УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОТДЕЛ „УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ“

 

ОБЩИНА РИЛА ИЗВЪРШВА УСЛУГИ ПО КАДАСТРАЛНО-АДМИНИСТРАТИВНАТА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА НА АГЕНЦИЯТА (КАИС)

Съгласно Споразумение № КД-3-71/15.06.2018 г., Община Рила ще подпомага Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК), при административното обслужване на потребителите, за част от административните услуги, предоставяни от Агенцията по реда на Закон за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), в помещенията на Общината, както и ще издава на хартиен носител официални документи, получени в електронен вид, чрез отдалечен достъп до Кадастрално-административната електронна система на Агенцията (КАИС).

Административното обслужване обхваща посочените по-долу дейности и услуги за урбанизираната и неурбанизираната територия на Община Рила:

1.      Издаване на скица за поземлен имот в урбанизирана територия;

2.      Издаване на скица на поземлен имот в неурбанизирана територия;

3.      Издаване на скица на сграда ОЗЛ;

4.      Издаване на изменение в кадастралния регистър на недвижимите имоти;

5.      Издаване на удостоверение за характеристика на поземлен имот;

6.      Издаване на удостоверение за приемане на проект за изменение на Кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР).

Дейностите и услугите   се изпълняват от оправомощен със Заповед № РД-13-155/15.06.2018 г. на изпълнителния директор на АГКК служител на Общината, определен от кмета на  Общината – Владимира Василева Панчова – мл. специалист „Кадастър и регулация“ в отдел „Управление и контрол на територията“ при Община Рила.

За официалните документи на АГКК и Община Рила се дължи съответната такса, определена при условията на чл. 49 ж от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитите и благоустройството и от областните управители (Тарифа № 14). За извършване на изменения в кадастралния регистър на недвижимите имоти не се дължи такса.


Таксите за технически услуги се заплащат при подаване на искането за извършване на услугата – чл.34 от НОАМТЦУ.

  

1989 – информация за услуга – Издаване на разрешения за поставяве на преместваеми обекти /изтегли/

1989Заявление за издаване на разрешения за поставяне на преместваеми обекти /изтегли/

1990 – информация за услуга – Заявление за осъществяване на контрол по строителството при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа /изтегли/

1990 – Заявление за осъществяване на контрол по строителството при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа /изтегли/

2002 – информация за услуга – Издаване на удостоверение и скица относно имоти, подлежащи на възстановяване, находящи се в границите на урбанизираните територии /изтегли/

2002 – Заявление за издаване на удостоверение и скица относно имоти, подлежащи на възстановяване, находящи се в границите на урбанизираните територии /изтегли/

2005 – информация за услуга – Учредяване на еднократно право на прокарване и/или преминаване на съоръжение на техническата инфраструктура през имот-общинска собственост /изтегли/

2005 – Заявление за учредяване на еднократно право на прокарване и/или преминаване на съоръжение на техническата инфраструктура през имот-общинска собственост /изтегли/

2018 – информация за услуга – Удостоверение за административен адрес на поземлени имоти /изтегли/

2018 – Заявление за удостоверение за административен адрес на поземлени имоти /изтегли/

2023– информация за услуга – Съгласуване на идейни инвестиционнни проекти /изтегли/

2023 – Заявление за съгласуване на идейни инвестиционни проекти /изтегли/

2024 – информация за услуга – Одобряване на проект-заснемане на извършен разрешен строеж, когато одобрените инвестиционни проекти са изгубени /изтегли/

2024 – Заявление за одобряване на проект-заснемане на извършен разрешен строеж, когато одобрените инвестиционни проекти са изгубени /изтегли/

2025 – информация за услуга – Разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива /изтегли/

2025 – Заявление за разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива /изтегли/

2041 – информация за услуга – Издаване на разрешение за строеж в поземлен имот в горски територии без промяна на предназначението /изтегли/

2041 – Заявление за издаване на разрешение за строеж в поземлен имот в горски територии без промяна на предназначението /изтегли/

2043 – информация за услуга – Издаване на заповед за учредяване на право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през чужди имоти /изтегли/

2043 – Заявление за издаване на заповед за учредяване на право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през чужди имоти /изтегли/

2060 – информация за услуга – Издаване разрешение за изработване на подробни устройствени планове /изтегли/

2060 – Заявление за издаване разрешение за изработване на подробни устройствени планове /изтегли/

2061 – информация за услуга – Допускане на изменения в одобрен инвестиционен проект /изтегли/

2061 – Заявление за допускане на изменения в одобрен инвестиционен проект /изтегли/

2063 – информация за услуга – Издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строежи /изтегли/

2063 –  Заявление за издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строежи /изтегли/

2064 – информация за услуга – Издаване на заповед за осигуряване на достъп в недвижими имоти /изтегли/

2064 – Заявление за издаване заповед за осигуряване достъп в недвижими имоти /изтегли/

2083 – информация за услуга – Издаване на виза за проектиране /изтегли/

2083 – Заявление за издаване на виза за проектиране /изгегли/

2097 – информация за услуга – Извършване на проверка за спазване определената линия на застрояване, заснемане и нанасяне на мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура /изтегли/

2097 – Заявление за извършване на проверка за спазване определената линия на застрояване, заснемане и нанасяне на мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура /изгегли/

2098 – информация за услуга – Извършване на проверка за установяване съответствието на строежите с издадените строителни книжа за това, че ПУП е приложен по отношение на застрояването /изтегли/

2098 – Заявление за извършване на проверка за установяване съответствието на строежите с издадените строителни книжа за това, че ПУП е приложен по отношение на застрояването /изгегли/

2099 – информация за услуга – Справки (устни и писмени) от кадастъра /изтегли/

2099 – Заявление за справки (устни и писмени) от кадастъра /изтегли/

2111 – информация за услуга – Изготвяне на справки на заинтересувани лица относно изменения на устройствени планове и схеми /изтегли/

2111 - Изготвяне на справки на заинтересувани лица относно изменения на устройствени планове и схеми /изгегли/

2113 – информация за услуга – Презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради изтичане на срока /изтегли/

2113 – Заявление за презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради изтичане на срока /изтегли/

2114 – информация за услуга – Издаване на заповед за учредяване право на преминаване през чужди поземлени имоти /изтегли/

2114 – Заявление за издаване на заповед за учредяване право на преминаване през чужди поземлени имоти /изгегли/

2115 – информация за услуга – Одобряване изменението на кадастрален план /изтегли/

2115 – Заявление за одобряване изменението на кадастрален план /изгегли/

2116 – информация за услуга – Прокарване на временен път до урегулирани поземлени имоти, които имат лице по проектирани нови улици /изтегли/

2116 – Заявление за прокарване на временен път до урегулирани поземлени имоти, които имат лице по проектирани нови улици /изтегли/

2119 – информация за услуга – Заверяване на преписи от документи и копия от планове и документация към тях /изтегли/

2119 – Заявление за издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство /изгегли/

2879 – информация за услуга – Промяна предназначението на сгради /изтегли/

2879 – Заявление за промяна на предназначението на сгради /изтегли/

3179 – информация за услуга – Издаване на разрешение за промяна на предназначението на сгради или на самостоятелни обекти в сгради без извършване на строителни и монтажни работи /изтегли/

3179 - Заявление за издаване на разрешение за промяна на предназначението на сгради или на самостоятелни обекти в сгради без извършване на строителни и монтажни работи /изтегли/

2027 – информация за услуга – Издаване на скици за недвижими имоти /изтегли/

2027 – Заявление за издаване на скици за недвижими имоти /изтегли/

2054 – информация за услуга – Съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж /изтегли/

2054 – Заявление за съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж /изтегли/

2082 – информация за услуга –  Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот /изтегли/

2082 – Заявление за удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот /изтегли/

2084 – информация за услуга – Издаване на удостоверение за търпимост на строеж /изтегли/

2084 – Заявление за издаване на удостоверение за търпимост на строеж /изтегли/

2112 – информация за услуга – Издаване на разрешение за строеж /изтегли/

2112 –  Заявление за издаване на разрешение за строеж /изтегли/

2117  – информация за услуга – одобряване на подробен устройствен план /изтегли/

2117 – Заявление за одобряване на подробен устройствен план /изтегли/

2119 – информация за услуга – Издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство /изтегли/

2119 – Заявление за издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство /изтегли/

2120 – информация за услуга – Заявление за отразяване на промени в разписния списък към кадастрален план /изтегли/

2120 – Заявление за отразяване на промени в разписния списък към кадастрален план /изтегли/

2062 – информация за услуга – Издаване на скици за недвижими имоти /изтегли/

2062 – Заявление за регистриране и издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж от четвърта/пета категория /изтегли/

2027 Информация за услуга – Заявление за издаване на виза по 140 а /изтегли/

2027 Заявление за издаване на виза за проектиране и предоставяне на изходни данни от съответните експлоатационни дружества, необходими за проектирането и за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура /изтегли/

2130 – информация за услуга – Допускане на изменения в одобрен инвестиционен проект /изтегли/

2130 – заявление за издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти /изтегли/

2517 – информация за услуга – Заверяване на преписи от документи и копия от планове и документация към тях /изтегли/

2517 – заявление за заверяване на преписи от документи и копия от планове и документация към тях /изтегли/

2519 – информация за услуга – Заверяване на преписи от документи и копия от планове и документация към тях /изтегли/

2519 – заявление за издаване на заверен препис от решение на Общински експертен съвет /изтегли/

2085 - Информация за услуга: Издаване на удостоверение за нанасяне на новоизградени сгради в действащия кадастрален план по чл.54а, ал.3 от ЗКИР, във връзка с чл.175 от ЗУТ /изтегли/

2085 - Заявление за издаване на удостоверение за нанасяне на новоизградени сгради в действащия кадастрален план по чл.54а, ал.3 от ЗКИР, във връзка с чл.175 от ЗУТ /изтегли/

 

 

Няма снимки
RM16_new.jpg
opak

rila tur info

 ------------------------------------------------

 Модерен частен дом за възрастни хора - град Рила

dsh_ivan_rilski@abv.bg

+359 888 56 34 87

dsh ivan rilski1

Горе