2020  год.

 


ПУП – изменение на План за регулация на /ПР/ на урегулиран поземлен имот /УПИ/ УПИ XII-1207 и УПИ XIII-1206, кв. 87. Одобрен със Заповед №РД-01-04-247/27.08.2020 год. на Кмета на Община Рила. Възложители Светла Параскова и Еленка Димитрова. /изтегли/

Публикувано на 12.10.2020 год.


ПУП – план за застрояване (ПЗ) новообразуван ПИ с идентификатор 55539.151.43, ПИ с идентификатор 55539.151.44 и ПИ с идентификатор 55539.151.45 от поземлен имот 55539.151.36 с. Пастра, общ. Рила, обл. Кюстендил.  Одобрен със Заповед №РД-01-04-248/27.08.2020 год. на Кмета на Община Рила. Възложители Стефан Л. Стоянов и Красимир П. Григоров. /изтегли/

Публикувано на 12.10.2020 год.

Горе