ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕРКА НА ДЕКЛАРАЦИИ   ЗА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ  НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ -  РИЛА /изтегли/

Публикувано на 17.01.2024 год.


Вътрешни правила за организацията на административното обслужване в Община Рила /изтегли/

Публикувано на 11.07.2022 год.


Вътрешни правила за работа на система за електронен обмен на съобщения в Общинска администрация на Община Рила /изтегли/

Вътрешни правила при осъществяване на дейностите по получаване и изпращане на съобщения и документи чрез системата за сигурно и електронно връчване (ССЕВ) на Държавна агенция „Електронно управление“ в Община Рила /изтегли/


Вътрешни правила за работна заплата в Общинска администрация – гр. Рила, Община Рила – делегирани от държавата дейности и дофинансирани с общински приходи, приложение към настоящата заповед /изтегли/


Инструкция за приемане и разглеждане на  сигнали за корупция в Общинска администрация - град Рила /изтегли/


Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси в Община Рила /изтегли/


Вътрешни правила за организацията и дейността на учрежденския архив в Община Рила /изтегли/


Правила за ползване на имоти от Общински поземлен фонд. собственост на община Рила, по начин на трайно ползване "пасища, мера" и "ливада", индивидуализирани по землища от Община Рила /изтегли/


Вътрешни правила за условията и реда за осъществяване на обратна връзка с потребителите на административните услуги в Община Рила /изтегли/


Вътрешни правила за подаване и разглеждане на предложения и сигнали в Община Рила /изтегли/


 Вътрешни правила за административно-наказателно производство в Община Рила /изтегли/


Инструкция за мерките за защита на личните данни, събирани, обработвани, съхранявани и предоставяни в Община Рила /изтегли/ 

Приложение 1  /изтегли/

Приложение 2 /изтегли/


Инструкция за организация на деловодната дейност в Община Рила /изтегли/


 Вътрешни правила за организация и дейността на учрежденския архив в Община Рила /изтегли/


 Анализ на потребностите от обучение на служителите в администрацията на Община Рила /изтегли/


 Вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари в дейността на Община Рила /изтегли/


Вътрешни правила за дейността и организацията на управлението на човешките ресурси в Община Рила /изтегли/


 

 

 

Няма снимки
RM19_new.jpg
opak

rila tur info

 ------------------------------------------------

 Модерен частен дом за възрастни хора - град Рила

dsh_ivan_rilski@abv.bg

+359 888 56 34 87

dsh ivan rilski1

Горе