ЗАПОВЕДИ НА КМЕТА НА ОБЩИНА РИЛА ПРЕЗ 2023 ГОДИНА

Заповед №РД-01-04-161/31.07.2023 год., на Кмета на Община Рила, относно ограничаване във водоползването, с цел избягване на режимното водоподаване на територията на Община Рила /изтегли/

Публикувано на 31.07.2023 год. 


Заповед №РД-01-04-140/18.07.2023 год., на Кмета на Община Рила, относно: настъпването на етап „Восъчна зрялост“ на посевите от житни култури в землищата на територията на община Рила и определените мерки за осигуряване на пожарна безопасност по време на кампанията по прибиране на реколтата от зърнено-житни култури /изтегли/


Заповед №РД-01-04-114/26.06.2023 год., на Кмета на Община Рила, относно учредяване на безвъзмездно право ползване на Народно читалище „Христо Ботев – 1918“, с. Смочево, със седалище и адрес на управление: с. Смочево, Община Рила, Област Кюстендил, ул. „Инж. Сотиров“ №64 /изтегли/ 


Заповед №РД-01-04-95/31.05.2023 год., на Кмета на Община Рила, относно: забрана за извършване на паша на селскостопански животни през 2023 год., в отдели и подотдели в землищата от територията на Община Рила, подробно описани в Предложение от ТП ДГС „Рилски манастир“ за 2023 год. – неразделна част от настоящата заповед /изтегли/

Приложение към Заповед №РД-01-04-95/31.05.2023 год. – Предложение от ТП ДГС „Рилски манастир“ за държавните горски територии, в които се забранява пашата на селскостопански животни през 2023 год. /изтегли/

Публикувано на 01.06.2023 год. 


Заповед №РД-01-04-26/14.02.2023 год., на Кмета на Община Рила, с която забранява изоставянето, нерегламентираното изхвърляне и изгаряне или друга форма на неконтролирано обезвреждане на излезли от употреба гуми на територията на Община Рила. Във връзка с предстоящия църковен празник Сирни заговезни (Поклади) или Прощална неделя на 26 февруари 2023 год. /изтегли/ 

Публикувано на 14.02.2023 год. 


ЗАПОВЕДИ НА КМЕТА НА ОБЩИНА РИЛА ПРЕЗ 2022 ГОДИНА

Заповед №РД-01-04-275/05.12.2022 год., на Кмета на Община Рила, относно: преброяване на безстопанствените кучета на територията на Община Рила в периода от 08.12.2022 год. до 18.12.2022 год. /изтегли/

Публикувано на 06.12.2022 год.


Заповед №РД-01-04-242/31.10.2022 год., на Кмета на Община Рила, относно: границите на районите на територията на Община Рила, в които се организира събиране и транспортиране на битови отпадъци. Неразделна част от настоящата Заповед са: Приложение №1 – Списък на одобрени Подробни устройствени планове извън населените места и „СТАНОВИЩЕ“ на арх. Асен Игнатов – Главен архитект на Община Рила  /изтегли/

Публикувано на 31.10.2022 год. 


Заповед №РД-01-04-160/27.07.2022 год., на Кмета на Община Рила, относно: въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Община Рила, считано от 22.07.2022 год. до 22.08.2022 год. /изтегли/

Неразделна част от настоящата заповед е Заповед №РД-01-137/21.07.2022 год. на Директора на Регионална здравна инспекция – Кюстендил ведно с нейните приложения /изтегли/

Публикувано на 27.07.2022 год.


Заповед №РД-01-04-119/07.06.2022 год., на Кмета на Община Рила, относно: Настъпването на етап „Восъчна зрялост“ на посевите на житни култури в землищата на територията на Община Рила и мерките за осигуряване на пожарна безопасност по време на кампанията по прибиране на реколтата от зърнено – житни култури, считано от 06.06.2022 год. до 31.10.2022 год. /изтегли/

Публикувано на 09.06.2022 год.


Заповед №РД-01-04-40/17.03.2022 год., на Кмета на Община Рила, относно: определяне на длъжностни лица за приемане на заявления за предоставяне на достъп до обществена информация, актуализиран списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет и публикуване на информация и ресурси в отворен формат на Портала за отворени данни /изтегли/

Публикувано на 17.03.2022 год.


Заповед №РД-01-04-23/17.02.2022 год., на Кмета на Община Рила, относно: определяне на мерки за недопускане поява и разпространение на заболяването Африканска чума по свинете, на територията на Община Рила /изтегли/

Публикувано на 17.02.2022 год.


Заповед №РД-01-04-19/11.02.2022 год., на Кмета на Община Рила, относно: нерегламентираното изхвърляне и изгаряне или друга форма на неконтролирано обезвреждане на излезли от употреба гуми на територията на Община Рила. Във връзка с предстоящия църковен празник Сирни заговезни (Поклади) или Прощална неделя на 06 март 2022 год. и изпълняваните обичаи-оратници (огньове) на този празник на територията на Община Рила /изтегли/

Публикувано на 11.02.2022 год.Заповеди на Кмета на Община Рила - 2021 година /изтегли/

Заповеди на Кмета на Община Рила - 2020 година /изтегли/

Заповеди на Кмета на Община Рила - 2019 година /изтегли/

Заповеди на Кмета на Община Рила - 2018 година /изтегли/

Заповеди на Кмета на Община Рила - 2017 година /изтегли/

Заповеди на Кмета на Община Рила - 2016 година /изтегли/

Заповеди на Кмета на Община Рила - 2015 година /изтегли/

Заповеди на Кмета на Община Рила - 2014 година /изтегли/

Заповеди на Кмета на Община Рила - 2013 година /изтегли/

Заповеди на Кмета на Община Рила - 2012 година /изтегли/

Заповеди на Кмета на Община Рила - 2011 година /изтегли/

Заповеди на Кмета на Община Рила - 2010 година /изтегли/

Заповеди на Кмета на Община Рила - 2009 година /изтегли/

 

Горе