Обявление за обществена консултация по проект на Наредба за реда и условията за упражняване правата на собственик върху общинската част от капитала на търговските дружества, за участието нана община Рила в граждански дружества и за сключване на договори за съвместна  дейност /изтегли/

Публикувано на 14.06.2024 год


Предложение за  Приемане на Наредба за реда и условията за упражняване правата на собственик върху общинската част от капитала на търговските дружества, за участието на община Рила в граждански дружества и за сключване на договори за съвместна  дейност /изтегли/

Публикувано на 14.06.2024 год


Проект на Наредба за реда и условията за упражняване правата на собственик върху общинската част от капитала на търговските дружества, за участието на община Рила в граждански дружества и за сключване на договори за съвместна  дейност /изтегли/

Публикувано на 14.06.2024 год


Справка от  обществена консултация по проект на Наредба за реда и условията за упражняване правата на собственик върху общинската част от капитала на търговските дружества, за участието на община Рила в граждански дружества и за сключване на договори за съвместна  дейност /изтегли/

Публикувано на 17.07.2024 год


 Промяна на структурата и общата численост на персонала на Общинско предприятие „ЧИСТОТА“- гр. Рила, считано от 01.08.2024 г. /изтегли/

Публикувано на 14.06.2024 год


Съобщение за обществена консултация за Промяна на структурата и общата численост на персонала на Общинско предприятие „ЧИСТОТА“- гр. Рила, считано от 01.08.2024 г. /изтегли/

Публикувано на 14.06.2024 год


Справка са постъпили предложения за Промяна на структурата и общата численост на персонала на Общинско предприятие „ЧИСТОТА“- гр. Рила, считано от 01.08.2024 г. /изтегли/

Публикувано на 16.07.2024 год


Правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общинско предприятие „ЧИСТОТА“ – гр.Рила. /изтегли/

Публикувано на 14.06.2024 год


 Съобщение за обществена консултация за Правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общинско предприятие „ЧИСТОТА“ – град Рила /изтегли/

Публикувано на 14.06.2024 год


 Справка са постъпили предложения за Правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общинско предприятие „ЧИСТОТА“ – гр.Рила. /изтегли/

Публикувано на 16.07.2024 год


 Справка за обществена консултация по проект на Наредба за цялостната организация по поемането, обслужването и управлението на общински дълг на община Рила /изтегли/

Публикувано на 14.06.2024 год


 

Обявление за обществена консултация по проект на Наредба за цялостната организация по поемането, обслужването и управлението на общински дълг на община Рила /изтегли/

Предложение за приемане на Наредба за цялостната организация по поемането, обслужването и управлението на общински дълг на община Рила /изтегли/

Проект на Наредба за цялостната организация по поемането, обслужването и управлението на общински дълг на община Рила /изтегли/

Публикувано на 14.06.2024 год


Обявление по реда на чл. 26, ал.3 /изтегли/

Предложение относно Приемане на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Рила /изтегли/

Проект на наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Рила /изтегли/

Публикувано на 19.04.2024 год


 Справка по реда на чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове /изтегли/

Публикувано на 21.05.2024 год


 ОБЯВЛЕНИЕ по реда на чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове /изтегли/

Публикувано на 18.03.2024 год


Предложение относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за управление, разпореждане и ползване на спортни обекти – общинска собственост /изтегли/

Публикувано на 18.03.2024 год


Справка по реда на чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове /изтегли/

Публикувано на 19.04.2024 год


 

 

ОБЯВЛЕНИЕ по реда на чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове /изтегли/

Предложение относно: Приемане на изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация Мандат 2023 - 2027г. /изтегли/

Приемане на изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация Мандат 2023-2027г. /изтегли/

СПРАВКА по реда на чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове за постъпили предложения заедно с обосновка и за неприети предложения по проект на изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация Мандат 2023-2027г. /изтегли/


 

 

Справка на основание чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове /изтегли/

Публикувано на 15.01.2024 год


Справка на основание чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове /изтегли/

 

Публикувано на 15.01.2024 год


 

Предложение относно промяна на структурата и общата численост на персонала на Общинско предприятие „Чистота, благоустрояване и комунални дейности“- гр. Рила, считано от 01.02.2024 г. /изтегли/

Публикувано на 11.12.2023 год.


 

Предложение относно Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинско предприятие „Чистота, благоустрояване и комунални дейности“ – гр.Рила. /изтегли/

Публикувано на 11.12.2023 год.


 

Съобщение на основание чл. 26, ал. 3 във връзка с ал. 2 от Закона за нормативните актове/изтегли/

 

Публикувано на 11.12.2023 год.

 


 

Съобщение на основание чл. 26, ал. 3 във връзка с ал. 2 от Закона за нормативните актове /изтегли/

 

Публикувано на 11.12.2023 год.


 

 

Справка по реда на чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове за постъпили предложения заедно с обосновка и за неприети предложения по проект на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация  Мандат 2023-2027г. /изтегли/

Публикувано на 21.12.2023 год.


 

Справка по реда на чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове за постъпили предложения заедно с обосновка и за неприети предложения по проект  Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации  за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет- Рила /изтегли/

Публикувано на 21.12.2023 год.


 

Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации за конфликт на интереси на общински съвет /изтегли/

Предложение от Цветана Шушкова – председател на Общински съвет, Община Рила, относно: Приемане на Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет- Рила /изтегли/

Обявление по реда на чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, относно: Приемане на Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет – Рила, заедно с мотивите /изтегли/

Публикувано на 20.11.2023 год. 


Проект на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация /изтегли/

Мотиви относно: Приемане на Правилник за организацията и дейността на общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация Мандат 2023г. – 2027 г. /изтегли/

Предложение от Цветана Шушкова – Председател на Общински съвет, Община Рила, относно: Приемане на Правилник за организацията и дейността на общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация Мандат 2023г. – 2027 г. /изтегли/

Обявление по реда на чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, относно: предложението за приемане на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието с общинска администрация Мандат 2023г. – 2027г., заедно с мотивите към него /изтегли/ 

 Публикувано на 20.11.2023 год. 


Справка по реда на чл. 26, ал.5 от Закона за нормативните актове за постъпили предложения заедно с обосновка и за неприети предложения по проект за изменение и допълнение на Наредба за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на община Рила /изтегли/

Публикувано на 31.05.2023 год. 


Справка по реда на чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове за постъпилите предложения заедно с обосновка за неприети предложения по проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред на територията на Община Рила /изтегли/

Публикувано на 03.05.2023 год.


Предложение от Георги Давидков Кабзималски – Кмет на Община Рила, относно: Изменение и допълнение на Наредба за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на община Рила /изтегли/

Обявление по реда на чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, относно: предложение за проект за изменение и допълнение на Наредба за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на община Рила, заедно с мотивите към него /изтегли/

Публикувано на 27.04.2023 год. 


Предложение от Георги Давидков Кабзималски – Кмет на Община Рила, относно: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред на територията на Община Рила /изтегли/

Публикувано на 29.03.2023 год.

Обявление по реда на по чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове, относно: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред на територията на Община Рила /изтегли/

Публикувано на 29.03.2023 год. 


Справка по реда на чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове за постъпили предложения заедно с обосновка и за неприети предложения по проект на Наредба за реда и условията за извършване на търговска дейност на Община Рила /изтегли/

Публикувано на 15.02.2023 год. 


Справка по реда на чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове за постъпили предложения заедно с обосновка и за неприети предложения по проект за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите на територията на Община Рила /изтегли/

Публикувано на 15.02.2023 год. 


Справка по реда на чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове за постъпили предложения заедно с обосновка и за неприети предложения по проект на Наредба за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Рила /изтегли/

Публикувано на 15.02.2023 год. 


Наредба за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на Община Рила (НРУИТД) /изтегли/

Предложение от Георги Давидков Кабзималски – Кмет на Община Рила, относно: Приемане на Наредба за реда и условията за извършване на търговска дейност на Община Рила /изтегли/

Обявление по реда на чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, относно: Проект на Наредба за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на Община Рила /изтегли/

Публикувано на 13.01.2023 год. 


Предложение от Георги Давидков Кабзималски – Кмет на Община Рила, относно: Приемане на изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите на територията на Община Рила /изтегли/

Обявление по реда на чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, относно: относно предложение за проект за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите на територията на Община Рила, заедно с мотивите към него /изтегли/

Публикувано на 13.01.2023 год. 


Проект на Наредба за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Рила /изтегли/

Предложение от Георги Давидков Кабзималски – Кмет на Община Рила, относно: Приемане на Наредба за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Рила /изтегли/

Обявление по реда на чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, относно: Проект на Наредба за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Рила /изтегли/

Публикувано на 13.01.2023 год.


Предложение от Цветана Шушкова – Председател на Общински съвет, гр. Рила, относно: Отчет за дейността на Общински съвет, Община Рила за второ полугодие на 2022 год. /изтегли/


Покана до местната общност на основание чл. 66, ал. 1 и ал. 2 от АПК и във връзка с чл. 66 от ЗМДТ, Община Рила уведомява всички заинтересовани страни, че открива производство по издаване на общ административен акт за одобряване на План-сметка за необходимите разходи за осигуряване на услугите по чл. 62 от ЗМДТ през 2023 г. на територията на община Рила и определяне размера на такса битови отпадъци. /изтегли/

Предложение от Георги Давидков Кабзималски – Кмет на Община Рила, относно: Одобряване на План – сметка за необходимите разходи за осигуряване на услугите по чл. 62 от ЗМДТ през 2023 г. на територията на община Рила и определяне размера на такса битови отпадъци за 2023 г. /изтегли/

Мотиви, съгласно изискванията на чл. 28, ал. 1 от Закона за нормативните актове (ЗНА), към предложения проект на План – сметка за необходимите разходи за осигуряване на услугите по чл. 62 от ЗМДТ през 2023 г. на територията на община Рила и определяне размера на такса битови отпадъци за 2023 г. /изтегли/

Приложение №1 – План – сметка за приходите и разходите за такса битови отпадъци за 2023 год. /изтегли/

Приложение №2 – Справка за очаквани разходи за 2023 год. /изтегли/

Приложение №3 – Разходи за дейностите по предоставяне на услугите по чл. 62 от ЗМДТ при заявен съд за отпадъци с вместимост 1,1 куб. м. за 2023 год. /изтегли/

Разяснение към Приложение №3 – размер на ТБО за 2023 г. според количеството /изтегли/

Публикувано на 17.11.2022 год.


Справка по реда на чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове за постъпили предложения, заедно с обосновката и за неприети предложения по проект за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Исторически музей „Алекси Рилец“, град Рила /изтегли/

Публикувано на 12.10.2022 год.


Справка по реда на чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове за постъпили предложения, заедно с обосновка и за неприети предложения по проект за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Обществен съвет за упражняване на обществен контрол при осъществяване на дейностите в областта на социалните помощи в Община Рила /изтегли/

Публикувано на 20.09.2022 год.


Предложение от Георги Давидков Кабзималски, Кмет на Община Рила, относно: Изменение и допълнение на Правилник за устройство и дейността на Общински музей „Алекси Рилец“, град Рила /изтегли/

Обявление по реда на чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, относно: предложение за изменение и допълнение на Правилник за устройството и дейността на Исторически музей „Алекси Рилец“, град Рила /изтегли/

Публикувано на 09.09.2022 год.


Предложение от Спаска Спасова – председател на Обществен съвет за упражняване на обществен контрол при осъществяване на дейностите в областта на социалните помощи в Община Рила. Относно: Изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Обществен съвет за упражняване на обществен контрол при осъществяване на дейностите в областта на социалните помощи в Община Рила /изтегли/

Обявление по реда на чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, относно: Проект за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Обществен съвет за упражняване на обществен контрол при осъществяване на дейностите в областта на социалните помощи в Община Рила, заедно с мотивите към него. /изтегли/

Публикувано на 17.08.2022 год.


Справка по реда на чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове за постъпилите предложения заедно с обосновка за неприетите предложения по проект на изменение на Стратегия за подкрепа на личностно развитие на децата и учениците в Община Рила (2020 – 2021) /изтегли/

Публикувано на 05.09.2022 год.


Мотиви по аргумент на чл. 28, ал. 2 от Закон за нормативните актове към Стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Рила (2022 – 2023) /изтегли/

Проект на Общинска стратегия за подкрепа за личностното развитие на децата и учениците в Община Рила (2022 – 2023) /изтегли/

Обявление по реда на по чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове, относно: проект на Общинска стратегия за подкрепа за личностното развитие на децата и учениците в Община Рила (2022-2023), заедно с мотивите /изтегли/

Публикувано на 02.08.2022 год.


Справка по реда на чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове за постъпилите предложения заедно с обосновка за неприетите предложения по Проект на Наредба за изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Рила /изтегли/

Публикувано на 17.05.2022 год.


Приложение №1 към чл. 8, ал. 1 – Заявление за записване в общинска детска градина /изтегли/

Предложение от Георги Давидков Кабзималски, Кмет на Община Рила, относно: Наредба за изменение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите на територията на Община Рила /изтегли/

Обявление по реда на чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове, относно проект на Наредба за изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Рила /изтегли/

Публикувано на 15.04.2022 год.


Справка по реда на чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове за постъпили предложения заедно с обосновка и за неприети предложения по проект на „Изменение и допълнение на Приложение №2 към чл. 7, ал. 1 „Структура и обща численост на персонала на Общинско предприятие „Чистота“ – гр. Рила“ от Правилник за организацията и дейността на Общинско предприятие „Чистота, благоустрояване и комунални дейности“ – гр. Рила /изтегли/

Публикувано на 13.04.2022 год.


Предложение от Георги Давидков Кабзималски – Кмет на Община Рила, относно: „Изменение и допълнение на Приложение №2 към чл. 7, ал. 1 „Структура и обща численост на персонала на Общинско предприятие „Чистота“ – гр. Рила“ от Правилник за организацията и дейността на Общинско предприятие „Чистота, благоустрояване и комунални дейности“ – гр. Рила /изтегли/

Обявление по реда на чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове по проект на „Изменение и допълнение на „Изменение и допълнение на Приложение №2 към чл. 7, ал. 1 „Структура и обща численост на персонала на Общинско предприятие „Чистота“ – гр. Рила“ от Правилник за организацията и дейността на Общинско предприятие „Чистота, благоустрояване и комунални дейности“ – гр. Рила /изтегли/

Публикувано на 11.03.2022 год.


Справка по реда на чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове за постъпили предложения заедно с обосновка и за неприети  предложения по проект на Наредба за организация и безопасност на автомобилното движение на територията на Община Рила /изтегли/

Публикувано на 05.04.2022 год.


Проект на Наредба за организацията и безопасността на автомобилното движение на територията на Община Рила /изтегли/

Карта за паркиране на хора с трайни увреждания /изтегли/

Предложение от Георги Давидков Кабзималски – Кмет на Община Рила, относно: Приемане на Наредба за организация и безопасност на автомобилното движение на Община Рила /изтегли/

Обявление по реда на чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, относно: предложение за проект на Наредба за организация и безопасност на автомобилното движение на територията на Община Рила /изтегли/

Публикувано на 02.03.2022 год.


Предложение от Георги Давидков Кабзималски – Кмет на Община Рила, относно: Одобряване на План – сметка за необходимите разходи за осигуряване на услугите по чл.62 от ЗМДТ през 2022 г. на територията на Община Рила и определяне размера на такса битови отпадъци за 2022 г. /изтегли/

Мотиви съгласно изискванията на чл.28, ал.1 от Закона за нормативните актове (ЗНА), към предложения проект на План – сметка за необходимите разходи за осигуряване на услугите по чл.62 от ЗМДТ през 2022 г. на територията на Община Рила и определяне размера на такса битови отпадъци за 2022 г. /изтегли/

Приложение №3 -  Размер на ТБО за 2022 г. според количеството – Определяне размера на такса битови отпадъци за лицата подали декларация по чл.17 от НОАМТЦУ на територията на Община Рила, за вида и броя на съдовете за битови отпадъци, които ще използват през 2022 г. в съответствие с определената честота на извозване /изтегли/

Покана до местната общност за предложения и становища по предложения проект на План-сметка и размер на такса битови отпадъци за 2022 г. /изтегли/

Публикувано на 15.11.2021 год.


Справка по реда на чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове за постъпили предложения заедно с обосновка и за неприети предложения по проект за изменение на Наредба за реда за управление, разпореждане и ползване на спортни обекти – общинска собственост /изтегли/

Публикувано на 03.08.2021 год.

Предложение от Георги Давидков Кабзималски – Кмет на Община Рила, относно: Приемане на изменение на Наредба за реда за управление, разпореждане и ползване на спортни обекти -общинска собственост /изтегли/

Обявление по реда на чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, относно: предложение за проект на изменение на Наредба за реда за управление, разпореждане и ползване на спортни обекти – общинска собственост /изтегли/

Публикувано на 02.02.2021 год. 

Справка по реда на чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове за постъпилите предложения заедно с обосновка за неприетите предложения по проект на Наредба за условията и реда за изхвърлянето, събирането, включително разделното, транспортирането, претоварването, оползотворяването и обезвреждането на битови и строителни отпадъци, включително биоотпадъци, опасни отпадъци, масово разпространение на отпадъци на територията на Община Рила /изтегли/

Публикувано на 28.07.2021 год.


Обява за обществено обсъждане  за изготвен проект на Наредба за условията и реда за изхвърлянето, събирането, включително разделното, транспортирането, претоварването, оползотворяването и обезвреждането на битови и строителни отпадъци, включително биоотпадъци, опасни отпадъци, масово разпространени отпадъци на територията на Община  Рила /изтегли/

Наредба  за условията и реда за изхвърлянето; събирането, включително разделното; транспортирането; претоварването; оползотворяването и обезвреждането на битови отпадъци и строителни отпадъци, включително биоотпадъци; опасни отпадъци; масово разпространени отпадъци на територията на Община Рила /изтегли/

Предложение от Георги Давидков Кабзималски – Кмет на Община Рила, относно: Приемане на Наредба за условията и реда за изхвърлянето, събирането, включително разделното, транспортирането, претоварването, оползотворяването и обезвреждането на битови и строителни отпадъци, включително биоотпадъци, опасни отпадъци, масово разпространени отпадъци на територията на Община  Рила /изтегли/

Обявление по реда на по чл. 26, ал. 3 и ал.4 от Закона за нормативните актове, относно: проект на Наредба за условията и реда за изхвърлянето; събирането, включително разделното; транспортирането; претоварването; оползотворяването и обезвреждането на битови и строителни отпадъци, включително биоотпадъци; опасни отпадъци; масово разпространени отпадъци на територията на Община  Рила /изтегли/

Публикувано на 25.06.2021 год.


Справка по реда на чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове за постъпили предложения заедно с обосновка за неприетите предложения по проект  за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане и изпълнение и отчитане на бюджета на Община Рила /изтегли/

Публикувано на 02.06.2021 год.


Предложение от Георги Давидков Кабзималски – Кмет на Община Рила, относно: Приемане на изменение и допълнение на Наредба  за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Рила /изтегли/

Обявление по реда на чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове, относно: проект на изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Рила /изтегли/

Публикувано на 29.04.2021 год.


Справка по реда на чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове за постъпилите предложения заедно с обосновка за неприетите предложения по Проект на изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Рила /изтегли/

Публикувано на 18.03.2021 год.


Предложение от Георги Давидков Кабзималски - Кмет на Община Рила, относно Приемане на изменение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите на територията на Община Рила. /изтегли/

Обявление по реда на чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове /изтегли/

Публикувано на 15.02.2021 год.


Справка по реда на чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове за постъпилите предложения заедно с обосновка за неприети предложения по Проект на изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Рила /изтегли/

Публикувано на 25.01.2020 год.


Справка на основание чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове, за отразяване на постъпилите предложения от обществените консултации по Проект за промяна на общата численост и структура на персонала на ОП „ЧБКД“, съгласно Приложение №2 към чл. 7, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинско предприятие „Чистота, благоустрояване и комунални дейности“- гр. Рила, приет с Решение №153 от 28.06.2017 год. на Общински съвет на Община Рила /изтегли/

Публикувано на 21.01.2021 год.


Справка по реда на чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове за постъпили предложения заедно с обосновка и за неприети предложения по проект за Правилник за организацията и дейността на Обществен съвет за упражняване на обществен контрол при осъществяване на дейностите в областта на социалните помощи и социалните услуги в Община Рила /изтегли/

Публикувано на 31.12.2020 год.


Предложение от Георги Давидков Кабзималски - Кмет на Община Рила, относно промяна на общата численост и структура на персонала на Общинско предприятие „Чистота, благоустрояване и комунални дейности“- гр. Рила. /изтегли/

Обявление на основание чл. 26, ал. 3, във връзка с ал. 2 от Закона за нормативните актове /изтегли/

Публикувано на 22.12.2020 год.

Механизъм за условията и реда за пълно и частично подпомагане на родителите на децата в задължителна предучилищна възраст, записани в Общинска ДГ „Д-р Тодора Миладинова“, гр. Рила за заплащане на такси с включени дейности по хранене, със средства от със средства от държавния бюджет предоставени по бюджета на Община Рила /изтегли/

Правила за реализиране на Програма „Зелена детска градина“ в Общинска ДГ „Д-р Тодора Миладинова“ /изтегли/

Предложение от Георги Кабзималски, Кмет на Община Рила, относно приемане на изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите на територията на Община Рила /изтегли/

Обявление по реда на чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове /изтегли/

Публикувано на 21.12.2020 год.


Правилник за организацията и дейността на Обществен съвет за упражняване на обществен контрол при осъществяване на дейностите в областта на социалните помощи и социалните услуги в Община Рила /изтегли/

Предложение от Спаска Спасова, председател на Обществен съвет за упражняване на обществен контрол при осъществяване на дейностите в областта на социалните помощи и социалните услуги в Община Рила, относно приемане на  Правилник за организацията и дейността на Обществен съвет за упражняване на обществен контрол при осъществяване на дейностите в областта на социалните помощи в Община Рила /изтегли/

Обявление по реда на чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове /изтегли/

Публикувано на 30.11.2020 год.


Предложение от Георги Давидков Кабзималски - Кмет на Община Рила, относно одобряване на План-сметка за разходите за дейностите по чл. 66 от ЗМДТ и определяне размера на Такса битови отпадъци на територията на Община Рила за 2021г. /изтегли/

Мотиви съгласно изискванията на чл.28, ал.1 от Закона за нормативните актове (ЗНА), към предложения проект на План-сметка за такса битови отпадъци за 2021 г. на територията на община Рила /изтегли/

Приложение №1 - План-сметка за приходите и разходите за такса битови отпадъци за 2021 г. /изтегли/

Приложение №3 - Размер на такса битови отпадъци по чл.66, ал.1, т.1 и т.2 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) за лицата подали декларация за вида и броя на съдовете за битови отпадъци, които ще използват през 2021 г. в съответствие с определената честота на извозване за един брой съд /изтегли/

Покана до местната общност за предложения и становища за изготвянето на: /изтегли/

1.      Проект на План-сметка за определяне размера на такса битови отпадъци за 2021 г.;

2.      Мотиви към Проект на План-сметка за определяне размера на такса битови отпадъци за 2021 г.

Публикувано на 16.11.2020 год.


Правилник за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация – мандат 2019г. - 2023г. (Приет с Решение № 10/27.12.2019г. , изм. и доп. с Решение № 141/19.10.2020г.) /изтегли/

Публикувано на 11.11.2020 год.


Справка по реда на чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове за постъпили предложения заедно с обосновка и за неприети предложения по проект на изменение и допълнение на  Правилник за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация  Мандат 2019 - 2023г. /изтегли/

Публикувано на 15.09.2020 год.


Справка по реда на чл. 26, ал 5 от Закона за нормативните актове за постъпили предложения заедно с обосновка и за неприети предложения по проектна изменение на Правилник за организацията и дейността на Общинско предприятие "Чистота, благоустрояване и комунални дейности" - гр. Рила /изтегли/

Публикувано на 29.07.2020 год.


Протокол от проведено заседание на 12.03.2019 г. на Комисия назначена със Заповед №РД-01-04-54/07.03.2019 г. на Кмета на Община Рила за определяне размера на границите на предлагания за рекултивация терен, а именно - Общинско депо за неопасни отпадъци с преустановена експлоатация, находящо се в землището на гр. Рила /изтегли/

Заповед №420/28.11.2017 на Ангел Георгиев, Директор на РИОСВ - Благоевград за прилагане на принудителна административна мярка /изтегли/

Покана за участие в процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16M1OP002-2.010 „Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14“ по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ /изтегли/


Предложение от Георги Давидков Кабзималски - Кмет на Община Рила, относно изменение на Правилника за организацията и дейността на Общинско предприятие „Чистота, благоустрояване и комунални дейности“ – гр. Рила /изтегли/

Обявление по реда на чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове /изтегли/

Публикувано на 26.06.2020 год.


Наредба за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на Община Рила /изтегли/

Приложение №1 /изтегли/

Приложение №2 /изтегли/

Предложение относно приемане на Наредба за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на Община Рила /изтегли/

Обявление по реда на чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове /изтегли/

Публикувано на 17.05.2020 год.


Справка по реда на чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове за постъпили предложения заедно с обосновка и за неприети предложения по проект на допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Рила /изтегли/

Публикувано на 30.04.2020 год.


Предложение от Георги Кабзималски - Кмет на Община Рила, относно изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинско предприятие "Чистота, благоустрояване и комунални дейности" - гр. Рила, приет с Решение № 153 от Протокол № 16 от заседание на Общински съвет на Община Рила, проведено на 28.06.2016 г. /изтегли/


Предложение относно допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Рила /изтегли/

Мотиви за приемане на допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Рила - съгласно изискванията на чл. 28 ал. 2 от Закона за нормативните актове /изтегли/

Обявление по реда на чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове /изтегли/

Публикувано на 15.04.2020 год.


Справка по реда на чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове за постъпили предложения заедно с обосновка и за неприети предложения по проект за изменение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Рила, въз основа на Протест, вх. № РД-02-08-2/16.01.2019 г. от Марияна Сиракова - Прокурор в Окръжна прокуратура - гр. Кюстендил срещу чл. 53 ал. 1, т. 4 чл. 59 г, ал. 4 от Наредба за определяне на местните данъци на територията на Община Рила. /изтегли/

Публикувано на 20.02.2020 год.


Справка на основание чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове, за отразяване на постъпилите предложения от обществените консултации по Проект на Правилника за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинско предприятие "Чистота, благоустрояване и комунални дейности" - гр. Рила, приет с Решение № 153 от 28.06.2017 г. на Общински съвет на Община Рила /изтегли/

Публикувано на 03.02.2020 год.


Предложение относно отмяна на Наредба за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите на територията на Община Рила /изтегли/

Протест срещу Наредба за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите на територията на Община Рила /изтегли/


Справка по реда на чл. 26 , ал. 5 от Закона за нормативните актове за постъпили предложения заедно с обосновка и за неприети предложения по проект за Правилник за организацията и дейността на Обществен съвет за упражняване на обществен контрол при осъществяване на дейностите в областта на социалните помощи и социалните услуги в Община Рила /изтегли/

Публикувано на 30.01.2019 год.


Предложение относно изменение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на  Община Рила /изтегли/

Мотиви за изменение на Наредба за определяне на местните данъци на територията на Община Рила /изтегли/

Обявление по реда на чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове /изтегли/

Публикувано на 17.01.2020 год.


Съобщение на основание чл. 26, ал.3 във връзка с ал.2 от Закона за нормативните актове относно: Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинско предприятие "Чистота, благоустрояване и комунални дейности"- гр. Рила, приет с Решение № 153 от 28.06.2017 г. на Общински съвет на Община Рила /изтегли/

Предложение относно: Изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинско предприятие "Чистота, благоустрояване и комунални дейности" - гр. Рила /изтегли/

Публикувано на 03.01.2020 год. 


Обявление по реда на чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове /изтегли/

Правилник за организацията и дейността на Обществен съвет за упражняване на обществен контрол при осъществяване на дейностите в областта на социалните помощи и социалните услуги в община Рила /изтегли/

Предложение относно приемане на  Правилник за организацията и дейността на Обществен съвет за упражняване на обществен контрол при осъществяване на дейностите в областта на социалните помощи и социалните услуги в Община Рила /изтегли/

Публикувано на 30.12.2019 год.


Справка по реда на чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове за постъпили предложения заедно с обосновка и за неприети предложения по проект за „Изменение  на Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет – Рила /изтегли/

Публикувано на 20.12.2019 год.


Справка по реда на чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове за постъпили предложения заедно с обосновка и за неприети предложения по проект за Приемане на  Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация  Мандат 2019-2023г. /изтегли/

Публикувано на 18.12.2019 год.


Предложение относно: Приемане на  Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация  Мандат 2019-2023г. /изтегли/

Мотиви за приемане на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация  Мандат 2019-2023г. /изтегли/

Обявление по реда на чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове /изтегли/

Публикувано на 18.11.2019 год.


Докладна относно: Изменение на Вътрешните правила за организацията и реда за проверка на декларации за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет - Рила /изтегли/

Мотиви за изменение  на Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет – Рила /изтегли/

Обявление по реда на чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове /изтегли/

 Публикувано на 18.11.2019 год.


Справка по реда по реда на чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове за постъпили предложения заедно с обосновка и за неприети предложения  по проект на   Наредба за реда за управление, разпореждане и ползване на спортни обекти- общинска  собственост /изтегли/

Публикувано на 27.10.2019 год.


Предложение относно: Приемане на Наредба за реда за управление, разпореждане и ползване на спортни обекти - общинска  собственост /изтегли/

Мотиви съгласно изискванията на чл.28, ал.2 от Закона за нормативните актове, към предложение по проект на Наредба за приемане на Наредбата за реда за управление, разпореждане и ползване на спортни обекти - общинска собственост /изтегли/

Обявление по реда на чл.26, ал.3 от Закона за нормативните актове /изтегли/

Наредба-проект за реда за управление, разпореждане и ползване на спортни обекти - общинска собственост /изтегли/

Публикувано на 26.09.2019 год.


Наредба- проект за преместваемите обекти и елементи на градското обзавеждане, и за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи на територията на Община Рила /изтегли/ 


Предложение относно: Приемане на  Наредба за организация и управление на гробищните паркове и погребално – обредната дейност на територията на Община Рила /изтегли/

Наредба- проект за организация и управление на гробищните паркове и погребално – обредната дейност на територията на Община Рила /изтегли/ 


Предложение относно: Изменение и допълнение наНаредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Рила /изтегли/

                                                                                                                                         Публикувано на 14.12.2018 год. 


Справка по реда на чл. 26, алл 5 от Закона за нормативните актове за постъпилите предложения заедно с обосновка за неприетите предложения по проект на изменение и дапълнение на Наредба за организация и безопасност на автомобилното движение на територията на Община Рила /изтегли/

Публикувано на 10.10.2018 год.


Предложение от Георги Давидков Кабзималски – Кмет на Община Рила, относно: изменение и допълнение на Наредба за организация и безопасност на автомобилното движение на територията на Община Рила /изтегли/

Картата за преференциално паркиране на ППС, превозващи хора с трайни увреждания /изтегли/

Обявление по реда на чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, относно:  Проект на изменение и допълнение на Наредба за организация и безопасност на автомобилното движение  на територията на Община Рила /изтегли/

Публикувано на 10.09.2018 год.


Предложение относно: Изменение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Рила /изтегли/

Мотиви, съгласно изискванията на чл.28, ал.1 от Закона за нормативните актове (ЗНА), към предложения проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Рила /изтегли/ 

                                                              Публикувано на 06.11. 2017 год. 


Предложение относно: Определяне размера на такса битови отпадъци за 2018 г. /изтегли/ 

Приложение 1-4: Разходи по компоненти за 2018 год. /изтегли/

Приложение № 3:  Размер на такса битови отпадъци по чл.66, ал.1, т.1, т.2, и т.3 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) за лицата подали декларация за вида и броя на съдовете за битови отпадъци в съответствие с определената честота на извозване за един брой съд /изтегли/ 

                                                   Публикувано на 06.11.2017 год.


Предложение относно: Изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и продажба на общински жилища /приета с Решение № 121 от 26.06.2008г.- Публикувано на 22.07.2008 год.; изменена и допълнена с Решение № 300 от 28.02.2013г.- Публикувано на 25.03.2013 г. /изтегли/ 

Публикувано на 15.06.2017 год.

Предложение относно:  Изменение и допълнение на  Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и продажба на общински жилища(Приета с Решение №121/26.06.2008 г.-Публикувано на 22.07.2008 г. ) /изтегли/ 

Публикувано на 01.02.2013 год. 

Наредба проект за условията и реда за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и продажба на общински жилища /изтегли/ 

Публикувано на 02.06.2008 год. 


Предложение относно: Допълнение на Наредба за организация и безопасност на автомобилното движение на територията на Община Рила /изтегли/ 

Предложение относно: Допълнение на Наредба за управление на общинските пътища в Община Рила /изтегли/


Наредба за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите на територията на Община Рила /изтегли/


Проект на Наредба за цялостната организация по поемането, обслужването и управлението на общинския дълг на Община Рила и заиздаването на общински гаранции /изтегли/


 

Няма снимки
babinska_mahala2_new.jpg
opak

rila tur info

 ------------------------------------------------

 Модерен частен дом за възрастни хора - град Рила

dsh_ivan_rilski@abv.bg

+359 888 56 34 87

dsh ivan rilski1

Горе