Обявление по реда на чл 15 т 1 от Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми /изтегли/

Решение № БД-ЕО-19 от 2024г /изтегли/


 

 ПОКАНА

ДО МЕСТНАТА ОБЩНОСТ

На основание чл. 66, ал. 1 и ал. 2 от АПК и във връзка с чл. 66 от ЗМДТ, Община Рила уведомява всички заинтересовани страни, че открива производство по издаване на общ административен акт за одобряване на План – сметка за необходимите разходи за осигуряване на услугите по чл. 62 от ЗМДТ през 2024 г. на територията на община Рила и определяне размера на такса битови отпадъци за 2024 г.

През месец декември 2023 г. предстои приемането на План-сметка за необходимите разходи за осигуряване на услугите по чл. 62 от ЗМДТ през 2024 г. на територията на община Рила и определяне размера на такса за битови отпадъци за жилищни и нежилищни имоти на физически и юридически лица за 2024 г. на територията на община Рила.

Във връзка с предстоящо приемане на План – сметка за необходимите разходи за осигуряване на услугите по чл. 62 от ЗМДТ през 2024 г. на територията на община Рила и определяне размера на такса битови отпадъци за 2024 г. от Общински съвет, Кмета на Община Рила кани всички заинтересовани лица да присъстват на организираното обществено обсъждане, което ще се проведе на 13.12.2023 г. /сряда/ от 10:00 ч. в Заседателната зала, находяща се в сградата на Общинска администрация – гр. Рила, гр. Рила, пл. „Възраждане“ №1.

Общественото обсъждане се организира с цел физическите и юридическите лица да получат актуална информация за необходимите разходи по поддържането на чистотата на територията на Община Рила за 2024 г. и да предоставят своите мнения, предложения, възражения или становища по предложената от Община Рила План-сметка, въз основа на които Общински съвет да вземе решение. 

Във връзка с чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове, в 30-дневен срок от публикуване на настоящият проект на интернет страницата на Община Рила, заинтересованите лица могат да направят своите писмени предложения, становища и възражения по проекта на План – сметка за необходимите разходи за осигуряване на услугите по чл. 62 от ЗМДТ през 2024 г. на територията на община Рила и определяне размера на такса битови отпадъци за 2024 г. на следния електронен адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.   и/или в деловодството на Община Рила, гр. Рила, пл. „Възраждане“ №1.

Срок за отправяне на предложения, възражения и становища: 14.12.2023 г. включително

Дата на публикуване на информацията: 15.11.2023 г.

Дата на сваляне на информацията: 15.12.2023 г. 

Материалите по горецитираният проект могат да бъдат разглеждани на сайта на Община Рила с адрес: https://www.grad-rila.bg/obyavi/obyavi-na-administratziyata

С уважение, (П)

Георги Кабзималски

Кмет на Община Рила

Публикувано на 15.11.2023 год.

 


Мотиви, съгласно изискванията на чл. 28, ал. 1 от Закона за нормативните актове /изтегли/

Предложение до ОБС ПЛАН-СМЕТКА /изтегли/

Приложение №1 План-сметка за ТБО за 2024 г. /изтегли/

Приложение №2 Справка за очакваните разходи по компоненти за 2024 /изтегли/

Приложение №3 Размер на ТБО според количеството 2024 /изтегли/

Приложение №4 Справка за прогнозните разходи за 2024 /изтегли/

Публикувано на 15.11.2023 год.


Заповед №РД-01-04-257/07.11.2023 год., на ВрИД кмет на Община Рила, съгласно Решение №681/03.10.2023 год. на ОбС, гр. Рила, относно: Откриване на бюджетна процедура по съставянето на проектобюджет за 2024 г. на Община Рила и бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години. /изтегли/ 

Публикувано на 07.11.2023 год. 


Съобщение №МП-01-16-13/12.09.2023 год., на основание чл. 32 от ДОПК, за лицето Гергана Москова /изтегли/

Публикувано на 19.10.2023 год. 


Съобщение №МП-01-02-178-1/03.05.2023 год., на основание чл. 32 от ДОПК, за лицата Живко Борисов и Наталия Борисова /изтегли/

Публикувано на 12.10.2023 год. 


Обявление на основание чл. 64 от Закона за социалните услуги (ЗСУ) и чл. 91, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за социалните услуги (ППЗСУ) и със Заповед № РД-01-04-175/24.08.2023г. на Кмета на Община Рила. Относно: Обявяване на конкурс за възлагане предоставянето на социалната услуга „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства“ (наричана за краткост в настоящото Услуга 1) с капацитет 15 места (ЦНСТЛПР) и „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства-2“ (наричана за краткост в настоящото Услуга 2) с капацитет 10 места (ЦНСТЛПР-2), с основна дейност: „Резидентна грижа“ на територията на Община Рила на частен доставчик. Условия за участие в конкурса и изисквания към кандидатите /изтегли/

Приложение №1 към конкурсната документация – Списък на работния капацитет на кандидата и документи, удостоверяващи квалификацията на служителите, с които разполага доставчика за организация, управление и предоставяне на услугата, съдържащ организационна структура, оперативно и финансово управление на услугата, квалификация на служителите, програми за обучение и отговорности на персонала /изтегли/

Приложение №2 към конкурсната документация – Техническо предложение по образец, което съдържа: цели, принципи и задачи на услугата, характеристика на целевата група на социалната услуга, оценка на очаквания брой преки и косвени бенефициенти, очаквани резултати, подробно описание на дейностите и график за осъществяване на социалната услуга, инструменти за проверка на качеството на услугата и мерки за защита на личните данни на потребителите на услугата /изтегли/

Приложение №3 към конкурсната документация – Финансово предложение (в лева) по образец, включващо детайлизирано описание на: разходи за възнаграждения и осигуровки на персонала, разходи за издръжка, подробна обосновка на разходите в свободен текст /изтегли/

Приложение №4 – Декларация по чл. 64, ал. 2, т. 4 от ЗСУ, подписана от представляващия организацията /изтегли/

Приложение №5 – Декларация по чл. 64, ал. 2, т. 5 от ЗСУ, подписана от представляващия организацията /изтегли/

Приложение №6 – Методика за оценяване на кандидатите в конкурса за възлагане управлението на социалната услуга /изтегли/

Задание за предоставяне на социалната „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства“ с капацитет 15 места (ЦНСТЛПР) и „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства-2“ с капацитет 10 места (ЦНСТЛПР-2),  с основна дейност: „Резидентна грижа“ с адрес: гр. Рила, ул. “Опълченска“ №45 /изтегли/

Проект на договор за  възлагане на предоставянето на социалната услуга /изтегли/

 Публикувано на 24.08.2023 год. 


Обявление на основание чл. 64 от Закона за социалните услуги (ЗСУ) и чл. 91, ал.1 и ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за социалните услуги (ППЗСУ) и със Заповед № РД-01-04-176/ 24.08.2023г.г. на Кмета на Община Рила. Относно: Обявяване на конкурс за възлагане предоставянето на социалната услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция“, включващ услугите: „Информиране и консултиране“; „Терапия и рехабилитация“; „Подкрепа за придобиване на трудови умения“, „Обучение за придобиване на умения“, „Общностна работа“, „Застъпничество и посредничество“ (наричана в настоящето Услугата), на частен доставчик, на територията на Община Рила, с адрес на предоставяне на услугата: гр. Рила, ул.“Опълченска“№47. Условия за участие в конкурса и изисквания към кандидатите /изтегли/

Приложение №1 към конкурсната документация – Списък на работния капацитет на кандидата и документи, удостоверяващи квалификацията на служителите, с които разполага доставчика за организация, управление и предоставяне на услугата, съдържащ организационна структура, оперативно и финансово управление на услугата, квалификация на служителите, програми за обучение и отговорности на персонала /изтегли/

Приложение № 2 към конкурсната документация – Техническо предложение по образец, което съдържа: Цели, принципи и задачи на услугата, характеристика на целевата група на социалната услуга, оценка на очаквания брой преки и косвени бенефициенти, очаквани резултати, подробно описание на дейностите и график за осъществяване на социалната услуга, инструменти за проверка на качеството на услугата и мерки за защита на личните данни на потребителите на услугата /изтегли/

Приложение № 3 към конкурсната документация – Финансово предложение (в лева) по образец, включващо детайлизирано описание на: разходи за възнаграждения и осигуровки на персонала, разходи за издръжка и подробна обосновка на разходите в свободен текст /изтегли/

Приложение №4 –  Декларация по чл. 64, ал. 2, т. 4 от ЗСУ, подписана от представляващия на организацията /изтегли/

Приложение №5 – Декларация по чл. 64, ал. 2, т. 5 от ЗСУ, подписана от представляващия на организацията /изтегли/

Задание за предоставяне на социална услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция“, с основни дейности: „Информиране и консултиране“; „Терапия и рехабилитация“; „Подкрепа за придобиване на трудови умения“, „Обучение за придобиване на умения“ „Общностна работа“, „Застъпничество и посредничество“,  на територията на Община Рила, с адрес: гр. Рила, ул. “Опълченска“ №47 и капацитет– 10 места /изтегли/

Проект на договор за  възлагане на предоставянето на социалната услуга /изтегли/

 Публикувано на 24.08.2023 год. 


Съобщение №МП-01-02-116/03.05.2023 год., на основание чл. 32, ал. 4, във връзка с ал. 6 от ДОПК и Акт за установяване на задължение с №1102-1/19.12.2022 год. /изтегли/

Публикувано на 07.08.2023 год. 


Съобщение по чл. 103, ал. 1 от ДОПК с изх. №МП-01-02.116/03.05.2023год., за лицата Виктор Малинов Ковачки и Венцислава Светланова Ковачка /изтегли/ 

Публикувано на 02.06.2023 год. 


Обявление за отказ на проект на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 62671.371.2, предназначение на територията /земеделска/ и начин на трайно ползване /нива/ по одобрената Кадастрална карта и кадастралните регистри със Заповед №РД-18-790/11.11.2019 год., за неземеделските нужди с цел построяване на „Парти център с обслужващи сгради към него“, възложител Валери Василев Венков /изтегли/

Публикувано на 17.03.2023 год.


Обявление за изработване на проект на ПУП-ПЗ по чл. 9, ал. 2 от Закона за устройство на територията за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделските нужди за неурегулиран поземлен имот с идентификатор 67698.19.33, местн. „Милатково“ по КККР на с. Смочево, Община Рила, с възложител заявление, вх. №УС-02-02-27/12.10.2023 год. от Борис Иванов Самарджиев Боссауер /изтегли/

Публикувано на 17.03.2023 год. 


Покана до местната общност по разработване и съставяне на общински бюджет за 2023 год. /изтегли/

Заповед №РД-01-04-263/23.11.2022 год., на Кмета на Община Рила, относно: откриване на процедура по съставянето на проект на общински бюджет за 2023 год. /изтегли/

Публикувано на 23.11.2022 год.


Обявление на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ /изтегли/

 Публикувано на 14.11.2022 год.


Обявление на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ /изтегли/

Публикувано на 20.09.2022 год.


Проект на Подробен устройствен план /ПУП/- План за регулация /ПР/ и План за застрояване /ПЗ/-окончателен на населено място Рилски манастир, община Рила, област Кюстендил, в обхвата на поземлени имоти с идентификатори както следва: 62685.60.1; 62685.60.2; 62685.60.3; 62685.60.4; 62685.60.5; 62685.60.6; 62685.60.7; 62685.60.8; 62685.60.9; 62685.60.10; 62685.60.11; 62685.60.12; 62685.60.13; 62685.60.14; 62685.60.15; 62685.60.16; 62685.60.17; 62685.60.18; 62685.60.21; 62685.60.48; 62685.60.49; 62685.60.51; 62685.60.52; 62685.60.53; 62685.60.54; 62685.60.19; 62685.60.20; 62685.60.22; 62685.60.23; 62685.60.24; 62685.60.25; 62685.60.26; 62685.60.27; 62685.60.29; 62685.60.30; 62685.60.31; 62685.60.32; 62685.60.33; 62685.60.34; 62685.60.44; 62685.60.48; 62685.60.55; 62685.60.56; 62685.60.57; 62685.60.58; 62685.60.59; 62685.60.60; 62685.60.62; 62685.60.63; 62685.60.64; 62685.60.70; 62685.60.72; 62685.60.73; 62685.60.75 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на ман. Рилски манастир, община Рила, област Кюстендил. /изтегли/

Публикувано на 10.08.2022 год.


Обявление изх. № УС-02-03-22-6/25.07.2022 год. на Кмета на Община Рила, обнародвано в ДВ, бр. 63 от 06.08.2022 год. се съобщава на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ изработен проект на Подробен устройствен план /ПУП/- План за регулация /ПР/ и План за застрояване /ПЗ/-окончателен на населено място Рилски манастир, община Рила, област Кюстендил, в обхвата на поземлени имоти с идентификатори както следва: 62685.60.1; 62685.60.2; 62685.60.3; 62685.60.4; 62685.60.5; 62685.60.6; 62685.60.7; 62685.60.8; 62685.60.9; 62685.60.10; 62685.60.11; 62685.60.12; 62685.60.13; 62685.60.14; 62685.60.15; 62685.60.16; 62685.60.17; 62685.60.18; 62685.60.21; 62685.60.48; 62685.60.49; 62685.60.51; 62685.60.52; 62685.60.53; 62685.60.54; 62685.60.19; 62685.60.20; 62685.60.22; 62685.60.23; 62685.60.24; 62685.60.25; 62685.60.26; 62685.60.27; 62685.60.29; 62685.60.30; 62685.60.31; 62685.60.32; 62685.60.33; 62685.60.34; 62685.60.44; 62685.60.48; 62685.60.55; 62685.60.56; 62685.60.57; 62685.60.58; 62685.60.59; 62685.60.60; 62685.60.62; 62685.60.63; 62685.60.64; 62685.60.70; 62685.60.72; 62685.60.73; 62685.60.75 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на ман. Рилски манастир, община Рила, област Кюстендил. /изтегли/

Публикувано на 10.08.2022 год.


СЪОБЩЕНИЕ

Община Рила, Отдел “УТРХДсъобщава на заинтересованите лица, че Обявление изх. № УС-02-03-22-6/25.07.2022 год. на Кмета на Община Рила е обнародвано в неофициалния раздел на Държавен вестник /ДВ/, извънреден брой 63  от 06.08.2022 год.

С Обявление изх. № УС-02-03-22-6/25.07.2022 год. на Кмета на Община Рила, обнародвано в ДВ, бр. 63 от 06.08.2022 год. се съобщава на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ изработен проект на Подробен устройствен план /ПУП/- План за регулация /ПР/ и План за застрояване /ПЗ/-окончателен на населено място Рилски манастир, община Рила, област Кюстендил, в обхвата на поземлени имоти с идентификатори както следва: 62685.60.1; 62685.60.2; 62685.60.3; 62685.60.4; 62685.60.5; 62685.60.6; 62685.60.7; 62685.60.8; 62685.60.9; 62685.60.10; 62685.60.11; 62685.60.12; 62685.60.13; 62685.60.14; 62685.60.15; 62685.60.16; 62685.60.17; 62685.60.18; 62685.60.21; 62685.60.48; 62685.60.49; 62685.60.51; 62685.60.52; 62685.60.53; 62685.60.54; 62685.60.19; 62685.60.20; 62685.60.22; 62685.60.23; 62685.60.24; 62685.60.25; 62685.60.26; 62685.60.27; 62685.60.29; 62685.60.30; 62685.60.31; 62685.60.32; 62685.60.33; 62685.60.34; 62685.60.44; 62685.60.48; 62685.60.55; 62685.60.56; 62685.60.57; 62685.60.58; 62685.60.59; 62685.60.60; 62685.60.62; 62685.60.63; 62685.60.64; 62685.60.70; 62685.60.72; 62685.60.73; 62685.60.75 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на ман. Рилски манастир, община Рила, област Кюстендил.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ  в едномесечен срок от обнародването на обявлението в Държавен вестник /ДВ/, а именно в бр. 63  от 06.08.2022 год. заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта на ПУП – ПР и ПЗ/-окончателен на населено място Рилски манастир до Общинска администрация – гр. Рила, Община Рила, гр. Рила, пл. “Възраждане” № 1  или чрез ел. поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. . /изтегли/

Публикувано на 10.08.2022 год.


Обяснителна записка към отчета на бюджета и на сметките за средства от Европейския съюз на Община Рила за периода 01.01.2021 год. – 31.12.2021 год. /изтегли/

Обява за публично обсъждане на Отчет за изпълнение на сборния бюджет на Община Рила за 2021 год., отчета за изпълнение на средства от Европейския съюз, отчет за чуждите средства и годишния отчет за състоянието на общинския дълг /изтегли/

Публикувано на 07.07.2022 год.


Обявление №УС-268-2/16.06.2022 год., на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ на Кмета на Община Рила /изтегли/

Публикувано на 20.06.2022 год.


Обявление на основание чл. 124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ /изтегли/ 

Публикувано на 29.04.2022 год. 


Покана за публично обсъждане на проектобюджета за 2022 год. /изтегли/

Доклад към проекта за бюджет на Община Рила за 2022 год. /изтегли/

Публикувано на 22.03.2022 год. 


Покана за публично обсъждане на намерението за изменение на Решение 236/12.04.2021 г. на Общински съвет на Община Рила за поемане на дългосрочен дълг от Община Рила /изтегли/

Предложение от Георги Давидков Кабзималски, Кмет на Община Рила, относно: Изменение на Решение №236/12.04.2021 г. на Общински съвет на Община Рила за поемане на общински дълг, чрез сключване на договор за кредит с „Фонд ФЛАГ“ ЕАД, с цел реализация на Проект №BG16RFOP001-6.002-0012-C02 „Консервация, експониране и осигуряване на достъпност до антична и средновековна църква „Свети Архангел Михаил“ – гр. Рила“, финансиран по процедура BG16RFOP001-6.002 – Развитие на туристически атракции по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020. /изтегли/

Публикувано на 21.03.2022 год. 


Писмо с изх. №МП-01-02-29/31.01.2022 год. до задълженото лице „ВИТАЛИТИ – М“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: с. Смочево, Община Рила, представлявано от Мариела Тодорова – Управител /изтегли/
Публикувано на 24.02.2022 год.

Покана до местната общност по разработване и съставяне на общински бюджет за 2022 год. /изтегли/

Публикувано на 29.10.2021 год.


О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 124б, ал. 2 от  Закона за устройство на територията /ЗУТ/, Общиинска администрация на Община Рила, Област Кюстендил съобщава на гражданите, че е издадена Заповед № РД-01-04-217/30.08.2021 год. на Кмета на Община Рила, с която е разрешено на „ВИТАЛИТИ М“ ЕООД, с адрес на управление: с. Смочево, община Рила, представлявано от управителя Мариела Тодорова Тодорова да изработи проект на Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на План за регулация и застрояване /ИПРЗ/ в М 1:1000, по чл. чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗУТ при спазване на чл. 19, ал. 1, т. 4 и ал. 4, чл. 23, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ и приложените мотивирани предложения за изменение на: Подробен устройствен план /ПУП/ – План за регулация /ПР/ за промяна на регулацията за УПИ VIII-479, кв. 2 по плана на с. Смочево и образуване на нови УПИ VIII-479, УПИ XII-479, УПИ XIII-479, УПИ XIV-479, УПИ XV-479, с предназначение на новообразуваните УПИ „За жилищно строителство“ и за Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ за новообразувани УПИ VIII-479, УПИ XII-479, УПИ XIII-479, УПИ XIV-479, УПИ XV-479 в кв. 2.

Заповедта не подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б, ал.4 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/.

С пълния текст на Заповед № РД-01-04-217/30.08.2021 год. на Кмета на Община Рила, заинтересуваните лица могат да се запознаят в рамките на работния ден в Дирекция „УТМПХД“, Община Рила, гр. Рила, пл. „Възраждане“ № 1. /изтегли/

Публикувано на 14.10.2021 год.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е        

Общинска администрация гр. Рила уведомява гражданите на основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, че от Гл. архитект на Община Рила е издадено Разрешение за строеж № 15/01.10.2021 год. за обект: „РЕКУЛТИВАЦИЯ НА ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ – ГРАД РИЛА“, с възложител ОБЩИНА РИЛА, приложение към което е Решение № БД-34-ПР от 20.08.2020 год. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/, издадено от  Директора на РИОСВ – Благоевград

Обекта е разположен в поземлен имот с идентификатор 62671.450.4 по КККР, одобрени със Заповед РД-18-10-300/19.11.2008 год. на Началника на СГКК – Кюстендил, с последно изменение на КККР от 26.06.2020 год., попадащ в зона (Тсо), съгласно Общия устройствен план на Община Рила, одобрен с Решение № 778 от Протокол  № 81 от 10.10.2019 год. на Общински съвет на Община Рила.

Достъпът до обществена информация се предоставя съгласно Закона за достъп до обществена информация, въз основа на писмено заявление или устно запитване до Общинска администрация на Община Рила, гр. Рила, пл. „Възраждане“ № 1, ел. поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. , централа GSM 0884400944, лице за контакт: арх. Асен Игнатов.

Публикувано на 08.10.2021 год.


Покана за публично обсъждане на намерението за изменение на Решение 235/12.04.2021 г. на Общински съвет на Община Рила за поемане на дългосрочен дълг от Община Рила /изтегли/

Публикувано на 14.09.2021 год.


Обява за публично обсъждане на Отчета на бюджета  на Община Рила за 2020г., отчета за изпълнението на сметките за средства от Европейския съюз и годишния отчет за състоянието на общинския дълг /изтегли/

Публикувано на 20.07.2021 год.


Обявление с изх. № УС-197/07.07.2021 год., на основание чл. 124б с което се разгласява Заповед № РД-01-04-160/25.06.2021 год. на Кмета на Община Рила, за разрешаване изработването на проект на Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на План за улична регулация в обхвата само пред УПИ XII-1000, кв. 92 по дворищнорегулационния план на гр. Рила /изтегли/

Публикувано на 19.07.2021 год.


Съобщение с изх. №УС-335/07.07.2021 год. на Кмета на Община Рила, по реда на чл. 18, ал. 10 от Административно процесуалния кодекс /АПК/ до Елена Славева Шаламанова /изтегли/

Публикувано на 07.07.2021 год.


Изх. №УС-330-1/06.04.2021 год.

О Б Я В Л Е Н И Е

                На основание чл. 124б, ал. 2 от  Закона за устройство на територията /ЗУТ/, Община Рила, Област Кюстендил съобщава, че със Заповед № РД-01-04-58/01.04.2021 год. на Кмета на Община Рила се разрешава на Светослав Николов Иванов да се изработи проект за изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на План за регулация и застрояване /ИПРЗ/ по чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗУТ при спазване на чл. 19, ал. 1, т. 4 и ал. 4, чл. 20, ал. 2, чл. 112, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 и чл. 124а, ал. 2, ал. 5 от ЗУТ, § 8, ал. 2, т. 2 от Преходни разпоредби на ЗУТ в обхват урегулирани поземлени имоти /УПИ/ I-449 и /УПИ/ II-448, кв. 19 по дворищнорегулационния план на с. Смочево, одобрен със Заповед № 101 от 23.09.1991 г. на Кмета на Община Рила, а именно:

-              Изменение на План за регулация (ИПР) в обхват УПИ I-449 и УПИ II-448, кв. 19, третиращ разделяне на  УПИ I-449 и образуване на нови УПИ XXIII-449 с площ 360 кв.м. и УПИ XXIV-449 с площ 360 кв.м. и изменение на вътрешната регулационната линия между УПИ II-448, кв.19 и новообразуван УПИ XXIV-449, кв.19

-              Изменение на План за застрояване (ИПЗ) в обхват УПИ II-448, кв.19 и План за застрояване (ПЗ) за новообразувани УПИ XXIII-449 и  УПИ XXIV-449, при следните пределно допустими стойности на показателите за застрояване за устройствена жилищна зона „Жм“ с преобладаващо нискоетажно застрояване: 

Плътност на застрояване – П застр. – 60%

Интензивност на застрояване -  Кинт. – 1,2

Етажност /Височина/ - < 10,00 м.

Минимална озеленена площ – П озел. – 40%

Начин на застрояване – свързано „c“

С пълния текст на Заповед № РД-01-04-58/01.04.2021 год. на Кмета на Община Рила, заинтересованите лица могат да се запознаят в рамките на работния ден в Дирекция „УТМПХД“, Община Рила, гр. Рила, пл. „Възраждане“ № 1.

С уважение,

Георги Кабзималски

Кмет на Община Рила

Публикувано на 06.04.2021 год.


Изх. №УС-335-3                                                                   

Дата  30.03.2021 год.

ДО

ЕЛЕНА СЛАВЕВА ШАЛАМАНОВА

гр. София, р-н Студена, бул. „Климент Охридски“ № 7,

вх. В, ет. 3, ап. 6

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

на основание чл. 18а, ал. 10 от АПК

Община Рила по реда на чл. 18а, ал. 10 от Администратовнопроцесуалния кодекс /АПК/ извършва съобщаване на административен акт, предвид обстоятелствата, че:

Лицето Елена Славева Шаламанова, с постоянен и настоящ адрес : гр. София, р-н Студена, бул. „Климент Охридски“ № 7, вх. В, ет. 3, ап. 6 не е получила лично  и не е намерено лице, което е съгласно да получи съобщението - писмо изх. № УС-335-2/23.11.2020 год. на Кмета на Община Рила, с което се уведомява и се съобщава проект на Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на План за регулация /ПР/ в обхват урегулиран поземлен имот /УПИ/ IX-292 и УПИ XI-299 в кв. 1 по дворищнорегулационния план на с. Смочево, община Рила, одобрен със Заповед № 101/23.09.1991 год. на Кмета на Община Рила.

Видно от известие за доставяне ИД R PS 2630 0015W3 X на Български пощи от 05.02.2021 год. год. с отбелязано от доставчика „непотърсен“ лицето Елена Славева Шаламанова, с постоянен и настоящ адрес : гр. София, р-н Студена, бул. „Климент Охридски“ № 7, вх. В, ет. 3, ап. 6 не е получила лично писмо изх. № УС-335-2/23.11.2020 год. на Кмета на Община Рила.

Община Рила, Динрекция „УТМПХД“  съобщава на горецитираното лице писмо изх. № УС-335-2/23.11.2020 год. на Кмета на Община Рила, с което се уведомява и се съобщава проект на Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на План за регулация /ПР/ в обхват урегулиран поземлен имот /УПИ/ IX-292 и УПИ XI-299 в кв. 1 по дворищнорегулационния план на с. Смочево, община Рила, одобрен със Заповед № 101/23.09.1991 год. на Кмета на Община Рила, третиращ изменение на вътрешната регулационна линия към дъното на УПИ XI-299 граничеща с УПИ IX-292 в кв. 1, като вътрешната регулационна линия към дъното на двата урегулирани поземлени имота мине по имотната граница на поземлен имот /ПИ/ пл. № 299 и ПИ пл. № 292 попълнена, с изменение на кадастралния план, одобрен със Заповед № РД-01-04-130/05.05.2020 год. на Кмета на Община Рила.

Настоящето съобщение да се постави на таблото за обявления  и в интернет страницата на Община Рила за срок, не по-кратък от 7 дни, след изтичането на който съобщението се смята за връчено.

С уважение,

ГЕОРГИ КАБЗИМАЛСКИ

Кмет на Община Рила

Публикувано на 30.03.2021 год.


Изх. № УС – 334/01.03.2021 год.

О Б Я В Л Е Н И Е

                На основание чл. 124б, ал. 2 от  Закона за устройство на територията /ЗУТ/, Община Рила, Област Кюстендил съобщава, че със Заповед № РД-01-04-29/22.02.2021 год. на Кмета на Община Рила се разрешава на Васил Любенов Василев и Румяна Любенова Величкова да се изработи проект на Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на План за регулация /ИПР/  по чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗУТ при спазване на чл. 19, ал. 1, т. 1 и ал. 4 от ЗУТ, във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ и приложеното Предложение за изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ – План за регулация /ПР/ в обхват урегулиран поземлен имот /УПИ/ III-97, кв. 39 по дворищнорегулационния план на с. Смочево, одобрен със Заповед № 101/23.09.1991 год. на Кмета на Община Рила.

Заповедта не подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б, ал.4 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/.

С пълния текст на Заповед № РД-01-04-29/22.02.2021 год. на Кмета на Община Рила, заинтересованите лица могат да се запознаят в рамките на работния ден в Дирекция „УТМПХД“, Община Рила, гр. Рила, пл. „Възраждане“ № 1.

С уважение,

Георги Кабзималски

Кмет на Община Рила

Публикувано на 05.03.2021 год.


Изх. № УС-350/01.03.2021 год.                                                 

О Б Я В Л Е Н И Е

                На основание чл. 124б, ал. 2 от  Закона за устройство на територията /ЗУТ/, Община Рила, Област Кюстендил съобщава, че със Заповед № РД-01-04-31/22.02.2021 год. на Кмета на Община Рила се разрешава на Стоян Николов Туповичарски да се изработи проект на Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на План за регулация и застрояване /ИПРЗ/ и Работен устройствен план /РУП/ по чл. 110, ал. 1, т. 1 и т. 4 от ЗУТ при спазване на чл. 19, ал. 1, т. 1, чл. 112, ал. 1, чл. 113, ал. 1, ал. 2, ал. 5 от ЗУТ, във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 и чл. 124а, ал. 5 и ал. 8 от ЗУТ и приложените Предложения за Подробен устройствен план /ПУП/ – изменение на План за регулация /ИПР/ и План за застрояване /ПЗ/ в обхват урегулирани поземлени имоти /УПИ/ III-129 и УПИ VII-1562, кв. 58 по дворищнорегулационния план на гр. Рила, одобрен със Заповед № 30/22.02.1993 год. на Кмета на Община Рила, а именно:

-              Изменение на План за регулация (ИПР) в обхват УПИ III-129 и УПИ VII-1562, третиращ обединяване на  УПИ III-129 и УПИ VII-1562, кв. 58 и обособяване на нов УПИ III-129,1562 с площ 455 кв. м.

-           Изменение на План за застрояване (ИПЗ) в обхват УПИ III-129 и УПИ VII-1562, третиращ предвиждане на застрояване за новообразуван УПИ III-129,1562 при следните пределно допустими стойности на показателите за застрояване за устройствена жилищна зона „Жм“ с преобладаващо нискоетажно застрояване:

Плътност на застрояване – П застр. – 60%

Интензивност на застрояване -  Кинт. – 1,2

Етажност /Височина/ - < 10,00 м.

Минимална озеленена площ – П озел. – 40%

Начин на застрояване – свързано „с“

-              Работен устройствен план (РУП) третиращ свързано застрояване в обхват: УПИ V-131, УПИ IV-130 и новообразуван УПИ III-129,1562.

Заповедта не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/.

С пълния текст на Заповед № РД-01-04-31/22.02.2021 год. на Кмета на Община Рила, заинтересованите лица могат да се запознаят в рамките на работния ден в Дирекция „УТМПХД“, Община Рила, гр. Рила, пл. „Възраждане“ № 1.

С уважение,

Георги Кабзималски

Кмет на Община Рила

Публикувано на 02.03.2021 год.


Покана за публично обсъждане на проектобюджет 2021 год. /изтегли/

Публикувано на 01.02.2021 год.


Покана до местната общност за предложения и становища за изготването на: /изтегли/

 

1.      Проект на План-сметка за определяне размера на такса битови отпадъци за 2021 г.;

 

2.      Мотиви към Проект на План-сметка за определяне размера на такса битови отпадъци за 2021 г.

 

Публикувано на 16.11.2020 год.


Изх. №УС-172/09.10.2020 год.                                                                             

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 124б, ал. 2 от  Закона за устройство на територията /ЗУТ/, Община Рила, Област Кюстендил съобщава, че със Заповед № РД-01-04-269/01.10.2020 год. на Кмета на Община Рила се разрешава на Иванка Стоянова Михайлова да се изработи проект на Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на План за регулация /ПР/  по чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗУТ при спазване на чл. 19, ал. 1, т. 4 и ал. 3 и във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 2 от ЗУТ, съгласно Предложението за изменение на ПУП – ПР в обхват:  урегулиран поземлен имот /УПИ/ УПИ XI-299 и УПИ IX-292 в кв. 1 по дворищнорегулационния план на с. Смочево, одобрен със Заповед № 101/23.09.1991 год. на Кмета на Община Рила и изменен кадастрален план за този недвижими имоти със Заповед № РД-01-04-130/05.05.2020 год. на Кмета на Община Рила.

Заповедта не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/.

С пълния текст на Заповед № РД-01-04-269/01.10.2020 год. на Кмета на Община Рила, заинтересованите лица могат да се запознаят в рамките на работния ден в Дирекция „УТМПХД“, Община Рила, гр. Рила, пл. „Възраждане“ № 1.

С уважение,

Георги Кабзималски

Кмет на Община Рила

Публикувано на  12.10.2020 год.


Изх. №УС-244/07.10.2020 год.

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 124б, ал. 2 от  Закона за устройство на територията /ЗУТ/, Община Рила, Област Кюстендил съобщава, че със Заповед № РД-01-04-268/01.10.2020 год. на Кмета на Община Рила се разрешава на Божана Александрова Рашкова и Домника Костадинова Кулишева да се изработи проект на Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на План за регулация /ПР/  по чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗУТ, при спазване на чл. 19, ал. 1, т. 1 и ал. 4 от ЗУТ, във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ и представеното Предложение за изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ – План за регулация /ПР/ на урегулиран поземлен имот /УПИ/ XVIII-789, кв. 30 в обхват:  урегулиран поземлен имот /УПИ/, представляващ п-л XVIII-789, кв. 30 по дворищнорегулационния план на гр. Рила, одобрен със Заповед № 30/22.02.1993 год. на Кмета на Община Рила.

Заповедта не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/.

С пълния текст на Заповед № РД-01-04-268/01.10.2020 год. на Кмета на Община Рила, заинтересованите лица могат да се запознаят в рамките на работния ден в Дирекция „УТМПХД“, Община Рила, гр. Рила, пл. „Възраждане“ № 1.

С уважение,

Георги Кабзималски

Кмет на Община Рила

Публикувано на 08.10.2020 год.


Заповед №РД-01-04-271/07.10.2020 год. на Кмета на Община Рила, във връзка със съставяне на проектобюджет за 2021 год. /изтели/

Покана до местната общност за участие в подготовката на бюджета за 2021 год. /изтегли/

Публикувано на 05.10.2020 год.


Обява за публично обсъждане на Отчет за изпълнение на сборния бюджет на Община Рила за 2019 година, отчета за изпълнение на средствата от ЕС, отчета на чуждите средства и годишния отчет за състоянието на Общинския дълг /изтегли/

Публикувано на 17.06.2020 год.


Община Рила обявява  прием на заявления за кандидати за Асистенти за предоставяне на механизма за лична помощ по Закона за личната помощ и в изпълнение на чл.6, ал.3 от Наредба № РД-07-7 от 28 юни 2019 г. за включване в механизма лична помощ (обн. ДВ, бр.53/05.06.2019г., изменена и допълнена ДВ, бр.99/17.12.2019г.,) Изисквания към кандидатите за асистенти /изтегли/

Публикувано на 16.06.2020 год.


ПОКАНА

На 23 януари 2020г. (четвъртък) ще се проведе публично обсъждане на проектобюджета за 2020г. на община Рила

           Съгласно Заповед  РД-01-04-271/29.10.2019 г.на кмета на община Рила и в изпълнение на утвърдените Вътрешни правила за организация и управление на бюджетния процес с описание на дейностите, процесите и отговорните длъжностни лица, на основание  чл.84, ал.6 от Закона за публичните финанси на 23 януари 2020 г. (четвъртък), от 10.00 ч., в заседателната зала на общината ще се проведе публично обсъждане на проектобюджета за 2020 г.

Канят се гражданите на Община Рила, кметските наместници,  ръководителите на бюджетни звена, общински съветници и други да вземат участие в публичното обсъждане.

Целта на публичното обсъждане е да се представят годишните цели, приоритетите, намеренията за развитие на общината и тяхното финансово изражение в проекта за бюджет през 2020 г., и да се даде възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения относно проекта на бюджет и инвестиционната програма.

За постъпилите предложения от публичното обсъждане ще бъде съставен протокол, който ще бъде приложен като неразделна част от проекта на общинския бюджет при внасянето му от Кмета на общината за разглеждане от Общински съвет -  Рила.

Становища и предложения по проекта за общински бюджет могат да се изпращат и на електронния адрес на общината – е-таil: адрес Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. , както и да се  предоставят в деловодството на Община Рила ,  не по-късно от два дни преди провеждане на публичното обсъждане.

Материалите за публичното обсъждане ще бъдат публикувани на интернет страницата на община Рила.

            Община Рила  кани всички жители да участват в обсъждането!

 

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТОБЮДЖЕТА

НА ОБЩИНА РИЛА ЗА 2020 г.

 

Публичното обсъждане на проектобюджета на община Рила  за 2020 г. е важна част от бюджетната процедура и има за цел не само да информира, но и да ангажира местната общност за съставянето на бюджета за следваща година.

Подготовката за съставяне на проекта на бюджета на общината за следващата финансова година включва:

Разпределяне на финансовия ресурс на бюджета по начин, отговарящ в най-голяма степен на потребностите;

Ø  Преглед на местните такси, цени на услуги, наеми и други актове на Общинския съвет, свързани с общинските приходи.

Ø  Преглед на дългосрочните цели по приетите от Общинския съвет стратегии, прогнози и общинския план за развитие;

При изготвянето на бюджет 2019 на община Рила спазихме следните принципи:

 

  1. всеобхватност
  2. адекватност
  3. законосъобразност
  4. прозрачност
  5. устойчивост

Проектобюджетът за 2020 г. е разработен в съответствие с:

 

  1. Нормативната уредба: 

Ø  Закон за държавния бюджет на Република България за 2020 г./ДВ бр.99от 12.12.2017 г./     

Ø  Решение на МС № 208/2019 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели за 2020 г., изм. с РМС № 644/01.11.2019г.

Ø  чл.84, ал. 2 от Закона за публичните финанси чл.19 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Рила,.

Ø  2. Предложенията на: кметски наместници , директори на дирекции, директори на бюджетни звена/всички второстепенни разпоредители с бюджет.

Приходите са разработени на база на:

Ø  Решение на МС № 208/2019 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели за 2020 г., изм.  с РМС №644/01.11.2019г.

Ø  За местни дейности - одобрените със ЗДБРБ за 2020 г. взаимоотношения с ЦБ

Ø  Предложения за разработване на  проектобюджета  за 2020 г. на кметските наместници, директори на дирекции, директори на второстепенни разпоредители с  бюджет.

Ø   Предложението на отдел “Местни данъци и такси “ и Дирекция "ХДУТОСИР”

ОТ КЪДЕ ИДВАТ ПАРИТЕ И ЗА КАКВО СЕ РАЗХОДВАТ – КОЯ ДЕЙНОСТ КАКВО ПОЛУЧАВА

 

ДАНЪЦИ В ПРИХОД НАОБЩИНАТА

Ø  Данък недвижими имоти

Ø  Данък МПС

Ø  Данък върху придобиване на имущество

Ø  Патентен данък

 

ТАКСИ В ПРИХОД НАОБЩИНАТА

Ø  Административни услуги

Ø  Битови отпадъци

Ø  Ползване на открити площи и тротоари

Ø  Ползване на пазари и тържища

Ø  Технически услуги,  и др..

 

СЪГЛАСНО ЗДБРБългария за 2020 г. общината получава средства под формата на:

 

Ø  ОБЩА СУБСИДИЯ за делегирани от държавата дейности

Ø  СУБСИДИЯ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ

Ø  ОБЩА ИЗРАВНИТЕЛНА СУБСИДИЯ за дофинансиране на недостига от местни приходи

Ø  ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ И СНЕГОПОЧИСТВАНЕ НА ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА

 

ПРОЕКТ  НА  БЮДЖЕТА ЗА  2020 година

ОБЩА РАМКА – 3 259 730 лв., в т.ч.

Ø  Делегирани от държавата дейности - 1 858 078 лв.

Ø  За местни дейности – 1 401 652 лв.

 

 

пара-

БЮДЖЕТ

БЮДЖЕТ

 

ПАРАГРАФИ

граф

2019 г.

2020 г.

 

1

2

4

5

 

ВИДОВЕ ПРИХОДИ

 

 

 

 

Собствени приходи

 

927 031

1 046 788

 

 - данъчни приходи

 

330413

304038

 

 - неданъчни приходи

 

596618

742750

 

Взаимоотношения с ЦБ

3100

1 847 974

2 345 215

 

 - обща допълваща субсидия

3111

1597908

1777415

 

 - обща изравнителна субсидия

3112

228100

361500

 

 - целева субсидия за кап.разходи

3113

166700

206300

 

 -  възстановени трансфери ЦБ

3120

-144734

0

 

Трансфери м/у бюдж. сметки

6100

0

 

 

  - получени трансфери

6101

 

 

 

  - предоставени трансфери

6102

 

 

 

Трансфери м/у бюдж.и извънбюдж. сметки

6200

400 295

-96000

 

  - получени трансфери

6201

553718

0

 

  - предоставени трансфери

6202

-153423

-96000

 

Временни безлихвени заеми

7400

 

 

 

Получ./пред.временни безлих. заеми от/за ЦБ

7400

 

 

 

Всичко финансиране на дефицита

 

-333843

-145096

 

Друго финансиране

 

-20000

0

 

Врем. безлихвен заем м/у бюдж.и извънб.с-ки

7600

-59752

0

 

Временни безлихв. заеми от/за държавни предприятия

7888

-16200

-32400

 

Получени краткоср. заеми от банки в страната

8311

 

 

 

Получени далгосрочни заеми от банки в страната

8312

 

 

 

Погашения по  краткоср. заеми от банки в страната

8321

 

 

 

Погашения по дългосроср. заеми от банки в страната

8322

-67596

-67596

 

Получени краткосрочни заеми от банки в страната

8371

153423

0

 

Получени дългосрочни заеми от банки в страната

8372

 

 

 

Погашения по кратк. заеми от други лица в страната

8381

-153423

0

 

Погашения по дълг. заеми от други лица в страната

8382

-400295

-45100

 

Чужди средства

8800

230000

0

 

Преходен остатък

9501

32 253

107888

 

Остатък от предходен период-валута

9502

2

935

 

ОБЩО ПРИХОДИ

 

2 873 712

3 259 730

 

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДНИТЕ

пара-

БЮДЖЕТ

БЮДЖЕТ

 

ПАРАГРАФИ

граф

2019 г.

2020г.

 

1

2

4

5

 

ДЪРЖАВЕН  ХАРАКТЕР

 

 

 

 

СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ

 

 

 

 

Приходи и доходи от собственост

2400

0

 0

 

     -прих. от продажби и услуги

2404

 

 

 

     -приходи от наеми на имущество

2405

 

 

 

     -приходи от наеми на земя

2406

 

 

 

Внесен данък в/у прих.от стоп.дейност

3700

0

 0

 

    -внесен данък

3702

 

 

 

ВСИЧКО СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ:

 

0

 0

 

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ

 

 

 

 

ПОЛУЧЕНИ СУБСИДИИ

3110

1 597 908

1 777 415

 

        а/обща допълваща субсидия

3111

1 597 908

1777415

 

        б/целева субсидия за капиталови разходи

3113

 

 

 

ВСИЧКО ВЗАИМООТНОШЕНИЯ:

 

1 597 908

1 777 415

 

ТРАНСФЕРИ М/У БЮДЖЕТНИ  С/КИ  И СЕС

6200

0

 

 

       Предоставени трансфери

6202

0

 

 

ВРЕМ. БЕЗЛ. ЗАЕМ м/у бюдж. и извънб.сметка

7600

0

 

 

ЧУЖДИ СРЕДСТВА НА РАЗПОРЕЖДАНЕ

8803

0

 

 

ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК - лева

9501

0

80663

 

ОБЩО ПРИХОДИ С ДЪРЖАВЕН ХАРАКТЕР:

 

1 597 908

1 858 078

 

ОБЩИНСКИ ХАРАКТЕР

 

 

 

 

ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

 

 

 

 

Патентен данък

103

13 266

10241

 

Имуществени данъци

1300

316 344

293 797

 

     -данък върху недвижимите имоти

1301

162491

132361

 

     -данък върху превозните средства

1303

126977

132595

 

     -данък при придоб.на имущ.по дар.

1304

14000

19000

 

     -туристически данък

1308

12876

9841

 

Други данъци

2000

0

0

 

ВСИЧКО ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

 

329 610

304 038

 

НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

 

 

 

 

Приходи и доходи от собственост

2400

131 000

134 080

 

     -прих. от продажби и услуги

2404

1000

4080

 

     -приходи от наеми на имущество

2405

30000

30000

 

     -приходи от наеми на земя

2406

100000

100000

 

     -лихви

2408

 

 

 

Общински такси

2700

403 306

526 450

 

     -за ползване на детски градини

2701

23000

20000

 

     -за ползване на детски ясли

2702

0

0

 

     -за ползване на домашен социален патронаж

2704

 

 

 

     -за ползване на пазари,тържища,панаири

2705

5000

4000

 

     -за битови отпадъци

2707

349656

475000

 

     -за технически услуги

2710

12000

14000

 

     -за административни услуги

2711

10000

9700

 

     -за гробни места

2715

300

300

 

     -за притежаване на куче

2717

350

450

 

     -други общински такси

2729

3000

3000

 

Глоби и административни наказания

2800

26 063

20 000

 

     -глоби,санкции,нак.лихви

2802

2003

1200

 

     -  наказ. лихви за данъци, мита и осиг. вноски

2809

24060

18800

 

Други неданъчни приходи

3600

3000

1000

 

     -други неданъчни приходи

3619

3 000

1000

 

    - реализ. курсови разлики

3601

 

 

 

Внесен данък в/у прих.от стоп.дейност

3700

-35 948

-8 780

 

    -внесен ДДС

3701

-30 000

-6180

 

    -внесен данък

3702

-5 948

-2600

 

Приходи от продажба на общинско имущество

4000

70 000

70 000

 

     -приходи от продажба на сгради

4022

 

 

 

     -приходи от продажба на други ДМА

4029

 

 

 

     -приходи от продажба на НДА

4030

 

 

 

     -приходи от продажба на земи

4040

70 000

70000

 

Приходи от  концесии

4100

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

 

597 421

742 750

 

ВСИЧКО СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ

 

927 031

1 046 788

 

 

 

 

 

 

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ

 

 

 

 

ПОЛУЧЕНИ СУБСИДИИ

3110

250 066

567 800

 

       а/обща изравнителна субсидия

3112

228 100

361500

 

       б/целева субсидия за капиталови разходи

3113

166 700

206300

 

       в/целеви трансфери

3118

 

 

 

       г/възстановени целеви субсидии

3120

-144 734

 

 

ВСИЧКО ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

 

250 066

567 800

 

ТРАНСФЕРИ М/У БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ

6100

0

 

 

       Предоставени трансфери

6102

 

 

 

ТРАНСФЕРИ М/У БЮДЖЕТНИ  С/КИ  И СЕС

6200

400 295

-96 000

 

       Получени тренсфери

6201

531 875

 

 

       Предоставени трансфери

6202

-131 580

-96000

 

 

 

 

 

 

Получени/предостав. врем. безл. заеми от/за ЦБ

7400

 

 

 

Временни безл. заеми м/у бюдж. и смет. за ср-ва от ЕС

7600

-59 752

0

 

Врем. безл. заеми от/за общ. предприятия

7888

-16 200

-32400

 

Всичко финансиране на дефицита

 

-257 891

-112 696

 

Друго финансиране

9336

-20 000

0

 

Врем. безлихвен заем м/у бюдж.и извънб.с-ки

7600

0

 

 

Получени краткоср. заеми от банки в страната

8311

50 000

 

 

Получени далгосрочни заеми от банки в страната

8312

 

 

 

Погашения по  краткоср. заеми от банки в страната

8321

-50 000

 

 

Погашения по дългосроср. заеми от банки в страната

8322

-67 596

-67596

 

Получени краткосрочни заеми от банки в страната

8371

131 580

 

 

Получени дългосрочни заеми от банки в страната

8372

 

 

 

Погашения по кратк. заеми от други лица в страната

8381

-131 580

 

 

Погашения по дълг. заеми от други лица в страната

8382

-400 295

-45100

 

Чужди средства

8800

230 000

 

 

ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК - лева

9501

32 253

27225

 

ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК - валута

9502

2

935

 

ОБЩО ПРИХОДИ С ОБЩИНСКИ ХАРАКТЕР:

38 703

1 275 804

1 401 652

 

 ОБЩО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА:

 

2 873 712

3 259 730

 

 

 

 

                                    /лева/

 

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ

№ на

БЮДЖЕТ

 

 

ПО ФУНКЦИИ И ДЕЙНОСТИ

дейн.

2019 г.

2020 г.

 

1

2

4

4

 

ДЪРЖАВЕН  ХАРАКТЕР

 

 

 

 

Функция "ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ"

 

403 300

412 400

 

Общинска администрация

122

403 300

412 400

 

Функция "ОТБРАНА И СИГУРНОСТ"

 

105 270

138 399

 

Други дейности по вътрешната сигурност

239

20 230

42 514

 

Отбранително-мобилизационна подготовка

282

82 040

90 200

 

Доброволни формирования за защита при бедствия

285

3 000

5 685

 

Функция "ОБРАЗОВАНИЕ"

 

608 516

740 193

 

Детски градини

311

267 170

308 840

 

Неспециализирани училища

322

341 346

431 353

 

Други дейности по образованието

389

 

 

 

 

 

 

Функция "ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ"

 

33 252

17 896

 

Детски ясли,млечни кухни и яслени групи

431

18 634

0

 

Здравен кабинет в детско заведение и училища

437

14 618

17 896

 

Ф-я "СОЦИАЛНО ОСИГ.,ПОДП. И ГРИЖИ"

 

371 650

465 670

 

Център за настаняване от семеен тип

530

315 650

387 805

 

Програми за временна заетост

532

0

2 145

 

Дневни центрове за стари хора

548

23 600

25 480

 

Центрове за социална рехабилитация и интеграция

550

32 400

34 990

 

Личен асистент

562

0

 

 

Други служби и дейн. по соц. осиг. и заетостта

589

0

14 666

 

Ф-я "ПОЧИВНО ДЕЛО,КУЛТУРА,РЕЛ.ДЕЙНОСТИ"

 

75 920

83 520

 

Читалища

738

75 920

83 520

 

 

 

 

 

 

            ОБЩО РАЗХОДИ С ДЪРЖАВЕН ХАРАКТЕР

 

1 597 908

1 858 078

 

 

 

 

 

 

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ

№ на

БЮДЖЕТ

БЮДЖЕТ

 

ПО ФУНКЦИИ И ДЕЙНОСТИ

дейн.

2019 г.

2020 г.

 

1

2

4

4

 

ОБЩИНСКИ ХАРАКТЕР

 

 

 

 

Функция "ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ"

 

230 063

437 660

 

Общинска администрация

122

173 063

360 635

 

Общински съвет

123

57 000

77 025

 

Международни прогр.и спор., дарения и пом. от чужбина

128

0

0

 

Функция "ОТБРАНА И СИГУРНОСТ"

 

2 000

7 248

 

Други дейности по вътрешната сигурност

239

2 000

7 248

 

Функция "ОБРАЗОВАНИЕ"

 

91 488

90 192

 

Целодневни детски градини и ОДЗ- издръжка

311

74 500

84 500

 

Неспециализирани училища

322

13 988

292

 

Други дейности по образованието

389

3 000

5 400

 

Функция "ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ"

 

0

1 440

 

Други дейности по здравеопазването

469

0

1 440

 

Ф-я "СОЦИАЛНО ОСИГ.,ПОДП. И ГРИЖИ"

 

69 015

27 694

 

Пенсионерски клубове

525

18 300

25 270

 

Други служби и дейн.по осиг., подп. и заетостта

589

50 715

2 424

 

Ф-я"Жил.стр. ,БКС и опазване на околн. среда"

 

662 748

558 955

 

Водоснабдяване и канализация

603

10 000

15 000

 

Осветление на улици и площади

604

64 000

48 755

 

Др.дейн. по жил.стр.,благоустр. и рег.развитие

619

239 092

52 600

 

Чистота

623

277 756

306 300

 

Управление на дейностите по отпадъците

627

71 900

136 300

 

Ф-я "ПОЧИВНО ДЕЛО,КУЛТУРА,РЕЛ.ДЕЙНОСТИ"

 

60 283

88 006

 

Спортни бази

714

8 000

8 530

 

Читалища

738

 

30 000

 

Музеи и художествени галерии с регионален характер

739

2 000

 

 

Музеи и художествени галерии с местенн характер

740

100

0

 

Музей,паметници на културата и етнографски комплекси

758

0

0

 

Обредни домове и зали

745

5 116

6 244

 

Други дейности по културата

759

45 067

43 232

 

Ф-я "ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ"

 

36 600

45 225

 

Други дейн.по селско и горско стоп., лов и риболов

829

12 100

1 724

 

Служби и дейн. по подд.,ремонт и изгр.пътища

832

20 500

38 001

 

Други дейности по туризма

865

1 000

2 500

 

Други дейности по икономиката

898

3 000

3 000

 

Ф-я "РАЗХОДИ, НЕКЛАС. В ДРУГИТЕ ФУНКЦИИ"

 

23 567

21 126

 

Разходи по лихви

910

21 167

20 126

 

Други разходи, некласиф в другите функции

997

2 400

1 000

 

 

 

 

 

 

ДОФИНАНСИРАНЕ

 

100 040

124 106

 

Общинска администрация

122

40 040

54 135

 

Здравен кабинет в детско заведение и училища

437

0

17 444

 

Център за настаняване от семеен тип

530

0

2 027

 

Домове за възрастни хора

541

20 000

8 800

 

Други служби и дейн. по соц. осиг. и заетостта

589

0

300

 

Читалища

738

40 000

41 400

 

ОБЩО РАЗХОДИ С ОБЩИНСКИ ХАРАКТЕР

 

1 275 804

1 401 652

 

ОБЩИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА

 

2 873 712

3 259 730

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ

 

БЮДЖЕТ

БЮДЖЕТ

 

 

 

2019 г.

2020 г.

 

1

2

3

4

 

Функция "ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ"

 

673 403

904 195

 

Функция "ОТБРАНА И СИГУРНОСТ"

 

107 270

145 647

 

Функция "ОБРАЗОВАНИЕ"

 

700 004

830 385

 

Функция "ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ"

 

33 252

36 780

 

Ф-я "СОЦИАЛНО ОСИГ.,ПОДП. И ГРИЖИ"

 

460 665

504 491

 

Ф-я"Жил.стр. ,БКС и опазване на околн. среда"

 

662 748

558 955

 

Ф-я "ПОЧИВНО ДЕЛО,КУЛТУРА,РЕЛ.ДЕЙНОСТИ"

 

176 203

212 926

 

Ф-я "ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ"

 

36 600

45 225

 

Ф-я "Други"

 

23 567

21 126

 

 

 

 

 

 

ОБЩО РАЗХОДИ

 

2 873 712

3 259 730

               

 

ФУНКЦИЯ

„ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ”

в т.ч. държавно финансиране 412 400 лв.

общинско финансиране 491 795 лв.

 

Предвидени бюджетни кредити в размер на 904 195 лв.

Ø  Предвидените средства по Закона за държавния бюджет на РБ за 2020 г. на база  разходни

 стандарти  съгласно Решение на Министерски съвет ще бъдат изразходвани за възнаграждения и осигуровки за сметка на работодател за дейност „Общинска администрация”.

Ø  Предвидените средства от местни приходи ще бъдат изразходвани за издръжка  на

дейност „Общинска  администрация” и издръжката, възнагражденията и осигуровките за сметка на работодател в дейност „Общински съвети”, както и за дофинансиране .

 

ФУНКЦИЯ

„ОТБРАНА И СИГУРНОСТ”

в т.ч. държавно финансиране 138 399 лв.

общинско финансиране 7 248 лв.

 

Предвидени бюджетни кредити в размер на 138 399 лв.на база разходни стандарти съгласно Решение на Министерски съвет ще бъдат изразходвани за следните дейности:

Ø  Местни комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните,  обществени възпитатели;

Ø  Детски педагогически стаи и районни полицейски инспектори;

Ø  Денонощни оперативни дежурни;

Ø  Изпълнители по поддръжка и по охрана на пунктове за управление;

Ø  Офиси за военен отчет;

Ø  Доброволни формирования

 

ФУНКЦИЯ

„ОБРАЗОВАНИЕ”

в т.ч. държавно финансиране 740 193 лв.

общинско финансиране 90 192 лв.

 

Предвидени бюджетни кредити в размер на 740 193 лв. на база разходни стандарти и натурални показатели съгласно Решение на Министерски съвет ще бъдат изразходвани:

 

 ДЕЙНОСТ 311

 ДЕТСКИ ГРАДИНИ

Ø  Предвидените средства по Закона за държавния бюджет на Република България  за 2020 г.

 на база разходни  стандарти съгласно Решение на Министерски съвет ще бъдат изразходвани за възнаграждения и осигуровки за сметка на работодател.

Средствата са формирани от следните разходни стандарти

 

Детски градини:                           

 

 

 

 

Стандарт за институция

1

27 700

27 700

 

Стандарт за яслена и целодневна група в детска градина и училище

4

5 403

21 612

 

Стандарт за дете 2-4 годишна възраст в целодневна група

47

2 537

119 239

 

Стандарт за дете 5-6 година възраст в целодневна група

37

2 747

101 639

 

Средства по регионален коефициент

 

 

 

32 423

 

Норматив за създаване условия за приобщаващо образование за дете/ученик на ресурсно подпомагане

2

452

904

 

Норматив за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи и учениците от I-IV клас

37

94

3 478

 

             

 

Ø  Предвидените средства от местни приходи ще бъдат изразходвани за издръжка  на

детското заведение.

 

ДЕЙНОСТ 322

НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНИ УЧИЛИЩА, БЕЗ ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ

Ø  Предвидените средства по Закона за държавния бюджет на РБ за 2020 г. на база разходни

  съгласно  Решение на Министерски съвет ще бъдат изразходвани за възнаграждения и осигуровки за сметка на работодател, както и за цялостната издръжка на общинските училища.

 

Неспециализирани училища, без професионални гимназии

 

 

Стандарт за институция

1

44 600

 

 

 

Стандарт за паралелка в неспециализирано училище, без професионална гимназия

7

9 485

 

 

 

Стандарт за ученик в паралелка в неспециализирано училище, без професионална гимназия

94

1 869

175 686

 

 

Средства по регионален коефициент

 

 

34 402

 

 

Норматив за създаване условия за приобщаващо образование за дете/ученик на ресурсно подпомагане

13

452

5 876

 

 

Норматив за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи и учениците от I-IV клас

56

94

5 264

 

 

Допълващ стандарт за материална база

94

25

2 350

 

 

Норматив за група за целодневна организация на учебния ден

2

2 058

4 116

 

 

Норматив за ученик в група за целодневна организация на учебния

 

49

805

39 445

 

 

Средства по регионален коефициент

 

 

5 227

 

 

Средства за защитени училища и детски градини

 

 

17 885

 

Норматив за институция

1

1 900

1 900

 

Норматив за ученик в дневна форма на обучение и дуална система на обучение

94

30

2 820

 

           

 

 

ФУНКЦИЯ

„ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ”

в т.ч. държавно финансиране 17 896лв.

общинско финансиране 18 884 лв.

 

Предвидени бюджетни кредити в размер на 36 780лв.

 

Ø  Предвидените средства по Закона за държавния бюджет на РБ за 2020 г. на база разходни

 стандарти съгласно Решение на Министерски съвет ще бъдат изразходвани за възнаграждения и осигуровки за сметка на работодател за персонала в  здравните кабинети в детските заведения и училища и за издръжка на същите.

 

ФУНКЦИЯ

„СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ,

ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ”

в т.ч. държавно финансиране 465 670 лв.

общинско финансиране 38 821 лв.

 

Предвидени бюджетни кредити са в размер на 504 491 лв.

Ø  Център за настаняване от семеен тип

Ø  Център за социална рехабилитация и интеграция  

Ø  Дневен център за стари хора .

Предвидените средства по Закона за държавния бюджет на РБ за 2020 г. на база разходни стандарти съгласно Решение на Министерски съвет ще бъдат изразходвани за възнаграждения и осигуровки за сметка на работодател, както и за цялостната издръжка.

Ø  Клубове на пенсионера и инвалида - цялостната издръжка,и възнагражденията и осигу-

ровки за сметка на работодател са от местни приходи.

 

ФУНКЦИЯ

„ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО,

БЛАГОУСТРОЙСТВО, КОМУНАЛНО СТОПАНСТВО И

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА”

в т.ч. общинско финансиране 558 955 лв.

 

Предвидени бюджетни кредити са в размер на 558 955 лв. са изцяло от местни приходи и ще бъдат изразходвани за следните дейности: ел. енергия за уличното осветление, поддържане на чистотата,  и управление на дейностите по отпадъците

 

ФУНКЦИЯ

„ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА,

РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ”

в т.ч. държавно финансиране 83 520лв.

общинско финансиране 129 406 лв.

 

Предвидени бюджетни кредити са в размер на 212 926 лв.

 

Предвидените средства по Закона за държавния бюджет на РБ за 2020 г. на база разходни стандарти – субсидирана численост съгласно Решение на Министерски съвет ще бъдат изразходвани за възнаграждения и осигуровки за сметка на работодател, както и част от издръжката. От местни приходи са предвидени средства за дофинансиране на дейностите в читалищата.  

От местни приходи се предвиждат и средства за културни и спортни мероприятия и дейности за подпомагане на спортни клубове на територията на общината.

 

 

ФУНКЦИЯ

„ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ”

в т.ч.общинско финансиране 45 225 лв.

 

Разходите в тази функция се финансират от общински приходи и целева субсидия за снегопочистване.

 

ФУНКЦИЯ

„РАЗХОДИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ

В ДРУГИ ФУНКЦИИ“

в т.ч.общинско финансиране 21 126 лв.

 

Планираните бюджетни кредити са изцяло общинско финансиране  и са за

Ø  Лихви за кредити и такси ангажимент по заеми  23 567 лв.

 

Проектобюджетът за 2020 г. ще бъде променен с:

  Окончателният вариант на бюджета за 2020 година ще бъде съобразен със Закона за държавния бюджет на Република България и Указанията на министерството на финансите по съставянето на същия. За обсъждане в Общинския съвет ще бъдат включени  след обсъждане, всички решения, предложения, възникнали нови потребности, становища на Постоянните комисии към Общинския съвет и други предложения на граждани на Общината.

  С помощта на Общинския съвет и ръководителите на съответните звена в Общината, Общинската администрация ще положи максимални усилия за законосъобразно и целесъобразно разходване на бюджетните средства.

          Както  и през предходните години, така и през 2020 г. тя ще акцентира върху създаването на благоприятни условия за развитие на местната икономика и повишаване стандарта на живот на населението в общината.

 

 

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ

№ на

БЮДЖЕТ

БЮДЖЕТ

ПО ФУНКЦИИ И ДЕЙНОСТИ

дейн.

2019 г.

2020 г.

1

2

4

4

ДЪРЖАВЕН  ХАРАКТЕР

 

 

 

Функция "ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ"

 

403 300

412 400

Общинска администрация

122

403 300

412 400

Функция "ОТБРАНА И СИГУРНОСТ"

 

105 270

138 399

Други дейности по вътрешната сигурност

239

20 230

42 514

Отбранително-мобилизационна подготовка

282

82 040

90 200

Доброволни формирования за защита при бедствия

285

3 000

5 685

Функция "ОБРАЗОВАНИЕ"

 

608 516

740 193

Детски градини

311

267 170

308 840

Неспециализирани училища

322

341 346

431 353

Други дейности по образованието

389

 

 

 

 

 

 

Функция "ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ"

 

33 252

17 896

Детски ясли,млечни кухни и яслени групи

431

18 634

0

Здравен кабинет в детско заведение и училища

437

14 618

17 896

Ф-я "СОЦИАЛНО ОСИГ.,ПОДП. И ГРИЖИ"

 

371 650

465 670

Център за настаняване от семеен тип

530

315 650

387 805

Програми за временна заетост

532

0

2 145

Дневни центрове за стари хора

548

23 600

25 480

Центрове за социална рехабилитация и интеграция

550

32 400

34 990

Личен асистент

562

0

584

Други служби и дейн. по соц. осиг. и заетостта

589

0

14 666

Ф-я "ПОЧИВНО ДЕЛО,КУЛТУРА,РЕЛ.ДЕЙНОСТИ"

 

75 920

83 520

Читалища

738

75 920

83 520

 

 

 

 

ОБЩО РАЗХОДИ С ДЪРЖАВЕН ХАРАКТЕР

 

1 597 908

1 858 078

 

 

 

 

 

 

 

 

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ

№ на

БЮДЖЕТ

БЮДЖЕТ

ПО ФУНКЦИИ И ДЕЙНОСТИ

дейн.

2019 г.

2020 г.

1

2

4

4

ОБЩИНСКИ ХАРАКТЕР

 

 

 

Функция "ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ"

 

230 063

437 660

Общинска администрация

122

173 063

360 635

Общински съвет

123

57 000

77 025

Международни прогр.и спор., дарения и пом. от чужбина

128

0

0

Функция "ОТБРАНА И СИГУРНОСТ"

 

2 000

7 248

Други дейности по вътрешната сигурност

239

2 000

7 248

Функция "ОБРАЗОВАНИЕ"

 

91 488

90 192

Целодневни детски градини и ОДЗ- издръжка

311

74 500

84 500

Неспециализирани училища

322

13 988

292

Други дейности по образованието

389

3 000

5 400

Функция "ОТБРАНА И СИГУРНОСТ"

 

0

0

Превантивна дейност за намаляване на вредните  последствия от  бедствия и  аварии

283

0

0

Функция "ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ"

 

0

1 440

Други дейности по здравеопазването

469

0

1 440

Ф-я "СОЦИАЛНО ОСИГ.,ПОДП. И ГРИЖИ"

 

69 015

27 694

Пенсионерски клубове

525

18 300

25 270

Други служби и дейн.по осиг., подп. и заетостта

589

50 715

2 424

Ф-я"Жил.стр. ,БКС и опазване на околн. среда"

 

662 748

558 955

Водоснабдяване и канализация

603

10 000

15 000

Осветление на улици и площади

604

64 000

48 755

Др.дейн. по жил.стр.,благоустр. и рег.развитие

619

239 092

52 600

Чистота

623

277 756

306 300

Управление на дейностите по отпадъците

627

71 900

136 300

Ф-я "ПОЧИВНО ДЕЛО,КУЛТУРА,РЕЛ.ДЕЙНОСТИ"

 

60 283

88 006

Спортни бази

714

8 000

8 530

Читалища

738

 

30 000

Музеи и художествени галерии с регионален характер

739

2 000

0

Музеи и художествени галерии с местенн характер

740

100

0

Музей,паметници на културата и етнографски комплекси

758

0

0

Обредни домове и зали

745

5 116

6 244

Други дейности по културата

759

45 067

43 232

Ф-я "ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ"

 

36 600

45 225

Други дейн.по селско и горско стоп., лов и риболов

829

12 100

1 724

Служби и дейн. по подд.,ремонт и изгр.пътища

832

20 500

38 001

Други дейности по туризма

865

1 000

2 500

Други дейности по икономиката

898

3 000

3 000

Ф-я "РАЗХОДИ, НЕКЛАС. В ДРУГИТЕ ФУНКЦИИ"

 

23 567

21 126

Разходи по лихви

910

21 167

20 126

Други разходи, некласиф в другите функции

997

2 400

1 000

 

 

 

 

ДОФИНАНСИРАНЕ

 

100 040

124 106

Общинска администрация

122

40 040

54 135

Здравен кабинет в детско заведение и училища

437

0

17 444

Център за настаняване от семеен тип

530

0

2 027

Домове за възрастни хора

541

20 000

8 800

Други служби и дейн. по соц. осиг. и заетостта

589

0

300

Читалища

738

40 000

41 400

ОБЩО РАЗХОДИ С ОБЩИНСКИ ХАРАКТЕР

 

1 275 804

1 401 652

ОБЩИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА

 

2 873 712

3 259 730

       
       
       

РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ

 

БЮДЖЕТ

БЮДЖЕТ

 

 

2019 г.

2020 г.

1

2

3

4

Функция "ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ"

 

673 403

904 195

Функция "ОТБРАНА И СИГУРНОСТ"

 

107 270

145 647

Функция "ОБРАЗОВАНИЕ"

 

700 004

830 385

Функция "ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ"

 

33 252

36 780

Ф-я "СОЦИАЛНО ОСИГ.,ПОДП. И ГРИЖИ"

 

460 665

504 491

Ф-я"Жил.стр. ,БКС и опазване на околн. среда"

 

662 748

558 955

Ф-я "ПОЧИВНО ДЕЛО,КУЛТУРА,РЕЛ.ДЕЙНОСТИ"

 

176 203

212 926

Ф-я "ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ"

 

36 600

45 225

Ф-я "Други"

 

23 567

21 126

 

 

 

 

ОБЩО РАЗХОДИ

 

2 873 712

3 259 730

       
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ

 

Във връзка с кандидатстване на Община Рила пред ДЗЗД "Фонд за устойчиви градове" и УО НА ОПРР 20104 – 2020 с проектно предложение „Консервация, експониране и осигуряване на достъпност до антична и средновековна църква „Свети Архангел Михаил“ ще се проведе общественото обсъждане на предложеното инвестиционно намерение на 11.11.2019 г. от 16:30 часа в залата на Община Рила.

Фондовете за градско развитие са финансов инструмент по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 (ОПРР), които надграждат над фондовете, създадени по инициативата JESSICA от предходния програмен период. ДЗЗД "Фонд за устойчиви градове" е избран за фонд за градско развитие за регионите София и Южна България след проведена обществена поръчка от Фонд мениджър на финансови инструменти за България (ФМФИБ),  през август 2018 г. През януари 2019 г. фондът публикува покана за набиране на проекти за финансиране чрез финансовия инструмент, включително и с комбинирано финансиране с безвъзмездна финансова помощ, предоставяна от УО на ОПРР, в рамките на Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ и Приоритетна ос 6 „Регионален туризъм“ на ОПРР.

За финансирането на обекти на културното и религиозно наследство от национално и световно значение е допустима комбинация на безвъзмездна финансова помощ и съфинансиране, осигурено посредством финансов инструмент „Фонд за градско развитие“. Размерът на безвъзмездната помощ може да достигне до 85% от стойността на инвестицията.

Антична и средновековна църква „Свети Архангел Михаил“, намираща се в град Рила е архитектурно-строителен паметник на културата от местно значение и художествен паметник на културата от национално значение.

Църквата се състои от три последователно изградени архитектурни части. Средновековната църква е кръстокуполна, вписана в квадрат. Куполът е носен от четири подпори. Добавените от запад притвор и екзонартекс датират от по-късни периоди.

Църквата е строена към края на ХІ или в началото на ХІІ в. От най-стария градеж са запазени източната и северната стена. Към края на ХVІІІ – началото на ХІХ в. тя е била реконструирана, западната стена на наоса е премахната и е добавен притвор. През 1995 г. по време на консервационни проучвания е разкрита уникална находка – под грунда на видимите възрожденски стенописи е установено наличие на по-стар слой декорация – стенописи (изображения на светци) от края на XII – началото на XIII в. Църквата е един от многозначимите, новооткрити паметници в България, който допълва вече откритите по поречието на р. Рилска, стенописите в параклиса на Хрельовата кула от 1335 г., тези в църквата „Св. Петър и Павел“ в метоха “Орлица” от 1491 г. (на 2 км от гр. Рила). В литературата стенописите се датират от А. Василиев, който ги отнася  към първата половина на XVIII в. Архимандрит С. Кукиарис ги датира от XVIII в., като смята стенописите и иконата с архангелския цикъл от храма за дело на един зограф. Според Б. Заркова иконата и стенописите са изписани от различни ръце, но приблизително по едно и също време.

Реставрацията и дейностите за експониране на църквата са започнали по проект по Програмата за ТГС, в партньорство с Община Старо Нагоричане, БЮР Македония.

Като допустим бенефициент, Община Рила ще разработи проектно предложение, в което ще бъдат включени консервационно-реставрационни работи и строително-монтажни работи по църквата и допълнителни дейности за осигуряване на достъпност до обекта.

Към момента обекта не се посещава активно, но представлява изключително ценна туристическа атракция на територията на общината.

Кандидатстването за подкрепа се извършва пред съответния финансов посредник – ДЗЗД "Фонд за устойчиви градове", Фонд за градско развитие за Южна България и през ИСУН 2020 – пред УО на ОПРР 2014 - 2020. 

В срока до провеждане на общественото обсъждане, могат да се дават предложения за промяна в документите или възражения и коментари по предложеното инвестиционно намерение.

Заинтересованите лица могат да депозират своите предложения и становища в деловодството на Община Рила – адрес: пл. “Възраждане“ №1, тел. за информация и връзка тел.: 0887 848439, e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. – (отговорен експерт: Станислава Миладинова)

 

              Приложение: Инвестиционен проект /изтегли/ 

Публикувано на 29.11.2019 год.


 

ПОКАНА

ДО МЕСТНАТА ОБЩНОСТ

ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЯ И СТАНОВИЩА ПО ИЗГОТВЯНЕТО НА:

  

1.      Проект на План-сметка за определяне размера на такса битови отпадъци за 2020 г.;

2.      Мотиви към Проект на План-сметка за определяне размера на такса битови отпадъци за 2020 г.

 

Във връзка с чл. 26 ал.4 от Закона за нормативните актова, в 30 дневен срок от публикуване на настоящите проекти на интернет страницата на Община Рила, заинтересованите лица могат да направят предложения и да изразят становища по Проект на План-сметка за определяне размера на такса битови отпадъци за 2020 г. и Мотиви към Проект на План-сметка за определяне размера на такса битови отпадъци за 2020 г. в Деловодството на Общинска администрация – гр. Рила и в Общински съвет на община Рила, пл. „Възраждане“ №1 или на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Материалите по горецитираните проекти могат да бъдат разглеждани на интернет адрес: http://www.grad-rila.bg/obshtinski-savet/proekt-na-resheniya-na-obshtinski-savet

или на сайта на община Рила, в раздел „Общински съвет“ – „Проекти на решения на общински съвет“

              Срок за отправяне на предложения и становища: 20.12.2019 г.

Публикувано на 19.11.2019 год.


 

Обява конкурс з а избор на  „ЕКСПЕРТ “ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ И  УСЛУГИ“  В ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР(ОИЦ) – КЮСТЕНДИЛ /изтегли/

 

Длъжностна характеристика /изтегли/ 


 

 

 

Изх. № УС000067/14.06.2019г.                                                                                 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

                На основание чл. 124б, ал. 2 от  Закона за устройство на територията /ЗУТ/, Община Рила, Област Кюстендил съобщава, че със Заповед № РД-01-04-138/05.06.2019 год. на Кмета на Община Рила

се разрешава на Цветана Дамянова Димитрова и Димитрина Дамянова Кацарска в качеството на наследници на Дамян Димитров Дамянов, да се изработи проект на Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на План за регулация /ПР/  по чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗУТ при спазване на чл. 19, ал. 4 от ЗУТ в обхват:  урегулиран поземлен имот /УПИ/, представляващ п-л XIV-441, кв. 19 по дворищнорегулационния план на с. Смочево, одобрен със Заповед № 101/23.09.1991 год. на Кмета на Община Рила, третиращ разделяне (делба) на УПИ XIV-441 в кв. 19, като от него се образуват два нови урегулирани поземлени имоти  /УПИ/ с проектни номера:

•              УПИ XIV-441 с проектна площ 446 кв. м. и  УПИ XXIII-441 с проектна площ 600 кв. м. ще бъдат с предназначение „За жилищно строителство“, при спазване на проектната вътрешна регулационна линия м/у новообразуваните УПИ, съгласно Предложението за изменение на ПУП – ПР.

Заповедта не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/.

С пълния текст на Заповед № РД-01-04-138/05.06.2019 год. на Кмета на Община Рила, заинтересованите лица могат да се запознаят в рамките на работния ден в Отдел „УКТСЗГ“, Община Рила, гр. Рила, пл. „Възраждане“ № 1.

 

С уважение,

/П/

Георги Кабзималски

 

Кмет на Община Рила


 

Изх. № УС000059/11.06.2019г.                                                                  

О Б Я В Л Е Н И Е

 

                На основание чл. 124б, ал. 2 от  Закона за устройство на територията /ЗУТ/, Община Рила, Област Кюстендил съобщава, че със Заповед № РД-01-04-137/05.06.2019 год. на Кмета на Община Рила

се разрешава на „Районна потребителна кооперация „Рила“, да се изработи проект на Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на План за регулация и застрояване /ПРЗ/  по чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗУТ при спазване на чл. 19, ал. 4 , Раздел III – Видове застрояване, параметри на застрояване и Раздел IV – Правила и нормативи за разполагане на сградите на основното застрояване от ЗУТ в обхват:  урегулиран поземлен имот /УПИ/, представляващ п-л VIII-1090, 1091 в кв. 98 по дворищнорегулационния план на гр. Рила, одобрен със Заповед № 30/22.02.1993 год. на Кмета на Община Рила, третиращ образуване на нови урегулирани поземлени имоти  /УПИ/ от УПИ VIII-1090, 1091, съгласно Предложението за изменение на ПУП - ПРЗ  а имено:

1.            Новообразуван УПИ VIII-1090, кв. 98 по имотни граници на ПИ № 1095 и с предвидено  предназначение „За магазин“ и с проектна урегулирана площ от 258 кв. м.

2.            Новообразуван УПИ XVIII-1091, кв. 98 по имотни граници на ПИ № 1091 и с предвидено предназначение „За Жилищно строителство“ и с проектна урегулирана площ от 300 кв. м.

                За новообразуваните УПИ VIII-1090 и УПИ XVIII-1091 остава устройствена  зона „За жилищно строителство – Жм“.

Заповедта не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/.

С пълния текст на Заповед № РД-01-04-137/05.06.2019 год. на Кмета на Община Рила, заинтересованите лица могат да се запознаят в рамките на работния ден в Отдел „УКТСЗГ“, Община Рила, гр. Рила, пл. „Възраждане“ № 1.

 

С уважение,  /П/

Георги Кабзималски

 

Кмет на Община Рила


 

Протокол от Общо събрание на "РЕГИОНАЛНОТО СДРУЖЕНИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ-БЛАГОЕВГРАД" на общините Благоевград, Симитли, Рила, Коочериново и Бобошево /изтегли/ 


 

Изх. № УС 000010/10.06.2019г.                                                                

 О Б Я В Л Е Н И Е

 

                На основание чл. 124б, ал. 2 от  Закона за устройство на територията /ЗУТ/, Община Рила, Област Кюстендил съобщава, че със Заповед № РД-01-04-136/05.06.2019 год. на Кмета на Община Рила

се разрешава на Мателина Петкова Янева, Зорница Валери Янева , Йорданка Георгиева Узунова и Магдалина Георгиева Узунова, да се изработи проект на Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на План за регулация /ПР/  по чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗУТ при спазване на чл. 19, ал. 4 от ЗУТ в обхват:  урегулиран поземлен имот /УПИ/, представляващ п-л VI-1559, 1587 в кв. 33 по плана на гр. Рила , одобрен със Заповед № 30/22.02.1993 год., изменен със Заповед № 238/14.07.2008 год. на Кмета на Община Рила, третиращ образуване на отделни урегулирани поземлени имоти с проектни номера за съответните поземлени имоти, а именно:

1.            Новообразуван УПИ VI-1587 в кв. 33, като регулационните линии на УПИ съвпаднат с имотните граници на имот пл. № 1587, без да се изменя уличната регулационна линия на улица с о. т. 201-167 и се предвиди с отреждане „За жилищни нужди“.

2.            Новообразуван УПИ XI-1559 в кв. 33, като регулационните линии на УПИ съвпаднат с имотните граници на имот пл. № 1559, без да се изменя уличната регулационна линия на улица с о. т. 201-167 и се предвиди с отреждане „За търговски обект“.

Заповедта не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/.

С пълния текст на Заповед № РД-01-04-136/05.06.2019 год. на Кмета на Община Рила, заинтересованите лица могат да се запознаят в рамките на работния ден в Отдел „УКТСЗГ“, Община Рила, пл. „Възраждане“.

С уважение,

/П/

Георги Кабзималски


 

Кмет на Община Рила Изх. № 000069/06.06.2019г.                                                                       

О Б Я В Л Е Н И Е

 

                На основание чл. 124б, ал. 2 от  Закона за устройство на територията /ЗУТ/, Община Рила, Област Кюстендил съобщава, че със Заповед № РД-01-04-133/05.06.2019 год. на Кмета на Община Рила се разрешава на Красимира Иванова Иванова в качеството на наследник на Верка Симеонова Гърчева, Иван Паунов Иванов, Пенка Николова Иванова и Татяна Иванова Станиславова, да се изработи проект на Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на План за регулация /ПР/  по чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗУТ при спазване на чл. 19, ал. 4 от ЗУТ в обхват:  урегулиран поземлен имот /УПИ/, представляващ п-л XVII-790, кв. 30 по дворищнорегулационния план на гр. Рила, одобрен със Заповед № 30/22.02.1993 год. на Кмета на Община Рила, третиращ разделяне (делба) на УПИ XVII-790, като от него се образуват два нови урегулирани поземлени имоти  /УПИ/ с проектни номера:

•    УПИ XVII-790 с площ 527 кв. м. и  УПИ XXI-790 с площ 527 кв. м., при спазване на проектната вътрешна регулационна линия м/у новообразуваните УПИ, съгласно Предложението за изменение на ПУП – ПР.

Заповедта не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/. С пълния текст на Заповед № РД-01-04-133/05.06.2019 год. на Кмета на Община Рила, заинтересованите лица могат да се запознаят в Отдел „УКТСЗГ“, Община Рила.

С уважение,

         /П/

Георги Кабзималски

 

Кмет на Община Рила


 

ОБЯВА

         На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр. 25 от 18 Март 2003 г., посл. изм. и доп. ДВ бр. 3 т 5 Януари 2018 г. изм. и доп. ДВ. бр.31 от 12 Април 2019г.)

Община Ри