Наредба за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на Община Рила (НРУИТД) – изм. и доп. с Решение №617/16.06.2023 год. на Общински съвет, Община Рила) /изтегли/

Публикувано на 12.07.2023 год.


Наредба за обществения ред на територията на Община Рила – (приета с Решение №533/25.11.2010г. на ОбС Рила; изм. с Решение №277/31.01.2013г.; изм. и доп. С Решение №747/30.07.2015г.; изм. и доп. с Решение №764/24.09.2015г.; изм. с Решение 605/17.12.2018г., изм. с Решение №743/06.08.2019, изм. и доп. с Решение №616/16.06.2023 г. на Общински съвет, Община Рила /изтегли/

Публикувано на 12.07.2023 год. 


Наредба за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на община Рила (НРУИТД) /изтегли/

1.Образец по чл.4, ал. 2 – Заявление за работно време на стационарен търговски обект /изтегли/

1.1Образец по чл. 8 – Удостоверение за работно време на стационарен търговски обект /изтегли/

2.Образец по чл. 24 ал. 2 – Заявление за издаване на разрешение на място за извършване на търговия на открито върху терен общинска собственост /изтегли/

2.1Образец по чл. 23 – Разрешение за ползване на място за извършване на търговия на открито върху терен общинска собственост /изтегли/

3.Оразец по чл. 28в – Заявление за издаване на разрешение за ползване на място за разполагане на подвижни съоръжения пред стационарни търговски обекти, върху терен общинска собственост /изтегли/

3.1 Образец  по чл. 28а – Разрешение за ползване на място за разполагане на подвижни съоръжения пред стационарен търговски обект върху терен общинска собственост /изтегли/

4. Образец по чл. 31 ал. 2 – Заявление за работно време за търговска дейност на открито в имоти частна собственост /изтегли/

4.1 Образец по чл. 32 ал. 4 – Удостоверение за работно време за търговска дейност на открито в имоти частна собственост /изтегли/

Публикувано на 17.03.2023 год. 


Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Рила – 2013г. (Приета с Решение №283/07.02.2013 г.; изм. и доп. с Решение №330/25.04.2013;доп. с Решение №342/17.05.2013 г.;изм.и доп. с Решение №364/27.06 .2013 г., изм. и доп. с Решение №385/08.08.2013 г., доп. с Решение №423/31.10.2013 г., изм. и доп. с Решение №431/16.12.2013 г.; изм. с Решение №677/26.03.2015 г.; изм. и доп. с Решение №719/28.05.2015 г.; доп. с Решение № 35/30.12.2015г.; изм. с Реш ение №102/31.03.2016г., изм. и доп. с Решение №161/20.07.2016г. 20.07.2016г., изм. с Решение № 274/29.12.2016г. 29.12.2016г., изм. и допълнена с Решение №328/27.04.2017 г , изм. с Решение №389/ 12.10.2017г., изм. и доп. с Решение №407/30.11.2017г. на Общински съвет , Община Рила , изм. и доп. с Решение №482/29.03.2018г. на Общински съвет , изм. и доп. с Решение №486 29.0 3 .201 8 г. на общински съвет , община Рила , доп. с Решение №492/12.04.2018г. на Общински съвет , Община Рила , доп. с Решение № 596/28.11.2018г. на Общински съвет , Община Рила , изм. и доп. с Решение № 723/18.07.2019г. на Общински съвет , Община Рила , доп. с Решение № 92/04.05.2020г. на Общински съвет, Община Рила , изм. и доп. с Решение № 207/05 .02.2021г. на Общински съвет , Община Рила, изм. с Решение № 234/22.03. 2021г. на Общински съвет , Община Рила , изм. с Решение №429/26.05.2022г. на ОбС , доп. с Решение №560/23.02.2023 г. на Общински съвет) /изтегли/

Публикувано на 17.03.2023 год.


Наредба за условията и редът за записване, отписване и преместване в общинска детска градина на територията на Община Рила (Приета с Решение № 202 от 31.08.2016г. на Общински съвет , изм. с Решение №329 от 27.04.2017г. на Общински съвет, Община Рила , изм. и доп. с Решение №429/26.05.2022г. на ОбС) /изтегли/

Приложение № 1 към чл. 8, ал.1 – Заявление за записване в общинска детска градина /изтегли/

Приложение № 2 към чл.10, ал.1, т.1 – Заявление за избор на целодневна организация на предучилищното образование за детето в общинска детска градина /изтегли/

Приложение № 3 към чл. 10, ал.1, т.2 – Заявление за избор на полудневна организация на предучилищното образование за детето в общинска детска градина /изтегли/

Приложение № 4 към чл.10, ал.1, т.3 – Заявление за избор на почасова организация на предучилищното образование за детето в общинска детска градина /изтегли/

Приложение № 5 към чл. 10, ал.1, т.4 – Заявление за избор на самостоятелна организация на предучилищното образование за детето в общинска детска градина /изтегли/

Приложение № 6 към чл. 10, ал.2, т.3 – Декларация наличие на среда за учене чрез игра, съобразена с възрастовите особености и гарантираща цялостното развитие на детето, както и за опазване на физическото и психическото му здраве и благополучие /изтегли/

Публикувано на 17.06.2022 год.


Наредба за организацията и безопасността на автомобилното движение на територията на Община Рила (Приета с Решение№ 413/14.04.2022г. на Общински съвет, Община Рила) /изтегли/

Карта за паркиране на хора с трайни увреждания /изтегли/

Публикувано на 04.05.2022 год.


Наредба за реда за управление, разпореждане и ползване на спортни обекти – общинска собственост /Приета с Решение №28/06.02.2020 г. на Общински съвет, Община Рила, изм. с Решение №323/05.08.2021 г. на Общински съвет, Община Рила /изтегли/

Публикувано на 30.08.2021 год.


Наредба за условията и реда за изхвърлянето; събирането, включително разделното; транспортирането; претоварването; оползотворяването и обезвреждането на битови и строителни отпадъци, включително биоотпадъци; опасни отпадъци; масово разпространени отпадъци на територията на Община Рила /Приета с Решение №312/05.08.2021г. на Общински съвет, Община Рила/ /изтегли/

Публикувано на 30.08.2021 год.


Наредба  за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Рила (Приета с Решение № 451/30.12.2013г., изм. и доп. С Решение № 167/20.07.2016г. изм. и доп. с Решение № 281/24.06.2021г) /изтегли/

Публикувано на 19.07.2021 год..


Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Рила (Приета с Решение №59/28.02.2008г; изм. и доп. с Р-е №212/29.01.2009 г.; изм. и доп. с Р-е №599/15.03.2011 г.; изм. с Р-е №24/22.12.2011 г.; изм. с Р-е №274/31.01.2013 г., доп. с Р-е № 426 /16.12.2013 г., изм. и доп. с Р-е № 453/30.12.2013 г., изм. с Р-е №467/12.02.2014г., изм. и доп. с Р-е № 651/29.01.2015г.; изм. и доп. с Р-е № 37/30.12.2015г., доп. с Решение № 201/31.08.2016г., изм. с Решение № 275/29.12.2016г., изм. с Решение № 438/20.12.2017г., изм. и доп. с Решение № 612/20.12.2018г. на Общински съвет, Община Рила, изм. и доп. с Решение № 630/31.01.2019г. на Общински съвет, Община Рила, изм. с Решение № 720/18.07.2019г. на Общински съвет, Община Рила, доп. и изм. с Решение № 21/27.12.2019г., изм. с Решение № 61/27.02.2020г.) /изтегли/

Публикувано на 25.03.2020 год.


Наредба за  организация и управление на гробищните паркове и погребално – обредната  дейност на територията на Община Рила (Приета с Решение №501/26.04.2018г. на Общинският съвет на Община Рила) /изтегли/


Наредба за обществения ред на територията на Община Рила (Приета с Решение № 533/25.11.2010 г. на ОбС –Рила; изм.с Р-е №277/31.01.2013 г.;  изм. и доп. с Р-е №747/30.07.2015 г.; изм. и доп. с Р-е №764/24.09.2015г., изм. с Р-е № 605/17.12.2018г, изм. с Р-е № 743/06.08.2019г) /изтегли/

Публикувано на 02.09.2019 год.


Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (Приета с Решение № 722/18.07.2019г. на Общински съвет , Община Рила) /изтегли/

Публикувано на 13.08.2019 год.


Наредба за управление на общинските пътища в Община Рила (Приета е с Решение №609/20.12.2018г. на Общински съвет, Община Рила) /изтегли/


Наредба за преместваемите обекти и елементи на градското обзавеждане, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи на територията на Община Рила (Приета с Решение №486/29.03.2018г.) /изтегли/ 


Наредба за създаване, управление и контрол върху дейността на Общинските предприятия в Община Рила (Приета с Решение № 228 от 27.10.2016г.) /изтегли/


Наредба за условията и реда за организиране на почасови, съботно - неделни и сезонни дейности, като допълнителна услуга по отглеждане на децата в Общинска детска градина на територията на Община Рила (Приета с Решение № 203 от 31.08.2016г.) /изтегли


Наредба за реда за получаване и управление на дарения от Община Рила (Приета с Решение № 205 от 31.08.2016г.) /изтегли/


Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи от четвърта до шеста катагория или части от тях на територията на Община Рила (Приета с Решение № 706 от 28.05.2015г. на Общински съвет) /изтегли/


 Наредба за изграждането и поддържането на проводи и елементи на техническата инфраструктура на територията на Община Рила (приета с Решение № 593 от 15.03.2011г. на Общински съвет) /изтегли/


Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в Община Рила и условията и редът за издаване на Сертификат клас В (приета с Решение № 611 от 27.11.2014г. на Общински съвет) /изтегли


Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за поправяне или премахване на строежи, които създават непосредствена опасност за живота или здравето на гражданите на територията на Община Рила (приета с Решение № 203 от 27.09.2012г.) /изтегли/


Наредба за реда и условията за упражняване на правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, за участието на Община Рила в граждански дружества и за сключването на договори за съвместна дейност (приета с Решение № 202 от 27.09.2012г.) /изтегли/


Наредба за символите, почетните знаци и звания на територията на Община Рила (приета с Решение № 417 от 25.03.2010г.; изменена с Решение № 520 от 28.10.2010г.; изменена и допълнена с Решение № 502 от 27.03.2014г., допълнена с Решение № 207 от 31.08.2016г. на Общински съвет) /изтегли/


Наредба за цялостната организация по поемането, обслужването и управлението на общинския дълг на Община Рила и за издаването на общински гаранции (приета с Решение № 33 от 31.12.2015г.) /изтегли/


Наредба за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти по чл. 4 и чл. 5 от Закона за обществения дълг (приета с Решение № 691 от 10.08.2007г.; изменена и допълнена с Решение № 91 от 10.04.2012г.) /изтегли/


Наредба за определяне на местна такса за промяна на предназначението на земеделска земя от Общински поземлен фонд (Приета с Решение №28/22.12.2011 год.) /изтегли/


Наредба за условията, критериите и реда за финансово подпомагане на спортни и туристически дружества,футболни клубове и финансиране на проекти на неправителствени организации за развитието на младежките дейности и спорт (приета с Решение № 79 от 17.04.2008г.) /изтегли/


Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и продажба на общински жилища (приета с Решение № 121 от 26.06.2008г.- Публикувано на 22.07.2008 год.; изменена и допълнена с Решение № 300 от 28.02.2013г.- Публикувано на 25.03.2013 г., изм. и доп. с Решение № 365 от 29.06.2017 год. Публикувано на 24.07.2017 год., изм. и доп. с Решение №679/28.03.2019г. на Общински съвет , Община Рила- Публикувано на 17.05.2019 г. ) /изтегли/


 

Няма снимки
babinska_mahala2_new.jpg
opak

rila tur info

 ------------------------------------------------

 Модерен частен дом за възрастни хора - град Рила

dsh_ivan_rilski@abv.bg

+359 888 56 34 87

dsh ivan rilski1

Горе