ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕНИ КОНКУРСИ

2021 ГОД.

Заповед №РД-01-04-111/21.05.2021 год., на Кмета на Община Рила, относно: обявяване на участника – спечелил повторният публично оповестения конкурс за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост /изтегли/

Заповед №РД-01-04-106/14.05.2021 год., на Кмета на Община Рила, относно: обявяване на участника – спечелил повторният публично оповестения конкурс за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост /изтегли/


Заповед № РД-01-04-83/23.04.2021г. на Кмета на Община Рила, относно обявяване на спечелил участник повторният публично оповестен конкурс за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост /изтегли/


Обява за провеждане на публично оповестени конкурси за отдаване под наем на недвижими имоти – общинска собственост, представляващ земеделска земя от общинският поземлен фонд /изтегли/

Заповед № РД-01-04-94/07.05.2021г. на Кмета на Община Рила, относно откриване на процедура по провеждане на публично оповестени конкурси за отдаване под наем на недвижими имоти - частна общинска собственост /изтегли/

Конкурсна документация за  отдаване под наем на недвижим имот – общинска собственост, представляващ земеделска земя от Общински поземлен фонд, а именно:  Поземлен имот с идентификатор 62671.382.7, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Рила, Община Рила, одобрени със Заповед № РД-18-790/11.11.2019г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот: местност „Копаро”, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: „нива”, категория на земята: 8, с площ от 29 131 кв. м., предходен идентификатор: няма, номер по предходен план: 382007 /изтегли/

Конкурсна документация за отдаване под наем на недвижим имот – общинска собственост, представляващ земеделска земя от Общински поземлен фонд, а именно:  Поземлен имот с идентификатор 62671.118.24, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Рила, Община Рила, одобрени със Заповед № РД-18-790/11.11.2019г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри засягащо поземления имот от 24.02.2020г., с адрес на поземления имот: местност „Кипарица”, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: „нива”, категория на земята: 10, с площ от 52 570 кв. м., предходен идентификатор: няма, номер по предходен план: 118024 /изтегли/


Обява за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на недвижим имот – общинска собственост, представляващ земеделска земя от общинският поземлен фонд, а именно: Поземлен имот с идентификатор 62671.38.63, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Рила, Община Рила, одобрени със Заповед № РД-18-790/11.11.2019г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри засягащо поземления имот от 31.03.2020г., с адрес на поземления имот: местност „Копаро”, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: „нива”, категория на земята: 8, с площ от 26 634 кв. м., предходен идентификатор: няма, номер по предходен план: 038063. На основание Заповед № РД-01-04-63/08.04.2021г. на Кмета на Община Рила /изтегли/

Заповед  № РД-01-04-63/08.04.2021г. на Кмета на Община Рила, относно откриване на процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на недвижим имот - частна общинска собственост /изтегли/

Конкурсна документация за отдаване под наем на недвижим имот – общинска собственост, представляващ земеделска земя от Общински поземлен фонд, а именно: Поземлен имот с идентификатор 62671.38.63, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Рила, Община Рила, одобрени със Заповед № РД-18-790/11.11.2019г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот: местност „Копаро”, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: „ нива”, категория на земята: 8, с площ от 26 634 кв.м., предходен идентификатор: няма, номер по предходен план: 038063 /изтегли/

Публикувано на 09.04.2021 год.


ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕНИ КОНКУРСИ

2020 ГОД.

Заповед №РД-01-04-231/07.08.2020 г. на Кмета на Община Рила за обявяване на спечелил участник повторният публично оповестен конкурс /изтели/

Обява за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ земеделска земя от ОПФ, а именно Поземлен имот с идентификатор 62671.105.54, по Кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Рила, одобрен със Заповед №РД-18-790/11.11.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК, местност "Маноилово", трайно преназначение на земята: земеделска, НТП "нива", категория на земята 9, с площ 33930 кв. м. /изтегли/

Заповед №РД-01-04-212/16.07.2020 г. на Кмета на Община Рила за откриване на процедура по провеждане на публично оповестен конкурс /изтегли/

Конкурсна документация, утвърдена на 16.07.2020 г. от Кмета на Община Рила /изтегли/


Заповед №РД-01-04-146/12.05.2020 г. на Кмета на Община Рила за обявяване на спечелил участник повторния публично оповестен конкурс за отдаване под наем на недвижим имот №380001, м. "Копаро" /изтегли/


Обява за провеждане на публично оповестени конкурси за отдаване под наем на недвижими имоти - общинска собственост, представляващи земеделска земя от Общински поземлен фонд, както следва /изтегли/

Заповед №РД-01-04-126/30.04.2020 г. на Кмета на Община Рила за откриване на процедура по провеждане  на публично оповестени конкурси за отдаване под наем на недвижими имоти - частна собственост, представляващи земеделска земя от Общински поземлен фонд, по кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Рила, Община Рила /изтегли/

Конкурсна документация за отдаване под наем на недвижим имот - общинска собственост, представляващ земя от Общински поземлен фонд, а именно: поземлен имот с идентификатор 62671.380.1, по кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Рила, Община Рила, одобрени със Заповед №РД-18-790/11.11.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот: местност "Копаро", трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: "нива", категория на земята: 8, с площ от 20889 кв. м., предходен идентификатор: няма, номер по предходен план: 380001 /изтегли/ 

Конкурсна документация за отдаване под наем на недвижим имот - общинска собственост, представляващ земя на Общински поземлен фонд, а именно поземлен имот с идентификатор 62671.38.63, по кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Рила, Община Рила, одобрени със Заповед №РД-18-790/11.11.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот: местност "Копаро", трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: "нива", категория на земята: 8, с площ 26 634 кв. м., предходен идентификатор: няма, номер по предходен план: 038063 /изтегли/ 


ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕНИ КОНКУРСИ

2019 год. 

ОБЯВА за провеждане на публично оповестен конкурс на основание Заповед № РД-01-04-75/01.04.2019г. на Кмета на Община Рила,за отдаване под наем на недвижим имот – общинска собственост, представляващ земеделска земя от общинският поземлен фонд, а именно: недвижим имот с № 038063, с начин на трайно ползване: “нива”, находяща се в местността  “Копаро”, в землището на гр. Рила, осма категория, целият с площ от 26,635 дка. …/ изтегли/ 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЯ за отдаване под наем на недвижим имот – общинска собственост, представляващ земеделска земя от Общински поземлен фонд, а именно: имот с № 038063, с начин на трайно ползване: “нива”, находяща се в местността  “Копаро”, в землището на гр. Рила, осма категория, целият с площ от 26,635 дка./изтегли/ 

ЗАПОВЕД № РД-01-04-75/01.04.2019г. на Кмета на Община Рила за откриване на процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ земеделска земя от общински поземлен фонд, а именно: недвижим имот с № 038063 (тридесет и осем хиляди и шестдесет и три), с начин на трайно ползване: “нива”, находяща се в местността  “Копаро”, в землището на гр. Рила, осма категория, целият с площ от 26,635 дка. …/изтегли/


 

 

2018 год. 

 

  Обява за участие в публично оповестен конкурс за отдаване под наем на недвижим имот- общинска собственост, представляващ земеделска земя от общински поземлен фонд, а именно: недвижим имот с № 060031, образуван от имот № 060025, с начин на трайно ползване: “нива”, находяща се в местността Анджиката”, в землището на с. Смочево, Община Рила. /изтегли/ 

 

      Заповед № РД-01-04-28/29.01.2018г. на Кмета на Община Рила за откриване на  процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ земеделска земя от общински поземлен фонд, а именно: недвижим имот с № 060031 (шестдесет хиляди и тридесет и едно), образуван от имот № 060025 (шестдесет хиляди и двадесет и пет), с начин на трайно ползване: “нива”, находяща се в местността Анджиката”, в землището на с. Смочево, Община Рила  /изтегли/

2017 год.

 

 Заповед № РД-01-04-77 от 15.02.2017г. на Кмета на Община Рила за откриване на процедура за публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имот № 038063, м. "Копаро", з-ще град Рила /изтегли/

Заповед № РД-01-04-105/ 06.03.2017 год. на Кмета на Община Рила за обявяване на спечелил участник на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имот № 038063, м. "Копаро", з-ще град Рила /изтегли/


 

Горе