Изх: РД-02-15-9

Дата:29.04.2021г

П О К А Н А

На  основание чл.25, т.1, във вр. 24, ал.4 от ЗМСМА, Председателя на ОбС на Община Рила свиква общинските съветници на извънредно заседание на Общинския съвет на 29.04.2021г. /четвъртък/ от 10.00 ч. в заседателната зала на ОА, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Съгласуване на  инвестиционен проект „Подземна оптична кабелна линия за пренос и разпределение на цифрови данни/интернет/, между гр. Рила , общ. Рила и с. Стоб , общ. Кочериново извън границите на урбанизираната територия“

Докладва:Георги Кабзималски – Кмет на Община Рила

     С уважение,/п/

Цветана Шушкова

Председател на ОбС


Изх№ РД-02-15-10

Дата: 16.04.2021г.

П О К А Н А

На  основание чл.25, т.1, във вр. 24, ал.4 от ЗМСМА, Председателя на ОбС на Община Рила свиква общинските съветници на редовно заседание на Общинския съвет на 22.04.2021г. /четвъртък/ от 15.00 ч. в  заседателна зала на ОА, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Приемане на Програма за закрила на детето за 2021 година на Община Рила

Докладва: К. Антова- Директор на ДСП - Бобошево

 1. Отчет за дейността на Обществен съвет  за упражняване на обществен контрол при осъществяване на  дейностите в областта на социалните помощи и социалните услуги в Община Рила  за 2020 г.       

Докладва: С. Спасова – Председател на Обществен съвет

 1. Отчет за дейността на Звено „Социални услуги в общността“, град Рила

Докладва: Ц.Иванова- Управител

4. Доклади за осъществените читалищни дейности в изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност в Община Рила и за изразходваните от бюджета средства през предходната година.                                 

Докладват: Читалищни  настоятелства

5. Отчет за дейността на Дневен център за стари хора в гр.Рила през 2020г.

        Докладва: Управител на ДЦСХ

 1. Отчет за състоянието на общинската собственост в Община Рила

Докладва: Г. Кабзималски - Кмет на общината

7. Обявяване на недвижим имот – частна общинска собственост за публична общинска собственост

Докладва: Г. Кабзималски - Кмет на общината

8. Информация за изпълнение на Програма за управление на отпадъците на Община Рла за периода 2016г.- 2020г. /Актуализация - 2018г/, през 2020г.

Докладва: Г. Кабзималски - Кмет на общината

 1. Отчет за изпълнение на задълженията на постоянна комисия от служители на община Рила за Гробищен парк в гр. Рила за 2020г.

Докладва: Г. Кабзималски - Кмет на общината

 1. Приемане на отчет за Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Рила за 2020г.

Докладва: Г. Кабзималски - Кмет на общината

11. Приемане на Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Рила за 2021 година

Докладва: Г. Кабзималски - Кмет на общината

12.  Приемане на Отчет за състоянието на социалните услуги на територията на Община Рила за 2020г.

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

13.  Отчет за участие на Община Рила в Търговски дружества за 2020г.

Докладва: Г. Кабзималски - Кмет на общината

 1. Прекратяване на съсобственост, между Община Рила и Миряна Петрова Каймаканска, чрез продажба на частта на Общината, представляваща 331/631 кв. м. ид. ч. от Поземлен имот с идентификатор 55539.100.309 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Пастра, Община Рила, целият с площ от 631 кв. м.

Докладва: Г. Кабзималски - Кмет на общината

 1. Прекратяване на съсобственост, между Община Рила и Петрунка Василева Колибарска и Кирил Спасов Колибарски, чрез продажба на частта на Общината, представляваща 110/950 идеални части от УПИ V- 2, в кв.  27, по действащия към момента регулационен план на с. Смочево, утвърден със Заповед № 101/23.09.1991 г. на Кмета на Община Рила, целият с урегулирано пространство от 950 кв. м.

Докладва: Г. Кабзималски - Кмет на общината

 1. Прекратяване на съсобственост, между Община Рила и Люба Иванова Васева, чрез продажба на частта на Общината, представляваща 36/530 кв.м. ид. ч. от УПИ XXXIV-1270, в кв. 90, по действащият регулационен план на гр. Рила, Община Рила.

Докладва: Г. Кабзималски - Кмет на общината

 1. Прекратяване на съсобственост, между Община Рила и Иван Вълчев Иванов, чрез продажба на частта на Общината, представляваща 34/928 кв.м. ид. ч. от УПИ VI – 370, кв. 21 по плана на с. Смочево, Община Рила.

Докладва: Г. Кабзималски - Кмет на общината

 1. Прекратяване на съсобственост, между Община Рила и Григор Петров Василев, с постоянен адрес: гр. Сливница, Община Сливница, ул. "Хаджи Димитър" № 36, Петър Григоров Василев, с постоянен адрес: гр. София, Община Столична, ул. "Граф Игнатиев", бл. 47, вх. А, ет.2 и Александра  Григорова Василева, с постоянен адрес: гр. София, Община Столична, ул. "Граф Игнатиев", бл.47, вх. А, ет.1 - законни наследници на Райна Александрова Василева,  с последен постоянен адрес: гр. Сливница, Община Столична, Област Софийска, ул. "Хаджи Димитър" № 36, чрез продажба на частта на Общината, представляваща 80/982 кв.м. ид. ч. от УПИ VIII-234, в кв. 2, по действащият регулационен план на гр. Рила, Община Рила.

Докладва: Г. Кабзималски - Кмет на общината

 1. Искане, изх. № ПО-15-537-2/19.03.2021 г. от Началник на Общинска служба по земеделие, град Кочериново, офиси град Рила и град Бобошево, на основание § 27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ (обнародван в ДВ, бр. 62/2010г.) за предоставяне на площ от 12.337 дка от общински недвижим имот с идентификатор 62671.172.10 по КККР на землище град Рила, Община Рила, находящ се в местността «Пармачки рид»

Докладва: С. Миланов – Началник „ОСЗ“

 1. Искане, изх. № ПО-15-537-3/19.03.2021 г. от Началник на Общинска служба по земеделие, град Кочериново, офиси град Рила и град Бобошево, на основание § 27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ (обнародван в ДВ, бр. 62/2010г.) за предоставяне на площ от 1.773 дка от общински недвижим имот с идентификатор 62671.49.106 по КККР на землище град Рила, Община Рила, находящ се в местността «Маковец»

Докладва: С. Миланов – Началник „ОСЗ“

 1. Искане, изх. № ПО-15-537-4/19.03.2021 г. от Началник на Общинска служба по земеделие, град Кочериново, офиси град Рила и град Бобошево, на основание § 27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ (обнародван в ДВ, бр. 62/2010г.) за предоставяне на площ от 0,950 дка от общински недвижим имот с идентификатор 62671.49.14 по КККР на землище град Рила, Община Рила, находящ се в местността «Маковец»

Докладва: С. Миланов – Началник „ОСЗ“

 1. Искане, изх. № ПО-15-334-1/08.04.2021 г. от Началник на Общинска служба по земеделие, град Кочериново, офиси град Рила и град Бобошево, на основание § 27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ (обнародван в ДВ, бр. 62/2010г.) за предоставяне на  площ от 1.822  дка от общински недвижим имот с идентификатор 62671.258.4 и площ от 0.272 дкаот общински недвижим имот с идентификатор 62671.165.42 по КККР на землище град Рила, Община Рила, находящ се в местността «Преката Нива»

Докладва: С. Миланов – Началник „ОСЗ“

 1. Искане, изх. № ПО-15-334-2/08.04.2021 г. от Началник на Общинска служба по земеделие, град Кочериново, офиси град Рила и град Бобошево, на основание § 27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ (обнародван в ДВ, бр. 62/2010г.) за предоставяне на площ от 0.915 дка от общински недвижим имот с идентификатор 62671.367.24 по КККР на землище град Рила, Община Рила, находящ се в местността «Преката Нива»

Докладва: С. Миланов – Началник „ОСЗ“

 1. Искане, изх. № ПО-15-334-3/08.04.2021 г. от Началник на Общинска служба по земеделие, град Кочериново, офиси град Рила и град Бобошево, на основание § 27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ (обнародван в ДВ, бр. 62/2010г.) за предоставяне на площ от 2. 134 дка от общински недвижим имот с идентификатор 62671.348.20 по КККР на землище град Рила, Община Рила, находящ се в местността «Пред Къщи»

Докладва: С. Миланов – Началник „ОСЗ“

 1. Искане, изх. № ПО-15-334-4/08.04.2021 г. от Началник на Общинска служба по земеделие, град Кочериново, офиси град Рила и град Бобошево, на основание § 27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ (обнародван в ДВ, бр. 62/2010г.) за предоставяне на площ от 3.167 дка от общински недвижим имот с идентификатор 62671.348.23 по КККР на землище град Рила, Община Рила, находящ се в местността «Кривите дъски»

Докладва: С. Миланов – Началник „ОСЗ“

 1. Актуализация на поименен списък за капиталовите разходи на община Рила за 2021г

Докладва: Г. Кабзималски - Кмет на общината

 1. Приемане на редносрочната бюджетна прогноза за местни дейности в Община Рила за периода 2022г-2024г.

Докладва: Г. Кабзималски - Кмет на общината

 1. Изказвания, питания, становища, предложения на граждани и разни 

С уважение,/п/

Цветана Шушкова

Председател на ОбС


П О К А Н А 

На  основание чл.30, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, на  19.04.2021г. /понеделник/ от 15:00 ч, в Заседателната зала на общинска администрация, град Рила, Правна комисия към Общински съвет на Община Рила, Икономическа комисия към Общински съвет на Община Рила, Социална комисия към Общински съвет на Община Рила, Комисия благоустрояване и комунални дейности към Общински съвет на Община Рила, ще проведат съвместно заседание при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Приемане на Програма за закрила на детето за 2021 година на Община Рила

Докладва: К. Антова- Директор на ДСП - Бобошево

 1. Отчет за дейността на Обществен съвет  за упражняване на обществен контрол при осъществяване на  дейностите в областта на социалните помощи и социалните услуги в Община Рила  за 2020 г.       

Докладва: С. Спасова – Председател на Обществен съвет

 1. Отчет за дейността на Звено „Социални услуги в общността“, град Рила

Докладва: Ц.Иванова- Управител

 1. Доклади за осъществените читалищни дейности в изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност в Община Рила и за изразходваните от бюджета средства през предходната година.                                 

Докладват: Читалищни  настоятелства

 1. Отчет за дейността на Дневен център за стари хора в гр.Рила през 2020г.

        Докладва: Управител на ДЦСХ

 1. Отчет за състоянието на общинската собственост в Община Рила

Докладва: Г. Кабзималски - Кмет на общината

 1. Обявяване на недвижим имот – частна общинска собственост за публична общинска собственост

Докладва: Г. Кабзималски - Кмет на общината

8. Информация за изпълнение на Програма за управление на отпадъците на Община Рла за периода 2016г.- 2020г. /Актуализация - 2018г/, през 2020г.

Докладва: Г. Кабзималски - Кмет на общината

 1. Отчет за изпълнение на задълженията на постоянна комисия от служители на община Рила за Гробищен парк в гр. Рила за 2020г.

Докладва: Г. Кабзималски - Кмет на общината

 1. Приемане на отчет за Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Рила за 2020г.

Докладва: Г. Кабзималски - Кмет на общината

 1. Приемане на Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Рила за 2021 година

Докладва: Г. Кабзималски - Кмет на общината

 1. Приемане на Отчет за състоянието на социалните услуги на територията на Община Рила за 2020г.

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

 1. Отчет за участие на Община Рила в Търговски дружества за 2020г.

Докладва: Г. Кабзималски - Кмет на общината

 1. Прекратяване на съсобственост, между Община Рила и Миряна Петрова Каймаканска, чрез продажба на частта на Общината, представляваща 331/631 кв. м. ид. ч. от Поземлен имот с идентификатор 55539.100.309 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Пастра, Община Рила, целият с площ от 631 кв. м.

Докладва: Г. Кабзималски - Кмет на общината

 1. Прекратяване на съсобственост, между Община Рила и Петрунка Василева Колибарска и Кирил Спасов Колибарски, чрез продажба на частта на Общината, представляваща 110/950 идеални части от УПИ V- 2, в кв.  27, по действащия към момента регулационен план на с. Смочево, утвърден със Заповед № 101/23.09.1991 г. на Кмета на Община Рила, целият с урегулирано пространство от 950 кв. м.

Докладва: Г. Кабзималски - Кмет на общината

 1. Прекратяване на съсобственост, между Община Рила и Люба Иванова Васева, чрез продажба на частта на Общината, представляваща 36/530 кв.м. ид. ч. от УПИ XXXIV-1270, в кв. 90, по действащият регулационен план на гр. Рила, Община Рила.

Докладва: Г. Кабзималски - Кмет на общината

 1. Прекратяване на съсобственост, между Община Рила и Иван Вълчев Иванов, чрез продажба на частта на Общината, представляваща 34/928 кв.м. ид. ч. от УПИ VI – 370, кв. 21 по плана на с. Смочево, Община Рила.

Докладва: Г. Кабзималски - Кмет на общината

 1. Прекратяване на съсобственост, между Община Рила и Григор Петров Василев, с постоянен адрес: гр. Сливница, Община Сливница, ул. "Хаджи Димитър" № 36, Петър Григоров Василев, с постоянен адрес: гр. София, Община Столична, ул. "Граф Игнатиев", бл. 47, вх. А, ет.2 и Александра  Григорова Василева, с постоянен адрес: гр. София, Община Столична, ул. "Граф Игнатиев", бл.47, вх. А, ет.1 - законни наследници на Райна Александрова Василева,  с последен постоянен адрес: гр. Сливница, Община Столична, Област Софийска, ул. "Хаджи Димитър" № 36, чрез продажба на частта на Общината, представляваща 80/982 кв.м. ид. ч. от УПИ VIII-234, в кв. 2, по действащият регулационен план на гр. Рила, Община Рила.

Докладва: Г. Кабзималски - Кмет на общината

 1. Искане, изх. № ПО-15-537-2/19.03.2021 г. от Началник на Общинска служба по земеделие, град Кочериново, офиси град Рила и град Бобошево, на основание § 27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ (обнародван в ДВ, бр. 62/2010г.) за предоставяне на площ от 12.337 дка от общински недвижим имот с идентификатор 62671.172.10 по КККР на землище град Рила, Община Рила, находящ се в местността «Пармачки рид»

Докладва: С. Миланов – Началник „ОСЗ“

 1. Искане, изх. № ПО-15-537-3/19.03.2021 г. от Началник на Общинска служба по земеделие, град Кочериново, офиси град Рила и град Бобошево, на основание § 27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ (обнародван в ДВ, бр. 62/2010г.) за предоставяне на площ от 1.773 дка от общински недвижим имот с идентификатор 62671.49.106 по КККР на землище град Рила, Община Рила, находящ се в местността «Маковец»

Докладва: С. Миланов – Началник „ОСЗ“

 1. Искане, изх. № ПО-15-537-4/19.03.2021 г. от Началник на Общинска служба по земеделие, град Кочериново, офиси град Рила и град Бобошево, на основание § 27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ (обнародван в ДВ, бр. 62/2010г.) за предоставяне на площ от 0,950 дка от общински недвижим имот с идентификатор 62671.49.14 по КККР на землище град Рила, Община Рила, находящ се в местността «Маковец»

Докладва: С. Миланов – Началник „ОСЗ“

 1. Искане, изх. № ПО-15-334-1/08.04.2021 г. от Началник на Общинска служба по земеделие, град Кочериново, офиси град Рила и град Бобошево, на основание § 27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ (обнародван в ДВ, бр. 62/2010г.) за предоставяне на  площ от 1.822  дка от общински недвижим имот с идентификатор 62671.258.4 и площ от 0.272 дкаот общински недвижим имот с идентификатор 62671.165.42 по КККР на землище град Рила, Община Рила, находящ се в местността «Преката Нива»

Докладва: С. Миланов – Началник „ОСЗ“

 1. Искане, изх. № ПО-15-334-2/08.04.2021 г. от Началник на Общинска служба по земеделие, град Кочериново, офиси град Рила и град Бобошево, на основание § 27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ (обнародван в ДВ, бр. 62/2010г.) за предоставяне на площ от 0.915 дка от общински недвижим имот с идентификатор 62671.367.24 по КККР на землище град Рила, Община Рила, находящ се в местността «Преката Нива»

Докладва: С. Миланов – Началник „ОСЗ“

 1. Искане, изх. № ПО-15-334-3/08.04.2021 г. от Началник на Общинска служба по земеделие, град Кочериново, офиси град Рила и град Бобошево, на основание § 27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ (обнародван в ДВ, бр. 62/2010г.) за предоставяне на площ от 2. 134 дка от общински недвижим имот с идентификатор 62671.348.20 по КККР на землище град Рила, Община Рила, находящ се в местността «Пред Къщи»

Докладва: С. Миланов – Началник „ОСЗ“

 1. Искане, изх. № ПО-15-334-4/08.04.2021 г. от Началник на Общинска служба по земеделие, град Кочериново, офиси град Рила и град Бобошево, на основание § 27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ (обнародван в ДВ, бр. 62/2010г.) за предоставяне на площ от 3.167 дка от общински недвижим имот с идентификатор 62671.348.23 по КККР на землище град Рила, Община Рила, находящ се в местността «Кривите дъски»

Докладва: С. Миланов – Началник „ОСЗ“

 1. Актуализация на поименен списък за капиталовите разходи на община Рила за 2021г

Докладва: Г. Кабзималски - Кмет на общината

 1. Приемане на редносрочната бюджетна прогноза за местни дейности в Община Рила за периода 2022г-2024г.

Докладва: Г. Кабзималски - Кмет на общината

 1. Изказвания, питания, становища, предложения на граждани и разни

  

Председател на ПК:/п/

/Иван Станков/

 Председател на ИК:/п/

 /Николай Чифлигаров/

 Председател на СК:/п/

  /Теодора Симеонова /         

Председател  на КБКД    : /п/ 

/Мария Жлябинкова/


 

Изх.РД-02-15-9

Дата:09.04.2021г

П О К А Н А 

На  основание чл.25, т.1, във вр. 24, ал.4 от ЗМСМА, Председателя на ОбС на Община Рила свиква общинските съветници на извънредно заседание на Общинския съвет на 12.04.2021г. /понеделник/ от 09.00 ч. в заседателната зала на ОА, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Поемане на краткосрочен общински дълг, чрез сключване на договор за кредит с „Фонд ФЛАГ” ЕАД, с цел реализация на Проект № BG16M1OP002-2.010-0025 „Рекултивация на депо за неопасни битови отпадъци – град Рила“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“.

Докладва:Георги Кабзималски – Кмет на Община Рила

 1.  Поемане на краткосрочен общински дълг, чрез сключване на договор за кредит с „Фонд ФЛАГ” ЕАД, с цел реализация на Проект № BG16RFOP001-6.002-0012-C02 „Консервация, експониране и осигуряване на достъпност до антична и средновековна църква „Свети Архангел Михаил“ - гр. Рила“.

Докладва:Георги Кабзималски – Кмет на Община Рила

 1. Искане за включване на пътен участък – публична общинска собственост – от км 00+000 до км 7+000 Рилски манастир – Кирилова поляна, в списъка на общинските пътища.

Докладва:Георги Кабзималски – Кмет на Община Рила

С уважение,/п/

Цветана Шушкова

Председател на ОбС


Изх.: РД-02-05-4

Дата:19.03.2021г.

 

П О К А Н А 

На  основание чл.25, т.1, във вр. 24, ал.4 от ЗМСМА, Председателя на ОбС на Община Рила свиква общинските съветници на извънредно заседание на Общинския съвет на 22.03.2021г. /понеделник/ от 13.00 ч. в заседателната зала на ОА, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

 

1.       Приемане на изменение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите на територията на Община Рила.

Докладва:Георги Кабзималски – Кмет на Община Рила

С уважение,/п/

Цветана Шушкова

Председател на ОбС


Изх: РД-02-15-8

Дата:10.03.2021г

П О К А Н А 

На  основание чл.25, т.1, във вр. 24, ал.4 от ЗМСМА, Председателя на ОбС на Община Рила свиква общинските съветници на извънредно заседание на Общинския съвет на 10.03.2021г. /сряда/ от 13.00 ч. в заседателната зала на ОА, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Поправка на очевидна фактическа грешка,  допусната в Решение №218/25.02.2021г.  на Общински съвет, Община Рила

Докладва:Цветана Шушкова – Председател на Общински съвет

 1. Поправка на очевидни  фактически грешки,  допуснати в Решение №220/25.02.2021г.  на Общински съвет, Община Рила, Решение №221/25.02.2021г.  на Общински съвет, Община Рила, Решение №222/25.02.2021г.  на Общински съвет, Община Рила

Докладва:Цветана Шушкова – Председател на Общински съвет

С уважение,

Цветана Шушкова

      Председател на ОбС 


Изх. № РД-02-15-7

Дата: 26.02.2021г.

П О К А Н А

На  основание чл.25, т.1, във вр. 24, ал.4 от ЗМСМА, Председателя на ОбС на Община Рила свиква общинските съветници на редовно заседание на Общинския съвет на 04.03.2021г. /четвъртък/ от 16.00 ч. в  заседателна зала на ОА, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1.      Утвърждаване на показателите за разходи по чл.45, ал.1, т.2 от Закона за публичните финанси за населените места с кметски наместници на територията на Община Рила

Докладва: Г. Кабзималски - Кмет на общината

2.      Приемане на бюджета на Община Рила за 2021 г

            Докладва: Г. Кабзималски - Кмет на общината

3.      Приемане на инвестиционната програма за 2021г.

Докладва: Г. Кабзималски - Кмет на общината

4.      Даване на съгласие за разходване на средствата по реда на чл.60, ал.2, т.1 и т.2 и чл.64 , ал.1 от Закона за управление на отпадъците, възстановени за 2020г. от Регионална инспекция по околната среда и водите- Благоевград за сметка на Община Рила

Докладва: Г. Кабзималски - Кмет на общината

5.       Откриване на извънбюджетна банкова сметка в лева с код 7443 за получаване и разходване на средствата за осигуряване на заетост по Проект“Заетост за теб“

Докладва: Г. Иванов – Директор на ОП“ЧБКД“

 1. Изказвания, питания, становища, предложения на граждани и разни 

С уважение,/п/

Цветана Шушкова

 

Председател на ОбС

 


 П О К А Н А 

На  основание чл.30, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, на  01.03.2021г. /понеделник/ от 16:00 ч, в Заседателната зала на общинска администрация, град Рила, Правна комисия към Общински съвет на Община Рила, Икономическа комисия към Общински съвет на Община Рила, Социална комисия към Общински съвет на Община Рила, Комисия благоустрояване и комунални дейности към Общински съвет на Община Рила, ще проведат съвместно заседание при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Утвърждаване на показателите за разходи по чл.45, ал.1, т.2 от Закона за публичните финанси за населените места с кметски наместници на територията на Община Рила

Докладва: Г. Кабзималски - Кмет на общината

 1. Приемане на бюджета на Община Рила за 2021 г

            Докладва: Г. Кабзималски - Кмет на общината

 1. Приемане на инвестиционната програма за 2021г.

Докладва: Г. Кабзималски - Кмет на общината

 1. Даване на съгласие за разходване на средствата по реда на чл.60, ал.2, т.1 и т.2 и чл.64 , ал.1 от Закона за управление на отпадъците, възстановени за 2020г. от Регионална инспекция по околната среда и водите- Благоевград за сметка на Община Рила

Докладва: Г. Кабзималски - Кмет на общината

5. Откриване на извънбюджетна банкова сметка в лева с код 7443 за получаване и разходване на средствата за осигуряване на заетост по Проект“Заетост за теб“

Докладва: Г. Иванов – Директор на ОП“ЧБКД“

 1. Изказвания, питания, становища, предложения на граждани и разни

Председател на ПК:/п/

                                                                                                   /Иван Станков/

 

                                                                Председател на ИК:/п/

                                                                                             /Николай Чифлигаров/

 

                                                                 Председател на СК:/п/

                                                                                               /Теодора Симеонова /          

 

Председател  на КБКД    : /п/                  

                                          /Мария Жлябинкова/


Изх.№ РД-02-15-6

Дата: 19.02.2021г.

П О К А Н А

На  основание чл.25, т.1, във вр. 24, ал.4 от ЗМСМА, Председателя на ОбС на Община Рила свиква общинските съветници на редовно заседание на Общинския съвет на 25.02.2021г. /четвъртък/ от 15.00 ч. в  заседателна зала на ОА, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Отчет за дейността на РУ-град Рила през 2020г.

Докладва: И. Кавлачки- Началник на РУ

2. Информация за дейността на РСПБЗН-Рила през 2020г.и състоянието на пожарната безопасност на територията на Община Рила

Докладва: С. Тахтаджийски- Началник РСПБЗН

3. Отчет на ОП „Чистота, благоустрояване и комунални дейности“ град Рила за 2020г.

Докладва:  Г. Иванов – Директор на ОП „ЧБКД“

4. Приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в община Рила за 2021 г.       

Докладва : Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

5. Предоставяне в управление на Кмета на Община Рила на част от недвижим имот – публична общинска собственост, а именно: помещение, представляващо „ритуална зала”, със застроена площ от 55.25 кв.м, находящо се в Едноетажна масивна стоманобетонова сграда, която сграда е част от масивна сграда „Културен дом”, със застроена площ от 1160 кв.м., изградена в УПИ II – 577, кв. 66 по плана на гр. Рила, Община Рила, утвърден със Заповед № 30/22.02.1993г. на Кмета на Община Рила, с урегулирано пространство от 1330 кв.м.

 Докладва : Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

6. Отдаване под наем на част от недвижим имот – частна общинска собственост, представляваща: „помещения”, находящи се на първи етаж (партер) и втори етаж от Двуетажна масивна сграда, която сграда е част от Административна сграда, построена в УПИ ІV- Административна и обществена дейност, попадащ в кв. 66 по плана на гр. Рила, Община Рила, чрез провеждане на публичeн търг с тайно наддаване.

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

7. Даване на съгласие за промяна наименованието на Едноетажна масивна сграда “Учебна работилница”, в Едноетажна масивна сграда „Работилница“, без промяна на нейния статут по ЗУТ.

Докладва: Г. Кабзималски–Кмет на общината

8. Отмяна на Решение на Решение№159/29.10.2020г. на Общински съвет на Община Рила

Докладва: Г. Кабзималски–Кмет на общината

9. Отчет за дейността на Общински футболен клуб „Мусала 2010“

Докладва: Г. Кабзималски–Кмет на общината

10. Отдаване под наем на недвижими имоти – земеделски земи от общинския поземлен фонд,-маломерни имоти, находящи се в землищата на населените места на територията на Община Рила,  без провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс.

 Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

11. Отдаване под наем на недвижими имоти – земеделски земи от Общинския поземлен фонд с площ до 20 дка, находящи се в землищата на населените места на територията на Община Рила, чрез провеждане на публични търгове с тайно наддаване

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

12. Отдаване под наем на недвижими имоти – земеделски земи от Общинския поземлен фонд с площ над 20 дка, находящи се в землищата на населените места на територията на Община Рила, чрез провеждане на публично оповестени конкурси.                                                          

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

13. Изказвания, питания, становища, предложения на граждани и разни

С уважение,/п/

Цветана Шушкова

Председател на ОбС


П О К А Н А

На  основание чл.30, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, на  22.02.2021г. /понеделник/ от 15:00 ч, в Заседателната зала на общинска администрация, град Рила, Правна комисия към Общински съвет на Община Рила, Икономическа комисия към Общински съвет на Община Рила, Социална комисия към Общински съвет на Община Рила, Комисия благоустрояване и комунални дейности към Общински съвет на Община Рила, ще проведат съвместно заседание при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1. Отчет за дейността на РУ-град Рила през 2020г.

 Докладва: И. Кавлачки- Началник на РУ

2. Информация за дейността на РСПБЗН-Рила през 2020г.и състоянието на пожарната безопасност на територията на Община Рила

Докладва: С. Тахтаджийски- Началник РСПБЗН

3. Отчет на ОП „Чистота, благоустрояване и комунални дейности“ град Рила за 2020г.

Докладва:  Г. Иванов – Директор на ОП „ЧБКД“

4. Приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в община Рила за 2021 г.       

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

5. Предоставяне в управление на Кмета на Община Рила на част от недвижим имот – публична общинска собственост, а именно: помещение, представляващо „ритуална зала”, със застроена площ от 55.25 кв.м, находящо се в Едноетажна масивна стоманобетонова сграда, която сграда е част от масивна сграда „Културен дом”, със застроена площ от 1160 кв.м., изградена в УПИ II – 577, кв. 66 по плана на гр. Рила, Община Рила, утвърден със Заповед № 30/22.02.1993г. на Кмета на Община Рила, с урегулирано пространство от 1330 кв.м.

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

6. Отдаване под наем на част от недвижим имот – частна общинска собственост, представляваща: „помещения”, находящи се на първи етаж (партер) и втори етаж от Двуетажна масивна сграда, която сграда е част от Административна сграда, построена в УПИ ІV- Административна и обществена дейност, попадащ в кв. 66 по плана на гр. Рила, Община Рила, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване.

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

7. Даване на съгласие за промяна наименованието на Едноетажна масивна сграда “Учебна работилница”, в Едноетажна масивна сграда „Работилница“, без промяна на нейния статут по ЗУТ.

Докладва: Г. Кабзималски–Кмет на общината

8. Отмяна на Решение на Решение№159/29.10.2020г. на Общински съвет на Община Рила

Докладва: Г. Кабзималски–Кмет на общината

 9. Отчет за дейността на Общински футболен клуб „Мусала 2010“

Докладва: Г. Кабзималски–Кмет на общината 

10. Отдаване под наем на недвижими имоти – земеделски земи от общинския поземлен фонд,-маломерни имоти, находящи се в землищата на населените места на територията на Община Рила,  без провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс.

  Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

11. Отдаване под наем на недвижими имоти – земеделски земи от Общинския поземлен фонд с площ до 20 дка, находящи се в землищата на населените места на територията на Община Рила, чрез провеждане на публични търгове с тайно наддаване

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

12. Отдаване под наем на недвижими имоти – земеделски земи от Общинския поземлен фонд с площ над 20 дка, находящи се в землищата на населените места на територията на Община Рила, чрез провеждане на публично оповестени конкурси.

                                                           Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

13. Изказвания, питания, становища, предложения на граждани и разни

Председател на ПК:/п/

                                                                                              /Иван Станков/

                                                            Председател на ИК:/п/

                                                                                             /Николай Чифлигаров/

                                                            Председател на СК:/п/

                                                                                            /Теодора Симеонова /         

Председател на КБКД: /п/                  

                                              /Мария Жлябинкова/


Изх: РД-02-15-5

Дата:19.02.2021г.

П О К А Н А

На  основание чл.25, т.1, във вр. 24, ал.4 от ЗМСМА, Председателя на ОбС на Община Рила свиква общинските съветници на извънредно заседание на Общинския съвет на 19.02.2021г. /петък/ от 15.00 ч. в заседателната зала на ОА, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Заповед №РД-30-29/04.02.2021г. на Областен управител на Област Кюстендил , с което е върнато за  ново обсъждане  от Общински съвет – Рила, като незаконосъобразно, Решение № 198, прието на  проведено на 25.01.2021г., заседание на Общински съвет –     Рила

С уважение,/п/

Цветана Шушкова

Председател на ОБС


Изх: РД-02-15-4

Дата:05.02.2021г

П О К А Н А

На  основание чл.25, т.1, във вр. 24, ал.4 от ЗМСМА, Председателя на ОбС на Община Рила свиква общинските съветници на извънредно заседание на Общинския съвет на 05.02.2021г. /петък/ от 17.00 ч. в заседателната зала на ОА, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите на територията на Община Рила.

Докладва: Георги Кабзималски- Кмет на Община Рила

2. Прекратяване на търговско дружество „Рила Електрик Пауер” ООД 

Докладва: Георги Кабзималски- Кмет на Община Рила

3. Съгласуване на позиция и мандат по Проекто-решения, към предварително обявения дневен ред на предстоящото редовно заседание (на 26.02.2021.) на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Кюстендилска вода” ЕООД, гр. Кюстендил и определяне представител на Община Рила за участие в редовното заседание на Общото събрание на Асоциацията

Докладва: Георги Кабзималски- Кмет на Община Рила

     С уважение,/п/

Цветана Шушкова

Председател на ОбС


Изх. № РД-02-15-3

Дата: 22.01.2021г.

П О К А Н А

На  основание чл.25, т.1, във вр. 24, ал.4 от ЗМСМА, Председателя на ОбС на Община Рила свиква общинските съветници на редовно заседание на Общинския съвет на 28.01.2021г. /четвъртък/ от 16.00 ч. в  заседателна зала на ОА, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Отмяна на Решение № 50/06.02.2020г. на Общински съвет, Община Рила          

Докладва: Г. Кабзималски - Кмет на общината

2. Изменение на Решение № 13/27.12.2019 г. на Общински съвет, Община Рила

Докладва: С. Спасова- Председател на Обществен съвет за упражняване на обществен контрол  при осъществяване на дейностите в областта на социалните помощи и социалните услуги в Община Рила

3. Приемане на  Правилник за организацията и дейността на Обществен съвет за упражняване на обществен контрол при осъществяване на дейностите в областта на социалните помощи в Община Рила

Докладва: С. Спасова- Председател на Обществен съвет за упражняване на обществен контрол  при осъществяване на дейностите в областта на социалните помощи и социалните услуги в Община Рила

4. Промяна на общата численост и структура на персонала на Общинско предприятие „Читота, благоустрояване и комунални дейности“

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

5. Обявяване на недвижим имот публична общинска собственост- за частна общинска собственост

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

6. Отчет за дейността на Местна комисия за обществен ред и сигурност за периода от м. януари-м. декември 2020г.

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

7. Изказвания, питания, становища, предложения на граждани и разни

С уважение,/п/

Цветана Шушкова

Председател на ОбС


П О К А Н А 

На  основание чл.30, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, на  25.01.2021г. /понеделник/ от 16:00 ч, в Заседателната зала на общинска администрация, град Рила, Правна комисия към Общински съвет на Община Рила, Икономическа комисия към Общински съвет на Община Рила, Социална комисия към Общински съвет на Община Рила, Комисия благоустрояване и комунални дейости към Общински съвет на Община Рила,ще проведат съвместно заседание при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1. Отмяна на Решение № 50/06.02.2020г. на Общински съвет, Община Рила

Докладва: Г. Кабзималски - Кмет на общината

2. Изменение на Решение № 13/27.12.2019 г. на Общински съвет, Община Рила

Докладва: С. Спасова- Председател на Обществен съвет за упражняване на обществен контрол  при осъществяване на дейностите в областта на социалните помощи и социалните услуги в Община Рила

3. Приемане на  Правилник за организацията и дейността на Обществен съвет за упражняване на обществен контрол при осъществяване на дейностите в областта на социалните помощи в Община Рила

Докладва: С. Спасова- Председател на Обществен съвет за упражняване на обществен контрол  при осъществяване на дейностите в областта на социалните помощи и социалните услуги в Община Рила

4. Промяна на общата численост и структура на персонала на Общинско предприятие „Читота, благоустрояване и комунални дейности“

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

5. Обявяване на недвижим имот публична общинска собственост- за частна общинска собственост

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

6. Отчет за дейността на Местна комисия за обществен ред и сигурност за периода от м. януари-м. декември 2020г.

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

7. Изказвания, питания, становища, предложения на граждани и разни

      Председател на ПК:/п/

                                                                                             /Иван Станков/

                                                                                           Председател на ИК:/п/

                                                                                             /Николай Чифлигаров/

                                                                                            Председател на СК:/п/

                                                                                               /Теодора Симеонова /          

                                                                                            Председател  на КБКД    : /п/                  

                                                                                            /Мария Жлябинкова/


Изх: РД-02-15-2

Дата:22.01.2021г.

П О К А Н А

На  основание чл.25, т.1, във вр. 24, ал.4 от ЗМСМА, Председателя на ОбС на Община Рила свиква общинските съветници на извънредно заседание на Общинския съвет на 25.01.2021г. /понеделник/ от 15.00 ч. в заседателната зала на ОА, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Корекция на поименен списък за капиталовите разходи на община Рила за 2020г. –м. Декември

Докладва: Георги Кабзималски- Кмет на Община Рила

С уважение,/п/

Цветана Шушкова

Председател на ОбС


Изх: РД-02-15-1

Дата: 14.01.2021г.

П О К А Н А

На  основание чл.25, т.1, във вр. 24, ал.4 от ЗМСМА, Председателя на ОбС на Община Рила свиква общинските съветници на извънредно заседание на Общинския съвет на 15.01.2021г. /петък/ от 09.00 ч. в заседателната зала на ОА, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Кандидатстване по процедура, чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 “Патронажна грижа +”, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 с проект „“Патронажна грижа +“ в Община Рила“.

Докладва: Георги Кабзималски- Кмет на Община Рила

2. Акт за възлагане за предоставянето на помощ за осъществяване на услуга от общ икономически интерес – „Патронажна грижа+“ в Община Рила“.

Докладва: Георги Кабзималски- Кмет на Община Рила

3. Изменение на Решение №97/26.05.2020г. на Общински съвет, Община Рила

Докладва: Георги Кабзималски- Кмет на Община Рила

С уважение,/п/

Цветана Шушкова

Председател на ОбС


Изх: РД-02-04-47

Дата:29.12.2020г.

П О К А Н А

На  основание чл.25, т.1, във вр. 24, ал.4 от ЗМСМА, Председателя на ОбС на Община Рила свиква общинските съветници на извънредно заседание на Общинския съвет на 29.12.2020г. /вторник/ от 15.00 ч. в заседателната зала на ОА, при следния

ДНЕВЕН РЕД: 

1. Актуализация на бюджета по план на Община Рила  към 31.12.2020 г.

Докладва: Георги Кабзималски- Кмет на Община Рила

2. Актуализация на поименен списък за капиталовите разходи на община Рила за 2020 година -  м. Декември

Докладва: Георги Кабзималски- Кмет на Община Рила

3. Одобряване на План-сметка за разходите за дейностите по чл. 66 от ЗМДТ и определяне размера на Такса битови отпадъци на територията на Община Рила за 2021г.

Докладва: Георги Кабзималски- Кмет на Община Рила

С уважение,/п/

Цветана Шушкова

Председател на ОбС


Изх. №РД-02-04-44

Дата: 11.12.2020 г.

ПОКАНА

На основание чл. 25, т.1, във вр. 24, ал. 4 от ЗМСМА, Председателя на ОбС на Община Рила свиква общинските съветници на редовно заседание на Общинския съвет на 18.12.2020 г. /петък/ от 16.00 ч. в заседателната зала на ОА, при следния:

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на План за работа на Общински съвет, Община Рила за 2021г.

Докладва: Цветана Шушкова - Председател ОбС

2. Отчет за дейността на Общински съвет – гр. Рила за периода - м.  юли 2020г. – м. ноември 2020г.

Докладва: Цветана Шушкова - Председател ОбС

3. Отчет за изпълнение на Решенията на Общински съвет, Община Рила от м. юли 2020г. до м. декември 2020 г.

Докладва: Г. Кабзималски - Кмет на общината

4. Приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в Община Рила за 2021г.

Докладва:Г. Кабзималски - Кмет на общината

5.Приемане на Културен календар на Община Рила за 2021г.

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

6. Приемане на Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Рила за 2020 година

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

7. Подписване на Споразумение за изменение на Договор №19/24.03.2014г. за заем за послужване на недвижим имот – публична общинска собственост, сключен между Община Рила, в качеството й на Заемодател и Народно читалище „Христо Ботев -1898“, в качеството му на Заемател

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

 8. Информация за изготвени и приети проекти по програми с външно финансиране за 2020г.

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

 9. Информация за проведените обществени поръчки в Община Рила през 2020г.

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

10. Изказвания, питания, становища, предложения на граждани и разни

 

С уважение,/п/

 

Цветана Шушкова

Председател на ОбС

 


П О К А Н А 

На  основание чл.30, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, на  15.12.2020г. /вторник/ от 16:00 ч, в Заседателната зала на общинска администрация, град Рила, Правна комисия към Общински съвет на Община Рила, Икономическа комисия към Общински съвет на Община Рила, Социална комисия към Общински съвет на Община Рила, Комисия благоустрояване и комунални дейности към Общински съвет на Община Рила, ще проведат съвместно заседание при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на План за работа на Общински съвет, Община Рила за 2021г.

Докладва: Цветана Шушкова - Председател ОбС

2. Отчет за дейността на Общински съвет – гр. Рила за периода - м.  юли 2020г. – м. ноември 2020г.

Докладва: Цветана Шушкова - Председател ОбС

3. Отчет за изпълнение на Решенията на Общински съвет, Община Рила от м. юли 2020г. до м. декември 2020 г.

Докладва: Г. Кабзималски - Кмет на общината

4. Приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в Община Рила за 2021г.

Докладва:Г. Кабзималски - Кмет на общината

5.Приемане на Културен календар на Община Рила за 2021г.

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

6. Приемане на Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Рила за 2020 година

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

7. Подписване на Споразумение за изменение на Договор №19/24.03.2014г. за заем за послужване на недвижим имот – публична общинска собственост, сключен между Община Рила, в качеството й на Заемодател и Народно читалище „Христо Ботев -1898“, в качеството му на Заемател

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

 8. Информация за изготвени и приети проекти по програми с външно финансиране за 2020г.

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

 9. Информация за проведените обществени поръчки в Община Рила през 2020г.

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

10. Изказвания, питания, становища, предложения на граждани и разни

Председател на ПК:/п/

/Иван Станков/

Председател на ИК:/п/

/Николай Чифлигаров/

Председател на СК:/п/

/Теодора Симеонова/          

Председател  на КБКД: /п/                  

/Мария Жлябинкова/


Изх№ РД-02-04-41

Дата: 20.11.2020г.

П О К А Н А

На  основание чл.25, т.1, във вр. 24, ал.4 от ЗМСМА, Председателя на ОбС на Община Рила свиква общинските съветници на редовно заседание на Общинския съвет на 26.11.2020г. /четвъртък/ от 16.00 ч. в  заседателна зала на ОА, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1.Отчет за дейността на Кметски наместник на село Пастра, Община Рила за периода от март 2020г. до октомври 2020г.                                                          

Докладва: Р. Михайлова - Кметски наместник

2.Отчет за дейността на Кметски наместник на село Падала, Община Рила за периода от ноември 2019г. до октомври 2020г.

Докладва: Н. Йовева- Кметски наместник

3.Отчет за дейността на Кметски наместник на село Смочево, Община Рила за периода от ноември 2019г. до октомври 2020г

Докладва:  В. Николова-Кметски наместник

4.Отчет за дейността на Кметски наместник на н.м. Рилски Манастир, Община Рила за периода от март 2020г. до октомври 2020г.

Докладва:  И. Йорданов-Кметски наместник

5.Заповед №РД-30-263/12.11.2020г. на Областен управител на Област Кюстендил , с което е върнато за  ново обсъждане от Общински съвет – Рила, като незаконосъобразно, Решение № 154, прието на проведено на 29.10.2020г., заседание на Общински съвет – Рила, поради противоречието му с чл.59, ал. 1 и ал.2, т.4 от АПК

6.Заповед №РД-30-265/12.11.2020г. на Областен управител на Област Кюстендил , с което е върнато за  ново обсъждане  от Общински съвет – Рила, като нищожно, Решение № 161, прието на проведено на 29.10.2020г., заседание на Общински съвет – Рила

7. Даване на съгласие, за упълномощаване на Директора на ОУ “Аверкий Попстоянов“- гр. Рила да предприема всички необходими действия и да осъществява съответните дейности за извършването на текущ ремонт на училищния стол

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

8.Предоставяне с Договор за безвъзмездно управление на движима вещ- частна общинска собственост, представляваща товарен автомобил, марка „Мерцедес“, модел „711Д“, с Рег. № КН0520ВК, на Общинско предприятие „Чистота, благоустрояване и комунални дейности“ – гр. Рила.

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

9.Отпускане на средства за награден фонд на конкурса  за коледна украса „На Коледа стават чудеса“

Докладва : Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

10.Откриване на  процедура за определяне на съдебни заседатели за района на Районен съд - Дупница, мандат 2021-2025г., приемане на правила за нейното провеждане и избор на комисия по провеждане на процедура за избор на съдебни заседатели

Докладва : Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

11.Информация за състоянието на растениевъдството и животновъдството на територията на Община Рила за стопанската 2019/2020г.

Докладва : Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

12.Приемане на Стратегия за личностно развитие на децата и учениците в Община Рила(2020-2021)

13.Изказвания, питания, становища, предложения на граждани и разни

С уважение,/п/

Цветана Шушкова

Председател на ОбС


П О К А Н А

На  основание чл.30, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, на  23.11.2020г. /понеделник/ от 16:00 ч, в Заседателната зала на общинска администрация, град Рила, Правна комисия към Общински съвет на Община Рила, Икономическа комисия към Общински съвет на Община Рила, Социална комисия към Общински съвет на Община Рила, Комисия благоустрояване и комунални дейности към Общински съвет на Община Рила, ще проведат съвместно заседание при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1.Отчет за дейността на Кметски наместник на село Пастра, Община Рила за периода от март 2020г. до октомври 2020г.                                                          

Докладва: Р. Михайлова - Кметски наместник

2.Отчет за дейността на Кметски наместник на село Падала, Община Рила за периода от ноември 2019г. до октомври 2020г.

Докладва: Н. Йовева- Кметски наместник

3.Отчет за дейността на Кметски наместник на село Смочево, Община Рила за периода от ноември 2019г. до октомври 2020г

Докладва:  В. Николова-Кметски наместник

4.Отчет за дейността на Кметски наместник на н.м. Рилски Манастир, Община Рила за периода от март 2020г. до октомври 2020г.

Докладва:  И. Йорданов-Кметски наместник

5.Заповед №РД-30-263/12.11.2020г. на Областен управител на Област Кюстендил , с което е върнато за  ново обсъждане от Общински съвет – Рила, като незаконосъобразно, Решение № 154, прието на проведено на 29.10.2020г., заседание на Общински съвет – Рила, поради противоречието му с чл.59, ал. 1 и ал.2, т.4 от АПК

6.Заповед №РД-30-265/12.11.2020г. на Областен управител на Област Кюстендил , с което е върнато за  ново обсъждане  от Общински съвет – Рила, като нищожно, Решение № 161, прието на проведено на 29.10.2020г., заседание на Общински съвет – Рила

7. Даване на съгласие, за упълномощаване на Директора на ОУ “Аверкий Попстоянов“- гр. Рила да предприема всички необходими действия и да осъществява съответните дейности за извършването на текущ ремонт на училищния стол

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

8.Предоставяне с Договор за безвъзмездно управление на движима вещ- частна общинска собственост, представляваща товарен автомобил, марка „Мерцедес“, модел „711Д“, с Рег. № КН0520ВК, на Общинско предприятие „Чистота, благоустрояване и комунални дейности“ – гр. Рила.

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

9.Отпускане на средства за награден фонд на конкурса  за коледна украса „На Коледа стават чудеса“

Докладва : Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

10.Откриване на  процедура за определяне на съдебни заседатели за района на Районен съд - Дупница, мандат 2021-2025г., приемане на правила за нейното провеждане и избор на комисия по провеждане на процедура за избор на съдебни заседатели

Докладва : Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

11.Информация за състоянието на растениевъдството и животновъдството на територията на Община Рила за стопанската 2019/2020г.

Докладва : Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

12.Приемане на Стратегия за личностно развитие на децата и учениците в Община Рила(2020-2021)

13.Изказвания, питания, становища, предложения на граждани и разни

Председател на ПК:/п/

/Иван Станков/

Председател на ИК:/п/

 /Николай Чифлигаров/

Председател на СК:/п/

 /Теодора Симеонова /          

Председател  на КБКД    : /п/                  

/Мария Жлябинкова/


Изх. № РД-02-04-37

Дата: 23.10.2020г.

П О К А Н А

На  основание чл.25, т.1, във вр. 24, ал.4 от ЗМСМА, Председателя на ОбС на Община Рила свиква общинските съветници на редовно заседание на Общинския съвет на 29.10.2020г. /четвъртък/ от 15.00 ч. в  заседателна зала на ОА, при следния

ДНЕВЕН РЕД: 

1. Информация за дейността на Дирекция „Природен парк - Рилски манастир“ за 2019г.

Докладва: Директор на Природен парк   

2. Информация за дейността на ДГС „Рилски манастир“, град Рила за 2019г.

Докладва: Директор на ДГС

3. Информация за дейността на Дирекция „Социално подпомагане“- Бобошево на територията на община Рила за 2019г.

Докладва: Директор на ДСП

4. Отчет за дейността на Туристическото дружество  „Рила“- град Рила през 2019г.

Докладва : Председател на ТД

 1. Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Рила за 2020г.

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

 1. Продажба на Поземлен имот с идентификатор 55539.100.212 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Пастра, Община Рила, одобрени със Заповед № РД-18-72/08.10.2009г на Изпълнителния Директор на АГКК, находящ се в с. Пастра, Община Рила, Област Кюстендил, с площ от 352 кв. м, трайно предназначение - урбанизирана територия, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 (десет) м), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: няма, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване.

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

 1. Продажба на земя – частна общинска собственост, без търг или конкурс, на собственика на законно построена върху нея сграда - построена чрез отстъпено право на строеж, върху общинска земя – урегулиран поземлен имот.

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

 1. Продажба на движима вещ - частна общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване.

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

 1. Изказвания, питания, становища, предложения на граждани и разни

С уважение,/п/

Цветана Шушкова

Председател на ОбС


П О К А Н А

На  основание чл.30, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, на  26.10.2020г. /понеделник/ от 15:00 ч, в Заседателната зала на общинска администрация, град Рила, Правна комисия към Общински съвет на Община Рила, Икономическа комисия към Общински съвет на Община Рила, Социална комисия към Общински съвет на Община Рила, Комисия благоустрояване и комунални дейности към Общински съвет на Община Рила, ще проведат съвместно заседание при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Информация за дейността на Дирекция „Природен парк - Рилски манастир“ за 2019г.

Докладва: Директор на Природен парк   

 1. Информация за дейността на ДГС „Рилски манастир“, град Рила за 2019г.

Докладва: Директор на ДГС

 1. Информация за дейността на Дирекция „Социално подпомагане“- Бобошево на територията на община Рила за 2019г.

Докладва: Директор на ДСП

 1. Отчет за дейността на Туристическото дружество  „Рила“- град Рила през 2019г.

Докладва: Председател на ТД

 1. Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Рила за 2020г.

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

 1. Продажба на Поземлен имот с идентификатор 55539.100.212 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Пастра, Община Рила, одобрени със Заповед № РД-18-72/08.10.2009г на Изпълнителния Директор на АГКК, находящ се в с. Пастра, Община Рила, Област Кюстендил, с площ от 352 кв. м, трайно предназначение - урбанизирана територия, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 (десет) м), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: няма, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване.

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

 1. Продажба на земя – частна общинска собственост, без търг или конкурс, на собственика на законно построена върху нея сграда - построена чрез отстъпено право на строеж, върху общинска земя – урегулиран поземлен имот.

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

 1. Продажба на движима вещ - частна общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване.

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

 1. Изказвания, питания, становища, предложения на граждани и разни

Председател на ПК: /п/

/Иван Станков/

Председател на ИК: /п/

/Николай Чифлигаров/

Председател на СК: /п/

/Теодора Симеонова /          

Председател  на КБКД: /п/     

/Мария Жлябинкова/


Изх. № РД-02-04-31

Дата: 09.10.2020г.

П О К А Н А

На  основание чл.25, т.1, във вр. 24, ал.4 от ЗМСМА, Председателя на ОбС на Община Рила свиква общинските съветници на редовно заседание на Общинския съвет на 19.10.2020г. /понеделник/ от 15.00 ч. в  заседателна зала на ОА, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Приемане на отчета за изпълнение на бюджет, средства от Европейския съюз и чуждите средства към 30.06.2020г. на Община Рила

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

 1. Отчет за дейността на Общински щаб за изпълнение на общинския план за защита при бедствия за периода от месец октомври 2019г. до месец септември 2020г.

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

 1. Обявяване на недвижим имот публична общинска собственост – за частна общинска собственост

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

 

 1. Изменение и допълнение на  Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация  Мандат 2019-2023г.

Докладва: Ц. Шушкова – Председател на ОбС

 1. Придобиване/одобрение на инвестициите, направени от ВиК оператора “Кюстендилска вода“ ЕООД - гр. Кюстендил за 2019г., в активите Публична общинска собственост на Община Рила.

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

 1. Определяне на общински съветник за участие в Постоянна общинска комисия по безопасност на движението по пътищата на територията на Община Рила.

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

 1. Временно спиране приема на заявления от граждани в деловодството на Община Рила за заплащане на такси за откупуване на гробни места в Гробищните паркове на територията на Община Рила

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

 1. Изказвания, питания, становища, предложения на граждани и разни

С уважение,/п/

Цветана Шушкова

Председател на ОбС


П О К А Н А

На  основание чл.30, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, на  15.10.2020г. /четвъртък/ от 15:00 ч, в Заседателната зала на Общинска администрация, град Рила, Правна комисия към Общински съвет на Община Рила, Икономическа комисия към Общински съвет на Община Рила, Социална комисия към Общински съвет на Община Рила, Комисия благоустрояване и комунални дейности към Общински съвет на Община Рила, ще проведат съвместно заседание при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Приемане на отчета за изпълнение на бюджет, средства от Европейския съюз и чуждите средства към 30.06.2020г. на Община Рила

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

 1. Отчет за дейността на Общински щаб за изпълнение на общинския план за защита при бедствия за периода от месец октомври 2019г. до месец септември 2020г.

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

 1. Обявяване на недвижим имот публична общинска собственост – за частна общинска собственост

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

 1. Изменение и допълнение на  Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация  Мандат 2019-2023г.

Докладва: Ц. Шушкова Председател на ОбС

 1. Придобиване/одобрение на инвестициите, направени от ВиК оператора “Кюстендилска вода“ ЕООД – гр. Кюстендил за 2019г., в активите Публична общинска собственост на Община Рила.

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

 1. Определяне на общински съветник за участие в Постоянна общинска комисия по безопасност на движението по пътищата на територията на Община Рила.

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

 1. Временно спиране приема на заявления от граждани в деловодството на Община Рила за заплащане на такси за откупуване на гробни места в Гробищните паркове на територията на Община Рила

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

 1. Изказвания, питания, становища, предложения на граждани и разни

Председател на ПК: /п/

/Иван Станков/

Председател на ИК: /п/

/Николай Чифлигаров/

Председател на СК: /п/

 /Теодора Симеонова /          

Председател  на КБКД: /п/        

/Мария Жлябинкова/


Изх: РД-02-04-27

Дата:24.09.2020г.

 

П О К А Н А

На  основание чл.25, т.1, във вр. 24, ал.4 от ЗМСМА, Председателя на ОбС на Община Рила свиква общинските съветници на извънредно заседание на Общинския съвет на 25.09.2020г. /петък/ от 10.00 ч. в заседателната зала на ОА, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Разрешение за допускане на изключения от минималния брой на учениците, в паралелки на ОУ “Аверкий Попстоянов”, град Рила, за учебната 2020/2021 година.

Докладва:Георги Кабзималски- Кмет на Община Рила

 1. Допускане формирането на самостоятелна паралелка в V клас на ОУ “Аверкий Попстоянов”, град Рила, с по-малко от 10 ученици и самостоятелни групи за избираеми учебни часове, за учебната 2020/2021 година

Докладва:Георги Кабзималски- Кмет на Община Рила

 1. Осъществяване на задължително предучилищно образование на децата на 4-годишна възраст, в Общинска детска градина “Д-р Тодора Миладинова”, със седалище и официален адрес: град Рила, Община Рила, Област Кюстендил, ул. „Септемврийска” № 4, от учебната 2020/2021 година.

Докладва:Георги Кабзималски- Кмет на Община Рила

С уважение,

Цветана Шушкова

Председател на ОбС


Изх: РД-02-04-26

Дата:09.09.2020г.

П О К А Н А

На  основание чл.25, т.1, във вр. 24, ал.4 от ЗМСМА, Председателя на ОбС на Община Рила свиква общинските съветници на извънредно заседание на Общинския съвет на 10.09.2020г. /четвъртък/ от 09.00 ч. в заседателната зала на ОА, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Съгласуване на позиция и мандат по Проекто-решения, към предварително обявения дневен ред на предстоящото извънредно заседание (на 17.09.2020г. ) на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Кюстендилска вода” ЕООД, гр. Кюстендил и определяне представител на Община Рила за участие в  заседанието на Общото събрание на Асоциацията.

Докладва:Георги Кабзималски- Кмет на Община Рила

С уважение,/п/

Цветана Шушкова

Председател на ОбС


Изх№ РД-02-04-23

Дата: 24.07.2020г.

П О К А Н А

На  основание чл.25, т.1, във вр. 24, ал.4 от ЗМСМА, Председателя на ОбС на Община Рила свиква общинските съветници на редовно заседание на Общинския съвет на 30.07.2020г. /четвъртък/ от 16.00 ч. в  заседателна зала на ОА, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Отчет за дейността и състоянието  на ОУ „Аверкий Попстоянов“, град Рила през учебната 2019/2020г.

Докладва :Т. Симеонова- Директор ОУ

 1. Отчет за дейността и състоянието на общинска Детска градина „Д-р Тодора Миладинова“, град Рила, за периода от 15 септември 2019г. до 31 май 2020г.

Докладва : И. Тахтаджийска- Директор на ОДГ

 1. Определяне размер на средна месечна посещаемост в групите на ОДГ“Д-р Тодора Миладинова“, град Рила за учебната 2019/2020 година.

Докладва : И. Тахтаджийска- Директор на ОДГ

 1. Отчет за дейността на Общински съвет – гр. Рила за периода - м. ноември 2019г. – м. юни 2020г.

Докладва- Ц. Шушкова- Председател на ОбС

4.1 Отчет за дейността на Постоянна комисия“Благоустрояване и комунални дейности“ при ОбС, Община Рила  за първо полугодие на 2020г.

Докладва : М. Жлябинкова- Председател на ПКБКД

 1. Отчет за изпълнение  на Решенията на Общински съвет, Община Рила от м. ноември 2019г.  до м. юни 2020г

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

6.       Приемане на отчета за изпълнение на сборния бюджет на Община Рила за 2019 г., отчета за изпълнение на средства от ЕС, отчет на чуждите средства и годишния отчет за състоянието на общинския дълг.

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

 1. Изменение на т. I.4 и т. I.7 от Решение №93/04.05.2020г. на ОбС гр. Рила за поемане на общински дълг, чрез сключване на договор за кредит с ДЗЗД „Фонд за устойчиви градове“ /ФУГ/, с цел реализация на дейностите по проект „Консервация, експониране и осигуряване на достъпност до антична и средновековна църква „Свети Архангел Михаил“- гр. Рила, по процедура BG16RFOP001-6.002 Развитие на туристически атракции.

 

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

8.       Актуализация на поименен списък за капиталови разходи на община Рила за м. юли 2020година

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

9.       Учредяване безвъзмездно право на прокарване /сервитут/,  в  полза  на „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“АД , за изграждане на Външно електрозахранване на „Спешна медицинска помощ – навес за линейки, козирка, дизел генератор“ в УПИ VIII-658, кв. 50, с административен адрес:гр. Рила, ул. „Опълченска“№45

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

10.   Учредяване безвъзмездно право на прокарване /сервитут/,  в  полза  на „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“АД , за изграждане на Външно електрозахранване на „“Търговски обект- ресторант с жилищна част“ в УПИ V, кв. 66

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

11.   Процедура за отдаване под наем, чрез провеждане на публични търгове с тайно наддаване, на недвижими имоти с начин на трайно ползване: “пасище”, „мера” и “ливада” от Общински поземлен фонд на Община Рила, останали свободни след проведено разпределение по реда на чл. 37 и, ал. 4 от Закона за собствеността и ползване на земеделските земи (ЗСПЗЗ).

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

 1. Изказвания, питания, становища, предложения на граждани и разни

С уважение,/п/

Цветана Шушкова

Председател на ОбС


П О К А Н А

На  основание чл.30, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, на  27.07.2020г. /понеделник/ от 16:00 ч, в Заседателната зала на общинска администрация, град Рила, Правна комисия към Общински съвет на Община Рила, Икономическа комисия към Общински съвет на Община Рила, Социална комисия към Общински съвет на Община Рила, Комисия благоустрояване и комунални дейости към Общински съвет на община Рила,ще проведат съвместно заседание при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Отчет за дейността и състоянието  на ОУ „Аверкий Попстоянов“, град Рила през учебната 2019/2020г.

Докладва :Т. Симеонова- Директор ОУ

 1. Отчет за дейността и състоянието на общинска Детска градина „Д-р Тодора Миладинова“, град Рила, за периода от 15 септември 2019г. до 31 май 2020г.

Докладва : И. Тахтаджийска- Директор на ОДГ

 1. Определяне размер на средна месечна посещаемост в групите на ОДГ“Д-р Тодора Миладинова“, град Рила за учебната 2019/2020 година.

Докладва : И. Тахтаджийска- Директор на ОДГ

 1. Отчет за дейността на Общински съвет – гр. Рила за периода - м. ноември 2019г. – м. юни 2020г.

Докладва- Ц. Шушкова- Председател на ОбС

4.1 Отчет за дейността на Постоянна комисия“Благоустрояване и комунални дейности“ при ОбС, Община Рила  за първо полугодие на 2020г.

Докладва : М. Жлябинкова- Председател на ПКБКД

 1. Отчет за изпълнение  на Решенията на Общински съвет, Община Рила от м. ноември 2019г.  до м. юни 2020г

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

6.       Приемане на отчета за изпълнение на сборния бюджет на Община Рила за 2019 г., отчета за изпълнение на средства от ЕС, отчет на чуждите средства и годишния отчет за състоянието на общинския дълг.

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

 1. Изменение на т. I.4 и т. I.7 от Решение №93/04.05.2020г. на ОбС гр. Рила за поемане на общински дълг, чрез сключване на договор за кредит с ДЗЗД „Фонд за устойчиви градове“ /ФУГ/, с цел реализация на дейностите по проект „Консервация, експониране и осигуряване на достъпност до антична и средновековна църква „Свети Архангел Михаил“- гр. Рила, по процедура BG16RFOP001-6.002 Развитие на туристически атракции.

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

8.       Актуализация на поименен списък за капиталови разходи на община Рила за м. юли 2020година

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

9.       Учредяване безвъзмездно право на прокарване /сервитут/,  в  полза  на „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“АД , за изграждане на Външно електрозахранване на „Спешна медицинска помощ – навес за линейки, козирка, дизел генератор“ в УПИ VIII-658, кв. 50, с административен адрес:гр. Рила, ул. „Опълченска“№45

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

10.   Учредяване безвъзмездно право на прокарване /сервитут/,  в  полза  на „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“АД , за изграждане на Външно електрозахранване на „“Търговски обект- ресторант с жилищна част“ в УПИ V, кв. 66

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

11.   Процедура за отдаване под наем, чрез провеждане на публични търгове с тайно наддаване, на недвижими имоти с начин на трайно ползване: “пасище”, „мера” и “ливада” от Общински поземлен фонд на Община Рила, останали свободни след проведено разпределение по реда на чл. 37 и, ал. 4 от Закона за собствеността и ползване на земеделските земи (ЗСПЗЗ).

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

 1. Изказвания, питания, становища, предложения на граждани и разни

 

Председател на ПК:/п/

                                                                                                   /Иван Станков/

                                                                Председател на ИК:/п/

                                                                                             /Николай Чифлигаров/

                                                                 Председател на СК:/п/

                                                                                               /Теодора Симеонова /          

Председател  на КБКД    : /п/                  

                                          /Мария Жлябинкова/


Изх№ РД-02-04-20

Дата: 19.06.2020г.

П О К А Н А

На  основание чл.25, т.1, във вр. 24, ал.4 от ЗМСМА, Председателя на ОбС на Община Рила свиква общинските съветници на редовно заседание на Общинския съвет на 25.06.2020г. /четвъртък/ от 16.00 ч. в  заседателна зала на ОА, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1.       Отчет за състоянието и динамиката на безработицата на Община Рила

Докладва- Н. Илиева- Директор „БТ“

2.       Запазване статута на защитено училище на ОУ “Аверкий Попстоянов”,  град Рила и включването му в Списък със защитените детски градини и защитените училища в Република България за учебната 2020/2021 година.

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

3.       Запазване статута на средищно училище на ОУ “Аверкий Попстоянов”, град Рила и включването му в Списък на средищните детски градини и училища в Република България за учебната 2020/2021 година.

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

4.       Запазване статута на защитена детска градина на Общинска детска градина “Д-р Тодора Миладинова”, град Рила и включването й в Списък със защитените детски градини и защитените училища в Република България за учебната 2020/2021 година.

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

5.       Запазване статута на средищна детска градина на Общинска детска градина “Д-р Тодора Миладинова”, град Рила и включването й в Списък на средищните детски градини и училища в Република България за учебната 2020/2021 година.

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

6.      Отчет за дейността на Местната комисия за борба с противообществените проявие на малолетни и непълнолетни към Община Рила през 2019г.

Докладва: Л. Чавков-Председател на МКБППМН

7.      Разрешение за изработване на Подробен устройствен план/ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ на основание чл.124а във връзка с чл.56, ал.1, т.2 от Закона за горите за обект „Базова станция № KNLO0099.A000-RRS KALIN

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

8.      Определяне на недвижими имоти- частна общинска собственост, които подлежат на задължително застраховане

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

9.      Определяне на представител на Община Рила за участие в Общото събрание на съдружниците на МБАЛ“Д-р НиколаВасилиев“АД.

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

10.  Определяне на представител от Общински съвет , Община Рила за участие в Областен съвет за развитие на Област Кюстендил

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

11.  Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Рила за 2020г

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

12.  Отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска  собственост, чрез провеждане на публичeн търг с тайнно наддаване.

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

13.  Отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска  собственост, чрез провеждане на публичeн търг с тайнно наддаване.

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

14.  Отдаване под наем на части от недвижим имот – публична общинска  собственост, чрез провеждане на публични търгове с тайно наддаване.

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

15.  Създаване на селищно образувание

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

16.   Освобождаване от заплащане на такса битови отпадъци и данък недвижими имоти на сграда собственост на РПК- гр. Рила, находяща се в с. Пастра , ОБщина Рила

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

17.   Изказвания, питания, становища, предложения на граждани и разни 

С уважение,

Цветана Шушкова

Председател на ОбС

 


П О К А Н А

На  основание чл.30, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, на  22.06.2020г. /понеделник/ от 15:00 ч, в Заседателната зала на общинска администрация, град Рила, Правна комисия към Общински съвет на Община Рила, Икономическа комисия към Общински съвет на Община Рила, Социална комисия към Общински съвет на Община Рила, Комисия благоустрояване и комунални дейости към Общински съвет на община Рила,ще проведат съвместно заседание при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1.       Отчет за състоянието и динамиката на безработицата на Община Рила

Докладва- Н. Илиева- Директор „БТ“

2.       Запазване статута на защитено училище на ОУ “Аверкий Попстоянов”,  град Рила и включването му в Списък със защитените детски градини и защитените училища в Република България за учебната 2020/2021 година.

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

3.       Запазване статута на средищно училище на ОУ “Аверкий Попстоянов”, град Рила и включването му в Списък на средищните детски градини и училища в Република България за учебната 2020/2021 година.

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

4.       Запазване статута на защитена детска градина на Общинска детска градина “Д-р Тодора Миладинова”, град Рила и включването й в Списък със защитените детски градини и защитените училища в Република България за учебната 2020/2021 година.

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

5.       Запазване статута на средищна детска градина на Общинска детска градина “Д-р Тодора Миладинова”, град Рила и включването й в Списък на средищните детски градини и училища в Република България за учебната 2020/2021 година.

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

6.      Отчет за дейността на Местната комисия за борба с противообществените проявие на малолетни и непълнолетни към Община Рила през 2019г.

Докладва: Л. Чавков-Председател на МКБППМН

7.      Разрешение за изработване на Подробен устройствен план/ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ на основание чл.124а във връзка с чл.56, ал.1, т.2 от Закона за горите за обект „Базова станция № KNLO0099.A000-RRS KALIN

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

8.      Определяне на недвижими имоти- частна общинска собственост, които подлежат на задължително застраховане

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

9.      Определяне на представител на Община Рила за участие в Общото събрание на съдружниците на МБАЛ“Д-р НиколаВасилиев“АД.

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

10.  Определяне на представител от Общински съвет , Община Рила за участие в Областен съвет за развитие на Област Кюстендил

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

11.  Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Рила за 2020г

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

12.  Отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска  собственост, чрез провеждане на публичeн търг с тайнно наддаване.

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

13.  Отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска  собственост, чрез провеждане на публичeн търг с тайнно наддаване.

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

14.  Отдаване под наем на части от недвижим имот – публична общинска  собственост, чрез провеждане на публични търгове с тайно наддаване.

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

15.  Създаване на селищно образувание

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

16.   Освобождаване от заплащане на такса битови отпадъци и данък недвижими имоти на сграда собственост на РПК- гр. Рила, находяща се в с. Пастра , ОБщина Рила

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

17.   Изказвания, питания, становища, предложения на граждани и разни

Председател на ПК:/п/

                                                                                                   /Иван Станков/

                                                                Председател на ИК:/п/

                                                                                             /Николай Чифлигаров/

                                                                 Председател на СК:/п/

                                                                                               /Теодора Симеонова /          

Председател  на КБКД    : /п/                  

                                          /Мария Жлябинкова/


Изх: РД-02-04-19

Дата:15.06.2020г.

П О К А Н А

На  основание чл.25, т.1, във вр. 24, ал.4 от ЗМСМА, Председателя на ОбС на Община Рила свиква общинските съветници на извънредно заседание на Общинския съвет на 16.06.2020г. /вторник/ от 16.30 ч. в заседателната зала на ОА, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Предоставянето на временно свободни средства по бюджета на общината за текущо финансиране на одобрените по бюджета на общината разходи и други плащания и Предоставяне на  временни безлихвени заеми от временно свободните средства по бюджета на община Рила за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от ЕС

Докладва:Георги Кабзималски- Кмет на Община Рила

 1. Актуализация на Поименен списък за капиталови разходи на Община Рила за 2020г.

Докладва:Георги Кабзималски- Кмет на Община Рила

 1. Допълнение на Решение №90 от Протокол №10 от заседание на Общински съвет на Община Рила проведено на 16.04.2020г.

Докладва:Георги Кабзималски- Кмет на Община Рила

С уважение,/п/

Цветана Шушкова

Председател на ОбС


Изх: …………………………….

Дата …………………………….

П О К А Н А

На  основание чл.25, т.1, във вр. 24, ал.4 от ЗМСМА, Председателя на ОбС на Община Рила свиква общинските съветници на извънредно заседание на Общинския съвет на 29.05.2020г. /петък/ от 09.00 ч. в заседателната зала на ОА, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Заповед № РД-30-126/26.05.2020г. на Областният управител на Област Кюстендил, с която е върнато за ново обсъждане от Общински съвет - Рила, като незаконосъобразно  - Решение № 96, обективирано в Протокол № 12 от проведеното на 13.05.2020г. заседание на Общински съвет – Рила

Докладва:Георги Кабзималски- Кмет на Община Рила

2.       Съгласие за изработване на проект за изменение на ПУП – План за регулация и застрояване /ПРЗ/ и План за улична регулация /ПУР/ в обхват УПИ I-1118 кв. 82 и улици между о. т. 318-307-411 и о.т. 305-272-271-270а по действащия регулационен и застроителен план на г. Рила, община Рила, област Кюстендил, внесен със Заявление вх. № УС-01-04-11/12.05.2020 год., от „ЕМИРЕЙТС ФЪНДС ЕКСЧЕЙНДЖ“, представлявано от Ива Уорън.

Докладва:Георги Кабзималски- Кмет на Община Рила

С уважение,

Цветана Шушкова

Председател на ОбС


Изх: РД-02-04-17

Дата 26.05.2020г.

П О К А Н А

На  основание чл.25, т.1, във вр. 24, ал.4 от ЗМСМА, Председателя на ОбС на Община Рила свиква общинските съветници на извънредно заседание на Общинския съвет на 26.05.2020г. /вторник/ от 17.30 ч. в заседателната зала на ОА, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Даване на съгласие, предоставеният до 20 януари 2020 г. трансфер на Община Рила за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища по чл. 53, ал. 4 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г., да бъде ползван за извършване на разходи от общината за изпълнение на противоепидемични мерки на територията на общината по чл. 63 от Закона за здравето.

Докладва:Георги Кабзималски- Кмет на Община Рила

С уважение,

Цветана Шушкова

Председател на ОбС


Изх: РД-02-04-16

Дата: 12.05.2020г.

П О К А Н А

На  основание чл.25, т.1, във вр. 24, ал.4 от ЗМСМА, Председателя на ОбС на Община Рила свиква общинските съветници на извънредно заседание на Общинския съвет на 13.05.2020г. /сряда/ от 16.00 ч. в заседателната зала на ОА, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Организиране на „Лятна академия за деца и ученици” н град Рила, през лятната ваканция на учебната 2019/2020 година

Докладва: Георги Кабзималски- Кмет на Община Рила

 1. Предприемане на действия за освобождаване и заплащане на такса битови отпадъци на имоти- собственост на Рилска света обител, находящи се в зелището на н.м. Рилски Манастир.

2.1    Предоставяне на информация във връзка с просрочени задължения на такса битови отпадъци на Рилска света обител към Община Рила

Докладва: Георги Кабзималски- Кмет на Община Рила

 1. Проект на изменение на ПУП – План за регулация и застрояване /ПРЗ/ и План за улична регулация /ПУР/ в обхват УПИ I-1118 кв. 82 и улици между о. т. 318-307-411 и о.т. 305-272-271-270а по действащия регулационен и застроителен план на г. Рила, община Рила, област Кюстендил

Докладва: Георги Кабзималски- Кмет на Община Рила

С уважение,

Цветана Шушкова

Председател на ОбС


Изх: ..............................

Дата..............................

П О К А Н А

На  основание чл.25, т.1, във вр. 24, ал.4 от ЗМСМА, Председателя на ОбС на Община Рила свиква общинските съветници на извънредно заседание на Общинския съвет на 04.05.2020г. /понеделник/ от 09.00 ч. в заседателната зала на ОА, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Поправка на очевидна фактическа грешка допусната в Решение №83/16.04.2020г. на Общински съвет, Община Рила

Докладва: Цветана Шушкова- Председател ОбС

2.       Допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Рила

Докладва:Георги Кабзималски- Кмет на Община Рила

 1. Поемане на дългосрочен общински дълг, чрез сключване на договор за кредит с ДЗЗД „Фонд за устойчиви градове”/ФУГ/ с цел реализация на инвестиционен проект „Консервация, експониране и осигуряване на достъпност до антична и средновековна църква „Свети Арахангел Михаил”-гр. Рила”, по ПроцедураBG16RFOP001-6.002”Развитие на туристически атракции”

Докладва:Георги Кабзималски- Кмет на Община Рила

С уважение,

Цветана Шушкова

Председател на ОбС


Изх: РД-02-04-10

Дата08.04.2020г.

П О К А Н А

На  основание чл.25, т.1, във вр. 24, ал.4 от ЗМСМА, Председателя на ОбС на Община Рила свиква общинските съветници на извънредно заседание на Общинския съвет на 08.04.2020г. /сряда/ от 13.00 ч. в заседателната зала на ОА, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1.       Освобождаване от заплащане на такса за ползване на тротоари, площади, улични платна, места върху които са организирани пазари (открити и покрити), тържища, панаири, както и терени с друго предназначение – общинска собственост, за периода на извънредното положение въведено в страната, в резултат на усложнената епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19.

        Докладва: Георги Кабзималски -Кмет на Община Рила

2.       Становище за създаване на контролно-пропусквателен пункт

Докладва: Георги Кабзималски -Кмет на Община Рила

 

С уважение,/п/

Цветана Шушкова

Председател на ОбС


Изх№ РД-02-04-8

Дата: 03.04.2020г.

П О К А Н А 

На  основание чл.25, т.1, във вр. 24, ал.4 от ЗМСМА, Председателя на ОбС на Община Рила свиква общинските съветници на редовно заседание на Общинския съвет на 16.04.2020г. /четвъртък/ от 15.00 ч. в  заседателна зала на ОА, при следния

 ДНЕВЕН РЕД:

 1. Приемане на Програма за закрила на детето за 2020 година на Община Рила

 Докладва:  ДД“СП“- Бобошево

2.      Отчет за дейността на Обществен съвет  за упражняване на обществен контрол при осъществяване на  дейностите в областта на социалните помощи и социалните услуги в Община Рила  за 2019 г.  

Докладва: Председател на съвета

3.      Предложение за предсрочно освобождаване на член на Общественсъвет за упражняване на обществен контрол при осъществяване на дейностите в областта на социалните помощи и социалните услуги в Община Рила и избиране на нов редовен член

 Докладва: Председател на съвета

4.      Приемане на Отчет на Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Рила за 2019г.

 Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

5.      Приемане на Отчет за състоянието на социалните услуги на територията на Община Рила за 2019г.

 Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

6.      Доклади за осъществените читалищни дейности в изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност в Община Рила и за изразходваните от бюджета средства през предходната година.                                 

 Докладват: Читалищни  настоятелства

7.      Приемане на средносрочна бюджетна прогноза за местни дейности в Община Рила за периода 2021-2023г.

 Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

8.      Отчет за състоянието на общинската собственост в Община Рила за 2019г.

 Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

 1. Отчет за участие на Община Рила в Търговски дружества за 2019г.

 Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

 1. Изказвания, питания, становища, предложения на граждани и разни

С уважение,

Цветана Шушкова

Председател на ОбС


П О К А Н А

На  основание чл.30, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, на  15.04.2020г. /сряда/ от 15:00 ч, в Заседателната зала на общинска администрация, град Рила, Правна комисия към Общински съвет на Община Рила, Икономическа комисия към Общински съвет на Община Рила, Социална комисия към Общински съвет на Община Рила, Комисия благоустрояване и комунални дейости към Общински съвет на община Рила,ще проведат съвместно заседание при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Приемане на Програма за закрила на детето за 2020 година на Община Рила

Докладва:  ДД“СП“- Бобошево

 1. Отчет за дейността на Обществен съвет  за упражняване на обществен контрол при осъществяване на  дейностите в областта на социалните помощи и социалните услуги в Община Рила  за 2019 г.                                                                  

Докладва: Председател на съвета

 1. Предложение за предсрочно освобождаване на член на Общественсъвет за упражняване на обществен контрол при осъществяване на дейностите в областта на социалните помощи и социалните услуги в Община Рила и избиране на нов редовен член

Докладва: Председател на съвета

 1. Приемане на Отчет на Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Рила за 2019г.

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

 1. Приемане на Отчет за състоянието на социалните услуги на територията на Община Рила за 2019г.

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

 1. Доклади за осъществените читалищни дейности в изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност в Община Рила и за изразходваните от бюджета средства през предходната година.                                 

Докладват: Читалищни  настоятелства

 1. Приемане на средносрочна бюджетна прогноза за местни дейности в Община Рила за периода 2021-2023г.

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

 1. Отчет за състоянието на общинската собственост в Община Рила за 2019г.

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

 1. Отчет за участие на Община Рила в Търговски дружества за 2019г.

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

 1. Изказвания, питания, становища, предложения на граждани и разни

Председател на ПК:/п/

                                                                                                   /Иван Станков/

                                                                Председател на ИК:/п/

                                                                                             /Николай Чифлигаров/

                                                                 Председател на СК:/п/

                                                                                               /Теодора Симеонова /          

Председател  на КБКД    : /п/                  

                                          /Мария Жлябинкова/


Изх: РД-02-04-7

Дата19.03.2020г.

 

П О К А Н А

На  основание чл.25, т.1, във вр. 24, ал.4 от ЗМСМА, Председателя на ОбС на Община Рила свиква общинските съветници на извънредно заседание на Общинския съвет на 23.03.2020г. /понеделник/ от 16.00 ч. в заседателната зала на ОА, при следния

 

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Заповед №РД-30-74/13.03.2020г. на Областен управител на Област Кюстендил , с което е върнато за  ново обсъждане от Общински съвет – Рила, като незаконосъобразно, Решение №63, обективирано в Протокол 7 ,прието на проведено на 27.02.2020г., заседание на Общински съвет – Рила
 2. Заповед №РД-30-73/13.03.2020г. на Областен управител на Област Кюстендил , с което е върнато за  ново обсъждане от Общински съвет – Рила, като незаконосъобразно, Решение №66, обективирано в Протокол 7 ,прието на проведено на 27.02.2020г., заседание на Общински съвет – Рила

 

С уважение,/п/

Цветана Шушкова

Председател на ОбС


Изх№ РД-02-04-4

Дата: 20.02.2020г.

 

П О К А Н А

 

На  основание чл.25, т.1, във вр. 24, ал.4 от ЗМСМА, Председателя на ОбС на Община Рила свиква общинските съветници на редовно заседание на Общинския съвет на 27.02.2020г. /четвъртък/ от 15.00 ч. в  заседателна зала на ОА, при следния

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

 1. Информация за дейността на РСПБЗН-Рила през 2019г. и състоянието на пожарната безопасност  на територията на Община Рила

Докладва:  Началник РСПБЗН

 1. Отчет за дейността на РУ-град Рила през 2019г

Докладва:  Началник РУ

 1. Отчет за дейността на Клуб на хората с увреждания – гр. Рила през 2019г.

Докладва: Г. Кабзималски–Кмет на общината

 1. Отчет за дейността на Общински Футболен Клуб „Мусала 2010“                                                                                       Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила
 2. Отчет на ОП „Чистота, благоустрояване и комунални дейности“ ГРАД Рила за 2019г.

                                                           Докладва: Директор на ОП „ЧБКД“

 1. Назначаване на щатен секретар на МКБППМН

                                               Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

 1. Съгласуване на позиция и мандат по Проекто-решения, към предварително обявения дневен ред на предстоящото редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Кюстендилска вода” ЕООД, гр. Кюстендил и определяне представител на Община Рила за участие в редовното заседание на Общото събрание на Асоциацията.

                                                           Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

 1. Изменение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Рила

Докладва : Ц. Шушкова- Председател на Общински съвет

 1. Изменение на Решение № 13 от 27.12.2019г, относно „Създаване на Обществен съвет за упражняване на Обществен контрол при осъществяване на дейностите в областта на социалните помощи и социалните услуги в Община Рила

Докладва : Ц. Шушкова- Председател на Общински съвет

 1. Предложение за даване на съгласие за процедиране и изработване на проекти за изменение на влезлите в сила подробни утройствени планове/ПУП/ на територията на Община Рила

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

 1. Изказвания, питания, становища, предложения на граждани и разни

 

С уважение,/п/

Цветана Шушкова

Председател на ОбС 


П О К А Н А

 

На  основание чл.29, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, на  24.02.2020г. /понеделник/ от 17:00 ч, в заседателната зала на общинска администрация, град Рила, Комисия по благоустрояване и комунални дейности към Общински съвет, Община Рила, ще проведе  заседание при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

 

 1. Преустройство/реконструкция/ на хотел „Орбита“

Докладва: М. Жлябинкова- Председател на КБКД

 

Председател на КБКД:/п/

                                                                                                   /Мария Жлябинкова/


П О К А Н А

 

На  основание чл.29, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, на  24.02.2020г. /понеделник/ от 16:00 ч, в заседателната зала на общинска администрация, град Рила, Правна комисия към Общински съвет на Община Рила, ще проведе  заседание при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Информация за дейността на РСПБЗН-Рила през 2019г. и състоянието на пожарната безопасност  на територията на Община Рила

Докладва:  Началник РСПБЗН

 1. Отчет за дейността на РУ-град Рила през 2019г

Докладва:  Началник РУ

 1. Отчет за дейността на Клуб на хората с увреждания – гр. Рила през 2019г.

Докладва: Г. Кабзималски–Кмет на общината

 1. Отчет за дейността на Общински Футболен Клуб „Мусала 2010“                                                                                       Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила
 2. Отчет на ОП „Чистота, благоустрояване и комунални дейности“ ГРАД Рила за 2019г.

                                                           Докладва: Директор на ОП „ЧБКД“

 1. Назначаване на щатен секретар на МКБППМН

                                               Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

 1. Съгласуване на позиция и мандат по Проекто-решения, към предварително обявения дневен ред на предстоящото редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Кюстендилска вода” ЕООД, гр. Кюстендил и определяне представител на Община Рила за участие в редовното заседание на Общото събрание на Асоциацията.

                                                           Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

 1. Изменение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Рила

Докладва : Ц. Шушкова- Председател на Общински съвет

 1. Изменение на Решение № 13 от 27.12.2019г, относно „Създаване на Обществен съвет за упражняване на Обществен контрол при осъществяване на дейностите в областта на социалните помощи и социалните услуги в Община Рила

Докладва : Ц. Шушкова- Председател на Общински съвет

 1. Предложение за даване на съгласие за процедиране и изработване на проекти за изменение на влезлите в сила подробни утройствени планове/ПУП/ на територията на Община Рила

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

 1. Изказвания, питания, становища, предложения на граждани и разни

 

Председател на ПК:/п/

                                                                                                   /Иван Станков/


Изх№ РД-02-040000

Дата:

 П О К А Н А 

На  основание чл.25, т.1, във вр. 24, ал.4 от ЗМСМА, Председателя на ОбС на Община Рила свиква общинските съветници на редовно заседание на Общинския съвет на 06.02.2020г. /четвъртък/ от 13.00 ч. в  заседателна зала на ОА, при следния

 ДНЕВЕН РЕД:

 1. Избор на Заместник –Председател на Общински съвет, Община Рила
 2. Приемане на План за работа на Общински съвет, Община Рила за 2020

Докладва: Цветана Шушкова– Председател на Общински съвет,Община Рила

 1. Избор на заместник делегат от Общински съвет в Общото събрание на Сдружението на югозападните общини в Република България /СЮЗО/

Докладва: Цветана Шушкова– Председател на Общински съвет,Община Рила

 1. Определяне предстаител на Общински съвет в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България /НСОРБ/

Докладва: Цветана Шушкова– Председател на Общински съвет, Община Рила

 1. Приемане на Наредба за реда за управление, разпоререждане и ползване на спортни обекти- общинска собственост

Докладва: Цветана Шушкова– Председател на Общински съвет, Община Рила

6.       Приемане на  Правилник за организацията и дейността на Обществен съвет за упражняване на обществен контрол при осъществяване на дейностите в областта на социалните помощи и социалните услуги в Община Рила

Докладва: С. Спасова– Председател на Обществен съвет

7.       Отпускане на еднократна финансова помощ

Докладва: С. Спасова– Председател на Обществен съвет

8.       Отмяна на Наредба за правилата и нормите за пожарна безопастност при експлоатация на обектите на територията на община Рила

Докладва: Цветана Шушкова– Председател на Общински съвет, Община Рила

9.       Приемане на на Общински план за защита от бедствие

Докладва: Георги Кабзималски- Кмет на Община Рила

 1. Определяне състава на Общински съвет за намаляване на риска от бедствия
 2. Изказвания, питания, становища, предложения на граждани и разни

Общински съветници:

1. Владимир Георгиев Владимиров…………………………………………………
2. Димитър Йорданов Гоцев…………………………………………………………
3. Иван Николаев Станков……………………………………………………………
4. Костадин Георгиев Михайлов……………………………………………………
5. Мария Иванова Жлябинкова………………………………………………………

6. Николай Димитров Чифлигаров…………………………………………………
7. Светлин Николов Николов…………………………………………………………

8. Стоян Николов Туповичарски……………………………………………………

9. Таня Иванова Булянска……………………………………………………………

10. Теодора Христова Симеонова……………………………………………………

11. Цветана Славчова Шушкова……………………………………………………

С уважение,/п/

Цветана Шушкова

Председател на ОбС 


П О К А Н А

На  основание чл.30, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, на  03.02.2020г. /понеделник/ от 15:00 ч, в Заседателната зала на общинска администрация, град Рила, Правна комисия към Общински съвет на Община Рила, Икономическа комисия към Общински съвет на Община Рила, Социална комисия към Общински съвет на Община Рила, ще проведат съвместно заседание при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Избор на Заместник –Председател на Общински съвет, Община Рила
 2. Приемане на План за работа на Общински съвет, Община Рила за 2020

Докладва: Цветана Шушкова– Председател на Общински съвет,Община Рила

 1. Избор на заместник делегат от Общински съвет в Общото събрание на Сдружението на югозападните общини в Република България /СЮЗО/

Докладва: Цветана Шушкова– Председател на Общински съвет,Община Рила

 1. Определяне представител на Общински съвет в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България /НСОРБ/

Докладва: Цветана Шушкова– Председател на Общински съвет, Община Рила

 1. Приемане на Наредба за реда за управление, разпоререждане и ползване на спортни обекти- общинска собственост

Докладва: Цветана Шушкова– Председател на Общински съвет, Община Рила

 1. Приемане на  Правилник за организацията и дейността на Обществен съвет за упражняване на обществен контрол при осъществяване на дейностите в областта на социалните помощи и социалните услуги в Община Рила

Докладва: С. Спасова– Председател на Обществен съвет

 1. Становище на Обществен съвет за упражняване на общствен контрол при осъществяване на дейностите в областта на социалните помощи и социалните услуги в Община Рила, по повод Заявление вх. № ФБ-02-02000045/12.12.2019г., подадено от Цветанка Асенова Дойчинова за отпускане на еднократна финансова помощ

Докладва: С. Спасова– Председател на Обществен съвет

 1. Отмяна на Наредба за правилата и нормите за пожарна безопастност при експлоатация на обектите на територията на община Рила

Докладва: Цветана Шушкова– Председател на Общински съвет, Община Рила

 1. Приемане на на Общински план за защита от бедствие

Докладва: Георги Кабзималски- Кмет на Община Рила

 1. Определяне състава на Общински съвет за намаляване на риска от бедствия

Докладва: Георги Кабзималски- Кмет на Община Рила

 1. Изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинско предприятие „Чистота, благоустроявае и комунални дейности“- гр. Рила

Докладва: Георги Кабзималски- Кмет на Община Рила

 1. Поправка на очевидни фактически грешки допуснати в Решение №20/27.12.2019г. на Общински съвет, Община Рила

Докладва: Цветана Шушкова– Председател на Общински съвет,Община Рила

 1. Приемане бюджета на община Рила за 2020г.

Докладва: Георги Кабзималски- Кмет на Община Рила

 1. Приемане на Програма за управление за срока на мандата на Кмета на Община Рила

Докладва: Г. Кабзималски - Кмет на общината

 1. Приемане на инвестиционната програма за 2020г.

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

 1. Приемане на Стратегия за упрваление на общинската собственост в община Рила за периода 2019-2023г.

Докладва: Георги Кабзималски- Кмет на Община Рила

 1. Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в Община Рила, за 2020 г.

Докладва: Георги Кабзималски- Кмет на Община Рила

 1. Решение за предоставяне и актуализиране на ползването на недвижими имоти от общински поземлен фонд, собственост на община Рила, с начин на трайно ползване: “пасище”, „мера” и “ливада”, за стопанската 2020-2021 година.

Докладва: Георги Кабзималски- Кмет на Община Рила

 1. Отдаване под наем на недвижими имоти-общинска собственост, с площ над 20 000 кв.м., по кадастралната карта и кадастралните регистри за съответните землища на територията на Община Рила , чрез провеждане на публично оповестени конкурси.

Докладва: Георги Кабзималски- Кмет на Община Рила

 1. Отдаване под наем на недвижими имоти-общинска собственост, с площ до 20 000 кв.м., по кадастралната карта и кадастралните регистри за съответнитеземлища на територията на Община Рила, чрез провеждане на публични търгове с тайнно наддаване

Докладва: Георги Кабзималски- Кмет на Община Рила

 1. Отдаване под наем на недвижими имоти- земеделски земи от общинския поземлен фонд- маломерни имоти по КК и КР за землищата на територията на Община Рила, без провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс

Докладва: Георги Кабзималски- Кмет на Община Рила

 1. Изказвания, питания, становища, предложения на граждани и разни

Председател на ПК:/п/

                                                                                                   /Иван Станков/

                                                                Председател на ИК:/п/

                                                                                             /Николай Чифлигаров/

                                                                 Председател на СК:/п/

                                                                                               /Теодора Симеонова /          

Председател  на КБКД    : /п/                  

                                          /Мария Жлябинкова/


 Изх№ ……………………

Дата: ……………………

 П О К А Н А

На  основание чл.25, т.1, във вр. 24, ал.4 от ЗМСМА, Председателя на ОбС на Община Рила свиква общинските съветници на извънредно заседание на Общинския съвет на 23.01.2020г. /четвъртък/ от 09.30 ч. в заседателната зала на ОА, при следния

 ДНЕВЕН РЕД:

 1. Издаване на запис на заповед от Община Рила в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща плащане на данък върху добавената стойност след извършено авансово плащане по договор № 10/07/2/0/00814 от 29.03.2018г., Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР за периода 2014-2020, подкрепена от ЕЗФРСР, по  проект „Ремонт, обзавеждане и оборудване на общинска образователна инфраструктура – ОДГ „Тодора Миладинова“, гр. Рила, Община Рила“ с уникален идентификационен № 10/07/2/0/00814, сключен между Община Рила и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.

Докладва: Георги Кабзималски -Кмет на Община Рила

 1. Изменение на т. I.4. от Решение №318/30.03.2017г. на ОбС гр. Рила за поемане на общински дълг, чрез сключване на договор за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, с цел реализация на дейностите по проект № CB006.1.21.104 “Да построим моста на туризма-смесица от общо наследство“, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество между Република България и БЮР Македония /ИПП 2014-2020/.

Докладва: Георги Кабзималски -Кмет на Община Рила

3.       Инвестиционно намерение, обективирано в Писмо вх. № РД-01-11-19/14.01.2020г., входирано в  деловодство на общинска администрация , град Рила от „Футболен клуб Пирин“АД, със седалище и адрес на управление град Благоевград, ул. „Дъбравска“№1, вписано н ТРРЮЛНЦ на АВ към МП с ЕИК 205865355, представлявано от изпънителния директор Ива Уорън, за изграждане на футболни терени върху рекултивираната част от депото и нерекултивираната му площ, касаещо промяна на аплекационна форма и инвестиционно намерение на Община Рила пред ОПОС и РИОСВ- Благоевград.

Общински съветници:                                                 

1. Владимир Георгиев Владимиров…………………………………………………
2. Димитър Йорданов Гоцев…………………………………………………………
3. Иван Николаев Станков……………………………………………………………
4. Костадин Георгиев Михайлов……………………………………………………
5. Мария Иванова Жлябинкова………………………………………………………

6. Николай Димитров Чифлигаров…………………………………………………
7. Светлин Николов Николов…………………………………………………………

8. Стоян Николов Туповичарски……………………………………………………

9. Таня Иванова Булянска……………………………………………………………

10. Теодора Христова Симеонова……………………………………………………

11. Цветана Славчова Шушкова……………………………………………………

С уважение,/п/

Цветана Шушкова

Председател на ОбС


Изх№ РД-02-15000004

Дата: 20.11.2019г.

 П О К А Н А

 На  основание чл.25, т.1, във вр. 24, ал.4 от ЗМСМА, Председателя на ОбС на Община Рила свиква общинските съветници на извънредно заседание на Общинския съвет на 21.11.2019г. /четвъртък/ от 16.00 ч. в  заседателна зала на ОА, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1.      Одобряване на нова обща численост и структура на Общинска администрация на Община Рила, считано от 01.01.2020г

Докладва: Георги Кабзималски –Кмет на Община Рила

 1. Кандидатстване за предоставяне на финансиране от ОПРР 2014-2020 И Фонд за устойчиви градове с проектна идея „Консервация, експониране и осигуряване на достъпност до антична и средновековна църква „Свети Арахангел Михаил“ в Община Рила

Докладва: Георги Кабзималски –Кмет на Община Рила

 1. Изказвания, питания, становища, предложения на граждани и разни

            С уважение,/п/

             Цветана Шушкова

Председател на ОбС


 

  Изх№ РД-02-04000036

Дата: 11.11.2019г.

 П О К А Н А

 Покана на  основание чл.25, т.1, във вр. 24, ал.4 от ЗМСМА, Председателя на ОбС на Община Рила свиква общинските съветници на извънредно заседание на Общинския съвет на 11.11.2019г. /понеделник/ от 16.00 ч. в  заседателна зала на ОА, при следния дневен ред

 ДНЕВЕН РЕД:

1.      Определяне размера на основната  месечна работна заплата на изборните длъжности и органите по чл. 19, ал. 3, т. 2  от Закона за администрацията /кмет на община /, в съответствие с нормативните изисквания.

Докладва: Георги Кабзималски –Кмет на Община Рила

 1. Създаване на временна комисия за изготвяне на проект за Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация
 2. Създаване на временна комисия за изработване на проект на План за работа на ОбС- Рила за 2016г.
 3. Създаване на постоянна комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество към Общински съвет, Община Рила
 4. Определяне на постоянни представители на Общински съвет, Община Рила- общински съветници, за редовен и резервен член в състава на комисии, назначавани о Кмета на Община Рила, за провеждане на търгове и конкурси по Закона за общинската собственост, Закона за собствеността и ползването на земеделски земи и Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
 5. Определяне на работна група, която да разглежда постъпилите искания от Началника на Общинска служба „Земеделие“, за предоставяне на земи от общинския поземлен фонд- собственост на Община Рила, на основание § 27, ал.2 от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи/ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ/
 6. Изказвания, питания, становища, предложения на граждани и разни

С уважение,/п/

Цветана Шушкова

Председател на ОбС


 

Изх№ РД-02-04000035

Дата: 21.10.2019г.

 П О К А Н А

На  основание чл.25, т.1, във вр. 24, ал.4 от ЗМСМА, Председателя на ОбС на Община Рила свиква общинските съветници на извънредно заседание на Общинския съвет на 22.10.2019г. /вторник/ от 17.00 ч. в  зала „ЕВРОПРОЕКТИ“ на ОА, при следния

 ДНЕВЕН РЕД:

 1. Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Рила за 2019г.

Докладва: Лазар Чавков –Вр.ИД Кмет на Община Рила

 1. Приемане на Актуализация на Списък на спортните обекти и съоръжения – общинска собственост, които да са обект на управление по реда на ЗФВС.

Докладва: Лазар Чавков –Вр.ИД Кмет на Община Рила

3.       Предоставяне  на открита тротоарна площ в Централна градска част на гр.Рила, за ползване

от   Коалиция “ДБГ (ВМРО – БНД, СДС, НФСБ,БДС „Радикали“, „Никола Петков)“

Докладва: Лазар Чавков –Вр.ИД Кмет на Община Рила

 1. Предложение за даване на съгласие за процедиране изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) – план за  регулация (ПР) в обхват нови УПИ  I-1308, II-1309,   в кв. 120, улица с о.т. 212-259 , улица с о.т. 212-220 по Застроителен и регулационен план на гр. Рила, одобрен със Заповед № 30 от 22.02.1993 г. на Кмета на Община Рила

Докладва: Лазар Чавков –Вр.ИД Кмет на Община Рила

 1. Изказвания, питания, становища, предложения на граждани и разни

С уважение,/п/

Цветана Шушкова

Председател на ОбС


 

 

Изх.№ РД-01-04000033

Дата: 03.10.2019г

П О К А Н А

На  основание чл. 25, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 11, ал. 1, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, СВИКВАМ общинските съветници на редовно заседание на Общинския съвет на 10.10.2019г. /четвъртък/ от 16:00 ч. в заседателната зала на Общинска администрация, град Рила, пл. „Възраждане“ № 1,  при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Промяна на капацитета на Център за социална рехабилитация и интеграция – делегирана от държавата дейност, чрез увеличаване от 10 места на  20  места.

Докладва: Лазар Чавков -Зам. Кмет РРСПХД на Община Рила, За Кмет на Община Рила/съгласно  Заповед № РД-01-04-221/09.09.2019г./

2.       Атуализация на поименен списък за капиталови разходи на Община Рила за 2019г., м. октомври

Докладва: Лазар Чавков -Зам. Кмет РРСПХД на Община Рила, За Кмет на Община Рила/съгласно  Заповед № РД-01-04-221/09.09.2019г. /

3.       Избор  на  временно  изпълняващ  длъжността  Кмет  на  Община Рила                                                        Докладва: Б. Димитрова – Секретар на Община Рила

4.      Промяна в структурата на Общинска администрация – гр.Рила, Община Рила, приета с Решение №470/22.02.2018г. на Общински съвет, Община Рила, считано от 28.10.2019г.

Докладва: Лазар Чавков -Зам. Кмет РРСПХД на Община Рила, За Кмет на Община Рила/съгласно  Заповед № РД-01-04-221/09.09.2019г./

5.       Одобряване на окончателен общ устройствен план на Община Рила

Докладва: Лазар Чавков -Зам. Кмет РРСПХД на Община Рила, За Кмет на Община Рила/съгласно  Заповед № РД-01-04-221/09.09.2019г. /

С уважение:

Цветана Шушкова

 Председател на ОбС


П О К А Н А

 На  основание чл.30, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, на  09.10.2019г. /сряда/ от 15:00 ч, в Заседателната зала на общинска администрация, град Рила, Правна комисия към Общински съвет на Община Рила, Икономическа комисия към Общински съвет на Община Рила, Социална комисия към Общински съвет на Община Рила, ще проведат съвместно заседание при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Промяна на капацитета на Център за социална рехабилитация и интеграция – делегирана от държавата дейност, чрез увеличаване от 10 места на  20  места.

Докладва: Лазар Чавков -Зам. Кмет РРСПХД на Община Рила, За Кмет на Община Рила/съгласно  Заповед № РД-01-04-221/09.09.2019г./

2.       Атуализация на поименен списък за капиталови разходи на Община Рила за 2019г., м. октомври

Докладва: Лазар Чавков -Зам. Кмет РРСПХД на Община Рила, За Кмет на Община Рила/съгласно  Заповед № РД-01-04-221/09.09.2019г. /

3.       Избор  на  временно  изпълняващ  длъжността  Кмет  на  Община Рила                                                        Докладва: Б. Димитрова – Секретар на Община Рила

4.      Промяна в структурата на Общинска администрация – гр.Рила, Община Рила, приета с Решение №470/22.02.2018г. на Общински съвет, Община Рила, считано от 28.10.2019г.

Докладва: Лазар Чавков -Зам. Кмет РРСПХД на Община Рила, За Кмет на Община Рила/съгласно  Заповед № РД-01-04-221/09.09.2019г./

5.       Одобряване на окончателен общ устройствен план на Община Рила

Докладва: Лазар Чавков -Зам. Кмет РРСПХД на Община Рила, За Кмет на Община Рила/съгласно  Заповед № РД-01-04-221/09.09.2019г. /

 Председател на ПК:/п/

                                                                                                   /Светлин Николов/

                                                                Председател на ИК:/п/

                                                                                             /Паньо Китев/

                                                                 Председател на СК:/п/

                                                                /Надя Каралийска-Василева /                                                                                                                         


 

 

Изх№ РД-02-04000031

Дата: 26.09.2019г.

 П О К А Н А

 На  основание чл.25, т.1, във вр. 24, ал.4 от ЗМСМА, Председателя на ОбС на Община Рила свиква общинските съветници на извънредно заседание на Общинския съвет на 27.09.2019г. /петък/ от 09.00 ч. в заседателната зала на ОА, при следния

 ДНЕВЕН РЕД:

1.       Приемане на нова  Количествено-стойностна сметка (КСС) за създаване на „Кът за отдих“ в село Смочево

Докладва: Лазар Чавков -Зам. Кмет РРСПХД на Община Рила, За Кмет на Община Рила/съгласно  Заповед № РД-01-04-221/09.09.2019г. /

2. Издаване на запис на заповед от Община Рила в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща плащане на данък върху добавената стойност след извършено авансово плащане по договор № 10/07/2/0/00814 от 29.03.2018г., Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР за периода 2014-2020, подкрепена от ЕЗФРСР, по  проект „Ремонт, обзавеждане и оборудване на общинска образователна инфраструктура – ОДГ „Тодора Миладинова“, гр. Рила, Община Рила“ с уникален идентификационен № 10/07/2/0/00814, сключен между Община Рила и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.

Докладва: Лазар Чавков -Зам. Кмет РРСПХД на Община Рила, За Кмет на Община Рила/съгласно  Заповед № РД-01-04-221/09.09.2019г. /

С уважение,

Цветана Шушкова

Председател на ОбС


 

Изх.№ РД-01-04000030

Дата: 13.09.2019г

П О К А Н А

На  основание чл. 25, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 11, ал. 1, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, СВИКВАМ общинските съветници на редовно заседание на Общинския съвет на 20.09.2019г. /петък/ от 15:00 ч. в заседателната зала на Общинска администрация, град Рила, пл. „Възраждане“ № 1,  при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1.       Допускане на изключения от минималния брой на учениците, в паралелки  на ОУ „Аверкий Попстоянов“, град Рила за учебната 2019/2020г.

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

2.       Информация за състоянието на земеделието и животновъдството на територията на Община Рила за 2019г.

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

3.       Становище по изработен проект за изменение на ПУП- план за реулация/ПР/ и План за улична регулация/ПУР/ в обхват УПИ VII-89 и УПИ VIII-90 в кв. 36 и улица между о.т. 144-143-142-141 по действащия регулационен план на с. Смочево, внесен със Заявление вх. №УС000053/21.03.2019год. и  Заявление вх. №УС000053–001/13.06.2019год.от Мария Георгиева Станимирова и Бойчо Евлогиев Васев.                                                                                                         Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

4.       Приемане на Отчета за касовото изпълнение на бюджета , средствата от Европейския съюз и чуждите средства към 30.06.2019г. на Община Рила.

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

5.       Приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в Община Рила за 2020г.

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила 

6.       Отчет за изпълнение на Общинската Програма за развитие на туризма в Община Рила за периода 01.11.2018г. – 01.09.2019г.

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

7.       Приемане на Културен календар на Община Рила за 2020г.

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

8.       Информация за проведените общиствени поръчки в Община Рила през 2019г.

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

9.       Информацияза изготвените и приети проекти по европейски програми за 2019г.

                                                   Докладва:Г. Кабзималски -  Кмет на общината

10.   Изказвания, питания, становища, предложения на граждани и разни

С уважение:/п/

Цветана Шушкова

 Председател на ОбС

Публикувано на 13.09.2019 год.


П О К А Н А

На  основание чл.30, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, на  19.09.2019г. /четвъртък/ от 15:00 ч, в Заседателната зала на общинска администрация, град Рила, Правна комисия към Общински съвет на Община Рила, Икономическа комисия към Общински съвет на Община Рила, Социална комисия към Общински съвет на Община Рила, ще проведат съвместно заседание при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Допускане на изключения от минималния брой на учениците, в паралелки  на ОУ „Аверкий Попстоянов“, град Рила за учебната 2019/2020г.

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

 1. Информация за състоянието на земеделието и животновъдството на територията на Община Рила за 2019г.

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

 1. Становище по изработен проект за изменение на ПУП- план за реулация/ПР/ и План за улична регулация/ПУР/ в обхват УПИ VII-89 и УПИ VIII-90 в кв. 36 и улица между о.т. 144-143-142-141 по действащия регулационен план на с. Смочево, внесен със Заявление вх. №УС000053/21.03.2019год. и  Заявление вх. №УС000053–001/13.06.2019год.от Мария Георгиева Станимирова и Бойчо Евлогиев Васев.                                                                                                         Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила
 2. Приемане на Отчета за касовото изпълнение на бюджета , средствата от Европейския съюз и чуждите средства към 30.06.2019г. на Община Рила.

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

 1. Приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в Община Рила за 2020г.

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила 

 1. Отчет за изпълнение на Общинската Програма за развитие на туризма в Община Рила за периода 01.11.2018г. – 01.09.2019г.

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

 1. Приемане на Културен календар на Община Рила за 2020г.

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

 1. Информация за проведените общиствени поръчки в Община Рила през 2019г.

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

 1. Информацияза изготвените и приети проекти по европейски програми за 2019г.

                                                   Докладва:Г. Кабзималски -  Кмет на общината

 1. Изказвания, питания, становища, предложения на граждани и разни

 

Председател на ПК:/п/

                                                                                                   /Светлин Николов/

                                                                Председател на ИК:/п/

                                                                                             /Паньо Китев/

                                                                 Председател на СК:/п/

                                                                                                                        /Надя Каралийска-Василева 

Публикувано на 13.09.2019 год.


Изх№ РД-02-04000028

Дата:10.09.2019г.

П О К А Н А

На  основание чл.25, т.1, във вр. 24, ал.4 от ЗМСМА и чл.38, ал.3, във вр. с чл. 12 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, Председателя на ОбС на Община Рила свиква общинските съветници на извънредно заседание на Общинския съвет на 11.09.2019г. /сряда/ от 09.00 ч. в заседателната зала на ОА, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Отмяна  на  Решение №747/20.08.2019г. на Общински съвет, Община Рила

Докладва:  Ц. Шушкова - Председател на ОбС

С уважение,

Цветана Шушкова

Председател на ОбС

Публикувано на 10.09.2019 год.


 

Изх№ РД-02-04000027

Дата: 09.09.2019г.

 П О К А Н А

На  основание чл.25, т.1, във вр. 24, ал.4 от ЗМСМА, Председателя на ОбС на Община Рила свиква общинските съветници на извънредно тържествено заседание на Общинския съвет на 10.09.2019г. /вторник/ от 17.00 ч. в заседателната зала на ОА, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Тържествено слово на Председателя на общински съвет, Община Рила
 2. Удостояване със  Званието ”Почетен гражданин на Община Рила”
 3. Връчване на Почетни грамоти

С уважение,

Цветана Шушкова

Председател на ОбС


 

Изх№ РД-02-04000026

Дата: 19.08.2019г.

 П О К А Н А

На  основание чл.25, т.1, във вр. 24, ал.4 от ЗМСМА и чл.38, ал.3, във вр. с чл. 12 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, Председателя на ОбС на Община Рила свиква общинските съветници на извънредно заседание на Общинския съвет на 20.08.2019г. /вторник/ от 17.00 ч. в заседателната зала на ОА, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1.       Потвърждаване  на  Решение №739/25.07.2019г. на Общински съвет, Община Рила

Докладва:  Ц. Шушкова - Председател на ОбС

2. Безвъзмездно предоставяне на недвижим имот – публична общинска  собственост, а именно: обособено помещение, представляващо „работилница”, с площ от 113.68 кв.м - част от ЕДНОЕТАЖНА МАСИВНА СГРАДА, представляваща “Учебна работилница”, със застроена площ 195 кв. м, изградена в УПИ № XX - 776, кв. 49, по плана на гр. Рила, целият с урегулирано пространство от 10 054  кв.м

Докладва:  Ц. Шушкова - Председател на ОбС

С уважение,

Цветана Шушкова

Председател на ОбС


Изх№РД-02-04000020

Дата: 21.06.2019г.

П О К А Н А 

На  основание чл.25, т.1, във вр. 24, ал.4 от ЗМСМА и чл.38, ал.3, във вр. с чл. 12 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, Председателя на ОбС на Община Рила свиква общинските съветници на извънредно заседание на Общинския съвет на 24.06.2019г. /понеделник/ от 15.30 ч. в заседателната зала на ОА, при следния

 ДНЕВЕН РЕД: 

 1. Разсрочване на задължения на ЕТ„Фешън Топ Модълс- Димитрина Калъмбова“, с ЕИК: 101533689, със седалище и адрес на управление: гр. Благоевград, бул. „Св. св. Кирил и Методий „№1, представлявано от Димитрина Калъмбова

Докладва: Цветана Шушкова- Предсадател на ОбС

 1. Разсрочване на задължения на „Мак Турс“АД, с ЕИК: 811020147, със седалище и адрес на управление: гр. Благоевград, бул. „Св. св. Кирил и Методий „№1, представлявано от Методи Калъмбов

Докладва: Цветана Шушкова- Предсадател на ОбС

3.      Изказвания, питания, становища, предложения на граждани и разни.

 

С уважение,/п/

Цветана Шушкова- Председател на ОбС 


 

Изх№РД-02-04000018/ Дата: 06.06.2019г.

П О К А Н А 

На  основание чл.25, т.1, във вр. 24, ал.4 от ЗМСМА и чл.38, ал.3, във вр. с чл. 12 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, Председателя на ОбС на Община Рила свиква общинските съветници на извънредно заседание на Общинския съвет на 10.06.2019г. /понеделник/ от 17.00 ч. в заседателната зала на ОА, при следния

ДНЕВЕН РЕД: 

 1. Обявяване на 17.06.2019г./понеделник/ за празничен и неприсъствен ден на територията на Община Рила

Докладва: Георги Кабзималски- Кмет на Община Рила

 1. Издаване Запис на Заповед от Община Рила в полза на ДФ“Земеделие“- Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по договор №10/07/2//0/00814 от 29.03.2018г., Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ по Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР за периода 2014-2020, подкрепена от ЕЗФРСР,по проект „Ремонт, обзавеждане и оборудване н общинската образователна инфраструктура- ОДГ“Теодора Миладинова“, гр. Рила, Община Рила“ с уникален идентификационен №10/07/2/0/00814,сключен между Община Рила и ДФ“Зеемеделие“ –Разплащателна агенция

Докладва: Георги Кабзималски- Кмет на Община Рила

 1. Молба, вх. №РД-02-15000020/29.05.2019г от Методи Серафимов Калъмбов, в качеството му на представляващ „МАК ТУРС“АД, с ЕИК 811020147, със седалище и адрес на управление :гр. Благоевград, бул. „Св. Св. Кирил и Методи „№1
 2. Изменение на т. I.4. от Решение №319/30.03.2017г. на ОбС гр. Рила за поемане на общински дълг, чрез сключване на договор за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, с цел реализация на дейностите по проект № CB006.1.11.103 “Съвместни инициативи в енергийна ефективност“, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество между Република България и БЮР Македония /ИПП 2014-2020/

Докладва: Георги Кабзималски- Кмет на Община Рила

5.       Изказвания, питания, становища, предложения на граждани и разни.

 

С уважение,/п/

Цветана Шушкова- Председател на ОбС


 

 П О К А Н А 

На  основание чл.30, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, на  24.06.2019г. /понеделник/ от 16:00 ч, в Заседателната зала на общинска администрация, град Рила, Правна комисия към Общински съвет на Община Рила, Икономическа комисия към Общински съвет на Община Рила, Социална комисия към Общински съвет на Община Рила, ще проведат съвместно заседание при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1.      Отчет за изпълнение на сборния бюджет на   Община Рила за 2018 година, отчета за изпълнение на средствата от ЕС, отчета на чуждите средства и годишния отчет за състоянието на общинския дълг

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

2.      Отчет на Местната комисия за обществен ред и сигурност за 2018г.

                                                           Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

3.      Отчет за дейността на Звеното за защита на потребителите на територията на община Рила за периода  от м. юни 2018г. до м. юни 2019г.

                                                           Докладва: Г. Кабзималски- Кмет на общината       

4.      Запазване статута на “защитено  училище” на ОУ ”Ав. Попстоянов” гр. Рила и включването му в Списък със  Защитените детски градини и защитените училища в Република България за учебната 2019/2020г.

Докладва: Г. Кабзималски - Кмет на общината

5.       Запазване статута на “средищно училище” на ОУ ”Ав. Попстоянов” гр. Рила и включването му в Списък на средищните детски градини и училища в Република България за учебната 2019/2020г.

                                                          Докладва: Г. Кабзималски - Кмет на общината    

6.      Запазване статута на  „ защитена детска“ градина на Общинска детска градина „Д–р Тодора Миладинова“ гр. Рила и включването й в Списък на защитените детски градини и защитените училища в Република България за учебната 2019/2020г.

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

7.      Запазване статута на  „средищна детска“ градина на Общинска детска градина „Д–р Тодора Миладинова“ гр. Рила и включването й в Списък на средищните детски градини и училища в Република България за учебната 2019/2020година

                                                           Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

8.      Отчет за дейността на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към Община Рила за 2018г.

                                                                       Докладва: Председател на комисията

9.      Изказвания, питания, становища, предложения на граждани и разни

 

Председател на ПК:/п/

                                                                                                   /Светлин Николов/

                                                                       Председател на ИК:/п/

                                                                                             /Паньо Китев/

                                                                        Председател на СК:/п/

                                                                                               /Надя Каралийска-Василева /                                                                                                                          

 


 

Горе