Тръжна документация за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост, а именно: Масивно обособено помещение – гараж № 6, с площ 26.34 кв.м., ведно с помощно помещение № 7, с площ 10.41 кв.м и помощно помещение № 8, с площ 4.72 кв.м. или с обща застроена площ от 41.47 кв. м., (съгласно Схема), находящо се в Масивна сграда, със застроена площ от 167 кв.м., изградена в Урегулиран поземлен имот с планоснимачен №  782, за който е отреден парцел IV, попадащ в кв. 48, съгласно действащия регулационен план на гр. Рила, утвърден със Заповед №30/22.02.1993г. на Кмета на Община Рила, изменен със Заповед № РД-01-04-335/01.08.2013г. на Кмета на Община Рила за одобряване на ПУП - ПР, целият с урегулирано пространство от 706 кв. м /изтегли/

Тръжна документация за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост, а именно: Масивно обособено помещение – гараж № 3, със застроена площ от 21.57 кв. м. (съгласно Схема), находящо се в Масивна сграда, със застроена площ от 167 кв.м., изградена в Урегулиран поземлен имот с планоснимачен №  782, за който е отреден парцел IV, попадащ в кв. 48, съгласно действащия регулационен план на гр. Рила, утвърден със Заповед №30/22.02.1993г. на Кмета на Община Рила, изменен със Заповед № РД-01-04-335/01.08.2013г. на Кмета на Община Рила за одобряване на ПУП - ПР, целият с урегулирано пространство от 706 кв. м /изтегли/

Заповед №РД-01-04.54/23.03.2023 год., на Кмета на Община Рила, относно: откриване на процедура по провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на части от  недвижим имот – публична общинска собственост /изтегли/

Обява на основание Заповед №РД-01-04-54/23.03.2023 год. на Кмета на Община Рила, относно: провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на части от следният недвижим имот – публична общинска собственост /изтегли/


Заповед №РД-01-04-252/10.11.2022 год., на Кмета на Община Рила, относно: обявяване на участника – спечелил повторният публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот /изтегли/


Заповед №РД-01-04-251/10.11.2022 год., на Кмета на Община Рила, относно: обявяване на участника – спечелил повторният публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот /изтегли/


Заповед №РД-01-04-239/27.10.2022 год., на Кмета на Община Рила, относно: обявяване на участника – спечелил публичният търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост /изтегли/


Заповед №РД-01-04-226/14.10.2022 год., на Кмета на Община Рила, относно: обявяване на участника – спечелил публичния търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ земеделска земя от общински поземлен фонд /изтегли/


Схема на „МС“ в УПИ IV-782, кв. 48, гр. Рила /изтегли/

Тръжна документация за отдаване под наем за чест от недвижим имот – публична общинска собственост, а именно: Масивно обособено помещение – гараж № 6, с площ 26.34 кв.м., ведно с помощно помещение № 7, с площ 10.41 кв.м и помощно помещение № 8 , с площ 4.72 кв.м. или с обща застроена площ от 41.47 кв. м., съгласно Схема, находящо се в Масивна сграда, със застроена площ от 167 кв.м., изградена в Урегулиран поземлен имот с планоснимачен №  782, за който е отреден парцел IV, попадащ в кв. 48 съгласно действащия регулационен план на гр. Рила, утвърден със Заповед №30/22.02.1993г. на Кмета на Община Рила, изменен със Заповед № РД-01-04-335/01.08.2013г. на Кмета на Община Рила за одобряване на ПУП - ПР, целият с урегулирано пространство от 706 кв. м /изтегли/

Тръжна документация за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост, а именно: Масивно обособено помещение – гараж № 4, със застроена площ от 22.37 кв. м., съгласно Схема, находящо се в Масивна сграда, със застроена площ от 167 кв.м., изградена в Урегулиран поземлен имот с планоснимачен №  782, за който е отреден парцел IV, попадащ в кв. 48 съгласно действащия регулационен план на гр. Рила, утвърден със Заповед №30/22.02.1993г. на Кмета на Община Рила, изменен със Заповед № РД-01-04-335/01.08.2013г. на Кмета на Община Рила за одобряване на ПУП - ПР, целият с урегулирано пространство от 706 кв. м /изтегли/

Тръжна документация за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост, а именно: Масивно обособено помещение – гараж № 3, със застроена площ от 21.57 кв. м., съгласно Схема, находящо се в Масивна сграда, със застроена площ от 167 кв.м., изградена в Урегулиран поземлен имот с планоснимачен №  782, за който е отреден парцел IV, попадащ в кв. 48 съгласно действащия регулационен план на гр. Рила, утвърден със Заповед №30/22.02.1993г. на Кмета на Община Рила, изменен със Заповед № РД-01-04-335/01.08.2013г. на Кмета на Община Рила за одобряване на ПУП - ПР, целият с урегулирано пространство от 706 кв. м /изтегли/

Тръжна документация за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост, а именно: Масивно обособено помещение – гараж № 1, със застроена площ от 23.64 кв. м., съгласно Схема, находящо се в Масивна сграда, със застроена площ от 167 кв.м., изградена в Урегулиран поземлен имот с планоснимачен №  782, за който е отреден парцел IV, попадащ в кв. 48 съгласно действащия регулационен план на гр. Рила, утвърден със Заповед №30/22.02.1993г. на Кмета на Община Рила, изменен със Заповед № РД-01-04-335/01.08.2013г. на Кмета на Община Рила за одобряване на ПУП - ПР, целият с урегулирано пространство от 706 кв. м /изтегли/

Заповед №РД-01-04-233/24.10.2022 год., на Кмета на Община Рила, относно: откриване на процедура по провеждане на публични търгове стайно наддаване за отдаване под наем на части от недвижим имот – публична общинска собственост /изтегли/

Обява на основание Заповед №РД-01-04-233/24.10.2022 год. на Кмета на Община Рила, относно: провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на части от недвижим имот публична общинска собственост /изтегли/


Заповед №РД-01-04-231/19.10.2022 год., на Кмета на Община Рила, относно: откриване на процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, а именно: Урегулиран поземлен имот с планоснимачен №1308 (хиляда триста и осми), за който е отреден парцел I (първи), попадащ в кв. 120 (сто и двадесети), съгласно действащия регулационен план на гр. Рила, утвърден със Заповед №30/22.02.1993 год. на Кмета на Община Рила, изменен със Заповед №РД-01-04-181/26.08.2022 год. на Кмета на Община Рила за одобряване на ПУП – изменение на ПР, целият с урегулирано пространство от 660 кв. м (шестстотин и шестдесет), при граници и съседи: р. „Рилска“, урегулиран поземлен имот с планоснимачен №1309 (хиляда триста и девети), за който е отреден парцел II (втори) – собственост на Георги Тодоров Хлебарски; Община Рила, улица с о.т. 247 (двеста четиридесет и седем) 247 а (двеста четиридесет и седем, буква „а“), общински имот. В имота има построена Полумасивна сграда – „Казан“ /пМС/  –  частна собственост /изтегли/

Обява на основание Заповед №РД-01-04-231/19.10.2022 год. на Кмета на Община Рила. Относно: провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост /изтегли/


Тръжна документация за отдаване под наем на недвижим имот – общинска собственост, представляващ земеделска земя от Общински поземлен фонд, а именно: Поземлен имот с идентификатор 62671.114.9, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Рила, Община Рила, одобрени със Заповед № РД-18-790/11.11.2019г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри засягащо поземления имот от 24.02.2020г., с адрес на поземления имот: гр. Рила, местност „Диковица”, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: „нива”, категория на земята: 8, с площ от 17990 кв. м., предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 114009 /изтегли/

Заповед №РД-01-04-214/04.10.2022 год., на Кмета на Община Рила, относно: откриване на процедура по провеждане на публичен търг  с тайно наддаване за отдаване под наем на следният недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ земеделска земя от общински поземлен фонд /изтегли/

Обява на основание Заповед №РД-01-04-214/04.10.2022 год., на Кмета на Община Рила, относно: провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на следния недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ земеделска земя от общински поземлен фонд /изтегли/


Заповед №РД-01-04-100/31.05.2022 год., на Кмета на Община Рила, относно: обявяване на участника – спечелил повторният публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот  - частна общинска собственост, представляващ земеделска земя от общински поземлен фонд /изтегли/

Заповед №РД-01-04-99/31.05.2022 год., на Кмета на Община Рила, относно: обявяване на участника – спечелил повторният публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ земеделска земя от общинска поземлен фонд /изтегли/

Заповед №РД-01-04-98/31.05.2022 год., на Кмета на Община Рила, относно: обявяване на  участника – спечелил повторният публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот  - частна общинска собственост, представляващ земеделска земя от общински поземлен фонд  /изтегли/

Заповед №РД-01-04-97/31.05.2022 год., на Кмета на Община Рила, относно: обявяване на участника – спечелил повторният публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ земеделска земя от общински поземлен фонд /изтегли/


Тръжна документация за отдаване под наем на недвижим имот – общинска собственост, представляващ земеделска земя от Общински поземлен фонд, а именно: Поземлен имот с идентификатор 62671.114.9, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Рила, Община Рила, одобрени със Заповед № РД-18-790/11.11.2019г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри засягащо поземления имот от 24.02.2020г., с адрес на поземления имот: гр. Рила, местност „Диковица”, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: „нива”, категория на земята: 8, с площ от 17990 кв. м., предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 114009 /изтегли/

Тръжна документация за отдаване под наем на недвижим имот – общинска собственост, представляващ земеделска земя от Общински поземлен фонд, а именно: Поземлен имот с идентификатор 62671.106.3, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Рила, Община Рила, одобрени със Заповед № РД-18-790/11.11.2019г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот: гр. Рила, местност „Дриска”, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: „ нива”, категория на земята: 9, с площ от 11032 кв. м., предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 106003 /изтегли/

Тръжна документация за отдаване под наем на недвижим имот – общинска собственост, представляващ земеделска земя от Общински поземлен фонд, а именно: Поземлен имот с идентификатор 62671.105.41, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Рила, Община Рила, одобрени със Заповед № РД-18-790/11.11.2019г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот: гр. Рила, местност „Маноилово”, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: „ нива”, категория на земята: 9, с площ от 17582 кв. м., предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 105041 /изтегли/

Тръжна документация за отдаване под наем на недвижим имот – общинска собственост, представляващ земеделска земя от Общински поземлен фонд, а именно: Поземлен имот с идентификатор 62671.105.15, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Рила, Община Рила, одобрени със Заповед № РД-18-790/11.11.2019г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот: гр. Рила, местност „Маноилово”, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: „нива”, категория на земята: 8, с площ от 12067 кв. м., предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 105015 /изтегли/

Тръжна документация за отдаване под наем на недвижим имот – общинска собственост, представляващ земеделска земя от Общински поземлен фонд, а именно: Поземлен имот с идентификатор 62671.104.9, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Рила, Община Рила, одобрени със Заповед № РД-18-790/11.11.2019г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот: гр. Рила, местност „Еличина ливада”, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: „ друг вид трайно насаждение”, категория на земята: 8, с площ от 12448 кв. м., предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 104009 /изтегли/

Тръжна документация за отдаване под наем на недвижим имот – общинска собственост, представляващ земеделска земя от Общински поземлен фонд, а именно: Поземлен имот с идентификатор 62671.38.72, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Рила, Община Рила, одобрени със Заповед № РД-18-790/11.11.2019г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот: гр. Рила, местност „Копаро”, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: „изоставено трайно насаждение”, категория на земята: 8, с площ от 10637 кв. м., предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 038072 /изтегли/

Тръжна документация за отдаване под наем на недвижим имот – общинска собственост, представляващ земеделска земя от Общински поземлен фонд, а именно: Поземлен имот с идентификатор 62671.38.60, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Рила, Община Рила, одобрени със Заповед № РД-18-790/11.11.2019г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот: гр. Рила, местност „Копаро”, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: „ нива”, категория на земята: 8, с площ от 15373 кв. м., предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 038060 /изтегли/

Заповед №РД-01-04-78/13.05.2022 год., на Кмета на Община Рила, относно: откриване на процедура по провеждане на публични търгове  с тайно наддаване за отдаване под наем на следните недвижими имоти – частна общинска собственост, представляващи земеделска земя от общински поземлен фонд /изтегли/

Обява за провеждане на публични търгове с тайно наддаване отдаване под наем на недвижими имоти – частна общинска собственост, представляващи земеделска земя от общински поземлен фонд /изтегли/


Заповед №РД-01-04-347/10.12.2021 год., на Кмета на Община Рила, относно: обявяване на участника – спечелил повторният публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост /изтегли/

Заповед №РД-01-04-346/10.12.2021 год., на Кмета на Община Рила, относно: обявяване на участника – спечелил повторният публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на самостоятелен обект „Аптека“ /изтегли/


Тръжна документация за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: Самостоятелен обект „Аптека“, включващ следните обособени помещения – частна общинска собственост, а именно: помещение „търговска площ“, с площ 21.61 кв. м., помещение „миялно“, с площ 4.56 кв. м., помещение „склад“, с площ 3.95 кв. м., коридор, с площ 11.56 кв. м, тоалетна (WC), с площ 4.90 кв. м., с обща полезна площ 46.58 кв. м. и обща застроена площ на самостоятелният обект 55.01 кв. м., който обект е отделно обособена част от партерният етаж на триетажна масивна сграда – административна, изградена в Урегулиран поземлен имот с планоснимачен № 640, за който е отреден парцел VІІІ, попадащ в кв. 52 по действащият към момента регулационен план на град Рила, утвърден със Заповед № 30/22.02.1993г. на Кмета на Община Рила, с урегулирано пространство от 631 кв. м. /изтегли/

Заповед РД-01-04-323/22.11.2021 год., на Кмета на Община Рила, относно: процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на самостоятелен обект „Аптека“ /изтегли/

Обява за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на самостоятелен обект „Аптека“ /изтегли/


Тръжна документация за отдаване под наем на недвижим имот – общинска собственост, представляващ земеделска земя от Общински поземлен фонд, а именно: Поземлен имот с идентификатор 67698.32.33, по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Смочево, Община Рила, Област Кюстендил, одобрени със Заповед № РД-18-791/11.11.2019г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземленият имот от 15.11.2021г., с адрес на поземления имот: с. Смочево, местност „Турските лозя”, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: „овощна градина”, категория на земята: 8, с площ от 3 298 кв. м., предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 032033 /изтегли/

Заповед № РД-01-04-324/22.11.2021 год., на Кмета на Община Рила, относно: откриване на процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот, представляващ земеделска земя от общински поземлен фонд /изтегли/

Обява за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот, представляващ земеделска земя от общински поземлен фонд /изтегли/


Заповед №РД-01-04-300/03.11.2021 год., на Кмета на Община Рила, относно: обявяване на участника – спечелил повторният публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот /изтегли/

Заповед № РД-01-04-299/03.11.2021 год., на Кмета на Община Рила, относно: обявяване на участника – спечелил повторният публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот /изтегли/

Заповед №РД-01-04-298/03.11.2021 год., на Кмета на Община Рила, относно: обявяване на участника – спечелил повторният публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот /изтегли/


Тръжна документация за отдаване под наем на недвижим имот – общинска собственост, представляващ земеделска земя от Общински поземлен фонд, а именно: Поземлен имот с идентификатор 62671.116.19, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Рила, Община Рила, одобрени със Заповед № РД-18-790/11.11.2019г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри засягащо поземления имот от 26.02.2020г., с адрес на поземления имот: местност „Каменити андък”, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: „лозе”, категория на земята: 8, с площ от 338 кв. м., предходен идентификатор: няма, номер по предходен план: 116019 /изтегли/

Тръжна документация за отдаване под наем на недвижим имот – общинска собственост, представляващ земеделска земя от Общински поземлен фонд, а именно: Поземлен имот с идентификатор 62671.116.15, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Рила, Община Рила, одобрени със Заповед № РД-18-790/11.11.2019г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри засягащо поземления имот от 26.02.2020г., с адрес на поземления имот: местност „Каменити андък”, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: „лозе”, категория на земята: 8, с площ от 1167 кв. м., предходен идентификатор: няма, номер по предходен план: 116015 /изтегли/

Тръжна документация за отдаване под наем на недвижим имот – общинска собственост, представляващ земеделска земя от Общински поземлен фонд, а именно: Поземлен имот с идентификатор 62671.116.13, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Рила, Община Рила, одобрени със Заповед № РД-18-790/11.11.2019г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри засягащо поземления имот от 26.02.2020г., с адрес на поземления имот: местност „Каменити андък”, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: „лозе”, категория на земята: 8, с площ от 1129 кв. м., предходен идентификатор: няма, номер по предходен план: 116013 /изтегли/

Тръжна документация за отдаване под наем на недвижим имот – общинска собственост, представляващ земеделска земя от Общински поземлен фонд, а именно: Поземлен имот с идентификатор 62671.116.11, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Рила, Община Рила, одобрени със Заповед № РД-18-790/11.11.2019г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри засягащо поземления имот от 26.02.2020г., с адрес на поземления имот: местност „Каменити андък”, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: „лозе”, категория на земята: 8, с площ от 2276 кв. м., предходен идентификатор: няма, номер по предходен план: 116011 /изтегли/

Тръжна документация за отдаване под наем на недвижим имот – общинска собственост, представляващ земеделска земя от Общински поземлен фонд, а именно: Поземлен имот с идентификатор 62671.116.9, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Рила, Община Рила, одобрени със Заповед № РД-18-790/11.11.2019г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри засягащо поземления имот от 26.02.2020г., с адрес на поземления имот: местност „Каменити андък”, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: „лозе”, категория на земята: 8, с площ от 1576 кв. м., предходен идентификатор: няма, номер по предходен план: 116009 /изтегли/

Тръжна документация за отдаване под наем на недвижим имот – общинска собственост, представляващ земеделска земя от Общински поземлен фонд, а именно: Поземлен имот с идентификатор 62671.116.8, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Рила, Община Рила, одобрени със Заповед № РД-18-790/11.11.2019г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри засягащо поземления имот от 26.02.2020г., с адрес на поземления имот: местност „Каменити андък”, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: „лозе”, категория на земята: 8, с площ от 1342 кв. м., предходен идентификатор: няма, номер по предходен план: 116008 /изтегли/

Тръжна документация за отдаване под наем на недвижим имот – общинска собственост, представляващ земеделска земя от Общински поземлен фонд, а именно: Поземлен имот с идентификатор 62671.116.7, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Рила, Община Рила, одобрени със Заповед № РД-18-790/11.11.2019г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри засягащо поземления имот от 26.02.2020г., с адрес на поземления имот: местност „Каменити андък”, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: „лозе”, категория на земята: 8, с площ от 626 кв. м., предходен идентификатор: няма, номер по предходен план: 116007 /изтегли/

Тръжна документация за отдаване под наем на недвижим имот – общинска собственост, представляващ земеделска земя от Общински поземлен фонд, а именно:  Поземлен имот с идентификатор 62671.116.6, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Рила, Община Рила, одобрени със Заповед № РД-18-790/11.11.2019г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри засягащо поземления имот от 26.02.2020г., с адрес на поземления имот: местност „Каменити андък”, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: „лозе”, категория на земята: 8, с площ от 1718 кв. м., предходен идентификатор: няма, номер по предходен план: 116006 /изтегли/

Тръжна документация за отдаване под наем на недвижим имот – общинска собственост, представляващ земеделска земя от Общински поземлен фонд, а именно: Поземлен имот с идентификатор 62671.116.4, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Рила, Община Рила, одобрени със Заповед № РД-18-790/11.11.2019г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри засягащо поземления имот от 26.02.2020г., с адрес на поземления имот: местност „Каменити андък”, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: „лозе”, категория на земята: 8, с площ от 4348 кв. м., предходен идентификатор: няма, номер по предходен план: 116004 /изтегли/

Тръжна документация за отдаване под наем на недвижим имот – общинска собственост, представляващ земеделска земя от Общински поземлен фонд, а именно: Поземлен имот с идентификатор 62671.116.3, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Рила, Община Рила, одобрени със Заповед № РД-18-790/11.11.2019г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри засягащо поземления имот от 26.02.2020г., с адрес на поземления имот: местност „Каменити андък”, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: „лозе”, категория на земята: 8, с площ от 1234 кв. м., предходен идентификатор: няма, номер по предходен план: 116003 /изтегли/

Тръжна документация за отдаване под наем на недвижим имот – общинска собственост, представляващ земеделска земя от Общински поземлен фонд, а именно: Поземлен имот с идентификатор 62671.116.2, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Рила, Община Рила, одобрени със Заповед № РД-18-790/11.11.2019г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри засягащо поземления имот от 26.02.2020г., с адрес на поземления имот: местност „Каменити андък”, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: „лозе”, категория на земята: 8, с площ от 1170 кв. м., предходен идентификатор: няма, номер по предходен план: 116002 /изтегли/

Тръжна документация за отдаване под наем на недвижим имот – общинска собственост, представляващ земеделска земя от Общински поземлен фонд, а именно: Поземлен имот с идентификатор 62671.116.1, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Рила, Община Рила, одобрени със Заповед № РД-18-790/11.11.2019г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри засягащо поземления имот от 26.02.2020г., с адрес на поземления имот: местност „Каменити андък”, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: „лозе”, категория на земята: 8, с площ от 3760 кв. м., предходен идентификатор: няма, номер по предходен план: 116001 /изтегли/

Заповед № РД-01-04-297/02.11.2021 год. на Кмета на Община Рила, относно: откриване на процедура по провеждане на публични търгове  с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – частна общинска собственост, представляващи земеделска земя от общински поземлен фонд /изтегли/

Обява за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – частна общинска собственост, представляващи земеделска земя от общински поземлен фонд /изтегли/


Заповед № РД-01-04-262/15.10.2021 год., на Кмета на Община Рила, относно: обявяване на участника – спечелил повторният публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за една стопанска година 2021/2022 г. на недвижим имот, представляващ земеделска земя от Общински поземлен фонд, останал свободен, след провеждане на процедурата по разпределение по реда на чл.37и, ал. 4 от ЗСПЗЗ /изтегли/ 

Заповед  № РД-01-04-256/08.10.2021 год., на Кмета на Община Рила, относно: обявяване на участника – спечелил повторният публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за една стопанска година 2021/2022 г. на недвижим имот, представляващ земеделска земя от Общински поземлен фонд, останал свободен, след провеждане на процедурата по разпределение по реда на чл.37и, ал. 4 от ЗСПЗЗ /изтегли/

Заповед  РД-01-04-268/15.10.2021 год., на Кмета на Община Рила, относно: обявяване на участника – спечелил повторният публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за една стопанска година 2021/2022 г. на недвижим имот, представляващ земеделска земя от Общински поземлен фонд, останал свободен, след провеждане на процедурата по разпределение по реда на чл.37и, ал. 4 от ЗСПЗЗ /изтегли/

Заповед  № РД-01-04-267/15.10.2021 год., на Кмета на Община Рила, относно: обявяване на участника – спечелил повторният публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за една стопанска година 2021/2022 г. на недвижим имот, представляващ земеделска земя от Общински поземлен фонд, останал свободен, след провеждане на процедурата по разпределение по реда на чл.37и, ал. 4 от ЗСПЗЗ /изтегли/

Заповед № РД-01-04-266/15.10.2021 год., на Кмета на Община Рила, относно: обявяване на участника – спечелил повторният публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за една стопанска година 2021/2022 г. на недвижим имот, представляващ земеделска земя от Общински поземлен фонд, останал свободен, след провеждане на процедурата по разпределение по реда на чл.37и, ал. 4 от ЗСПЗЗ /изтегли/

Заповед № РД-01-04-265/15.10.2021 год., на Кмета на Община Рила, относно: обявяване на участника – спечелил повторният публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за една стопанска година 2021/2022 г. на недвижим имот, представляващ земеделска земя от Общински поземлен фонд, останал свободен, след провеждане на процедурата по разпределение по реда на чл.37и, ал. 4 от ЗСПЗЗ /изтегли/

Заповед № РД-01-04-261/15.10.2021 год., на Кмета на Община Рила, относно: обявяване на участника – спечелил повторният публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за една стопанска година 2021/2022 г. на недвижим имот, представляващ земеделска земя от Общински поземлен фонд, останал свободен, след провеждане на процедурата по разпределение по реда на чл.37и, ал. 4 от ЗСПЗЗ /изтегли/

Заповед № РД-01-04-260/15.10.2021 год., на Кмета на Община Рила, относно: обявяване на участника – спечелил повторният публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за една стопанска година 2021/2022 г. на недвижим имот, представляващ земеделска земя от Общински поземлен фонд, останал свободен, след провеждане на процедурата по разпределение по реда на чл.37и, ал. 4 от ЗСПЗЗ /изтегли/ 

Заповед № РД-01-04-264/15.10.2021год., на Кмета на Община Рила, относно: обявяване на участника – спечелил повторният публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за една стопанска година 2021/2022 г. на недвижим имот, представляващ земеделска земя от Общински поземлен фонд, останал свободен, след провеждане на процедурата по разпределение по реда на чл.37и, ал. 4 от ЗСПЗЗ /изтегли/ 

Заповед № РД-01-04-263/15.10.2021 год., на Кмета на Община Рила, относно: обявяване на участника – спечелил повторният публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за една стопанска година 2021/2022 г. на недвижим имот, представляващ земеделска земя от Общински поземлен фонд, останал свободен, след провеждане на процедурата по разпределение по реда на чл.37и, ал. 4 от ЗСПЗЗ /изтегли/


Заповед №РД-01-04-274/19.10.2021 год. на Кмета на Община Рила, относно: откриване на процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот – частна общинска собственост /изтегли/

Обява за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, а именно: Поземлен имот с идентификатор 55539.100.212 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Пастра, Община Рила, одобрени със Заповед № РД-18-72/08.10.2009г на Изпълнителния Директор на АГКК, находящ се в с. Пастра, Община Рила, Област Кюстендил, с площ от 352 кв. м, трайно предназначение - урбанизирана територия, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: няма /изтегли/

Заповед № РД-01-04-273/19.10.2021год., на Кмета на Община Рила, относно: откриване на процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот – частна общинска собственост /изтегли/

Обява за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, а именно: Поземлен имот с № 1732, попадащ в кв. 77 по кадастралния план на гр. Рила, Община Рила, утвърден със Заповед № 30/22.02.1993 г. на Кмета на Община Рила, изменен със Заповед № РД-01-04-321/14.12.2020г. на Кмета на Община Рила, с площ от 94.70 кв.м. /изтегли/

Заповед № РД-01-04-272/19.10.2021 год., на Кмета на Община Рила, относно: откриване на процедура по провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на следните недвижими имоти – частна общинска собственост /изтегли/

Обява за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на следните недвижими имоти – частна общинска собственост, а именно:

- Урегулиран поземлен имот ХХVІ, попадащ в кв.34, по действащия към момента регулационен план на гр. Рила, утвърден със Заповед №30 от 22.02.1993г. на Кмета на Община Рила, изменен със Заповед № РД - 01 - 04 - 90/14.04.2009г. на Кмета на Община Рила, за изменение на ПУП – ПРЗ, целият с урегулирано пространство от 550 кв. м.;

- Урегулиран поземлен имот ХХVIІ, попадащ в кв.34, по действащия към момента регулационен план на гр. Рила, утвърден със Заповед №30 от 22.02.1993г. на Кмета на Община Рила, изменен със Заповед № РД - 01 - 04 - 90/14.04.2009г. на Кмета на Община Рила, за изменение на ПУП – ПРЗ, целият с урегулирано пространство от 500 кв. м.;

- Урегулиран поземлен имот ХХІХ, попадащ в кв.34 по действащия към момента регулационен план на гр. Рила, утвърден със Заповед №30 от 22.02.1993г. на Кмета на Община Рила, изменен със Заповед № РД - 01 - 04 - 90/14.04.2009г. на Кмета на Община Рила, за изменение на ПУП – ПРЗ, целият с урегулирано пространство от 350 кв. м.; /изтегли/


Тръжна документация за отдаване под наем на недвижим имот – общинска собственост, представляващ земеделска земя от Общински поземлен фонд, а именно: поземлен имот с идентификатор 62671.253.1, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Рила, Община Рила, одобрени със Заповед № РД-18-790/11.11.2019г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот: местност „Рила”, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: „пасище”, категория на земята: 9, с площ от 35 475 кв. м., предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 253001 /изтегли/

Тръжна документация за отдаване под наем на недвижим имот – общинска собственост, представляващ земеделска земя от Общински поземлен фонд, а именно: поземлен имот с идентификатор 62671.250.1, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Рила, Община Рила, одобрени със Заповед № РД-18-790/11.11.2019г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри засягащо поземления имот от 02.09.2021г., с адрес на поземления имот: местност „Дриска”, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: „пасище”, категория на земята: 9, с площ от 34 210 кв. м., предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 250001 /изтегли/

Тръжна документация за отдаване под наем на недвижим имот – общинска собственост, представляващ земеделска земя от Общински поземлен фонд, а именно: поземлен имот с идентификатор 62671.162.1, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Рила, Община Рила, одобрени със Заповед № РД-18-790/11.11.2019г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри засягащо поземления имот от 24.08.2020г., с адрес на поземления имот: местност „Рила”, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: „пасище”, категория на земята: 9, с площ от 18 512 кв. м., предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 162001 /изтегли/

Тръжна документация за отдаване под наем на недвижим имот – общинска собственост, представляващ земеделска земя от Общински поземлен фонд, а именно: поземлен имот с идентификатор 62671.161.1, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Рила, Община Рила, одобрени със Заповед № РД-18-790/11.11.2019г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри засягащо поземления имот от 24.08.2020г., с адрес на поземления имот: местност „Рила”, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: „пасище”, категория на земята: 9, с площ от 60 857 кв. м., предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 161001 /изтегли/

Тръжна документация за отдаване под наем на недвижим имот – общинска собственост, представляващ земеделска земя от Общински поземлен фонд, а именно: поземлен имот с идентификатор 62671.94.4, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Рила, Община Рила, одобрени със Заповед № РД-18-790/11.11.2019г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри засягащо поземления имот от 01.06.2020г., с адрес на поземления имот: местност „Дриска”, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: „пасище”, категория на земята: 9, с площ от 11 737 кв. м., предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 094004 /изтегли/

Тръжна документация за отдаване под наем на недвижим имот – общинска собственост, представляващ земеделска земя от Общински поземлен фонд, а именно: поземлен имот с идентификатор 62671.94.2, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Рила, Община Рила, одобрени със Заповед № РД-18-790/11.11.2019г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри засягащо поземления имот от 01.06.2020г., с адрес на поземления имот: местност „Дриска”, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: „пасище”, категория на земята: 9, с площ от 25 023 кв. м., предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 094002 /изтегли/

Заповед № РД-01-04-242 от 29.09.2021 год., на Кмета на Община Рила, относно процедура по провеждане на публични търгове  с тайно наддаване за отдаване под наем за една стопанска година  2021/2022г.  на недвижими имоти от Общински поземлен фонд, с начин на трайно ползване: „пасище, мера” и „ливада”, останали свободни, след провеждане на процедурата по разпределение по реда на чл.37и, ал. 4 от ЗСПЗЗ /изтегли/

Обява за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за една стопанска година  2021/2022 г.  на недвижими имоти от Общински поземлен фонд, с начин на трайно ползване: „пасище, мера” и „ливада”, останали свободни, след провеждане на процедурата по разпределение по реда на чл.37и, ал. 4 от ЗСПЗЗ /изтегли/


Тръжна документация за отдаване под наем на недвижим имот – общинска собственост, представляващ земеделска земя от Общински поземлен фонд, а именно: Поземлен имот с идентификатор 62671.374.1, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Рила, Община Рила, одобрени със Заповед № РД-18-790/11.11.2019г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри засягащо поземления имот от 26.02.2020г., с адрес на поземления имот: местност „Каменити андък”, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: „ливада”, категория на земята: 8, с площ от 12 351 кв. м., предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 374001 /изтегли/

Тръжна документация за отдаване под наем на недвижим имот – общинска собственост, представляващ земеделска земя от Общински поземлен фонд, а именно: Поземлен имот с идентификатор 62671.284.1, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Рила, Община Рила, одобрени със Заповед № РД-18-790/11.11.2019г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри засягащо поземления имот от 28.01.2020г., с адрес на поземления имот: местност „Рила”, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: „пасище”, категория на земята: 9, с площ от 133 546 кв. м., предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 284001 /изтегли/

Тръжна документация за отдаване под наем на недвижим имот – общинска собственост, представляващ земеделска земя от Общински поземлен фонд, а именно: Поземлен имот с идентификатор 62671.274.1, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Рила, Община Рила, одобрени със Заповед № РД-18-790/11.11.2019г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри засягащо поземления имот от 10.02.2020г., с адрес на поземления имот: местност „Воложето”, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: „пасище”, категория на земята: 9, с площ от 143 594 кв. м., предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 274001 /изтегли/

Тръжна документация за отдаване под наем на недвижим имот – общинска собственост, представляващ земеделска земя от Общински поземлен фонд, а именно: Поземлен имот с идентификатор 62671.104.15, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Рила, Община Рила, одобрени със Заповед № РД-18-790/11.11.2019г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри засягащо поземления имот от 31.01.2020г., с адрес на поземления имот: местност „Еличина ливада”, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: „ливада”, категория на земята: 8, с площ от 12 475 кв. м., предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 104015 /изтегли/

Тръжна документация за За отдаване под наем на недвижим имот – общинска собственост, представляващ земеделска земя от Общински поземлен фонд, а именно: Поземлен имот с идентификатор 62671.104.12, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Рила, Община Рила, одобрени със Заповед № РД-18-790/11.11.2019г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри засягащо поземления имот от 31.01.2020г., с адрес на поземления имот: местност „Еличина ливада”, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: „ливада”, категория на земята: 8, с площ от 15 60 кв. м., предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 104012 /изтегли/

Заповед №РД-01-04-240/27.09.2021 год., на Кмета на Община Рила, относно процедура по провеждане на публични търгове  с тайно наддаване за отдаване под наем за една стопанска година  2021/2022г.  на недвижими имоти от Общински поземлен фонд, с начин на трайно ползване: „пасище, мера” и „ливада”, останали свободни, след провеждане на процедурата по разпределение по реда на чл.37и, ал. 4 от ЗСПЗЗ /изтегли/

Обявява публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за една стопанска година  2021/2022г.  на недвижими имоти от Общински поземлен фонд, с начин на трайно ползване: „пасище, мера” и „ливада”, останали свободни, след провеждане на процедура по разпределение по реда на чл.37и, ал. 4 от ЗСПЗЗ /изтегли/


Заповед №РД-01-04-192/19.07.2021 год., на Кмета на Община Рила, относно: обявяване на участника – спечелил повторният публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост /изтегли/

Заповед №РД-01-04-191/19.07.2021 год., на Кмета на Община Рила, относно: обявяване на участника – спечелил повторният публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост /изтегли/


Обява за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на следните недвижими имоти – общинска собственост, представляващи земеделска земя от общинският поземлен фонд /изтегли/

Заповед №РД-01-04-170/01.07.2021 год., на Кмета на Община Рила, относно: откриване на процедура по провеждане на публични търгове  с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – частна общинска собственост, представляващи земеделска земя от общински поземлен фонд /изтегли/

Тръжна документация за отдаване под наем на недвижим имот – общинска собственост, представляващ земеделска земя от Общински поземлен фонд, а именно: Поземлен имот с идентификатор 67698.70.15, по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Смочево, Община Рила, одобрени със Заповед № РД-18-791/11.11.2019г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот: местност „Исилица”, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: „нива”, категория на земята: 8, с площ от 10 400 кв. м., предходен идентификатор: няма, номер по предходен план: 070015 /изтегли/

Тръжна документация за отдаване под наем на недвижим имот – общинска собственост, представляващ земеделска земя от Общински поземлен фонд, а именно: Поземлен имот с идентификатор 67698.78.1, по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Смочево, Община Рила, одобрени със Заповед № РД-18-791/11.11.2019г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот: местност „Спротива”, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: „нива”, категория на земята: 8, с площ от 11 513 кв. м., предходен идентификатор: няма, номер по предходен план: 078001 /изтегли/


Заповед №РД-01-04-110/21.05.2021 год., на Кмета на Община Рила, относно: обявяване на участника – спечелил повторният публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост /изтегли/


Заповед №РД-01-04-82/23.04.2021г. на Кмета на Община Рила, относно обявяване на спечелил участник повторният публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост /изтегли/

Заповед № РД-01-04-84/23.04.2021г. на Кмета на Община Рила, относно спечелил участник повторният публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на следният недвижим имот – частна  общинска собственост /изтегли/


Обява за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на следният недвижим имот – общинска собственост, представляващ земеделска земя от общинският поземлен фонд, а именно: Поземлен имот с идентификатор 62671.118.33, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Рила, Община Рила, одобрени със Заповед № РД-18-790/11.11.2019г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри засягащо поземления имот от 24.02.2020г., с адрес на поземления имот: местност „Кипарица”, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: „нива”, категория на земята: 10, с площ от 19 045 кв. м., предходен идентификатор: няма, номер по предходен план: 118033 /изтегли/

Заповед № РД-01-04-93/07.05.2021г. на Кмета на Община Рила, относно: откриване на процедура провеждане на публичeн търг  с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост /изтегли/

Тръжна документация за отдаване под наем на недвижим имот – общинска собственост, представляващ земеделска земя от Общински поземлен фонд, а именно: Поземлен имот с идентификатор 62671.118.33, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Рила, Община Рила, одобрени със Заповед № РД-18-790/11.11.2019г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри засягащо поземления имот от 24.02.2020г., с адрес на поземления имот: местност „Кипарица”, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: „нива”, категория на земята: 10, с площ от 19 045 кв. м., предходен идентификатор: няма, номер по предходен план: 118033 /изтегли/


Обява за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на следният недвижим имот – общинска собственост, представляващ земеделска земя от общинският поземлен фонд, а именно: Поземлен имот с идентификатор 62671.38.68, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Рила, Община Рила, одобрени със Заповед № РД-18-790/11.11.2019г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри засягащо поземления имот от 31.01.2020г., с адрес на поземления имот: местност „Копаро”, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: „нива”, категория на земята: 8, с площ от 11 514 кв. м., предходен идентификатор: няма, номер по предходен план: 038068 /изтегли/

Заповед №РД-01-04-62/08.04.2021г. на Кмета на Община Рила, относно откриване на процедура по провеждане на публичeн търг  с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост /изтегли/

Тръжна документация за отдаване под наем на недвижим имот – общинска собственост, представляващ земеделска земя от Общински поземлен фонд, а именно: Поземлен имот с идентификатор 62671.38.68, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Рила, Община Рила, одобрени със Заповед № РД-18-790/11.11.2019г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот: местност „ Копаро”, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: „ нива”, категория на земята: 8, с площ от 11514 кв.м., предходен идентификатор: няма, номер по предходен план: 038068 /изтегли/

Публикувано на 09.04.2021 год.


Обява за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на следният недвижим имот – частна  общинска собственост, а именно: “помещение”, със застроена площ от 8.43 кв. м., находящо се на първи етаж (партер) и „помещение“ със застроена площ от 18.16 кв. м., находящо се на втори етаж от Двуетажна масивна сграда, със застроена площ 102 кв. м. и разгъната застроена площ 204 кв. м., ведно с процент от общите части от Двуетажна масивна сграда, която сграда е част от Административна сграда, построена в Урегулиран поземлен имот ІV (четвърти) - Административна и обществена дейност, попадащ в кв. 66 по действащия към момента регулационен план на гр. Рила, утвърден със Заповед № 30/22.02.1993 г. и Заповед № 481/14.12.2007 г. на Кмета на Община Рила за изменение на ПУП - ПРЗ, целият с урегулирано пространство от 1474 кв.м. На основание Заповед № РД-01-04-64/08.04.2021г. на Кмета на Община Рила /изтегли/

Заповед № РД-01-04-64/08.04.2021г. на Кмета на Община Рила, относно откриване на процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на  следният недвижим имот – частна  общинска собственост /изтегли/

Тръжна документация за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, а именно: “помещение”, със застроена площ от 8.43 кв. м., находящо се на първи етаж (партер) и „помещение“ със застроена площ от 18.16 кв. м., находящо се на втори етаж от Двуетажна масивна сграда, със застроена площ 102 кв.м. и разгъната застроена площ 204 кв.м., ведно с процент от общите части от Двуетажна масивна сграда, която сграда е част от Административна сграда, построена в Урегулиран поземлен имот ІV (четвърти) - Административна и обществена дейност, попадащ в кв. 66 по действащия към момента регулационен план на гр. Рила, утвърден със Заповед № 30/22.02.1993 г. и Заповед № 481/14.12.2007 г. на Кмета на Община Рила за изменение на ПУП - ПРЗ, целият с урегулирано пространство от 1474 кв. м /изтегли/

Публикувано на 09.04.2021 год.


Обява за за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на движима вещ - частна общинска собственост, представляваща моторно превозно средство: вид: товарен автомобил, марка /модел/ „Мултикар М 2501“ - „Самосвал“, с регистрационен номер КН3980АР, идентификационен номер на превозното средство 1711989, двигател №: 198910369, цвят: зелен/сив, спряно от движение. На основание Заповед №РД-01-04-45/15.03.2021г. на Кмета на Община Рила. /изтегли/

Заповед №РД-01-04-45/15.03.2021г. на Кмета на Община Рила, относно откриване на процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на следната движима вещ - частна общинска собственост, представляваща моторно превозно средство: вид: товарен автомобил, марка /модел/ „Мултикар М 2501“ - „Самосвал“, с регистрационен номер КН3980АР, идентификационен номер на превозното средство 1711989, двигател №: 198910369, цвят: зелен/сив, спряно от движение /изтегли/

Публикувано на 16.03.2021 год.


Заповед №РД-01-04-312/01.12.2020 год. на Кмета на Община Рила за спечелил участник повторният публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост /изтегли/

Заповед №РД-01-04-314/01.12.2020 год. на Кмета на Община Рила за спечелил участник повторният публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост /изтегли/

Заповед №РД-01-04-313/01.12.2020 год. на Кмета на Община Рила за спечелил участник повторният публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост /изтегли/


Обява за публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична  общинска собственост, на основание Заповед № РД-01-04-294/11.11.2020г. на Кмета на Община Рила /изтегли/

Заповед №РД-01-04-294/11.11.2020г. на Кмета на Община Рила за откриване на процедура за по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост /изтегли/

Тръжна документация за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост, а именно: Част с площ от 150 кв. м. от Урегулиран поземлен имот с планоснимачен № 782, за който е отреден парцел X, попадащ в кв. 48 по действащия регулационен план на гр. Рила, утвърден със Заповед №30/22.02.1993г. на Кмета на Община Рила, изменен със Заповед № РД-01-04-335/01.08.2013г. на Кмета на Община Рила за одобряване на ПУП - ПР, целият с урегулирано пространство от 683 кв.м /изтегли/


Обява за публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост, на основание Заповед № РД-01-04-293/11.11.2020г. на Кмета на Община Рила /изтегли/

Заповед №РД-01-04-293/11.11.2020г. на Кмета на Община Рила за откриване на процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост /изтегли/

Тръжна документация за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост, а именно: Част с площ от 28 кв. м. от Масивна сграда, със застроена площ от 70 кв. м., разположена от към улица с о.т. 157 – 13 - 130 и част с площ от 35 кв. м. от Масивна сграда, със застроена площ от 100 кв. м., съгласно Ситуация, които сгради изградени в Урегулиран поземлен имот с планоснимачен № 782, за който е отреден парцел X, попадащ в кв. 48 по действащия регулационен план на гр. Рила, утвърден със Заповед №30/22.02.1993г. на Кмета на Община Рила, изменен със Заповед № РД-01-04-335/01.08.2013г. на Кмета на Община Рила за одобряване на ПУП - ПР, целият с урегулирано пространство от 683 кв.м /изтегли/


Обявява публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на части от недвижим имот – публична общинска собственост, на основание Заповед №РД-01-04-292/11.11.2020г. на Кмета на Община Рила /изтегли/

Заповед №РД-01-04-292/11.11.2020г. на Кмета на Община Рила за откриване на процедура по провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на части от недвижим имот – публична общинска собственост /изтегли/

Тръжна документация за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост, а именно: Обособено помещение – гараж № 1, със застроена площ от 23.64 кв. м., съгласно Схема, находящо се в Масивна сграда, със застроена площ от 167 кв.м., изградена в Урегулиран поземлен имот с планоснимачен № 782, за който е отреден парцел IV, попадащ в кв. 48 по действащия регулационен план на гр. Рила, утвърден със Заповед №30/22.02.1993г. на Кмета на Община Рила, изменен със Заповед № РД-01-04-335/01.08.2013г. на Кмета на Община Рила за одобряване на ПУП - ПР, целият с урегулирано пространство от 706 кв.м /изтегли/

Тръжна документация за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост, а именно: Обособено помещение – гараж № 4, със застроена площ от 22.37 кв. м., съгласно Схема, находящо се в Масивна сграда, със застроена площ от 167 кв.м., изградена в Урегулиран поземлен имот с планоснимачен № 782, за който е отреден парцел IV, попадащ в кв. 48 по действащия регулационен план на гр. Рила, утвърден със Заповед №30/22.02.1993г. на Кмета на Община Рила, изменен със Заповед № РД-01-04-335/01.08.2013г. на Кмета на Община Рила за одобряване на ПУП - ПР, целият с урегулирано пространство от 706 кв.м /изтегли/


Заповед №01-04-141/12.05.2020 г. на Кмета на Община Рила за обявяване на спечелил участник на повторния публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот №032014 /изтегли/

Заповед №01-04-142/12.05.2020 г. на Кмета на Община Рила за обявяване на спечелил участник на повторния публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот №032018 /изтегли/

Заповед №01-04-143/12.05.2020 г. на Кмета на Община Рила за обявяване на спечелил участник на повторния публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот №032019 /изтегли/

Заповед №01-04-144/12.05.2020 г. на Кмета на Община Рила за обявяване на спечелил участник на повторния публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот №032039 /изтегли/

Заповед №01-04-145/12.05.2020 г. на Кмета на Община Рила за обявяване на спечелил участник на повторния публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот №382008 /изтегли/

Обява за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти - общинска собственост, представляваща земеделска земя от общинският поземлен фонд, на основание на Заповед №РД-01-04-125/30.04.2020 г. на Кмета на Община Рила /изтегли/

Заповед №РД-01-04-125/30.04.2020 год. на Кмета на Община Рила, относно откриване на процедура по провеждане на публични търгове с трайно наддаване на отдаване под наем на недвижими имоти - частна общинска собственост, представляващи земеделска земя от общински поземлен фонд по кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на с. Смочево и гр. Рила, Община Рила /изтегли/

Тръжна документация за отдаване под наем на недвижим имот - общинска собственост, представляващ земеделска земя от Общински поземлен фонд, а именно: поземлен имот с идентификатор 62671.382.8, по кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Рила, Община Рила, одобрени със Заповед №РД-18-790/11.11.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот: местност "Копаро", трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: "нива", категория на земята 8, с площ от 12813 кв. м., предходен идентификатор: няма, номер по предходен план: 382008 /изтегли/

Тръжна документация за отдаване под наем на недвижим имот - общинска собственост, представляващ земя от Общински поземлен фонд, а именно: поземлен имот с идентификатор 62671.38.68, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Рила, Община Рила, одобрени със Заповед №РД-18-790/11.11.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот: местност "Копаро", трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: "нива", категория на земята: 8, с площ от 11514 кв.м., предходен идентификатор: няма, номер по предходен план: 038068 /изтегли/

Тръжна документация зя отдаване под наем на недвижим имот - общинска собственост, представляващ земеделска земя от Общински поземлен фонд, а именно поземлен имот с идентификатор 67698.32.39, по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Смочево, Община Рила, одобрени със Заповед №РД-18-791/11.11.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот: местност "Турските лозя", трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: "овощна градина", категория на земята: 8, с площ от 2 599 кв.м., предходен идентификатор: няма, номер по предходен план: 032039 /изтегли/

Тръжна документация за отдаване под наем на недвижим имот - общинска собственост, представляващ земеделска земя от Общински поземлен фонд, а именно поземлен имот с идентификатор 67698.32.19, по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Смочево, Община Рила, одобрени със Заповед №РД-18-791/11.11.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот: местност "Турските лозя", трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: "овощна градина", категория на земята: 8, с площ от 999 кв. м., предходен идентификатор: няма, номер по предходен план: 032019 /изтегли/

Тръжна документация за отдаване под наем на недвижим имот - общинска собственост, представляващ земеделска земя от Общински поземлен фонд, а именно: поземлен имот с идентификатор 67698.32.18, по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Смочево, Община Рила, одобрени със Заповед №РД-18-791/11.11.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот: местност "Турските лозя", трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: "овощна градина", категория на земята: 8, с площ от 5 401 кв. м., предходен идентификатор: няма, номер по предходен план: 032018 /изтегли/

Тръжна документация за отдаване под наем на недвижим имот - общинска собственост, представляващ земя ат Общински поземлен фонд, а именно: поземлен имот с идентификатор 67698.32.14, по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Смочево, Община Рила, одобрени със Заповед №РД-18-791/11.11.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот: местност "Турските лозя", трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: "овощна градина", категория на земята: 8, с площ от 5 997 кв. м., предходен идентификатор: няма, номер по предходен план: 032014 /изтегли/


ОБЯВАза провеждане на публичен търг с тайно наддаване на основание Заповед № РД-01-04-72/01.04.2019г. на Кмета на Община Рила, за отдаване под наем на следния недвижим имот – частна  общинска собственост, а именно: Сграда с идентификатор 55539.147.114.1  по КК и КР на с. Пастра, Община Рила, одобрени със Заповед № РД-18-72/08.10.2009г на Изпълнителния Директор на АГКК, последно изменение със Заповед КД-14-10-289/18.07.2013г. на Началника на СГКК – Кюстендил, със ЗП 279 кв. м., брой етажи 2, предназначение: Заведение за социални грижи, разположена в Поземлен имот с идентификатор 55539.147.114, /изтегли/ 

 

Тръжна документация за отдаване под наем на недвижим имот- частна общинска собственосот, представляващ: сграда с идентификатор 55539.147.114.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Пастра, Община Рила, одобрени със Заповед № РД-18-72/08.10.2009г на Изпълнителния Директор на АГКК, последно изменение със Заповед КД-14-10-289/18.07.2013г. на Началника на СГКК – Кюстендил, със застроена площ: 279 кв. м., брой етажи 2, предназначение: Заведение за социални грижи, находяща се в  с. Пастра, Община Рила, Област Кюстендил,/изтегли/ 

ЗАПОВЕД № РД-01-04-72/01.04.2019 г.  на Кмета на Община Рила за откриване на процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на следния недвижим имот – частна  общинска собственост, а именно: Сграда с идентификатор 55539.147.114.1… /изтегли/


 

ОБЯВА за провеждане на публичен търг с тайно наддаване на основание Заповед № РД-01-04-73/01.04.2019г. на Кмета на Община Рила, за публичен търг с тайно наддаване за отдаване под аренда на недвижим имот – общинска собственост, представляващ земеделска земя от общинският поземлен фонд, а именно: недвижим имот 032104, с начин на трайно ползване: „нива”, находяща се в местността  “Турските лозя”, в землището на с. Смочево, Община Рила, осма категория, целият с площ 5.905 дка,…/изтегли/

ЗАПОВЕД № РД-01-04-73/01.04.2019г. на Кмета на Община Рила, относно откриване на процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под аренда на следният недвижим имот –общинска собственост, представляващ земеделска земя от общински поземлен фонд,  а именно: недвижим имот № 032104 (тридесет и две хиляди сто и четири), с начин на трайно ползване: „нива”, находяща се в местността  “Турските лозя”, в землището на с. Смочево, Община Рила, осма категория, целият с площ 5.905 дка (пет дка и деветстотин и пет кв.м.)/изтегли/

ТРЪЖНА   ДОКУМЕНТАЦИЯ за отдаване под аренда на недвижим имот – общинска собственост, представляващ земеделска земя от Общински поземлен фонд, а именно: недвижим имот № 032104, с начин на трайно ползване: „нива”, находяща се в местността  “Турските лозя”, в землището на с. Смочево, Община Рила, осма категория, целият с площ 5.905 дка. /изтегли/ 


ОБЯВА за провеждане на публичен търг с тайно наддаване на основание Заповед № РД-01-04-74/01.04.2019г. на Кмета на Община Рила, затърг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – общинска собственост, представляващ земеделска земя от общинският поземлен фонд, а именно: недвижим имот с № 038068, с начин на трайно ползване: “нива”, находяща се в местността "Копаро", в землището на  гр. Рила, Община Рила, осма категория, целият с площ 11.514 дка,/изтегли/ 

ЗАПОВЕД № РД-01-04-74/01.04.2019г.  на Кмета на Община Рила за откриване на  процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ земеделска земя от общински поземлен фонд, а именно: недвижим имот с № 038068 (тридесет и осем хиляди и шестдесет и осем), с начин на трайно ползване: “нива”, находяща се в местността "Копаро", в землището на  гр. Рила, Община Рила, осма категория, целият с площ 11.514 дка. …/изтегли/ 

 

ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ за отдаване под наем на недвижим имот – общинска собственост, представляващ земеделска земя от Общински поземлен фонд, а именно: недвижим имот с № 038068, с начин на трайно ползване: “нива”, находяща се в местността "Копаро", в землището на  гр. Рила, Община Рила, осма категория, целият с площ 11.514 дка. /изтегли/ 


 

Обява за провеждане на публичен търг с тайно наддаване на основание Заповед № РД-01-04-24/12.02.2019г. на Кмета на Община Рила, относно  публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – частна  общинска собственост, а именно: 40/76.26 кв.м. от помещение представляващо „Работилница”, цялото с площ от 76.26 кв.м., находящо се на приземния етаж от триетажна масивна стоманобетонова жилищна сграда, /изтегли/

ЗАПОВЕД РД-01-04-24/12.02.2019г. на Кмета на Община Рила, относно откриване на процедура за публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от следния недвижим имот – частна  общинска собственост, а именно: 40/76.26 (четиридесет цяло от седемдесет и шест цяло и двадесет и шест стотни) кв.м.от помещение представляващо „Работилница”, цялото с площ от 76.26 (седемдесет и шест цяло и двадесет и шест) кв.м. …/изтегли/

Тръжна документация за отдаване под наем на част от недвижим имот- частна общинска собственост, представляваща: 40/76.26 кв.м. от помещение представляващо „Работилница”, цялото с площ от 76.26 кв.м,находящо се на приземния етаж от триетажна масивна стоманобетонова жилищна сграда, със застроена площ от 733.41  кв. м. и разгъната застроена площ от 2 263.26 кв. м, находяща се в Урегулиран поземлен имот с планоснимачен № 1118, за който е отреден парцел І, попадащ в кв. 82 по действащия регулационен план на гр. Рила, …/ изтегли/  

 Публикувано на 13.02.2019 год.


Обява  за провеждане на публични търгове с тайно наддаванена основание Заповед № РД-01-04-23/12.02.2019г. на Кмета на Община Рила, относно публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на части от следния недвижим имот – публична общинска собственост, а именно: обособени помещения

1.       “Лекарски кабинети“,  находящи се на втори етаж от Триетажна масивна стоманобетонна жилищна сграда – “Поликлиника”, построена в Урегулиран поземлен имот с планоснимачен номер 658, за който е отреден парцел VІІІ, попадащ в кв. 50, по плана на гр. Рила;

2.       “Лекарски кабинет и манипулационна”, находящи се на втори етаж от Триетажна масивна стоманобетонна жилищна сграда – “Поликлиника”, построена в Урегулиран поземлен имот с планоснимачен номер 658, за който е отреден парцел VІІІ, попадащ в кв. 50, по плана на гр. Рила;

 

3.       помещение “Стоматологичен кабинет”,., находящо се на втори етаж от Триетажна масивна стоманобетонна жилищна сграда – “Поликлиника”, построена в Урегулиран поземлен имот с планоснимачен номер 658, за който е отреден парцел VІІІ, попадащ в кв. 50, по плана на гр. Рила…/изтегли/ 

 

ЗАПОВЕД РД-01-04-24/12.02.2019г. на Кмета на Община Рила за откриване на  процедура попровеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от следния недвижим имот…/изтегли/

Тръжна документация за отдаване под наем на част от недвижим имот- публична общинска собственост, представляваща: обособени помещения “Лекарски кабинет и манипулационна”, с обща застроена площ в размер на 24.45 кв.м., находящи се на втори етаж от Триетажна масивна стоманобетонна жилищна сграда – “Поликлиника” …./изтегли/ 

Тръжна документация за отдаване под наем на част от недвижим имот- публична общинска собственост, представляваща: обособени помещения “Лекарски кабинети”, с обща застроена площ в размер на 25 кв.м., находящи се на втори етаж от Триетажна масивна стоманобетонна жилищна сграда – “Поликлиника”, /изтегли/

Тръжна документация за отдаване под наем на част от недвижим имот- публична общинска собственост, представляваща: обособено помещение “Стоматологичен кабинет”, с обща застроена площ в размер на 12.30 кв.м., находящо се на втори етаж от Триетажна масивна стоманобетонна жилищна сграда – “Поликлиника”, /изтегли/ 

Публикувано на 13.02.2018 год. 


 

ЗАПОВЕД РД-01-04-305/13.12.2018 г.на Кмета на Община Рила за обявяване на спечелил участник за недвижим имот 055005 в землището на с. Смочево, Община Рила/ изтегли/

ЗАПОВЕД № РД-01-04-307/13.12.2018г. на Кмета на Община Рила за обявяване на спечелил участник за недвижим имот № 055016 в землището на с. Смочево, Община Рила/ изтегли/

ЗАПОВЕД № РД-01-04-308/13.12.2018г. на Кмета на Община Рила за обявяване на спечелил участник за недвижим имот 055017в землището на с. Смочево, Община Рила/ изтегли/

ЗАПОВЕД РД-01-04-309/13.12.2018 г.на Кмета на Община Рила за обявяване на спечелил участник за недвижим имот 055020 в землището на с. Смочево, Община Рила/ изтегли/

ЗАПОВЕД РД-01-04-310/13.12.2018 г.на Кмета на Община Рила за обявяване на спечелил участник за недвижим имот 055022 в землището на с. Смочево, Община Рила/ изтегли/

ЗАПОВЕД РД-01-04-311/13.12.2018 г.на Кмета на Община Рила за обявяване на спечелил участник за недвижим имот 055024 в землището на с. Смочево, Община Рила/ изтегли/

ЗАПОВЕД РД-01-04-312/13.12.2018 г.на Кмета на Община Рила за обявяване на спечелил участник за недвижим имот 055026  в землището на с. Смочево, Община Рила/ изтегли/

ЗАПОВЕД РД-01-04-306/13.12.2018 г.на Кмета на Община Рила за обявяване на спечелил участник за недвижим имот 055034  в землището на с. Смочево, Община Рила/ изтегли/

ЗАПОВЕД РД-01-04-315/13.12.2018 г.на Кмета на Община Рила за обявяване на спечелил участник за недвижим имот № 125003 в землището на с. Смочево, Община Рила/ изтегли/

ЗАПОВЕД РД-01-04-313/13.12.2018 г.на Кмета на Община Рила за обявяване на спечелил участник за недвижим имот 125009 в землището на с. Смочево, Община Рила/ изтегли/

ЗАПОВЕД РД-01-04-317/13.12.2018 г.на Кмета на Община Рила за обявяване на спечелил участник за недвижим имот  № 125011 в землището на с. Смочево, Община Рила/ изтегли/

ЗАПОВЕД РД-01-04-316/13.12.2018 г.на Кмета на Община Рила за обявяване на спечелил участник за недвижим имот  126001 в землището на с. Смочево, Община Рила/ изтегли/ 

ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ за отдаване под аренда на недвижим имот – общинска собственост, представляващ земеделска земя от Общински поземлен фонд, а именно: недвижим имот № 055005, с начин на трайно ползване: „лозе”, находящо се в местността “Ширината”, в землището на с. Смочево, Община Рила, осма категория, целият с площ 2.517 дка. /изтегли/ 

ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ за отдаване под аренда на недвижим имот – общинска собственост, представляващ земеделска земя от Общински поземлен фонд, а именно: недвижим имот № 055016, с начин на трайно ползване: „лозе”, находящо се в местността “Ширината”, в землището на с. Смочево, Община Рила, осма категория, целият с площ 2.195 дка. /изтегли/ 

ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ за отдаване под аренда на недвижим имот – общинска собственост, представляващ земеделска земя от Общински поземлен фонд, а именно: недвижим имот № 055017, с начин на трайно ползване: „лозе”, находящо се в местността “Ширината”, в землището на с. Смочево, Община Рила, осма категория, целият с площ 0.746 дка. /изтегли/ 

ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ за отдаване под аренда на недвижим имот – общинска собственост, представляващ земеделска земя от Общински поземлен фонд, а именно: недвижим имот № 055020, с начин на трайно ползване: „лозе”, находящо се в местността “Ширината”, в землището на с. Смочево, Община Рила, осма категория, целият с площ 0.408 дка. /изтегли/ 

ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ за отдаване под аренда на недвижим имот – общинска собственост, представляващ земеделска земя от Общински поземлен фонд, а именно: недвижим имот № 055022, с начин на трайно ползване: „лозе”, находящо се в местността “Ширината”, в землището на с. Смочево, Община Рила, осма  категория, целият с площ 2.577 дка. /изтегли/

ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ за отдаване под аренда на недвижим имот – общинска собственост, представляващ земеделска земя от Общински поземлен фонд, а именно: недвижим имот № 055024, с начин на трайно ползване: “лозе”, находяща се в местността  “Ширината”, в землището на с. Смочево, Община Рила, осма категория, целият с площ от 18.818 дка./изтегли/

ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ за отдаване под аренда на недвижим имот – общинска собственост, представляващ земеделска земя от Общински поземлен фонд, а именно: недвижим имот № 055026, с начин на трайно ползване: “лозе”, находяща се в местността  “Ширината”, в землището на с. Смочево, Община Рила, осма категория, целият с площ от 11.355 дка. /изтегли/

ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ за отдаване под аренда на недвижим имот – общинска собственост, представляващ земеделска земя от Общински поземлен фонд, а именно: недвижим имот № 055034, образуван  от имот № 055009, с начин на трайно ползване: „лозе”, находящо се в местността  “Ширината”, в землището на с. Смочево, Община Рила, осма категория, целият с площ 0.378 дка. /изтегли/ 

 ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ за отдаване под аренда на недвижим имот – общинска собственост, представляващ земеделска земя от Общински поземлен фонд, а именно: недвижим имот с № 125003, с начин на трайно ползване: “нива”, находяща се в местността “Змиин дол”, в землището на с. Смочево, Община Рила, осма  категория, целият с площ от  5.617 дка. /изтегли/ 

ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ за отдаване под аренда на недвижим имот – общинска собственост, представляващ земеделска земя от Общински поземлен фонд, а именно: недвижим имот № 125009, образуван от имот № 125002, с начин на трайно ползване: “лозе”, находящо се в местността  “Змиин дол”, в землището на с. Смочево, Община Рила, осма категория, целият с площ от 11.765 дка. /изтегли/ 

ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ за отдаване под аренда на недвижим имот – общинска собственост, представляващ земеделска земя от Общински поземлен фонд, а именно: недвижим имот № 125011, образуван от имот № 125001, с начин на трайно ползване: “нива”, находяща се в местността  “Змиин дол”, в землището на с. Смочево, Община Рила, осма категория, целият с площ от 13.775 дка. /изтегли/ 

 ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ за отдаване под аренда на недвижим имот – общинска собственост, представляващ земеделска земя от Общински поземлен фонд, а именно: недвижим имот с № 126001, с начин на трайно ползване: “нива”, находяща се в местността “Ширината”, в землището на с. Смочево, Община Рила, осма  категория, целият с площ от  6.076 дка. /изтегли/ 

 

ОБЯВА за провеждане на публични търгове с тайно наддаване на основание Заповед № РД-01-04-273/26.11.2018г. на Кмета на Община Рила, ОБЩИНА РИЛА

Обявява публични търгове с тайно наддаване за отдаване под аренда на недвижими имоти – общинска собственост, представляващи земеделска земя от общинският поземлен фонд, както следва:

1. недвижим имот 055005, с начин на трайно ползване: „лозе”, находящо се в местността  “Ширината”, в землището на с. Смочево, Община Рила, осма категория, целият с площ 2.517 дка, при начална тръжна годишна арендна цена, в размер на 90.61 лв.

2. недвижим имот 055034, образуван  от имот № 055009, с начин на трайно ползване: „лозе”, находящо се в местността  “Ширината”, в землището на с. Смочево, Община Рила, осма категория, целият с площ 0.378 дка, при начална тръжна годишна арендна цена, в размер на 13.61 лв.

3. недвижим имот 055016, с начин на трайно ползване: „лозе”, находящо се в местността  “Ширината”, в землището на с. Смочево, Община Рила, осма  категория, целият с площ 2.195 дка, при начална тръжна годишна арендна цена, в размер на 79.02 лв.

4. недвижим имот 055017, с начин на трайно ползване: „лозе”, находящо се в местността  “Ширината”, в землището на с. Смочево, Община Рила, осма категория, целият с площ 0.746 дка, при начална тръжна годишна арендна цена, в размер на 26.86 лв.

5. недвижим имот 055020, с начин на трайно ползване: „лозе”, находящо се в местността  “Ширината”, в землището на с. Смочево, Община Рила, осма категория, целият с площ 0.408 дка, при начална тръжна годишна арендна цена, в размер на 14.69 лв.  

6. недвижим имот 055022, с начин на трайно ползване: „лозе”, находящо се в местността  “Ширината”, в землището на с. Смочево, Община Рила, осма  категория, целият с площ 2.577 дка, при начална тръжна годишна арендна цена, в размер на 92.77 лв.

7. недвижим имот 055024, с начин на трайно ползване: “лозе”, находяща се в местността  “Ширината”, в землището на с. Смочево, Община Рила, осма категория, целият с площ от 18.818 дка, при начална тръжна годишна арендна цена, в размер на 677.45 лв.

8. недвижим имот 055026, с начин на трайно ползване: “лозе”, находяща се в местността  “Ширината”, в землището на с. Смочево, Община Рила, осма категория, целият с площ от 11.355 дка, при начална тръжна годишна арендна цена, в размер на 408.78 лв.

9. недвижим имот 125009, образуван от имот № 125002, с начин на трайно ползване: “лозе”, находящо се в местността  “Змиин дол”, в землището на с. Смочево, Община Рила, осма категория, целият с площ от 11.765 дка, при начална тръжна годишна арендна цена, в размер на 423.54 лв.  

10. недвижим имот № 125011, образуван от имот № 125001, с начин на трайно ползване: “нива”, находяща се в местността  “Змиин дол”, в землището на с. Смочево, Община Рила, осма категория, целият с площ от 13.775 дка, при начална тръжна годишна арендна цена, в размер на 495.90 лв.

11. недвижим имот с № 125003, с начин на трайно ползване: “нива”, находяща се в местността  “Змиин дол”, в землището на с. Смочево, Община Рила, осма  категория, целият с площ от  5.617 дка, при начална тръжна годишна арендна цена, в размер на 202.21 лв.

12. недвижим имот с № 126001, с начин на трайно ползване: “нива”, находяща се в местността  “Ширината”, в землището на с. Смочево, Община Рила, осма  категория, целият с площ от  6.076 дка, при начална тръжна годишна арендна цена, в размер на 218.74 лв. ... /изтегли пълния текст/ 

 

ЗАПОВЕД РД-01-04-273/26.11.2018г. на Кмета на Община Рила за откриване на процедура по провеждане на публични търговес тайно наддаване за отдаване под аренда на недвижими имоти –общинска собственост, представляващи земеделска земя от общински поземлен фонд,  както следва:../ изтегли пълния текст/ 


 

 

ОБЯВА за провеждане на публични търгове с тайно наддаване на основание Заповед № РД-01-04-203/25.09.2018г.  на Кмета на Община Рила, /изтегли/   

Т Р Ъ Ж Н А   Д О К У М Е Н Т А Ц И Я За отдаване под наем на недвижим имот – общинска собственост, представляващ земеделска земя от Общински поземлен фонд, а именно: недвижим имот с № 003038, с начин на трайно ползване: “нива”, находяща се в местността "Исилица", в землището на с. Смочево, община Рила, осма категория, целият с 15.303 дка. /изтегли/ 

Т Р Ъ Ж Н А   Д О К У М Е Н Т А Ц И Я За отдаване под наем на недвижим имот – общинска собственост, представляващ земеделска земя от Общински поземлен фонд, а именно: недвижим имот с № 003158, с начин на трайно ползване: “нива”, находяща се в местността "Исилица", в землището на с. Смочево, Община Рила, осма категория, целият с площ 11.354 дка. /изтегли/ 

Т Р Ъ Ж Н А   Д О К У М Е Н Т А Ц И Я За отдаване под наем на недвижим имот – общинска собственост, представляващ земеделска земя от Общински поземлен фонд, а именно: недвижим имот с № 028153, с начин на трайно ползване: “нива”, находяща се в местността "Гулобица", в землището на с. Смочево, Община Рила, четвърта  категория, целият с площ 17.500 дка. /изтегли/ 

Т Р Ъ Ж Н А   Д О К У М Е Н Т А Ц И Я За отдаване под наем на недвижим имот – общинска собственост, представляващ земеделска земя от Общински поземлен фонд, а именно: недвижим имот с № 035026, с начин на трайно ползване: “нива”, находяща се в местността "Турски рид", в землището на гр. Рила, Община Рила, осма категория, целият с площ 11.125  дка. /изтегли/

Т Р Ъ Ж Н А   Д О К У М Е Н Т А Ц И Я За отдаване под наем на недвижим имот – общинска собственост, представляващ земеделска земя от Общински поземлен фонд, а именно: недвижим имот с № 104002, с начин на трайно ползване: “нива”, находяща се в местността "Дреняко", в землището на  с. Смочево, Община Рила, шеста категория, целият с площ 11.014  дка. /изтегли/

Т Р Ъ Ж Н А   Д О К У М Е Н Т А Ц И Я За отдаване под наем на недвижим имот – общинска собственост, представляващ земеделска земя от Общински поземлен фонд, а именно:  недвижим имот с № 112004, с начин на трайно ползване: “нива”, находяща се в местността "Дреняко", в землището на  с. Смочево, Община Рила, осма категория, целият с площ 15.064  дка. /изтегли/

З А П О В Е Д № РД-01-04-203/25.09.2018г. за откриване на Процедура по провеждане на публични търгове  с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – частна общинска собственост, представляващи земеделска земя от общински поземлен фонд /изтегли/

 


 

ЗАПОВЕД № РД-01-04-164/01.08.2018 г. град Рила обявяване на  спечелил участник повторния публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем /изтегли/

ОБЯВА за провеждане на публичен търг с тайно наддаване на основание Заповед № РД-01-04-148/17.07.2018г. на Кмета на Община Рила /изтегли/

 Т Р Ъ Ж Н А   Д О К У М Е Н Т А Ц И Я ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЧАСТ ОТ НЕДВИЖИМ ИМОТ – ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩА:1 квадратен метър от покривната конструкция на Двуетажна масивна стоманобетонна сграда, включваща “Читалище”, “Дискотека”, “Сладкарница”, изградена в Урегулиран поземлен имот с планоснимачен № 199, за който е отреден парцел Х, попадащ в кв. 33 по действащия към момента регулационен план на с. Смочево, община Рила, утвърден със Заповед № 101/ 23.09.1991 г. на Кмета на община Рила, с урегулирано пространство от 1 507 кв. м. /изтегли/

З А П О В Е Д  РД-01-04-148/17.07.2018г. град Рила за откриване на Процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична  общинска собственост /изтегли/


 ОБЯВА за провеждане на публичен търг с тайно наддаване на основание Заповед № РД-01-04-147/17.07.2018г. на Кмета на Община Рила /изтегли/

Т Р Ъ Ж Н А   Д О К У М Е Н Т А Ц И Я ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЧАСТ ОТ НЕДВИЖИМ ИМОТ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩАДърводелска работилница, с площ от 68.13 кв. м, находяща се на приземния етаж от триетажна масивна стоманобетонова жилищна сграда, със застроена площ от 733.41  кв. м. и разгъната застроена площ от 2 263.26 кв. м, находяща се в Урегулиран поземлен имот с планоснимачен № 1118, за който е отреден парцел І, попадащ в кв. 82 по действащия регулационен план на гр. Рила, утвърден със Заповед № 30/22.02.1993г. на Кмета на Община Рила, изменен със Заповед  № 451/20.11.2007г. на Кмета на Община Рила за изменение  на ПУП - ПР, целият с урегулирано пространство от 9 705  кв. м. /изтегли/

З А П О В Е Д  РД-01-04-147/17.07.2018г. на Кмета на Община Рила град Рила за откриване на Процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от следния недвижим имот – частна  общинска собственост /изтегли/ 

Заповед № РД-01-04-163/01.08.2018 г. рад Рила за обявяване на  спечелил участник повторния публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от следния недвижим имот – частна  общинска собственост /изтегли/ 


 Заповед № РД-01-04-76 от 15.02.2017 год. на Кмета на Община Рила за обявяване на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот № 038068, м. "Копаро", з-ще гр. Рила /изтегли/

Заповед № РД-01-04-106/ 06.03.2017 год. на Кмета на Община Рила относно оповестяване на спечелил участник на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот с № 038068, м. "Копаро", з-ще град Рила /изтегли/


 Обява за провеждане на публичен търг с тайно наддаване /изтегли/, на основание Заповед № РД-01-04-391 от 01.12.2016г. на Кмета на Община Рила /изтегли/


 Обява за провеждане на публичен търг с тайно наддаване /изтегли/, на основание Заповед № РД-01-04- 307 от 27.09.2016г. на Кмета на Община Рила /изтегли/


 Обява за провеждане на публичен търг с тайно наддаване /изтегли/, на основание Заповед № РД-01-04-298 от 21.09.2016г. на Кмета на Община Рила /изтегли/


 

Обява за провеждане на публични търгове с тайно наддаване /изтегли/, на основание Заповед № РД-01-04-299 от 21.09.2016г. на Кмета на Община Рила /изтегли/


Обява за провеждане на публични търгове с тайно наддаване /изтегли/, на основание Заповед № РД -01-04-166 от 09.06.2016г. /изтегли/ на Кмета на Община Рила


 Обява за провеждане на публичен търг с тайно наддаване /изтегли/, на основание Заповед № РД-01-04-128 от 20.04.2016г. /изтегли/ на Кмета на Община Рила


Обява за провеждане на публични търгове с тайно наддаване /изтегли/, на основание Заповед №РД-01-04-77 от 17.03.2016г. /изтеглии Заповед №РД-01-04-76 от 17.03.2016г. /изтегли/ на Кмета на Община Рила


Обява за участие в публично оповестени конкурси /изтегли/, на основание Заповед №РД-01-04-63 от 08.03.2016г. на Кмета на Община Рила /изтегли/


Обява за провеждане на публични търгове с тайно наддаване /изтегли/, на основание Заповед №РД-01-04-61 от 07.03.2016г. на Кмета на Община Рила /изтегли/


Обява за провеждане на публичен търг с тайно наддаване /изтегли/, на основание Заповед №РД-01-04-47 от 12.02.2016 година на Кмета на Община Рила /изтегли/


Обява за провеждане на публични търгове с тайно наддаване /изтегли/, на основание Заповед №РД-01-04-241 от 03.08.2015 година на Кмета на Община Рила /изтегли/


 

Обява за провеждане на публични търгове с тайно наддаване /изтегли/, на основание Заповед №РД-01-04-213 от 15.07.2015год. /изтегли/  на Кмета на Община Рила


Обява за провеждане на публични търгове с тайно наддаване /изтегли/, на основание Заповед № РД-01-04-180 от 23.06.2015г. /изтегли/, Заповед № РД-01-04-181 от 23.06.2015г. /изтегли/, Заповед № РД-01-04-182 от 23.06.2015г. /изтегли/, Заповед № РД-01-04-183 от 23.06.2015г. /изтегли/, Заповед № РД-01-04-184 от 23.06.2015г. /изтегли/ на Кмета на Община Рила


 

Обява за провеждане на публични търгове с тайно наддаване /изтели/, на основание Заповед № РД-01-04-170 от 18.06.2015г. /изтегли/ на Кмета на Община Рила


 

Обява за провеждане на публични търгове с тайно наддаване /изтегли/, на основание Заповед № РД-01-04-167 от 16.06.2015г. /изтегли/, Заповед № РД-01-04-168 от 16.06.2015г. /изтегли/, Заповед № РД-01-04-169 от 16.06.2015г. /изтегли/ на Кмета на Община Рила

 


Заповед №РД-01-04-44/05.02.2015г. /изтегли/

Заповед №РД-01-04-44/05.02.2015г. /изтегли/

Заповед №РД-01-04-61/18.02.2015г. /изтегли/

Заповед №РД-01-04-62/18.02.2015г. /изтегли/


Обява за провеждане на публични търгове с тайно наддаване /изтегли/, Заповед №РД-01-04-41/05.02.2015г. /изтегли/, Заповед №РД-01-04-40/05.02.2015г. /изтегли/, Заповед №РД-01-04-42/05.02.2015г. /изтегли/, Заповед №РД-01-04-43/05.02.2015г. /изтегли/


Заповед №РД-01-04-26 от 26.01.2015 год. /изтегли/

Заповед №РД-01-04-25 от 26.01.2015 год. /изтегли/

Заповед №РД-01-04-24 от 26.01.2015 год. /изтегли/

Заповед №РД-01-04-23 от 26.01.2015 год. /изтегли/

Заповед №РД-01-04-22 от 26.01.2015 год. /изтегли/


Обява за провеждане на публичен търг с тайно наддаване /изтегли/

Заповед №РД-01-04-02/07.01.2015 год. /изтегли/

Заповед №РД-01-04-03/07.01.2015 год. /изтегли/

Заповед №РД-01-04-03/07.01.2015 год. /изтегли/

Заповед №РД-01-04-05/07.01.2015 год /изтегли/


Обява за превеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот- публична общинска собственост /изтегли/

Заповед №РД-01-04-210/30.07.2014г. /изтегли/

Заповед №РД-01-04-262/02.09.2014 г. /изтегли/

 

Обява за превеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот- частна общинска собственост- с. Пастра /изтегли/

Заповед №РД-01-04-211/30.07.2014г. /изтегли/

Заповед №РД-01-04-232, гр. Рила 21.08.2014 г. /изтегли/

 

Обява за превеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот- частна общинска собственост- гр. Рила /изтегли/

Заповед №РД-01-04-212/30.07.2014г. /изтегли/

Заповед №РД-01-04-227, гр. Рила 19.08.2014 г. /изтегли/

 

Обява за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти /изтегли/

Заповед №РД-01-04-213/30.07.2014г. /изтегли/

1. Заповед №РД-01-04-237/01.09.2014 г. /изтегли/

2. Заповед №РД-01-04-238/01.09.2014 г. /изтегли/

3. Заповед №РД-01-04-239/01.09.2014 г. /изтегли/

4. Заповед №РД-01-04-240/01.09.2014 г. /изтегли/

5. Заповед №РД-01-04-241/01.09.2014 г. /изтегли/

6. Заповед №РД-01-04-242/01.09.2014 г. /изтегли/

7. Заповед №РД-01-04-243/01.09.2014 г. /изтегли/

8. Заповед №РД-01-04-244/01.09.2014 г. /изтегли/

9. Заповед №РД-01-04-245/01.09.2014г. /изтегли/

10.Заповед №РД-01-04-246/01.09.2014г. /изтегли/

11. Заповед №РД-01-04-249/02.09.2014 г. /изтегли/

12. Заповед №РД-01.04.250/02.09.2014 г. /изтегли/

13. Заповед №РД-01-04-251/02.09.2014 г. /изтегли/

14. Заповед №РД-01-04-252/02.09.2014 г. /изтегли/

15. Заповед №РД-01-04-253/02.09.2014 г. /изтегли/

 

УПИ V, кв. 66а по плана на гр. Рила


УПИ ІІІ - 1118, кв. 82 по плана на гр. Рила


ОБЯВЯ за участие в публичен търг с тайно наддаване за продажба на движими вещи


За отдаване под наем на УПИ ІV – “Административна и обществена дейност”, попадащ в кв. 66 гр. Рила


За продажба на недвижим имот – частна общинска собственост:Поземлен имот с идентификатор 55539.100.302 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Пастра, Община Рила


Обява за участие в публични търгове с тайнно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти общинска собственост, находящи се в землищата на с.Смочево,община Рила, с. Падала, община Рила и гр. Рила, община Рила


Обява за участие в публично оповестени конкурс за отдаване под наем на недвижими имоти общинска собственост, находящи се в землищата на с.Смочево,община Рила и гр. Рила, община Рила


Обява за участие в публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обособени помещения


Обява за участие в публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти - общинска собственост, находящи се в землищата на територията на община Рила


Обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ земеделска земя от Общински поземлен фонд, а именно: поземлен имот № 55539.149.138 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Пастра, с площ от 1004 кв.м, при начална тръжна цена в размер на 2 100.00 лв.


 

Обявява публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – часна общинска собственост, представляващи земеделски земи от Общински поземлен фонд, както следва:1. имот № 371002, землище гр. Рила, с площ от 5.304 дка, при начална тръжна цена в размер на 10 000.00 лв.2. имот № 371005, землище гр. Рила, с площ от 3.121 дка, при начална тръжна цена в размер на 7 000.00 лв.3. имот № 019029, землище гр. Рила, с площ от 0.326 дка, при начална тръжна цена в размер на 750.00 лв.


 Обява за провеждане на публични търгове с тайно наддаване


Обява за провеждане на публичен търг с тайно наддаване

Заповед №01-04-448 от 21.11.2013 г.


 

 

 

 

 

 


 

Горе