Заповед № РД-01-04-59/26.03.2024г. , на Кмета на Община Рила, относно: обявяване на участника – публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот –публична общинска собственост /изтегли/

Дата на публикуване: 26.03.2024г.


Заповед №РД-01-04-155/21.07.2023 год., на Кмета на Община Рила, относно: обявяване на участника – спечелил публичния търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – частна общинска собственост /изтегли/


Обява на основание Заповед №РД-01-04-125/05.07.2023 год., на Кмета на Община Рила, относно: провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ земеделска земя от Общински поземлен фонд /изтегли/

Заповед №РД-01-04-125/05.07.2023 год., на Кмета на Община Рила, относно: откриване на процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот  - частна общинска собственост, представляващ земеделска земя от Общински поземлен фонд /изтегли/

Тръжна документация за отдаване под наем на недвижим имот – общинска собственост, представляващ земеделска земя от Общински поземлен фонд, а именно: Поземлен имот с идентификатор 62671.122.5, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Рила, Община Рила, одобрени със Заповед № РД-18-790/11.11.2019г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот: гр. Рила, местност „Въглищар”, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: „нива”, категория на земята: 9, с площ от 10 095 кв. м., предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 122005 /изтегли/


Заповед №РД-01-04-68/11.04.2023 год., на Кмета на Община Рила, относно: обявяване на участника – спечелил публичния търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот  - публична общинска собственост /изтегли/

Заповед №РД-01-04-67/11.04.2023 год., на Кмета на Община Рила, относно: обявяване на участника – спечелил публичния търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот  - публична общинска собственост /изтегли/


Тръжна документация за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост, а именно: Масивно обособено помещение – гараж № 6, с площ 26.34 кв.м., ведно с помощно помещение № 7, с площ 10.41 кв.м и помощно помещение № 8, с площ 4.72 кв.м. или с обща застроена площ от 41.47 кв. м., (съгласно Схема), находящо се в Масивна сграда, със застроена площ от 167 кв.м., изградена в Урегулиран поземлен имот с планоснимачен №  782, за който е отреден парцел IV, попадащ в кв. 48, съгласно действащия регулационен план на гр. Рила, утвърден със Заповед №30/22.02.1993г. на Кмета на Община Рила, изменен със Заповед № РД-01-04-335/01.08.2013г. на Кмета на Община Рила за одобряване на ПУП - ПР, целият с урегулирано пространство от 706 кв. м /изтегли/

Тръжна документация за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост, а именно: Масивно обособено помещение – гараж № 3, със застроена площ от 21.57 кв. м. (съгласно Схема), находящо се в Масивна сграда, със застроена площ от 167 кв.м., изградена в Урегулиран поземлен имот с планоснимачен №  782, за който е отреден парцел IV, попадащ в кв. 48, съгласно действащия регулационен план на гр. Рила, утвърден със Заповед №30/22.02.1993г. на Кмета на Община Рила, изменен със Заповед № РД-01-04-335/01.08.2013г. на Кмета на Община Рила за одобряване на ПУП - ПР, целият с урегулирано пространство от 706 кв. м /изтегли/

Заповед №РД-01-04.54/23.03.2023 год., на Кмета на Община Рила, относно: откриване на процедура по провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на части от  недвижим имот – публична общинска собственост /изтегли/

Обява на основание Заповед №РД-01-04-54/23.03.2023 год. на Кмета на Община Рила, относно: провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на части от следният недвижим имот – публична общинска собственост /изтегли/


Публични търгове с тайно наддаване - 2022 год. /изтегли/

Публични търгове с тайно наддаване - 2021 год. /изтегли/

Публични търгове с тайно наддаване - 2020 год. /изтегли/

Публични търгове с тайно наддаване - 2019 год. /изтегли/

Публични търгове с тайно наддаване - 2018 год. /изтегли/

Публични търгове с тайно наддаване - 2017 год. /изтегли/

Публични търгове с тайно наддаване - 2016 год. /изтегли/ 

Публични търгове с тайно наддаване - 2015 год. /изтегли/

Публични търгове с тайно наддаване - 2014 год. /изтегли/ 

Публични търгове с тайно наддаване - 2013 год. /изтегли/


 

Няма снимки
zima4_new.jpg
opak

rila tur info

 ------------------------------------------------

 Модерен частен дом за възрастни хора - град Рила

dsh_ivan_rilski@abv.bg

+359 888 56 34 87

dsh ivan rilski1

Горе