ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕНИ КОНКУРСИ

2023 ГОД. 

Заповед №РД-01-04-154/21.07.2023 год., на Кмета на Община Рила, относно: обявяване на участника – спечелил публично оповестеният конкурс за отдаване под наем на недвижим имот  - частна общинска собственост /изтегли/

Заповед №РД-01-04-153/21.07.2023 год., на Кмета на Община Рила, относно: обявяване на участника – спечелил публично оповестеният конкурс за отдаване под наем на недвижим имот  - частна общинска собственост /изтегли/

Заповед №РД-01-04-152/21.07.2023 год., на Кмета на Община Рила, относно: обявяване на участника – спечелил публично оповестеният конкурс за отдаване под наем на недвижим имот  - частна общинска собственост /изтегли/

Заповед №РД-01-04-151/21.07.2023 год., на Кмета на Община Рила, относно: обявяване на участника – спечелил публично оповестеният конкурс за отдаване под наем на недвижим имот  - частна общинска собственост /изтегли/

Заповед №РД-01-04-150/21.07.2023 год., на Кмета на Община Рила, относно: обявяване на участника – спечелил публично оповестеният конкурс за отдаване под наем на недвижим имот  - частна общинска собственост /изтегли/

Заповед №РД-01-04-149/21.07.2023 год., на Кмета на Община Рила, относно: обявяване на участника – спечелил публично оповестеният конкурс за отдаване под наем на недвижим имот  - частна общинска собственост /изтегли/

Заповед №РД-01-04-148/21.07.2023 год., на Кмета на Община Рила, относно: обявяване на участника – спечелил публично оповестеният конкурс за отдаване под наем на недвижим имот  - частна общинска собственост /изтегли/


Обява на основание Заповед №РД-01-04-124/05.07.2023 год., на Кмета на Община Рила, относно: провеждане на публично оповестени конкурси за отдаване под наем на недвижими имоти – общинска собственост, представляващ земеделска земя от Общински поземлен фонд /изтегли/

Заповед №РД-01-04-124/05.07.2023 год., на Кмета на Община Рила, относно: откриване на процедура по провеждане на публично оповестени конкурси за отдаване под наем на недвижими имоти – частна общинска собственост, представляващи земеделска земя от Общински поземлен фонд /изтегли/

Конкурсна документация за отдаване под наем на недвижим имот – общинска собственост, представляващ земеделска земя от Общински поземлен фонд, а именно: Поземлен имот с идентификатор 62671.79.5, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Рила, Община Рила, одобрени със Заповед № РД-18-790/11.11.2019г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот: гр. Рила, местност „Цръквеното”, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: „нива”, категория на земята: 8, с площ от 82 511 кв. м., предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 079005 /изтегли/

Конкурсна документация за отдаване под наем на недвижим имот – общинска собственост, представляващ земеделска земя от Общински поземлен фонд, а именно: Поземлен имот с идентификатор 62671.105.36, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Рила, Община Рила, одобрени със Заповед № РД-18-790/11.11.2019г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот от 10.02.2020г., с адрес на поземления имот: гр. Рила, местност „Маноилово”, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: „нива”, категория на земята: 8, с площ от 158 175 кв. м., предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 105036 /изтегли/

Конкурсна документация за отдаване под наем на недвижим имот – общинска собственост, представляващ земеделска земя от Общински поземлен фонд, а именно: Поземлен имот с идентификатор 62671.119.3, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Рила, Община Рила, одобрени със Заповед № РД-18-790/11.11.2019г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот: гр. Рила, местност „Въглищар”, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: „нива”, категория на земята: 9, с площ от 25158 кв. м., предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 119003 /изтегли/

Конкурсна документация за отдаване под наем на недвижим имот – общинска собственост, представляващ земеделска земя от Общински поземлен фонд, а именно: Поземлен имот с идентификатор 62671.218.2, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Рила, Община Рила, одобрени със Заповед № РД-18-790/11.11.2019г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри засягащо поземления имот от 24.02.2020г., с адрес на поземления имот: гр. Рила, местност „Рила”, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: „нива”, категория на земята: 9, с площ от 33198 кв. м., предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 218002 /изтегли/

Конкурсна документация за отдаване под наем на недвижим имот – общинска собственост, представляващ земеделска земя от Общински поземлен фонд, а именно: Поземлен имот с идентификатор 62671.381.1, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Рила, Община Рила, одобрени със Заповед № РД-18-790/11.11.2019г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри засягащо поземления имот от 30.06.2023г.,  с адрес на поземления имот: гр. Рила, местност „Копаро”, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: „нива”, категория на земята: 8, с площ от 44 080 кв. м., предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 381001 /изтегли/


Обява на основание Заповед №РД-01-04.123/05.07.2023 год., на Кмета на Община Рила, относно: провеждане на публично оповестени конкурси за отдаване под наем на недвижими имоти – общинска собственост, представляващ земеделска земя от Общински поземлен фонд /изтегли/

Заповед №РД-01-04-123/05.07.2023 год., на Кмета на Община Рила, относно: откриване на процедура по провеждане на публично оповестени конкурси за отдаване под наем на недвижими имоти – частна общинска собственост, представляващи земеделска земя от Общински поземлен фонд /изтегли/

Конкурсна документация за отдаване под наем на недвижим имот – общинска собственост, представляващ земеделска земя от Общински поземлен фонд, а именно: Поземлен имот с идентификатор 67698.3.174, по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Смочево, Община Рила, одобрени със Заповед № РД-18-791/11.11.2019г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри засягащо поземления имот от 30.06.2023г., с адрес на поземления имот: с. Смочево, местност „Исилица”, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: „нива”, категория на земята: 8, с площ от 23 311 кв. м., предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 003174 /изтегли/

Конкурсна документация за отдаване под наем на недвижим имот – общинска собственост, представляващ земеделска земя от Общински поземлен фонд, а именно: Поземлен имот с идентификатор 67698.104.10, по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Смочево, Община Рила, одобрени със Заповед № РД-18-791/11.11.2019г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри засягащо поземления имот от 30.06.2023г., с адрес на поземления имот: с. Смочево, местност „Дреняко”, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: „нива”, категория на земята: 6, с площ от 24 740 кв. м., предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 104010 /изтегли/

Конкурсна документация за отдаване под наем на недвижим имот – общинска собственост, представляващ земеделска земя от Общински поземлен фонд, а именно: Поземлен имот с идентификатор 67698.106.2, по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Смочево, Община Рила, одобрени със Заповед № РД-18-791/11.11.2019г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри засягащо поземления имот от 30.06.2023г., с адрес на поземления имот: с. Смочево, местност „Дреняко”, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: „нива”, категория на земята: 8, с площ от 20 534 кв. м., предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 106002 /изтегли/


Публично оповестени конкурси - 2022 година /изтегли/

Публично оповестени конкурси - 2021 година /изтегли/

Публично оповестени конкурси - 2020 година /изтегли/ 

Публично оповестени конкурси  - 2019 година /изтегли/

Публично оповестени конкурси - 2018 година /изтегли/

 Публично оповестени конкурси - 2017 година /изтегли/ 


 

Няма снимки
rila_river_new.jpg
opak

rila tur info

 ------------------------------------------------

 Модерен частен дом за възрастни хора - град Рила

dsh_ivan_rilski@abv.bg

+359 888 56 34 87

dsh ivan rilski1

Горе