УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОТДЕЛ „УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ“

 

ОБЩИНА РИЛА ИЗВЪРШВА УСЛУГИ ПО КАДАСТРАЛНО-АДМИНИСТРАТИВНАТА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА НА АГЕНЦИЯТА (КАИС)

Съгласно Споразумение № КД-3-71/15.06.2018 г., Община Рила ще подпомага Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК), при административното обслужване на потребителите, за част от административните услуги, предоставяни от Агенцията по реда на Закон за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), в помещенията на Общината, както и ще издава на хартиен носител официални документи, получени в електронен вид, чрез отдалечен достъп до Кадастрално-административната електронна система на Агенцията (КАИС).

Административното обслужване обхваща посочените по-долу дейности и услуги за урбанизираната и неурбанизираната територия на Община Рила:

1.      Издаване на скица за поземлен имот в урбанизирана територия;

2.      Издаване на скица на поземлен имот в неурбанизирана територия;

3.      Издаване на скица на сграда ОЗЛ;

4.      Издаване на изменение в кадастралния регистър на недвижимите имоти;

5.      Издаване на удостоверение за характеристика на поземлен имот;

6.      Издаване на удостоверение за приемане на проект за изменение на Кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР).

Дейностите и услугите   се изпълняват от оправомощен със Заповед № РД-13-155/15.06.2018 г. на изпълнителния директор на АГКК служител на Общината, определен от кмета на  Общината – Владимира Василева Панчова – мл. специалист „Кадастър и регулация“ в отдел „Управление и контрол на територията“ при Община Рила.

За официалните документи на АГКК и Община Рила се дължи съответната такса, определена при условията на чл. 49 ж от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитите и благоустройството и от областните управители (Тарифа № 14). За извършване на изменения в кадастралния регистър на недвижимите имоти не се дължи такса.


Таксите за технически услуги се заплащат при подаване на искането за извършване на услугата – чл.34 от НОАМТЦУ.

 

Издаване на скица за урегулиран поземлен имот /УПИ/

            1.Нормативна уредба по предоставяне на административната услугата:

Закон за кадастъра и имотния регистър - § 4, ал.1, т.1 от ПЗР.

2.Процедура по предоставяне на административната услуга, изисквания и необходими документи:

-          заявление по образец. Подава се от собственика на недвижимия имот, носителите на ограничени вещни права върху имота, както и от упълномощени лица;

-          документ за собственост – копие (нотариален акт, договор за учредяване на право на строеж);

-          удостоверение за наследници – ако имота е наследствен;

-          други документи, в зависимост от искането;

-          документ за платена такса.

 1. 3.Срок за изпълнение на услугата:

-          обикновена услуга – 7 дни;

-          бърза услуга – 3 дни.

 1. 4.Дължима такса:

-          обикновена услуга – 15,00 лв.;

-          бърза услуга – 25,00 лв.

Приложение 1 – заявление

 

 

Издаване на скица-виза за проектиране  

 1. 1.Нормативна уредба по предоставяне на административната услугата:

Закон за устройство на територията – чл.140.

 1. 2.Процедура по предоставяне на административната услуга, изисквания и необходими документи:

-          заявление по образец. Подава се от собственика на недвижимия имот, носителите на ограничени вещни права върху имота, както и от упълномощени лица;

-          документ за собственост – копие (нотариален акт, договор за учредяване на право на строеж);

-          удостоверение за наследници – ако имота е наследствен;

-          скица за недвижим имот;

-          други документи, по преценка на заявителя;

-          документ за платена такса.

 1. 3.Срок за изпълнение на услугата:

-          обикновена услуга – 14 дни;

 1. 4.Дължима такса:

-          обикновена услуга – 45,00 лв.;

Приложение 2 – заявление

 

Презаверяване на скица, от издаването на която са изтекли 6 месеца

 1. 1.Нормативна уредба по предоставяне на административната услугата:

Закон за местните данъци и такси – чл.107, т.3;

Наредба № 3/28.04.2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри – чл.35, ал.1 във връзка с §4 от Закона за кадастъра и имотния регистър.

 1. 2.Процедура по предоставяне на административната услуга, изисквания и необходими документи:

-          заявление по образец. Подава се от собственика на недвижимия имот, носителите на ограничени вещни права върху имота, както и от упълномощени лица;

-          оригинална скица, която ще бъде презаверена;

-          документ за собственост – копие;

-          удостоверение за наследници – ако имота е наследствен;

-          други документи, по преценка на заявителя;

-          документ за платена такса.

 1. 3.Срок за изпълнение на услугата:

-          обикновена услуга – 3 дни;

 1. 4.Дължима такса:

-          обикновена услуга – 7,00 лв.;

Приложение 1 – заявление

 

 Издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство

 1. 1.Нормативна уредба по предоставяне на административната услугата:

Закон за местните данъци и такси – чл.107, т.5;

 1. 2.Процедура по предоставяне на административната услуга, изисквания и необходими документи:

-          заявление по образец. Подава се лично от физическото/юридическото лице, както и от упълномощени лица;

-          документ за собственост – копие;

-          други документи, по преценка на заявителя;

-          документ за платена такса.

 1. 3.Срок за изпълнение на услугата:

-          обикновена услуга – 7 дни;

 1. 4.Дължима такса:

-          обикновена услуга – 10,00 лв.;

Приложение 3 – заявление

 

За заверяване на копия на документ от планове и документи към тях – за един документ или план

 1. 1.Нормативна уредба по предоставяне на административната услугата:

Закон за местните данъци и такси – чл.107, т.6;

Закон за устройство на територията.

 1. 2.Процедура по предоставяне на административната услуга, изисквания и необходими документи:

-          заявление по образец. Подава се лично от физическото/юридическото лице, както и от упълномощени лица;

-          документ за собственост – копие;

-          удостоверение за наследници – копие;

-          други документи, по преценка на заявителя;

-          документ за платена такса.

 1. 3.Срок за изпълнение на услугата:

-          обикновена услуга – 7 дни;

 1. 4.Дължима такса:

-          обикновена услуга – 7,00 лв.;

Приложение 3 – заявление

 

Издаване на препис от документ

 1. 1.Нормативна уредба по предоставяне на административната услугата:

Закон за местните данъци и такси – чл.107, т.6;

 1. 2.Процедура по предоставяне на административната услуга, изисквания и необходими документи:

-          заявление по образец. Подава се лично от физическото/юридическото лице, както и от упълномощени лица;

-          документ за собственост – копие;

-          удостоверение за наследници – копие;

-          други документи, по преценка на заявителя;

-          документ за платена такса.

 1. 3.Срок за изпълнение на услугата:

-          обикновена услуга – 7 дни;

 1. 4.Дължима такса:

-          обикновена услуга – 10,00 лв.;

Приложение 3 – заявление

 

Издаване на Разрешение за поставяне на временни съоръжения – маси, кабини, павилиони и др.

 1. 1.Нормативна уредба по предоставяне на административната услугата:

Закон за местните данъци и такси – чл.107, т.7;

Закон за устройство на територията – чл.56.

 1. 2.Процедура по предоставяне на административната услуга, изисквания и необходими документи:

-          заявление – свободен текст. Подава се лично от физическото/юридическото лице, както и от упълномощени лица;

-          документ за собственост – копие (нотариален акт или за учредено право на строеж);

-          договор за наем или договор за учредено право на ползване – копие;

-          скица на поземления имота;

-          схема, изработена от проектант с пълна проектантска правоспособност;

-          служебна бележка от „ВиК“ ЕООД, „ЧЕЗ Електроразпределение“ за захранване на обекта;

-          документ за платена такса.

 1. 3.Срок за изпълнение на услугата:

-          обикновена услуга – 14 дни;

 1. 4.Дължима такса:

-          обикновена услуга – 45,00 лв.;

 

Издаване на Разрешение за строеж, основен ремонт и преустройство на съществуващи сгради и помещения в тях – за един обект

 1. 1.Нормативна уредба по предоставяне на административната услугата:

Закон за местните данъци и такси – чл.107, т.8;

 1. 2.Процедура по предоставяне на административната услуга, изисквания и необходими документи:

-          заявление – свободен текст. Подава се лично от физическото/юридическото лице, както и от упълномощени лица;

-          документ за собственост – копие (нотариален акт или за учредено право на строеж);

-          договор за наем или договор за учредено право на ползване – копие;

-          скица на поземления имота;

-          схема, изработена от проектант с пълна проектантска правоспособност;

-          документ за платена такса.

 1. 3.Срок за изпълнение на услугата:

-          обикновена услуга – 14 дни;

-          бърза услуга – 7 дни

 1. 4.Дължима такса:

-          обикновена услуга – 22,00 лв.;

-          бърза услуга – 40,00 лв.

 

При искане за процедиране и одобряване на Подробен устройствен план /ПУП/ или изменение на ПУП в урбанизирана територия

 1. 1.Нормативна уредба по предоставяне на административната услугата:

Закон за устройство на територията – чл.124 и чл.134;

 1. 2.Процедура по предоставяне на административната услуга, изисквания и необходими документи:

-          заявление по образец. Подава се лично от физическото/юридическото лице, както и от упълномощени лица;

-          документ за собственост – копие (нотариален акт или за учредено право на строеж);

-          удостоверение за наследници, ако имота е наследствен;

-          предварителен договор по реда на чл.15, ал.3 и чл.17, ал.3 от ЗУТ;

-          скица – предложение;

-          техническо задание;

-          становище от РИОСВ, в случаите, когато се изисква;

-          други документи, по преценка на заявителя;

-          документ за платена такса.

 1. 3.Срок за изпълнение на услугата:

-          110 дни + 30 дни при необходимост от разглеждане от ОбС

 1. 4.Дължима такса:

-          за 1 /един/ поземлен имот   – 150,00 лв.;

-          за повече от 1 /един/ поземлен имот – 150,00 лв. + 35,00 лв. за всеки следващ поземлен имот.

Приложение 4 – заявление

Приложение 5 – заявление

 

При искане за процедиране и одобряване на Подробен устройствен план /ПУП/ или изменение на ПУП извън урбанизирана територия

 1. 1.Нормативна уредба по предоставяне на административната услугата:

Закон за устройство на територията – чл.124 и чл.134;

 1. 2.Процедура по предоставяне на административната услуга, изисквания и необходими документи:

-          заявление по образец. Подава се лично от физическото/юридическото лице, както и от упълномощени лица;

-          документ за собственост – копие (нотариален акт или за учредено право на строеж);

-          удостоверение за наследници, ако имота е наследствен;

-          предварителен договор по реда на чл.15, ал.3 и чл.17, ал.3 от ЗУТ;

-          становище от РИОСВ, в случаите, когато се изисква;

-          други документи, по преценка на заявителя;

-          документ за платена такса.

 1. 3.Срок за изпълнение на услугата:

-          110 дни + 30 дни при необходимост от разглеждане от ОбС.

 1. 4.Дължима такса:

-          за 1 /един/ декар   – 150,00 лв.;

Приложение 5 – заявление

 

При заявление за процедиране и одобряване на ПУП – парцеларен план

 1. 1.Нормативна уредба по предоставяне на административната услугата:

Закон за устройство на територията – чл.124 и чл.134;

 1. 2.Процедура по предоставяне на административната услуга, изисквания и необходими документи:

-          заявление по образец. Подава се лично от физическото/юридическото лице, както и от упълномощени лица;

-          документ за собственост – копие (нотариален акт или за учредено право на строеж);

-          удостоверение за наследници, ако имота е наследствен;

-          предварителен договор по реда на чл.15, ал.3 и чл.17, ал.3 от ЗУТ;

-          скица – предложение;

-          техническо задание;

-          становище от РИОСВ, в случаите, когато се изисква;

-          други документи, по преценка на заявителя;

-          документ за платена такса.

 1. 3.Срок за изпълнение на услугата:

-          110 дни + 30 дни при необходимост от разглеждане от ОбС

 1. 4.Дължима такса:

-          за 1 /един/ километър   – 208,00 лв. + 0,10 лв. за всеки следващ линеен метър.

Приложение 4 – заявление

 

Издаване на разрешение или мотивирани предписания за проектиране на ПУП

 1. 1.Нормативна уредба по предоставяне на административната услугата:

Закон за устройство на територията – чл.124 и чл.134;

 1. 2.Процедура по предоставяне на административната услуга, изисквания и необходими документи:

-          заявление по образец. Подава се лично от физическото/юридическото лице, както и от упълномощени лица;

-          документ за собственост – копие (нотариален акт или за учредено право на строеж);

-          удостоверение за наследници, ако имота е наследствен;

-          предварителен договор по реда на чл.15, ал.3 и чл.17, ал.3 от ЗУТ;

-          скица – предложение;

-          техническо задание;

-          становище от РИОСВ, в случаите, когато се изисква;

-          други документи, по преценка на заявителя;

-          документ за платена такса.

 1. 3.Срок за изпълнение на услугата:

-          обикновена услуга – 14 дни

 1. 4.Дължима такса:

-          за 1 /един/ поземлен имот   – 60,00 лв.;

-          за повече от 1 /един/ поземлен имот – 60,00 лв. + 5,00 лв. за всеки следващ поземлен имот.

Приложение 6 – заявление

 

Издаване на скица и удостоверение на основание чл.13, ал.4, 5 и 6 от ППЗСПЗЗ – имоти подлежащи на възстановяване, находящи се в границите на урбанизираните територии

 1. 1.Нормативна уредба по предоставяне на административната услугата:

Правилник за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи – чл.13, ал.4, ал.5 и ал.6;

 1. 2.Процедура по предоставяне на административната услуга, изисквания и необходими документи:

-          заявление в свободен текст. Подава се лично от физическото лице или чрез упълномощено лице;

-          документ за собственост – копие (нотариален акт или за учредено право на строеж);

-          удостоверение за наследници, ако имота е наследствен;

-          други документи, по преценка на заявителя;

-          документ за платена такса.

 1. 3.Срок за изпълнение на услугата:

-          обикновена услуга – 14 дни

 1. 4.Дължима такса:

-          за скица – 32,00 лв.;

-          за удостоверение – 51,00 лв.

Приложение 3 – заявление

 

За отразяване промяна в собствеността в имотните регистри за УПИ

 1. 1.Нормативна уредба по предоставяне на административната услугата:

Закона за кадастъра и имотния регистър – чл.51 и §4, т.2 от ПЗР.

 1. 2.Процедура по предоставяне на административната услуга, изисквания и необходими документи:

-          заявление по образец. Подава се лично от физическото лице или чрез упълномощено лице;

-          документ за собственост – нотариален акт или за учредено право на строеж;

-          съдебно решение;

-          други документи, по преценка на заявителя;

-          документ за платена такса.

 1. 3.Срок за изпълнение на услугата:

-          обикновена услуга – 14 дни

 1. 4.Дължима такса:

-          обикновена услуга – 10,00 лв.

Приложение 7 – заявление

 

Одобряване на инвестиционен проект от ОЕСУТ, със съществените изисквания към строежите

 1. 1.Нормативна уредба по предоставяне на административната услугата:

Закона за устройство на територията – чл.142, чл.144 и чл.145.

 1. 2.Процедура по предоставяне на административната услуга, изисквания и необходими документи:

-          заявление по образец. Подава се лично от физическото/юридическото лице или чрез упълномощено лице;

-          документ за собственост – нотариален акт или за учредено право на строеж;

-          виза за проектиране, в случаите, в които е задължителна;

-          три копия от Инвестиционния проект в части - "Архитектурна", "Строителни конструкции", "Водоснабдяване и канализация", "Електрическа", "Вертикална планировка", "Геоложки проучвания", "Отопление и вентилация", "ТТЕ (топлотехническа ефективност)", "Организация и безопасност на движението", "ПБЗ (план за безопасност и здраве)", "Технологична", "Газификация", "Сметна документация";

-          решение по оценка на въздействието върху околната среда, издадено по реда на Закона за опазване на околната среда - в случаите, в които се изисква;

-          оценка за съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите, изготвена от съответното лица по чл.142, ал. 6 от ЗУТ - не се издава за строежи шеста категория;

-          положително становище на органите за пожарна и аварийна безопасност - ако строежа е първа или втора категория; 

-          други документ по специални закони.

 1. 3.Срок за изпълнение на услугата:

-          обикновена услуга – 30 дни

 1. 4.Дължима такса:

-          За жилищни сгради:;

- с РЗПдо 200 кв.м. – 2,00 лв./кв.м., но не по-малко от 110,00 лв.;

- с РЗП над 200 кв.м.– 2,00 лв./кв.м.,но не по-малко от 110,00 лв. + 1,00 лв. над 200 кв.м.

-          За обслужващи, административни, обществени и други нежилищни сгради:

-  с РЗПдо 200 кв.м. – 3,00 лв./кв.м., но не по-малко от 150,00 лв.;

- с РЗП над 200 кв.м.– 3,00 лв./кв.м.,но не по-малко от 150,00 лв. + 1,00 лв. над 200 кв.м.

-          За производствени сгради:

- с РЗПдо 200 кв.м. – 5,00 лв./кв.м., но не по-малко от 170,00 лв.;

- с РЗП над 200 кв.м.– 5,00 лв./кв.м.,но не по-малко от 170,00 лв. + 2,00 лв. над 200 кв.м.

-          За търговски сгради:

- с РЗПдо 200 кв.м. – 5,00 лв./кв.м., но не по-малко от 170,00 лв.;

- с РЗП над 200 кв.м.– 5,00 лв./кв.м.,но не по-малко от 170,00 лв. + 2,00 лв. над 200 кв.м.

-          За гаражи, селскостопански, складови и други сгради от допълващо застрояване:

- за 1 /един/ кв.м. – 1,00 лв.

-          За вътрешни преустройства и промяна предназначението, без да се засяга конструкцията на сградата:

- 1,90 лв./кв.м., но не по-малко от 96,00 лв.

-          За инфраструктура и други линейни строежи:

- 1,00 лв. на линеен метър, но не по-малко от 130,00 лв.

Приложение 8 – заявление

 

За издаване на Разрешение за строеж за обекти с комплексен доклад

 1. 1.Нормативна уредба по предоставяне на административната услугата:

Закона за устройство на територията – чл.148.

 1. 2.Процедура по предоставяне на административната услуга, изисквания и необходими документи:

-          заявление по образец. Подава се лично от физическо/юридическо лице или чрез упълномощено лице;

-          документ за собственост – нотариален акт или друг документ, удостоверяващ качеството възложител;

-          виза за проектиране - в случаите, в които е задължителна;

-          три копия от Инвестиционния проект;

-          положително становище на органите за пожарна и аварийна безопасност - ако строежа е първа или втора категория

-          други документи, по преценка на заявителя;

-          документ за платена такса.

 1. 3.Срок за изпълнение на услугата:

-          обикновена услуга – 7 дни

 1. 4.Дължима такса:

-          обикновена услуга – 60 % от таксата по т.8 от Раздел IV Такси за технически услуги, подраздел II „Цени на технически услуги, извършвани от Отдел „УТСК“ към НОАМТЦУ.

Приложение 9 – заявление

 

За издаване на Разрешение за строеж за обекти, одобрени от ОЕСУТ

 1. 1.Нормативна уредба по предоставяне на административната услугата:

Закона за устройство на територията – чл.148.

 1. 2.Процедура по предоставяне на административната услуга, изисквания и необходими документи:

-          заявление по образец. Подава се лично от физическо/юридическо лице или чрез упълномощено лице;

-          документ за собственост – нотариален акт или друг документ, удостоверяващ качеството възложител;

-          виза за проектиране - в случаите, в които е задължителна;

-          три копия от Инвестиционния проект;

-          положително становище на органите за пожарна и аварийна безопасност - ако строежа е първа или втора категория

-          други документи, по преценка на заявителя;

-          документ за платена такса.

 1. 3.Срок за изпълнение на услугата:

-          обикновена услуга – 7 дни

 1. 4.Дължима такса:

-          обикновена услуга – 20 % от таксата по т.8 от Раздел IV Такси за технически услуги, подраздел II „Цени на технически услуги, извършвани от Отдел „УТСК“ към НОАМТЦУ.

Приложение 9 – заявление

 

Одобряване на инвестиционен проект внесен с комплексен доклад, изготвен от лицензирана фирма

 1. 1.Нормативна уредба по предоставяне на административната услугата:

Закона за устройство на територията – чл.142, чл.144 и чл.145..

 1. 2.Процедура по предоставяне на административната услуга, изисквания и необходими документи:

-          заявление по образец. Подава се лично от физическо/юридическо лице или чрез упълномощено лице;

-          документ за собственост – нотариален акт или друг документ, удостоверяващ качеството възложител;

-          виза за проектиране - в случаите, в които е задължителна;

-          три копия от Инвестиционния проект, включващ следните части: "Архитектурна", "Строителни конструкции", "Водоснабдяване и канализация", Електрическа", "Вертикална планировка", "Геоложки проучвания", "Отопление и вентилация", "ТТЕ (топлотехническа ефективност)", "Организация и безопасност на движението", "ПОИС (проект за организация и изпълнение на строителството)", "Технологична", "Газификация", "Сметна документация";

-          положително становище на органите за пожарна и аварийна безопасност - ако строежа е първа или втора категория;

-          Оценка за съответствието на инвестиционен проект със съществуващите изисквания към строежите, извършена като Комплексен доклад от лицензирана фирма - консултант или с приемане от ОЕСУТ;

-          други документи и административни актове по специални закони;

-          документ за платена такса.

 1. 3.Срок за изпълнение на услугата:

-          обикновена услуга – 30 дни

 1. 4.Дължима такса:

-          обикновена услуга – 57,00 лв.

Приложение 8 – заявление

 

За заверяване на екзекутивна документация

 1. 1.Нормативна уредба по предоставяне на административната услугата:

Закона за устройство на територията – чл.175, ал.2.

 1. 2.Процедура по предоставяне на административната услуга, изисквания и необходими документи:

-          заявление по образец. Подава се лично от физическо/юридическо лице или чрез упълномощено лице;

-          документ за собственост – нотариален акт или друг документ, удостоверяващ качеството възложител (копие);

-          екзекутивна документация за действително извършени СМР;

-          копие от издадено Разрешение за строеж;

-          документ за платена такса.  

 1. 3.Срок за изпълнение на услугата:

-          обикновена услуга – 20 дни.

 1. 4.Дължима такса:

-          за обекти от първа до трета категория включително  – 132,00 лв.;

-          за обекти от четвърта и пета категория – 150,00 лв.

 

Одобряване на инвестиционни проекти на базови станции

 1. 1.Нормативна уредба по предоставяне на административната услугата:

Закона за устройство на територията – чл.142, чл.144 и чл.145.

 1. 2.Процедура по предоставяне на административната услуга, изисквания и необходими документи:

-          заявление по образец. Подава се лично от физическо/юридическо лице или чрез упълномощено лице;

-          документ за собственост – нотариален акт или друг документ, удостоверяващ качеството възложител;

-          виза за проектиране - в случаите, в които е задължителна;

-          три копия от Инвестиционния проект, включващ следните части: "Архитектурна", "Строителни конструкции", "Водоснабдяване и канализация", Електрическа", "Вертикална планировка", "Геоложки проучвания", "Отопление и вентилация", "ТТЕ (топлотехническа ефективност)", "Организация и безопасност на движението", "ПОИС (проект за организация и изпълнение на строителството)", "Технологична", "Газификация", "Сметна документация";

-          положително становище на органите за пожарна и аварийна безопасност - ако строежа е първа или втора категория;

-          оценка за съответствието на инвестиционен проект със съществуващите изисквания към строежите, извършена като Комплексен доклад от лицензирана фирма - консултант или с приемане от ОЕСУТ;

-          други документи и административни актове по специални закони;

-          документ за платена такса.

 1. 3.Срок за изпълнение на услугата:

-          обикновена услуга – 14 дни.

 1. 4.Дължима такса:

-          обикновена услуга – 250,00 лв.

Приложение 8 – заявление

 

Одобряване на инвестиционни проекти и издаване на разрешение за строеж, за строежи предназначени за енергийни източници, предназначени за производство на електроенергия

 1. 1.Нормативна уредба по предоставяне на административната услугата:

Закона за устройство на територията – чл.142, чл.144 и чл.145.

 1. 2.Процедура по предоставяне на административната услуга, изисквания и необходими документи:

-          заявление по образец. Подава се лично от физическо/юридическо лице или чрез упълномощено лице;

-          документ за собственост – нотариален акт или друг документ, удостоверяващ качеството възложител;

-          виза за проектиране - в случаите, в които е задължителна;

-          три копия от Инвестиционния проект, включващ следните части: "Архитектурна", "Строителни конструкции", "Водоснабдяване и канализация", Електрическа", "Вертикална планировка", "Геоложки проучвания", "Отопление и вентилация", "ТТЕ (топлотехническа ефективност)", "Организация и безопасност на движението", "ПОИС (проект за организация и изпълнение на строителството)", "Технологична", "Газификация", "Сметна документация";

-          положително становище на органите за пожарна и аварийна безопасност - ако строежа е първа или втора категория;

-          Оценка за съответствието на инвестиционен проект със съществуващите изисквания към строежите, извършена като Комплексен доклад от лицензирана фирма - консултант или с приемане от ОЕСУТ;

-          други документи и административни актове по специални закони;

-          документ за платена такса.

 1. 3.Срок за изпълнение на услугата:

-          обикновена услуга – 30 дни

 1. 4.Дължима такса:

-          обикновена услуга – 1,00 лв. на елемент, но не по-малко от 312,00 лв.

Приложение 10 – заявление

 

Проверка на място и съставяне на констативен акт за установяване съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че ПУП е приложен по отношение на застрояването

 1. 1.Нормативна уредба по предоставяне на административната услугата:

Закона за устройство на територията – чл.159, ал.3;

Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по времена строителството – чл.7, ал.3, т.3.

 1. 2.Процедура по предоставяне на административната услуга, изисквания и необходими документи:

-          заявление по образец. Подава се лично от физическото/юридическото лице, лицето упражняващо строителен надзор, съответно техническият ръководител на строежа или от упълномощено друго лице;

-          документ за собственост – нотариален акт или друг документ, удостоверяващ качеството възложител;

-          разрешение за строеж – копие;

-          одобрен Инвестиционния проект;

-          протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа - Протокол обр. 2 или 2а;

-          други документи и административни актове по специални закони;

-          документ за платена такса.

 1. 3.Срок за изпълнение на услугата:

-          обикновена услуга – 7 дни

 1. 4.Дължима такса:

-          обикновена услуга – 35,00 лв.

Приложение 11 – заявление

 

Осигуряване присъствието на представител на Община Рила при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво

 1. 1.Нормативна уредба по предоставяне на административната услугата:

Закона за устройство на територията – чл.157 и чл.158;

 1. 2.Процедура по предоставяне на административната услуга, изисквания и необходими документи:

-          заявление по образец. Подава се лично от физическото/юридическото лице, лицето упражняващо строителен надзор, съответно техническият ръководител на строежа или от упълномощено друго лице;

-          документ за собственост – нотариален акт или друг документ, удостоверяващ качеството възложител;

-          разрешение за строеж;

-          виза за проектиране – в случаите, в която е задължителна;

-          други документи и административни актове по специални закони;

-          документ за платена такса.

 1. 3.Срок за изпълнение на услугата:

-          обикновена услуга – 7 дни

 1. 4.Дължима такса:

-          обикновена услуга – 30,00 лв.

Приложение 3 – заявление

 

Регистриране и въвеждане на строежи в експлоатация, издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от четвърта и пета категория

 1. 1.Нормативна уредба по предоставяне на административната услугата:

Закона за устройство на територията – чл.177, ал.1 и 3;

 1. 2.Процедура по предоставяне на административната услуга, изисквания и необходими документи:

-          заявление – свободен текст. Подава се лично от физическото/юридическото лице или от упълномощено друго лице;

-          документ за собственост – нотариален акт или друг документ, удостоверяващ качеството възложител;

-          разрешение за строеж (акт за узаконяване);

-          окончателен доклад на лицето, упражняващо строителен надзор - за строежи IV категория – чл.168, ал.6 от ЗУТ;

-          Протоколи за определяне на строителна линия и ниво, с резултатите от проверките на достигнатите контролирани нива - акт образец № 2 и обр. 2а;

-          Заверена заповедна книга - акт образец № 4;

-          Акт образец № 14 за приемане на конструкцията;

-          Констативен акт по чл. 176, ал. 1 от ЗУТ за установяване годността за приемане на строежа, с приложени към него протоколи за успешно проведени единични изпитания на машини и съоръжения - акт образец № 15;

-          Констативен акт за установяване съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването;

-          Документ от Агенцията по кадастъра за изпълнение на изискванията по чл. 175, ал. 5 от ЗУТ за предадена екзекутивна документация;

-          Технически паспорт на строежа;

-          Договор с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура;

-          Други документи, изискващи се по закон, съобразно спецификата на строежа;

-          документ за платена такса.

 1. 3.Срок за изпълнение на услугата:

-          обикновена услуга – 7 дни

 1. 4.Дължима такса:

-          за строежи четвърта категория:

- за физически лица – 200,00 лв.;

- за юридически лиза – 220,00 лв.

-          за строежи пета категория:

- за физически лица – 180,00 лв.;

- за юридически лица – 200,00 лв.

Приложение 3 – заявление

 

Приемане и вписване в регистъра на технически паспорт на строеж

 1. 1.Нормативна уредба по предоставяне на административната услуга:

      Наредба № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите – чл.16.

 1. 2.Процедура по предоставяне на административната услуга, изисквания и необходими документи:

-          заявление – свободен текст. Подава се лично от физическото/юридическото лице или от упълномощено друго лице;

-          технически паспорт на хартиен носител – 2 бр.;

-          технически паспорт на магнитен носител – 1 бр.;

-          документ за платена такса.

 1. 3.Срок за изпълнение на услугата:

-          обикновена услуга – 7 дни.

 1. 4.Дължима такса:

-          обикновена услуга – 10,00 лв.

Приложение 3 – заявление

 

Издаване на удостоверение за търпимост

 1. 1.Нормативна уредба по предоставяне на административната услуга:

Закон за устройство на територията – § 6, ал.1 от ПР.

 1. 2.Процедура по предоставяне на административната услуга, изисквания и необходими документи:

-          заявление – по образец. Подава се лично от физическото/юридическото лице или от упълномощено друго лице;

-          документ за собственост – нотариален акт или договор за учредено право на строеж (копие);

-          декларация за времето на извършване на строежа или друг подобен документ – нотариално заверен;

-          скица на имота – копие;

-          скица от Агенцията по кадастъра – копие;

-          документ за платена такса.

 1. 3.Срок за изпълнение на услугата:

-          обикновена услуга – 14 дни.

 1. 4.Дължима такса:

-          обикновена услуга – 40,00 лв.

Приложение 12 – заявление

 

Издаване на Разрешение за поставяне на преместваеми обекти

 1. 1.Нормативна уредба по предоставяне на административната услугата:

Закона за устройство на територията – чл.56;

 1. 2.Процедура по предоставяне на административната услуга, изисквания и необходими документи:

-          заявление – свободен текст. Подава се лично от физическото/юридическото лице или от упълномощено друго лице;

-          документ за собственост – нотариален акт или учредено право на строеж (копие);

-          договор за наем;

-          одобрен проект по всички необходими части;

-          одобрена схема, когато се разполага върху общински имот;

-          служебна бележка от „ВиК“ ЕООД и „ЧЕЗ Електроснабдяване“ за захранване на обекта;

-          други документи и административни актове при необходимост;

-          документ за платена такса.

 1. 3.Срок за изпълнение на услугата:

-          обикновена услуга – 14 дни

 1. 4.Дължима такса:

-          обикновена услуга – 2,00 лв./кв.м., но не по-малко от 110,00 лв.

Приложение 3 – заявление

 

Издаване на Разрешение за поставяне на рекламни информационни елементи

 1. 1.Нормативна уредба по предоставяне на административната услугата:

Закона за устройство на територията – чл.57;

 1. 2.Процедура по предоставяне на административната услуга, изисквания и необходими документи:

-          заявление – свободен текст. Подава се лично от физическото/юридическото лице или от упълномощено друго лице;

-          документ за собственост – нотариален акт или учредено право на строеж (копие);

-          договор за наем;

-          одобрена схема, когато се разполага върху общински имот;

-          служебна бележка от „ВиК“ ЕООД и „ЧЕЗ Електроснабдяване“ за захранване на обекта;

-          други документи и административни актове при необходимост;

-          документ за платена такса.

 1. 3.Срок за изпълнение на услугата:

-          обикновена услуга – 14 дни

 1. 4.Дължима такса:

-          за външна реклама до 3 кв.м. – 40,00 лв.;

-          за външна реклама над 3 кв.м. – 100,00 лв.;

-          фирмени надписи – 20,00 лв.;

-          информационно-указателни табели – 10,00 лв.

Приложение 3 – заявление

 

Одобряване на частите от комплексен проект за инвестиционна инициатива и издаване на строително разрешение

 1. 1.Нормативна уредба по предоставяне на административната услугата:

Закона за устройство на територията – чл.150, ал.4;

 1. 2.Процедура по предоставяне на административната услуга, изисквания и необходими документи:

-          заявление – по образец. Подава се лично от физическото/юридическото лице или от упълномощено друго лице;

-          документ за собственост – нотариален акт или учредено право на строеж (копие);

-          виза за проектиране, в случаите, в които е задължителна;

-          три копия от инвестиционния проект;

-          решение по оценка на въздействието върху околната среда, издадено по реда на Закона за опазване на околната среда - в случаите, в които се изисква;

-          положително становище на органите за пожарна и аварийна безопасност - ако строежа е първа или втора категория;

-          други документи и административни актове, при необходимост;

-          документ за платена такса.

 1. 3.Срок за изпълнение на услугата:

-          обикновена услуга – 110 дни + 30 дни при необходимост от разглеждане от ОбС.

 1. 4.Дължима такса:

-          за физически лица – 225,00 лв.;

-          за юридически лица – 300,00 лв.

Приложение 13 – заявление

 

Разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива

 1. 1.Нормативна уредба по предоставяне на административната услугата:

Закона за устройство на територията – чл.150, ал.1;

 1. 2.Процедура по предоставяне на административната услуга, изисквания и необходими документи:

-          заявление – по образец. Подава се лично от физическото/юридическото лице или от упълномощено друго лице;

-          документ за собственост – нотариален акт или учредено право на строеж (копие);

-          скица - виза за проектиране, в случаите, в които е задължителна;

-          удостоверение за наследници – ако имотът е наследствен;

-          други документи и административни актове, при необходимост;

-          документ за платена такса.

 1. 3.Срок за изпълнение на услугата:

-          обикновена услуга – 14 дни.

 1. 4.Дължима такса:

-          обикновена услуга – 60,00 лв.

Приложение 13 – заявление

 

Издаване на удостоверение по чл.52 от ЗКИР

 1. 1.Нормативна уредба по предоставяне на административната услугата:

Закона за кадастъра и имотния регистър – чл.52, ал.4; чл.32 и § 4 от ПЗР на ЗКИР;

 1. 2.Процедура по предоставяне на административната услуга, изисквания и необходими документи:

-          заявление – в свободен текст. Подава се лично от физическото/юридическото лице или от упълномощено друго лице;

-          документ за собственост – нотариален акт или учредено право на строеж (копие);

-          геодезическо заснемане от лицензиран изпълнител, придружено с цифров модел;

-          разрешение за строеж – копие;

-          скица с виза за проектиране – копие;

-          одобрен проект – копие;

-          други документи и административни актове, при необходимост;

-          документ за платена такса.

 1. 3.Срок за изпълнение на услугата:

-          обикновена услуга – 14 дни.

 1. 4.Дължима такса:

-          обикновена услуга – 55,00 лв.

Приложение 14 – заявление

 

Издаване на удостоверение за степен на завършеност на строеж

 1. 1.Нормативна уредба по предоставяне на административната услугата:

Закона за устройство на територията – съгласно чл.181, ал.2.

 1. 2.Процедура по предоставяне на административната услуга, изисквания и необходими документи:

-          заявление – в свободен текст. Подава се лично от физическото/юридическото лице или от упълномощено друго лице;

-          документ за собственост – нотариален акт или учредено право на строеж (копие);

-          разрешение за строеж – копие;

-          протокол за откриване на строителна площадка – образец № 2;

-          протокол за определяне на строителна линия и ниво, с резултатите от проверките на достигнатите контролирани нива – Образец 3 – 3а;

-          заповедна книга – заверена;

-          акт за приемане на конструкцията – образец 14;

-          Констативен акт по чл.176, ал.1 от ЗУТ, за установяване годността за приемане на строежа - образец 15;

-          други документи и административни актове, при необходимост;

-          документ за платена такса.

 1. 3.Срок за изпълнение на услугата:

-          обикновена услуга – 14 дни.

 1. 4.Дължима такса:

-          обикновена услуга – 40,00 лв.

Приложение 3 – заявление

 

Издаване на удостоверение за идентичност на урегулиран поземлен имот

 1. 1.Нормативна уредба по предоставяне на административната услугата:

Закона за устройство на територията – чл.16, ал.5.

 1. 2.Процедура по предоставяне на административната услуга, изисквания и необходими документи:

-          заявление – по образец. Подава се лично от физическото/юридическото лице или от упълномощено друго лице;

-          документ за собственост – нотариален акт или документ, удостоверяващ качеството възложител (копие);

-          други документи и административни актове, при необходимост;

-          документ за платена такса.

 1. 3.Срок за изпълнение на услугата:

-          обикновена услуга – 14 дни.

 1. 4.Дължима такса:

-          обикновена услуга – 10,00 лв.

Приложение 3 – заявление

 

Издаване на удостоверение за реално обособени части на сгради

 1. 1.Нормативна уредба по предоставяне на административната услугата:

Закона за устройство на територията – чл.202.

 1. 2.Процедура по предоставяне на административната услуга, изисквания и необходими документи:

-          заявление – по образец. Подава се лично от собственика или от негов наследник;

-          документ за собственост – нотариален акт или документ, удостоверяващ качеството собственик (копие);

-          инвестиционни проекти;

-          други документи и административни актове, при необходимост;

-          документ за платена такса.

 1. 3.Срок за изпълнение на услугата:

-          обикновена услуга – 14 дни.

 1. 4.Дължима такса:

-          обикновена услуга – 40,00 лв.

Приложение 3 – заявление

 

Искане на участник в строителния процес, за заместване при отказ за съставяне на Акт по Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството

 1. 1.Нормативна уредба по предоставяне на административната услугата:

Закона за устройство на територията – чл.170, ал.2.

 1. 2.Процедура по предоставяне на административната услуга, изисквания и необходими документи:

-          заявление – в свободен текст. Подава се лично от физическото/юридическото лице, лицето упражняващо строителен надзор, съответно техническият ръководител на строежа или от упълномощено друго лице;

-          документ за собственост – нотариален акт или друг документ, удостоверяващ качеството възложител;

-          разрешение за строеж – копие;

-          одобрен Инвестиционния проект;

-          протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа - Протокол обр. 2 или 2а;

-          други документи и административни актове по специални закони;

-          документ за платена такса.

 1. 3.Срок за изпълнение на услугата:

-          обикновена услуга – 30 дни.

 1. 4.Дължима такса:

-          обикновена услуга – 100,00 лв.

Приложение 3 – заявление

 

Акт на главния архитект за допълване или изменение на Разрешение за строеж и Удостоверение за въвеждане в експлоатация

 1. 1.Нормативна уредба по предоставяне на административната услугата:

Закона за устройство на територията – чл.154, ал.5.

 1. 2.Процедура по предоставяне на административната услуга, изисквания и необходими документи:

-          заявление – в свободен текст. Подава се лично от физическото/юридическото лице или от упълномощено друго лице;

-          документ за собственост – нотариален акт или друг документ, удостоверяващ качеството собственик - копие;

-          удостоверение за наследници – при необходимост;

-          разрешение за строеж – копие;

-          други документи и административни актове, при необходимост;

-          документ за платена такса.

 1. 3.Срок за изпълнение на услугата:

-          обикновена услуга – 30 дни.

 1. 4.Дължима такса:

-          обикновена услуга – 30,00 лв.

Приложение 3 – заявление

 

Удостоверение и заверяване на схема на ПУП за Санитарно хигиенна зона

 1. 1.Нормативна уредба по предоставяне на административната услугата:

Закона за устройство на територията – чл.154, ал.5.

 1. 2.Процедура по предоставяне на административната услуга, изисквания и необходими документи:

-          заявление – в свободен текст. Подава се лично от физическото/юридическото лице или от упълномощено друго лице;

-          схема на санитарно хигиенна зона;

-     документ за платена такса

 1. 3.Срок за изпълнение на услугата:

-          обикновена услуга – 7 дни.

 1. 4.Дължима такса:

-          обикновена услуга – 20,00 лв.

Приложение 3 – заявление

 

Внасяне на инвестиционен проект за разглеждане от ОЕСУТ

 1. 1.Нормативна уредба по предоставяне на административната услугата:

Закона за устройство на територията – чл.141, ал.2.

 1. 2.Процедура по предоставяне на административната услуга, изисквания и необходими документи:

-          Заявление – по образец. Подава се лично от физическото/юридическото лице или от упълномощено друго лице;

-          Документ за собственост – нотариален акт или за учредено право на строеж;

-          три копия от Инвестиционния проект в части - "Архитектурна", "Строителни конструкции", "Водоснабдяване и канализация", "Електрическа", "Вертикална планировка", "Геоложки проучвания", "Отопление и вентилация", "ТТЕ (топлотехническа ефективност)", "Организация и безопасност на движението", "ПБЗ (план за безопасност и здраве)", "Технологична", "Газификация", "Сметна документация";

-          решение по оценка на въздействието върху околната среда, издадено по реда на Закона за опазване на околната среда - в случаите, в които се изисква;

-          оценка за съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите, изготвена от съответното лица по чл.142, ал. 6 от ЗУТ - не се издава за строежи шеста категория;

-          положително становище на органите за пожарна и аварийна безопасност - ако строежа е първа или втора категория;

-          предварителни договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура;  

-          други документ по специални закони.

 1. 3.Срок за изпълнение на услугата:

-          обикновена услуга – 30 дни

 1. 4.Дължима такса:

-          при внасяне на инвестиционния проект – 20,00 лв.

Приложение 8 – заявление

 

Одобряване на инвестиционен проект от ОЕСУТ, със съществените изисквания към строежите

 1. 1.Нормативна уредба по предоставяне на административната услугата:

Закона за устройство на територията – чл.142 и чл.143.

 1. 2.Процедура по предоставяне на административната услуга, изисквания и необходими документи:

-          Заявление – по образец. Подава се лично от физическото/юридическото лице или от упълномощено друго лице;

-          Документ за собственост – нотариален акт или за учредено право на строеж;

-          три копия от Инвестиционния проект в части - "Архитектурна", "Строителни конструкции", "Водоснабдяване и канализация", "Електрическа", "Вертикална планировка", "Геоложки проучвания", "Отопление и вентилация", "ТТЕ (топлотехническа ефективност)", "Организация и безопасност на движението", "ПБЗ (план за безопасност и здраве)", "Технологична", "Газификация", "Сметна документация";

-          решение по оценка на въздействието върху околната среда, издадено по реда на Закона за опазване на околната среда - в случаите, в които се изисква;

-          оценка за съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите, изготвена от съответното лица по чл.142, ал. 6 от ЗУТ - не се издава за строежи шеста категория;

-          положително становище на органите за пожарна и аварийна безопасност - ако строежа е първа или втора категория;

-          предварителни договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура;  

-          други документ по специални закони.

 1. 3.Срок за изпълнение на услугата:

-          обикновена услуга – 30 дни

 1. 4.Дължима такса:

-          За жилищни сгради:

- с РЗПдо 200 кв.м. – 2,00 лв./кв.м., но не по-малко от 110,00 лв.;

- с РЗП над 200 кв.м.– 2,00 лв./кв.м.,но не по-малко от 110,00 лв. + 1,00 лв. над 200 кв.м.

-          За обслужващи, административни, обществени и други нежилищни сгради:

-  с РЗПдо 200 кв.м. – 3,00 лв./кв.м., но не по-малко от 150,00 лв.;

- с РЗП над 200 кв.м.– 3,00 лв./кв.м.,но не по-малко от 150,00 лв. + 1,00 лв. над 200 кв.м.

-          За производствени сгради:

- с РЗПдо 200 кв.м. – 5,00 лв./кв.м., но не по-малко от 170,00 лв.;

- с РЗП над 200 кв.м.– 5,00 лв./кв.м.,но не по-малко от 170,00 лв. + 2,00 лв. над 200 кв.м.

-          За търговски сгради:

- с РЗПдо 200 кв.м. – 5,00 лв./кв.м., но не по-малко от 170,00 лв.;

- с РЗП над 200 кв.м.– 5,00 лв./кв.м.,но не по-малко от 170,00 лв. + 2,00 лв. над 200 кв.м.

-          За гаражи, селскостопански, складови и други сгради от допълващо застрояване:

- за 1 /един/ кв.м. – 1,90 лв.

-          За вътрешни преустройства и промяна предназначението, без да се засяга конструкцията на сградата:

- 1,90 лв./кв.м., но не по-малко от 96,00 лв.

-          За инфраструктура и други линейни строежи:

- 1,00 лв. на линеен метър, но не по-малко от 130,00 лв.

Приложение 8 – заявление

 

Издаване на Разрешение за ползване на части от тротоари, улични платна и други терени за строителна площадка

 1. 1.Нормативна уредба по предоставяне на административната услугата:

Закона за устройство на територията – чл.157, ал.5.

 1. 2.Процедура по предоставяне на административната услуга, изисквания и необходими документи:

-          Заявление – свободен текст. Подава се лично от физическото/юридическото лице или от упълномощено друго лице;

-          Разрешение за строеж – копие;

-          Одобрен проект по безопасност и здраве /ПБЗ/, съгласуван с РУ „Полиция“ – гр.Рила;

-          Документ за платена такса.

 1. 3.Срок за изпълнение на услугата:

-          обикновена услуга – 14 дни.

 1. 4.Дължима такса – 0,55 лв./кв.м. на ден.

Приложение 3 – заявление

 

Издаване на Разрешение за разкопаване

 1. 1.Нормативна уредба по предоставяне на административната услугата:

Наредба за реда и условията за извършване на строителни и монтажни работи, свързана с разкопаване на елементите на техническата инфраструктура

 1. 2.Процедура по предоставяне на административната услуга, изисквания и необходими документи:

-          Заявление – свободен текст. Подава се лично от физическото/юридическото лице или от упълномощено друго лице;

-          Разрешение за строеж – копие, ако такова се изисква;

-          Одобрен проект или план-схема на разкопавания участък, в случаите на чл.147, ал.1 и/или чл.151, ал.1 от ЗУТ;

-          Одобрен проект по безопасност и здраве /ПБЗ/, съгласуван с РУ „Полиция“ – гр.Рила – при необходимост;

-          Проект за временна организация и безопасност на движението, съгласуван с Пътна полиция – при необходимост;

-          Документ за внесен депозит по чл.20 от Наредбата;

-          Документ за платена такса.

 1. 3.Срок за изпълнение на услугата:

-          обикновена услуга – 30 дни.

 1. 4.Дължима такса – таксата се определя на база дължина на трасето /L/ в метри:

-          при L ≤ 100 м.          – 100,00 лв.;

-          100 м. < L ≤ 500 м.   – 250,00 лв.;

-          500 м. < L ≤ 1000 м. – 400,00 лв.;

-          L > 1000 м.                – 600,00 лв.

Приложение 3 – заявление

 

Издаване на Разрешение за разкопаване на нови ВиК мрежи, електронни, съобщителни, електрически, топлопроводни и други мрежи на техническата инфраструктура

 1. 1.Нормативна уредба по предоставяне на административната услугата:

Наредба за реда и условията за извършване на строителни и монтажни работи, свързана с разкопаване на елементите на техническата инфраструктура

 1. 2.Процедура по предоставяне на административната услуга, изисквания и необходими документи:

-          Заявление – свободен текст. Подава се лично от физическото/юридическото лице или от упълномощено друго лице;

-          Разрешение за строеж – копие, ако такова се изисква;

-          Одобрен проект или план-схема на разкопавания участък, в случаите на чл.147, ал.1 и/или чл.151, ал.1 от ЗУТ;

-          Одобрен проект по безопасност и здраве /ПБЗ/, съгласуван с РУ „Полиция“ – гр.Рила – при необходимост;

-          Проект за временна организация и безопасност на движението, съгласуван с Пътна полиция – при необходимост;

-          Документ за внесен депозит по чл.20 от Наредбата;

-          Документ за платена такса.

 1. 3.Срок за изпълнение на услугата:

-          обикновена услуга – 30 дни.

 1. 4.Дължима такса:

-          за сградни отклонения, които се изпълняват от и за сметка на Възложителя на основния строеж, който се захранва и остава негова собственост – 2,00 лв./л.м., но не по-малко от 50,00 лв.;

-          за общи мрежи и съоръжения, и останалите видове сградни отклонения – 3,00 лв./л.м., но не по-малко от 100,00 лв.

Приложение 3 – заявление

 

Съставяне на протокол и издаване на Разрешение за засипване на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура

 1. 1.Нормативна уредба по предоставяне на административната услугата:

Закон за устройство на територията – чл.74, ал.2.

 1. 2.Процедура по предоставяне на административната услуга, изисквания и необходими документи:

-          Заявление – свободен текст. Подава се лично от физическото/юридическото лице или от упълномощено друго лице;

-          Документ за платена такса.

 1. 3.Срок за изпълнение на услугата:

-          обикновена услуга – 30 дни.

 1. 4.Дължима такса:

-          за сградни отклонения, които се изпълняват от и за сметка на Възложителя на основния строеж, който се захранва и остава негова собственост – 1,00 лв./л.м., но не по-малко от 30,00 лв.;

-          за общи мрежи и съоръжения, и останалите видове сградни отклонения – 2,00 лв./л.м., но не по-малко от 50,00 лв.

Приложение 3 – заявление

 

Издаване на Акт за узаконяване на незаконен строеж

 1. 1.Нормативна уредба по предоставяне на административната услугата:

Закон за устройство на територията – § 183, ал.3 от ПЗР.

 1. 2.Процедура по предоставяне на административната услуга, изисквания и необходими документи:

-          Заявление – по образец. Подава се лично от собственика на незаконния строеж, т.е. собственика на недвижимия имот, лицето, което има учредено право на строеж върху поземления имот, или лицето, което има право да строи в поземления имот по силата на специален закон;

-          Документ за собственост;

-          Виза за проучване и проектиране по чл.140 от ЗУТ;

-          Инвестиционен проект в обхват и съдържание, определени в Наредба № 4/21.05.2001 г. – в 3 /три/ екземпляра;

-          Оценка за съответствие със съществените изисквания към строежите, изготвена от регистрирано лице по чл.142, ал.6 от ЗУТ;

-          Разрешителни, изисквани по специални закони, в зависимост от спецификата на строежа;

-          Други административни актове, които в зависимост от вида и големината на строежа са необходимо условие за разрешаване на строителство – ЗООС, ЗКН, ЗБР и др.

-          Документ за платена такса.

 1. 3.Срок за изпълнение на услугата:

-          обикновена услуга – 30 дни.

 1. 4.Дължима такса – такса в троен размер от размера, които се дължи при издаване на Разрешение за строеж

Приложение 15 – заявление

 

Горе