвет

 1. Изменение на Решение № 13 от 27.12.2019г, относно „Създаване на Обществен съвет за упражняване на Обществен контрол при осъществяване на дейностите в областта на социалните помощи и социалните услуги в Община Рила

Докладва : Ц. Шушкова- Председател на Общински съвет

 1. Предложение за даване на съгласие за процедиране и изработване на проекти за изменение на влезлите в сила подробни утройствени планове/ПУП/ на територията на Община Рила

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

 1. Изказвания, питания, становища, предложения на граждани и разни

 

Председател на ПК:/п/

                                                                                                   /Иван Станков/


Изх№ РД-02-040000

Дата:

 П О К А Н А 

На  основание чл.25, т.1, във вр. 24, ал.4 от ЗМСМА, Председателя на ОбС на Община Рила свиква общинските съветници на редовно заседание на Общинския съвет на 06.02.2020г. /четвъртък/ от 13.00 ч. в  заседателна зала на ОА, при следния

 ДНЕВЕН РЕД:

 1. Избор на Заместник –Председател на Общински съвет, Община Рила
 2. Приемане на План за работа на Общински съвет, Община Рила за 2020

Докладва: Цветана Шушкова– Председател на Общински съвет,Община Рила

 1. Избор на заместник делегат от Общински съвет в Общото събрание на Сдружението на югозападните общини в Република България /СЮЗО/

Докладва: Цветана Шушкова– Председател на Общински съвет,Община Рила

 1. Определяне предстаител на Общински съвет в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България /НСОРБ/

Докладва: Цветана Шушкова– Председател на Общински съвет, Община Рила

 1. Приемане на Наредба за реда за управление, разпоререждане и ползване на спортни обекти- общинска собственост

Докладва: Цветана Шушкова– Председател на Общински съвет, Община Рила

6.       Приемане на  Правилник за организацията и дейността на Обществен съвет за упражняване на обществен контрол при осъществяване на дейностите в областта на социалните помощи и социалните услуги в Община Рила

Докладва: С. Спасова– Председател на Обществен съвет

7.       Отпускане на еднократна финансова помощ

Докладва: С. Спасова– Председател на Обществен съвет

8.       Отмяна на Наредба за правилата и нормите за пожарна безопастност при експлоатация на обектите на територията на община Рила

Докладва: Цветана Шушкова– Председател на Общински съвет, Община Рила

9.       Приемане на на Общински план за защита от бедствие

Докладва: Георги Кабзималски- Кмет на Община Рила

 1. Определяне състава на Общински съвет за намаляване на риска от бедствия
 2. Изказвания, питания, становища, предложения на граждани и разни

Общински съветници:

1. Владимир Георгиев Владимиров…………………………………………………
2. Димитър Йорданов Гоцев…………………………………………………………
3. Иван Николаев Станков……………………………………………………………
4. Костадин Георгиев Михайлов……………………………………………………
5. Мария Иванова Жлябинкова………………………………………………………

6. Николай Димитров Чифлигаров…………………………………………………
7. Светлин Николов Николов…………………………………………………………

8. Стоян Николов Туповичарски……………………………………………………

9. Таня Иванова Булянска……………………………………………………………

10. Теодора Христова Симеонова……………………………………………………

11. Цветана Славчова Шушкова……………………………………………………

С уважение,/п/

Цветана Шушкова

Председател на ОбС 


П О К А Н А

На  основание чл.30, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, на  03.02.2020г. /понеделник/ от 15:00 ч, в Заседателната зала на общинска администрация, град Рила, Правна комисия към Общински съвет на Община Рила, Икономическа комисия към Общински съвет на Община Рила, Социална комисия към Общински съвет на Община Рила, ще проведат съвместно заседание при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Избор на Заместник –Председател на Общински съвет, Община Рила
 2. Приемане на План за работа на Общински съвет, Община Рила за 2020

Докладва: Цветана Шушкова– Председател на Общински съвет,Община Рила

 1. Избор на заместник делегат от Общински съвет в Общото събрание на Сдружението на югозападните общини в Република България /СЮЗО/

Докладва: Цветана Шушкова– Председател на Общински съвет,Община Рила

 1. Определяне представител на Общински съвет в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България /НСОРБ/

Докладва: Цветана Шушкова– Председател на Общински съвет, Община Рила

 1. Приемане на Наредба за реда за управление, разпоререждане и ползване на спортни обекти- общинска собственост

Докладва: Цветана Шушкова– Председател на Общински съвет, Община Рила

 1. Приемане на  Правилник за организацията и дейността на Обществен съвет за упражняване на обществен контрол при осъществяване на дейностите в областта на социалните помощи и социалните услуги в Община Рила

Докладва: С. Спасова– Председател на Обществен съвет

 1. Становище на Обществен съвет за упражняване на общствен контрол при осъществяване на дейностите в областта на социалните помощи и социалните услуги в Община Рила, по повод Заявление вх. № ФБ-02-02000045/12.12.2019г., подадено от Цветанка Асенова Дойчинова за отпускане на еднократна финансова помощ

Докладва: С. Спасова– Председател на Обществен съвет

 1. Отмяна на Наредба за правилата и нормите за пожарна безопастност при експлоатация на обектите на територията на община Рила

Докладва: Цветана Шушкова– Председател на Общински съвет, Община Рила

 1. Приемане на на Общински план за защита от бедствие

Докладва: Георги Кабзималски- Кмет на Община Рила

 1. Определяне състава на Общински съвет за намаляване на риска от бедствия

Докладва: Георги Кабзималски- Кмет на Община Рила

 1. Изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинско предприятие „Чистота, благоустроявае и комунални дейности“- гр. Рила

Докладва: Георги Кабзималски- Кмет на Община Рила

 1. Поправка на очевидни фактически грешки допуснати в Решение №20/27.12.2019г. на Общински съвет, Община Рила

Докладва: Цветана Шушкова– Председател на Общински съвет,Община Рила

 1. Приемане бюджета на община Рила за 2020г.

Докладва: Георги Кабзималски- Кмет на Община Рила

 1. Приемане на Програма за управление за срока на мандата на Кмета на Община Рила

Докладва: Г. Кабзималски - Кмет на общината

 1. Приемане на инвестиционната програма за 2020г.

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

 1. Приемане на Стратегия за упрваление на общинската собственост в община Рила за периода 2019-2023г.

Докладва: Георги Кабзималски- Кмет на Община Рила

 1. Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в Община Рила, за 2020 г.

Докладва: Георги Кабзималски- Кмет на Община Рила

 1. Решение за предоставяне и актуализиране на ползването на недвижими имоти от общински поземлен фонд, собственост на община Рила, с начин на трайно ползване: “пасище”, „мера” и “ливада”, за стопанската 2020-2021 година.

Докладва: Георги Кабзималски- Кмет на Община Рила

 1. Отдаване под наем на недвижими имоти-общинска собственост, с площ над 20 000 кв.м., по кадастралната карта и кадастралните регистри за съответните землища на територията на Община Рила , чрез провеждане на публично оповестени конкурси.

Докладва: Георги Кабзималски- Кмет на Община Рила

 1. Отдаване под наем на недвижими имоти-общинска собственост, с площ до 20 000 кв.м., по кадастралната карта и кадастралните регистри за съответнитеземлища на територията на Община Рила, чрез провеждане на публични търгове с тайнно наддаване

Докладва: Георги Кабзималски- Кмет на Община Рила

 1. Отдаване под наем на недвижими имоти- земеделски земи от общинския поземлен фонд- маломерни имоти по КК и КР за землищата на територията на Община Рила, без провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс

Докладва: Георги Кабзималски- Кмет на Община Рила

 1. Изказвания, питания, становища, предложения на граждани и разни

Председател на ПК:/п/

                                                                                                   /Иван Станков/

                                                                Председател на ИК:/п/

                                                                                             /Николай Чифлигаров/

                                                                 Председател на СК:/п/

                                                                                               /Теодора Симеонова /          

Председател  на КБКД    : /п/                  

                                          /Мария Жлябинкова/


 Изх№ ……………………

Дата: ……………………

 П О К А Н А

На  основание чл.25, т.1, във вр. 24, ал.4 от ЗМСМА, Председателя на ОбС на Община Рила свиква общинските съветници на извънредно заседание на Общинския съвет на 23.01.2020г. /четвъртък/ от 09.30 ч. в заседателната зала на ОА, при следния

 ДНЕВЕН РЕД:

 1. Издаване на запис на заповед от Община Рила в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща плащане на данък върху добавената стойност след извършено авансово плащане по договор № 10/07/2/0/00814 от 29.03.2018г., Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР за периода 2014-2020, подкрепена от ЕЗФРСР, по  проект „Ремонт, обзавеждане и оборудване на общинска образователна инфраструктура – ОДГ „Тодора Миладинова“, гр. Рила, Община Рила“ с уникален идентификационен № 10/07/2/0/00814, сключен между Община Рила и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.

Докладва: Георги Кабзималски -Кмет на Община Рила

 1. Изменение на т. I.4. от Решение №318/30.03.2017г. на ОбС гр. Рила за поемане на общински дълг, чрез сключване на договор за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, с цел реализация на дейностите по проект № CB006.1.21.104 “Да построим моста на туризма-смесица от общо наследство“, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество между Република България и БЮР Македония /ИПП 2014-2020/.

Докладва: Георги Кабзималски -Кмет на Община Рила

3.       Инвестиционно намерение, обективирано в Писмо вх. № РД-01-11-19/14.01.2020г., входирано в  деловодство на общинска администрация , град Рила от „Футболен клуб Пирин“АД, със седалище и адрес на управление град Благоевград, ул. „Дъбравска“№1, вписано н ТРРЮЛНЦ на АВ към МП с ЕИК 205865355, представлявано от изпънителния директор Ива Уорън, за изграждане на футболни терени върху рекултивираната част от депото и нерекултивираната му площ, касаещо промяна на аплекационна форма и инвестиционно намерение на Община Рила пред ОПОС и РИОСВ- Благоевград.

Общински съветници:                                                 

1. Владимир Георгиев Владимиров…………………………………………………
2. Димитър Йорданов Гоцев…………………………………………………………
3. Иван Николаев Станков……………………………………………………………
4. Костадин Георгиев Михайлов……………………………………………………
5. Мария Иванова Жлябинкова………………………………………………………

6. Николай Димитров Чифлигаров…………………………………………………
7. Светлин Николов Николов…………………………………………………………

8. Стоян Николов Туповичарски……………………………………………………

9. Таня Иванова Булянска……………………………………………………………

10. Теодора Христова Симеонова……………………………………………………

11. Цветана Славчова Шушкова……………………………………………………

С уважение,/п/

Цветана Шушкова

Председател на ОбС


Изх№ РД-02-15000004

Дата: 20.11.2019г.

 П О К А Н А

 На  основание чл.25, т.1, във вр. 24, ал.4 от ЗМСМА, Председателя на ОбС на Община Рила свиква общинските съветници на извънредно заседание на Общинския съвет на 21.11.2019г. /четвъртък/ от 16.00 ч. в  заседателна зала на ОА, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1.      Одобряване на нова обща численост и структура на Общинска администрация на Община Рила, считано от 01.01.2020г

Докладва: Георги Кабзималски –Кмет на Община Рила

 1. Кандидатстване за предоставяне на финансиране от ОПРР 2014-2020 И Фонд за устойчиви градове с проектна идея „Консервация, експониране и осигуряване на достъпност до антична и средновековна църква „Свети Арахангел Михаил“ в Община Рила

Докладва: Георги Кабзималски –Кмет на Община Рила

 1. Изказвания, питания, становища, предложения на граждани и разни

            С уважение,/п/

             Цветана Шушкова

Председател на ОбС
Горе